Data: 15.06.2021 - 11.08.2021
6 dni
Cena: 7995,00zł/os.
ONLINE
10/10 wolnych miejsc
Zarejestruj się
1
1

Do zapłaty: 7995,00 zł/netto

Akademia HR Business Partner - ONLINE Program

Zapraszamy na akademię kompleksowo przygotowującej do roli HR Business Partnera w organizacjach.

W trakcie akademii każdy uczestnik będzie mógł poszerzyć swoje dotychczasowe doświadczenie o nowe treści merytoryczne z zakresu narzędzi HR Business Partnera, które można zaimplementować do każdej organizacji.

Przy projektowaniu kursu autorom zależało na pokazaniu pełnej gamy tematów z którymi przyjdzie zmierzyć się HR Business Partnerowi. Akademia ma na celu zwiększyć umiejętności rozpoznania aktualnych potrzeb w organizacji, czyli tak zwana stop-klatka na sytuację jaka jest na tu i teraz w firmie, zwrócić uwagę na identyfikację procesów HR i co najważniejsze łączenie ich w spójny system zarządzania zasobami ludzkimi!

Rola Działów HR w ostatnich latach zmienia się bardzo dynamicznie i znacząco. W naszym rozumieniu ta zmiana przejawia się w konieczności dostosowania kompetencji pracowników działów HR do nowych ról i oczekiwań wobec specjalistów HR.

Rola HR Business Partnera jest jeszcze w Polsce mocno niedoprecyzowana, co sprawia że każdy kto teraz uczestniczy w szkoleniu należy do grona absolutnych liderów zmiany nie tylko we własnej organizacji ale i na skalę krajową.

W naszym myśleniu wychodzimy z ram tradycyjnego HR, uważamy że każdy proces angażujący pracownika jest warty dostrzeżenia, przeanalizowania i wprowadzenia aktualizacji. Na kursie skupiamy się na fundamentalnych procesach, które można zastosować dosłownie w każdej organizacji! Potrzeby pracowników i pracodawców bardzo dynamicznie się zmieniają i jakże cenna staje się teraz umiejętność dotarcia do prawdziwych potrzeb dwóch stron. Ten aspekt również jest omawiany na naszym kursie.

Utarło się powiedzenie, czym więcej masz ludzi, tym więcej kłopotów. My mamy inne podejście! Na szkoleniu pokażemy role specjalistów HR z innej pozytywnej perspektywy i skupimy się na wiedzy, dzięki której HR staje się mierzalny i policzalny, a przez to strategicznie ważny w zarządzaniu. Przykładowe pytania eksperta HR łączącego wiedzę o ludziach z wiedzą o procesach biznesowych zachodzących w organizacji:

 • Jak zmierzyć efektywność pracy HR BP?
 • Jakie są podstawowe motywacje pracowników i jak są dopasowane do możliwości organizacji?
 • Czy jest kultura organizacyjna konstruktywnej i płynnej komunikacji organizacji z pracownikami?
 • Czy z perspektywy pracownika i pracodawcy cele działania są zbieżne i jak to wpływa na efektywność pracy i zyski organizacji?
 • Co wiemy o zarządzaniu zasobami ludzkimi analizując wskaźniki HR w poszczególnych latach?

Adresaci szkolenia:

Szkolenie skierowane jest w szczególności do HR BP oraz pracowników obszaru HR, pracowników pełniących funkcje managerskie i specjalistyczne, którzy chcą rozwinąć własne kompetencje w zakresie skutecznego wdrażania zmian wszędzie tam, gdzie jest pracownik.

Cele szkolenia:

 • Rozwinięcie umiejętności i poznanie narzędzi wspomagających budowanie kompleksowego systemu zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji.
 • Zdobycie wiedzy o zasadach wspierających rolę i pozycję HR Bussines Partnera w organizacji jako rzeczywistego partnera dla biznesu.
 • Pokazanie pełnej ścieżki procesów HR jako systemu wzajemnie na siebie wpływających obszarów.
 • Uzyskanie umiejętności przekładania informacji na wskaźniki HR, na podstawie których dokonywane są metodyczne oceny oraz generowane poparte analityką wnioski i rekomendacje.
 • Opracowanie samodzielne indywidualnych planów rozwoju kompetencji HR BP.

Zalety szkolenia:

 • Kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe trenera w obszarze projektowania i efektywności procesów HR, realizującego projekty z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi na poziomie całej organizacji.
 • Szanujemy to, że jesteśmy różni i mamy różne strategie uczenia się. Nasze szkolenie łączy elementy wykładu z treningiem i warsztatami. Bez względu na to czy jesteś słuchowcem, wzrokowcem czy kinestetykiem wierzymy, że znajdziesz dla siebie dogodną formę nauki.
 • W trakcie szkolenia uczestnicy mają możliwość adaptowania omawianych narzędzi do potrzeb własnej organizacji.Nastawienie na podejście systemowe w rozwoju człowieka i organizacji.
 •  Szacunek do już posiadanej wiedzy i doświadczania uczestników. Każdy może wnieść w dyskusję swoje tematy, przez co przykłady działań mogą odnosić się do realnych potrzeb uczestników szkolenia.

Korzyści z udziału w szkoleniu dla uczestnika:

 • Zrozumienie swoich potrzeb jako partnera kluczowych procesów biznesowych w organizacji.
 • Już od pierwszego dnia szkolenia uczestnicy mogą wdrażać w swojej pracy poznawane narzędzia.
 • Prezentowane narzędzia nie wymagają angażowania firm zewnętrznych, można je samodzielnie wprowadzać i analizować efekty, co może znacząco zwiększyć efektywność projektową działu HR.
 • Pokazanie zależności HR i zarządzania, co daje możliwość budowania pozycji eksperta w organizacji.
 • Rozwinięcie umiejętności budowy efektywnej strategii HR dla wspomaganego obszaru biznesu.
 • Poznanie kluczowych kompetencji potrzebnych do adaptacji i rozwijania systemu HR w organizacji.
 • Poznanie zasad prawidłowego wdrażania i wspierania procesów zmian w organizacji oraz ich komunikowania.
 • Zdobycie wiedzy i rozwój umiejętności niezbędnych do realizacji kluczowych procesów zarządzania zasobami ludzkimi w obszarze zarządzania wizerunkiem, działaniami szkoleniowo-rozwojowymi oraz efektywnością pracowników.
 • Satysfakcja z możliwości uczestniczenia w zmianie postrzegania roli HR Business Partnera w organizacji.

Dla organizacji:

 • Świadomy i umiejący korzystać z narzędzi ekspert HR łączący wiedzę o człowieku z potrzebami biznesowymi firmy.
 • Wprowadzenie narzędzi dających możliwość mierzenia efektywności zarządzania.
 • Monitorowanie zmian w obszarach wymagających poprawy.
 • Redukcja kosztów organizacji: finansowych, emocjonalnych i organizacyjnych wynikająca z wybiórczego stosowania metod albo narzędzi HR.
 • Potencjał ograniczenia fluktuacji pracowników dzięki budowie silnej, dobrze zarządzanej organizacji wykorzystującej narzędzia i podejścia zwiększające zaangażowanie pracowników.
 • Spójność realizowanych działań HR, co wzmocni wizerunek marki na rynku pracy, przyciągając nowych kompetentnych pracowników, zwiększając wartość firmy i jej efektywność produkcyjną.
 • Zapewnienie organizacji bezpieczeństwa ciągłości procesów biznesowych poprzez podejście projektowe.
 • Zbudowanie nowego wizerunku HR jako partnera posiadającego wiedzę popartą wskaźnikami.
 • Możliwość szybkiego reagowania na nowe sytuacje w organizacji a tym samym podniesienie efektywności działania i minimalizacja kosztów alternatywnych.
 • Odczarowanie HR jako działań czysto intuicyjnych i wdrożenie kultury analizowania wskaźnikami procesów w których uczestniczą pracownicy.
Rozwiń

Program

Moduł I: Podstawowe narzędzia pracy HR BP – dzień 1

Uczestnicy poznają podstawowe narzędzia pracy HR BP zbudowane na podstawie narzędzia jakim jest profil stanowiska pracy(PSP) i uzyskają odpowiedz na poniższe pytania:

 • Jak budować matryce wskaźnikowe procesów HR w firmie?
 • Jak budować matryce kompetencji kadry kierowniczej?
 • Jak zbudować program własnego rozwoju w oparciu o przeprowadzone analizy?
 • Jak zbudować program rozwojowy dla HR BP?

Moduł II: Role, funkcje, zadania HR BP oparte na analizie procesów HR – dzień 2

Uczestnicy poznają metody zarządzania na podstawie ról, funkcji i zadań jakie powinien realizować HR BP  oraz uzyskają odpowiedz na poniższe pytania:

 • Jakie są nowe role i funkcje HR BP w firmie?.
 • Jaki jest zakres zadań, uprawnień i odpowiedzialności HR BP?
 • Jak kultura organizacyjna wpływa na rolę HR BP w firmie?
 • Jak jest rola HR BP w zarządzaniu konfliktem?

Moduł III: Bilans procesów i systemów HR w firmie – dzień 3 i 4

 • Od czego zacząć analizę procesów HR w firmie?

Uczestnicy dowiedzą się jakie są metody sporządzania raportu bilansu procesów HR w firmie i będą mogli przećwiczyć wybrana metodę na konkretnym przypadku.

 • Czym różni się proces HR od systemu HR?

Uczestnicy poznają metody identyfikacji procesów HR, które powinny być zamienione na systemy HR i plan pracy HR BP.

 • Jak z procesów HR zbudować systemy HR?

Uczestnicy dowiedzą się jak zbudować plan pracy HR BP na podstawie identyfikacji procesów HR zamienionych w systemy HR oraz zbudują własny plan pracy nad wybranym systemem HR.

 • Jak ułożyć plan wdrożenia systemów HR w firmie?

Uczestnicy po ułożeniu swojego planu pracy przygotują plan wdrożeniowy z harmonogramem wdrożenia i wskaźnikami mierzącymi skuteczność wybranego systemu HR.

Moduł IV: Wdrożenie koncepcji HR BP – dzień 5

 • Jakie są podstawowe analizy zarządzania zasobami ludzkimi (AZZL)?

Uczestnicy poznają zasady przygotowania i przeprowadzenie AZZL w firmie, poprzez metodę zbierania danych od pracowników opartą na metodach socjologii badań.

 • Ja przygotować diagnozę poziomu gotowości organizacji do wdrożenia systemów HR w firmie;

Uczestnicy poznają i przećwiczą metody diagnozy poziomu gotowości organizacji do wdrożenia systemów HR oraz wskaźniki jej mierzenia.

 • Jak przygotować raport z wnioskami z analiz procesów HR?

Uczestnicy poznają metody wyciągania wniosków i budowania rekomendacji na podstawie narzędzia – matrycy wskaźnikowej.

 • Na czym polega controling personalny w obszarze HR?

Uczestnicy poznają podstawowe założenia budowania wskaźników HR i sposobu ich analizy w wybranych przez siebie systemach HR.

Moduł V: Determinanty funkcjonowania HR BP jako partnera strategicznego kadry kierowniczej. – dzień 6

Uczestnicy u ich skuteczność działania jako HR BP  i uzyskają odpowiedz na poniższe pytania:

 • Jakie powinno być umiejscowienie HR BP w strukturze organizacyjnej?
 • Jakie są przyczyny trudnej współpracy z HR BP z kadrą kierowniczą?
 • Jakie są podstawowe zasady efektywnej współpracy HR BP z kadrą kierowniczą?
 • Jak zarządzać zmianą w obszarze HR?

Rozwiń
Pobierz program

Regulamin

  • Koszt uczestnictwa jednej osoby w spotkaniu wynosi: 7995 PLN + VAT.
  • Cena obejmuje: prelekcje, materiały ze spotkania.
  • Przesłanie do BMS Poland Group Sp. z o.o. pocztą elektroniczną wypełnionego formularza zgłoszeniowego lub rezerwacja miejsca/miejsc poprzez wypełnienie online Formularza zgłoszenia na konferencje BMS stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o. Faktura pro forma jest standardowo wystawiana i wysyłana drogą mailową po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego. Po zakończeniu warsztatów zostanie wystawiona i przesłana faktura VAT. Zgłaszający wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Płatność może być również dokonana online w momencie rejestracji.
  • Osoba przesyłająca lub wypełniająca online formularz zgłoszeniowy w imieniu Zgłaszającego oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienie do działania  w imieniu i na rzecz zgłaszającego, w szczególności do zwarcia umowy z BMS Poland Group Sp. z o.o..
  • Zgłaszający ma prawo do rezygnacji z udziału na warunkach określonych poniżej. Rezygnacji z udziału należy dokonać w formie pisemnej i przesłać  mailem na adres zgloszenia@bmspolska.pl
  • W przypadku rezygnacji do 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zapłaci opłatę manipulacyjną w wysokości 1500 PLN + 23% VAT. Po tym terminie zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o..
  • W przypadku rezygnacji na mniej niż 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o.
  • W przypadku nie dokonania płatności na dzień przed terminem spotkania, uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia pełnej kwoty 7995 PLN + VAT.
  • W przypadku braku uczestnictwa w warsztatach oraz braku pisemnej rezygnacji z udziału w spotkaniu, Zgłaszający zobowiązany jest uiścić pełną kwotę kosztów uczestnictwa w wysokości wynikającej z umowy.
  • Brak wpłaty nie stanowi rezygnacji z udziału w spotkaniu.
  • Poprzez firmę zewnętrzną rozumie się podmiot (przedsiębiorstwo), dla którego grupą docelową potencjalnych klientów są uczestnicy wydarzenia, przy czym każdorazowo zastrzegamy sobie prawo do analizy i interpretacji celu biznesowego podmiotu, który dokonał zgłoszenia.
  • W miejsce osoby zgłoszonej do udziału w spotkaniu może wziąć udział inna osoba, z tej samej firmy, wskazana przez Zgłaszającego.
  • Zgłaszający wyraża zgodę na umieszczenie logo jego firmy na stronie organizatora w module „Nasi klienci”
  • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
  • Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia ze względu na limitowaną liczbę miejsc.
  • Administrator serwisu – BMS Poland Group Sp. z o.o. gromadzi dane osób, które się rejestrują lub składają zamówienia.
  • W momencie złożenia zamówienia, Zamawiający:– wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez BMS Poland Group Sp. z o.o., ul. Młynarska 42 lok. 115, 01-171 Warszawa, właściciela serwisu www.bmspolska.pl w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Użytkownikom udostępniającym dane w trakcie korzystania z serwisu, administrator gwarantuje prawo do wglądu w swoje dane, aktualizowania ich treści oraz ich usuwania. Można tego dokonać, kontaktując się z Administratorem na adres: info@bmspolska.pl– wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od BMS Poland Group Sp. z o.o., (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 “O świadczeniu usług drogą elektroniczną”) oraz podmiotów współpracujących. W każdym momencie Zamawiającemu przysługuje prawo do odwołania powyższej zgody.
   • O akceptacji obu punktów informacja znajduje się bezpośrednio w formularzu rejestracji.
   • Dane użytkowników serwisu www.bmspolska.pl wykorzystywane są tylko do prowadzenia działalności szkoleniowej oraz w prowadzeniu działań marketingowych lub promocyjnych np. wysyłka newslettera/e-mailingu do osób, które wyraziły zgodę na to.
   • Administrator nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych użytkowników serwisu.
   • Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację mojego wizerunku zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.), utrwalonego na wydarzeniach organizowanych przez BMS Poland Group Sp. z o.o. za pomocą aparatu fotograficznego i/lub kamery. Materiał zdjęciowy i filmowy zgromadzony podczas niniejszych konferencji może zostać opublikowany na stronie bmspolska.pl, materiałach graficznych organizatora i kontach portali społecznościowych należących do organizatora.
Rozwiń