Data: 24.07.2024 - 25.07.2024
2 dni
Online
Zarejestruj się
1
1

Do zapłaty: 1995,00 zł/netto

Analiza kontrahentów biznesowych Program

Korzyści ze szkolenia
Analizy rynkowe wskazują, że najczęstszą przyczyną trudności finansowych firm i utraty płynności są zatory płatnicze i niewiarygodni kontrahenci. Klienci płacą, ale z opóźnieniem, albo unikają zapłaty. Warunki handlowe w coraz większym stopniu muszą uwzględniać obok kosztu pozyskania klienta również ryzyko współpracy z klientem. Ma to konsekwencje bilansowe i podatkowe. Podczas szkolenia pokażemy jak skutecznie wybierać, oceniać, monitorować i windykować klientów, ograniczając koszty i zwiększając bezpieczeństwo biznesu.

Cel szkolenia
Efektywne zarządzanie procesem windykacji z wykorzystaniem analitycznych narzędzi decyzyjnych

Forma szkolenia
Warsztat praktyczny, moderowany z arkuszem excel metodą: problem modelowanie – rozwiązanie. Dużo przykładów, know-how, case studies, dyskusji, rozwiązań wdrożeniowych.

Rozwiń

Program

I dzień

1. Ocena i scoring kontrahentów

 • Podstawowe dane do oceny kontrahenta (KRS, RDN, NIP, REGON, US, ZUS, F-01, SF, Umowa spółki, powiązania pomiędzy podmiotami, w tym identyfikacja Członków Zarządu i Dyrektorów, identyfikacja rzeczywistego beneficjenta, biała lista podatników)
 • Podstawowe dokumenty do oceny kontrahenta (Zaświadczenie o niezaleganiu w US, Zaświadczenie o niezaleganiu w ZUS, Zaświadczenie o niekaralności z KRK dla Spółki, Zaświadczenie o niekaralności KRK właścicieli lub/ i członków zarządu spółki, inne)
 • Szczególne sytuacje kontrahentów w ocenie ich sytuacji płatniczej – (Skąd dowiemy się, że Spółka ma rozłożoną na raty płatność podatku do US?
 • Wiarygodność kontrahenta w oparciu o płynność, wypłacalność, rentowność, zdolność kontynuacji działania, ryzyko płatności/bankructwa – praktyczne modele
 • Ocena kontrahenta w zależności od formy prawnej, tj. spółki Skarbu Państwa, banki, instytucje finansowe, ubezpieczeniowe, firmy leasingowe podlegające nadzorowi KNF, spółki samorządu terytorialnego, Miasta, Gminy, Powiaty i jednostki im podległe, szkoły, Przedszkola, Instytucje rządowe i samorządowe, Spółdzielnie, Fundacje, Stowarzyszenia, Archidiecezje, Rady Rodziców – praktyczne modele
 • Ocena kontrahentów nadzorowanych przez KNF (gdzie weryfikować, jak sprawdzać status, jak oceniać ten typ podmiotów) – praktyczne modele
 • Ocena kontrahentów zagranicznych – praktyczne modele
 • Zarządzanie należnościami i elementy controllingu sprzedaży (umowy handlowe, limity/ryzyko kredytowe, rabaty, upusty, faktoring, split payment, zabezpieczenie a ubezpieczenie należności, wywiad gospodarczy) – przykłady rozwiązań
 • Raport z oceny kontrahenta

Dzień II

 

2. Sprawozdanie finansowe w ocenie kontrahentów

 • Sprawozdanie finansowe (jednostkowe, skonsolidowane) jako podstawowe źródło informacji o przedsiębiorstwie
 • Sporządzanie, czytanie, interpretacja (Bilans, Rachunek zysków i strat, Rachunek przepływów pieniężnych) – case study
 • Rachunkowość należności (wycena początkowa i bilansowa, aktualizacja, korekty, różnice kursowe, odsetki zwłoki, sprzedaż wierzytelności, wybrane aspekty podatkowe PIT/CIT/VAT) /ujęcie bilansowe i podatkowe/
 • Opinia biegłego rewidenta na temat sprawozdania finansowego – użyteczność w procesie windykacji
 • Wykorzystanie sprawozdania finansowego do oceny kontrahentów – praktyczny model

3. Formy zabezpieczenia należności

 • Rodzaje, ocena, wybór skutecznych zabezpieczeń należności
 • Kryterium doboru zabezpieczenia do klienta (w tym kryterium formy prawnej, wartości transakcji)
 • Test, monitoring potencjalnych źródeł zabezpieczeń

4. Podsumowanie szkolenia – ocena zestawu narzędzi decyzyjnych

 

Rozwiń
Pobierz program

Regulamin

 • Koszt uczestnictwa jednej osoby w spotkaniu wynosi: 1995 PLN + VAT.
 • Cena obejmuje: prelekcje, materiały ze spotkania.
 • Przesłanie do BMS Poland Group Sp. z o.o. pocztą elektroniczną wypełnionego formularza zgłoszeniowego lub rezerwacja miejsca/miejsc poprzez wypełnienie online Formularza zgłoszenia na konferencje BMS stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o. Faktura pro forma jest standardowo wystawiana i wysyłana drogą mailową po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego. Po zakończeniu warsztatów zostanie wystawiona i przesłana faktura VAT. Zgłaszający wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Płatność może być również dokonana online w momencie rejestracji.
 • Osoba przesyłająca lub wypełniająca online formularz zgłoszeniowy w imieniu Zgłaszającego oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienie do działania  w imieniu i na rzecz zgłaszającego, w szczególności do zwarcia umowy z BMS Poland Group Sp. z o.o..
 • Zgłaszający ma prawo do rezygnacji z udziału na warunkach określonych poniżej. Rezygnacji z udziału należy dokonać w formie pisemnej i przesłać  mailem na adres zgloszenia@bmspolska.pl
 • W przypadku rezygnacji do 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zapłaci opłatę manipulacyjną w wysokości 500 PLN + 23% VAT. Po tym terminie zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o..
 • W przypadku rezygnacji na mniej niż 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o.
 • W przypadku nie dokonania płatności na dzień przed terminem spotkania, uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia pełnej kwoty 1995 PLN + VAT.
 • W przypadku braku uczestnictwa w warsztatach oraz braku pisemnej rezygnacji z udziału w spotkaniu, Zgłaszający zobowiązany jest uiścić pełną kwotę kosztów uczestnictwa w wysokości wynikającej z umowy.
 • Brak wpłaty nie stanowi rezygnacji z udziału w spotkaniu.
 • W miejsce osoby zgłoszonej do udziału w spotkaniu może wziąć udział inna osoba, z tej samej firmy, wskazana przez Zgłaszającego.
 • Zgłaszający wyraża zgodę na umieszczenie logo jego firmy na stronie organizatora w module „Nasi klienci”
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia ze względu na limitowaną liczbę miejsc.
 • Administrator serwisu – BMS Poland Group Sp. z o.o. gromadzi dane osób, które się rejestrują lub składają zamówienia.
 • W momencie złożenia zamówienia, Zamawiający:– wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez BMS Poland Group Sp. z o.o., ul. Młynarska 42 lok. 115, 01-171 Warszawa, właściciela serwisu www.bmspolska.pl w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Użytkownikom udostępniającym dane w trakcie korzystania z serwisu, administrator gwarantuje prawo do wglądu w swoje dane, aktualizowania ich treści oraz ich usuwania. Można tego dokonać, kontaktując się z Administratorem na adres: info@bmspolska.pl– wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od BMS Poland Group Sp. z o.o., (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 “O świadczeniu usług drogą elektroniczną”) oraz podmiotów współpracujących. W każdym momencie Zamawiającemu przysługuje prawo do odwołania powyższej zgody.
  • O akceptacji obu punktów informacja znajduje się bezpośrednio w formularzu rejestracji.
  • Dane użytkowników serwisu www.bmspolska.pl wykorzystywane są tylko do prowadzenia działalności szkoleniowej oraz w prowadzeniu działań marketingowych lub promocyjnych np. wysyłka newslettera/e-mailingu do osób, które wyraziły zgodę na to.
  • Administrator nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych użytkowników serwisu.
  • Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację mojego wizerunku zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.), utrwalonego na wydarzeniach organizowanych przez BMS Poland Group Sp. z o.o. za pomocą aparatu fotograficznego i/lub kamery. Materiał zdjęciowy i filmowy zgromadzony podczas niniejszych konferencji może zostać opublikowany na stronie bmspolska.pl, materiałach graficznych organizatora i kontach portali społecznościowych należących do organizatora
Rozwiń