Data: 14.03.2024
1 dzień
Cena: 1495,00zł/os.
Online
Zarejestruj się
1
1

Do zapłaty: 1495,00 zł/netto

AML - przeciwdziałanie praniu pieniędzy Program

AML – przeciwdziałanie praniu pieniędzy

W ramach szkolenia adresaci zostaną zapoznani z obowiązującymi przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w celu prawidłowego realizowania nałożonych na nich obowiązków ustawowych oraz w uniknięcia realizowania przez nich transakcji podejrzanych.

Szczególnie uwzględnione zostaną zmiany, jakie zostały wprowadzone ustawą z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw, która ma na celu implementację Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/843(Dyrektywa V AML)

Adresaci szkolenia:

Szkolenie skierowane jest w szczególności do pracowników departamentów Compliance, prawnych, zarządzania ryzykiem, zasobów ludzkich, kontroli wewnętrznej i innych chcących rozwinąć lub stworzyć dobrze funkcjonujące stanowisko whistleblowera.

Cele szkolenia:

Celem warsztatu jest zapoznanie uczestników z założeniami ustawy AML i jej konsekwencjami dla funkcjonowania organizacji z uwzględnieniem specyfiki prowadzonego biznesu oraz wyposażenie ich w kompetencje niezbędne do samodzielnego analizowania zagrożeń pod kątem przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy w firmie.

Metodyka prowadzenia zajęć:

Szkolenie ma formę warsztatu, w trakcie którego uczestnicy poznają konsekwencje dyrektywy V AML, zakres jej obostrzeń oraz warunki i wymogi niezbędne do prawidłowego skonstruowania procesów i zabezpieczeń w swojej firmie.

Korzyści dla uczestników:

Wyposażenie uczestników w kompetencje i wiedzę wymagane do stworzenia procesów i zabezpieczeń zgodnych z dyrektywą Parlamentu Europejskiego we własnej organizacji.

Rozwiń

Program

9:00

1 dzień

1. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, w tym katalog instytucji obowiązanych, instytucje nadzorcze, praktyczne wskazanie metod prania pieniędzy.

2. Katalog osób odpowiedzialnych za realizację obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

3. Pojęcia wymienione w ustawie, mające praktyczne zastosowanie w relacjach z klientem:

• Stosunki gospodarcze
• Transakcja
• Transakcja okazjonalna
• Przeprowadzanie transakcji

4. Środki bezpieczeństwa finansowego – zastosowanie, rodzaje, w tym:

• Identyfikacja klienta oraz weryfikacja jego tożsamości
• Identyfikacja beneficjenta rzeczywistego, w tym weryfikacja jego tożsamości oraz ustalenie struktury własności i kontroli
• Ocena stosunków gospodarczych
• Bieżące monitorowanie stosunków gospodarczych

5. Osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne:

• Katalog osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne
• Wdrożenie procedur, w celu ustalenia czy klient lub beneficjent rzeczywisty jest osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne

6. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

7. Ocena ryzyka instytucji obowiązanej – sporządzenie dokumentu zgodnie z przepisami ustawy oraz wymogami instytucji nadzorujących

8. Opracowanie „wewnętrznej procedury instytucji obowiązanej”

9. Opracowanie i wdrożenie wewnętrznej procedury anonimowego zgłaszania rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń

10. Przechowywanie dokumentacji oraz przekazywanie lub udostępnianie informacji Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej

Rozwiń
Pobierz program

Regulamin

 • Koszt uczestnictwa jednej osoby w spotkaniu wynosi: 1495 PLN + VAT.
 • Cena obejmuje: prelekcje, materiały ze spotkania.
 • Przesłanie do BMS Poland Group Sp. z o.o. pocztą elektroniczną wypełnionego formularza zgłoszeniowego lub rezerwacja miejsca/miejsc poprzez wypełnienie online Formularza zgłoszenia na konferencje BMS stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o. Faktura pro forma jest standardowo wystawiana i wysyłana drogą mailową po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego. Po zakończeniu warsztatów zostanie wystawiona i przesłana faktura VAT. Zgłaszający wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Płatność może być również dokonana online w momencie rejestracji.
 • Osoba przesyłająca lub wypełniająca online formularz zgłoszeniowy w imieniu Zgłaszającego oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienie do działania  w imieniu i na rzecz zgłaszającego, w szczególności do zwarcia umowy z BMS Poland Group Sp. z o.o..
 • Zgłaszający ma prawo do rezygnacji z udziału na warunkach określonych poniżej. Rezygnacji z udziału należy dokonać w formie pisemnej i przesłać  mailem na adres zgloszenia@bmspolska.pl
 • W przypadku rezygnacji do 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zapłaci opłatę manipulacyjną w wysokości 500 PLN + 23% VAT. Po tym terminie zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o..
 • W przypadku rezygnacji na mniej niż 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o.
 • W przypadku nie dokonania płatności na dzień przed terminem spotkania, uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia pełnej kwoty 1495 PLN + VAT.
 • W przypadku braku uczestnictwa w warsztatach oraz braku pisemnej rezygnacji z udziału w spotkaniu, Zgłaszający zobowiązany jest uiścić pełną kwotę kosztów uczestnictwa w wysokości wynikającej z umowy.
 • Brak wpłaty nie stanowi rezygnacji z udziału w spotkaniu.
 • W miejsce osoby zgłoszonej do udziału w spotkaniu może wziąć udział inna osoba, z tej samej firmy, wskazana przez Zgłaszającego.
 • Zgłaszający wyraża zgodę na umieszczenie logo jego firmy na stronie organizatora w module „Nasi klienci”
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia ze względu na limitowaną liczbę miejsc.
 • Administrator serwisu – BMS Poland Group Sp. z o.o. gromadzi dane osób, które się rejestrują lub składają zamówienia.
 • W momencie złożenia zamówienia, Zamawiający:– wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez BMS Poland Group Sp. z o.o., ul. Młynarska 42 lok. 115, 01-171 Warszawa, właściciela serwisu www.bmspolska.pl w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Użytkownikom udostępniającym dane w trakcie korzystania z serwisu, administrator gwarantuje prawo do wglądu w swoje dane, aktualizowania ich treści oraz ich usuwania. Można tego dokonać, kontaktując się z Administratorem na adres: info@bmspolska.pl– wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od BMS Poland Group Sp. z o.o., (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 “O świadczeniu usług drogą elektroniczną”) oraz podmiotów współpracujących. W każdym momencie Zamawiającemu przysługuje prawo do odwołania powyższej zgody.
  • O akceptacji obu punktów informacja znajduje się bezpośrednio w formularzu rejestracji.
  • Dane użytkowników serwisu www.bmspolska.pl wykorzystywane są tylko do prowadzenia działalności szkoleniowej oraz w prowadzeniu działań marketingowych lub promocyjnych np. wysyłka newslettera/e-mailingu do osób, które wyraziły zgodę na to.
  • Administrator nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych użytkowników serwisu.
  • Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację mojego wizerunku zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.), utrwalonego na wydarzeniach organizowanych przez BMS Poland Group Sp. z o.o. za pomocą aparatu fotograficznego i/lub kamery. Materiał zdjęciowy i filmowy zgromadzony podczas niniejszych konferencji może zostać opublikowany na stronie bmspolska.pl, materiałach graficznych organizatora i kontach portali społecznościowych należących do organizatora
Rozwiń