Data: 03.08.2022 - 04.08.2022
2 dni
Cena: 1995,00zł/os.
Online
10/10
Zarejestruj się
1
1

Do zapłaty: 1995,00 zł/netto

Jakie korzyści uczestnik osiągnie po szkoleniu? Program Trener

Doskonalenie umiejętności wyrażania własnych poglądów, bez urażania uczuć i z zachowaniem szacunku dla odmienności zdań. Pokonywanie barier  (niechęci) w kontaktach zawodowych z osobami trudnymi dla nas ze względu na zachowanie, sposób bycia i wyrażane poglądy. Uzyskanie narzędzi do zbliżenia i budowania trwałych relacji opartych na szacunku.

Cele szkolenia:
• Zapoznanie się z podstawowymi regułami zachowań asertywnych i asertywności.
• Uświadomienie sobie praw osobistych i praw innych ludzi.
• Rozwijanie umiejętności wyznaczania i obrony własnego oraz poszanowania cudzego
terytorium psychologicznego.
• Budowanie poczucia zdrowej pewności siebie w sytuacjach zawodowych.
• Kształtowanie umiejętności radzenia sobie z trudnymi partnerami biznesowymi.
• Uświadomienie sobie zasad dbania o interesy firmy i swoje własne.
• Kształtowanie pozytywnego nastawienia.

Idea treningu:
• Znalezienie i przećwiczenie praktycznych metod tworzenia asertywnej i neutralnej wymiany myśli.
• Podniesienie poziomu asertywnej komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej między ludźmi.
• Dzięki otrzymanym narzędziom – poprawa komunikacji – asertywne wyrażanie opinii.
• Uświadomienie znaczenia asertywności w zachowaniach i komunikacji.

Szkolenie to stawia przed uczestnikami szczególnie wysokie wymagania, ponieważ celem zajęć jest nie tylko nabywanie wartościowej wiedzy lecz prowadzona w atmosferze autentycznego zaangażowania identyfikacja mocnych i słabych stron każdego z uczestników, służąca nakreśleniu kierunków indywidualnego rozwoju.
Zajęcia warsztatowe nie opierają się na założeniu, iż wszyscy uczestnicy muszą osiągnąć jednakowy poziom wiedzy i umiejętności. Istotę stanowi przekonanie, iż każdy powinien doskonalić się stosownie do indywidualnych doświadczeń, możliwości i potrzeb.

 

Rozwiń

Program

9:00

Program:

1. Przedstawmy się – nasze wartości,

2. Klient wewnętrzny vs. klient zewnętrzny – kultura komunikacji,

3. Asertywna sztuka słuchania:
• Nadawca i odbiorca komunikatu – relacje,

4. Asertywna komunikacja z rozmówcami:
• Sondowanie metodą pytań otwartych,

5. Rola pytań w komunikacji:
• Zarządzanie przez pytania,

6. Metoda G O L D,

7. Parafraza vs. asertywność:
• Dlaczego nie parafrazujemy? 4 błędy
• Jak parafrazować?
Ocena stylu rozmowy, doboru argumentów, zrozumienia zasad komunikacji, prezentacji.

8. Asertywne metody odpierania zastrzeżeń:
• Z kim nam najłatwiej nawiązać kontakt, a z kim najtrudniej?
• Jak sobie radzimy w trudnych sytuacjach?

9. Z przekonań wynikają zachowania – matryca Nie:
• Asertywne metody radzenia sobie z zastrzeżeniami,
• „Magiczne zdanie” – przewodnik po zastrzeżeniach

10. Asertywne metody radzenia sobie z agresywnym rozmówcą.

11. Asertywność w komunikacji – zasady i narzędzia:
• Pięć praw Fensterheima,
• Komunikaty JA,

12. Zmiana wypowiedzi nie asertywnej (komunikat TY) na asertywną (komunikat JA):
• Świadomość własnego potencjału,

13. Lista pozytywnych osiągnięć:
• Moje mocne strony,
• Wewnętrzny głos,
• Asertywny monolog wewnętrzny, anty asertywny monolog wewnętrzny,
• Asertywne stawianie granic,
• Asertywna odmowa,
• Techniki pomagające w asertywnej odmowie,
• Reagowanie na krytykę,
• Postawa asertywna w sytuacji krytyki x 3,
• Asertywne prośby,
• Asertywne polecenia,
• Asertywna pochwała,
• Asertywna krytyka – z zachowaniem zasad koleżeńskości, partnerstwa:
• Kanapka krytyki,
• FUKO,

14. Asertywna informacja zwrotna,

15. Jak chwalić asertywnie?

16. Zależności – podsumowanie

 

Rozwiń

Trener wydarzenia

Pobierz program

Regulamin

 • Koszt uczestnictwa jednej osoby w spotkaniu wynosi: 1995 PLN + VAT.
 • Cena obejmuje: prelekcje, materiały ze spotkania.
 • Przesłanie do BMS Poland Group Sp. z o.o. pocztą elektroniczną wypełnionego formularza zgłoszeniowego lub rezerwacja miejsca/miejsc poprzez wypełnienie online Formularza zgłoszenia na konferencje BMS stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o. Faktura pro forma jest standardowo wystawiana i wysyłana drogą mailową po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego. Po zakończeniu warsztatów zostanie wystawiona i przesłana faktura VAT. Zgłaszający wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Płatność może być również dokonana online w momencie rejestracji.
 • Osoba przesyłająca lub wypełniająca online formularz zgłoszeniowy w imieniu Zgłaszającego oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienie do działania  w imieniu i na rzecz zgłaszającego, w szczególności do zwarcia umowy z BMS Poland Group Sp. z o.o..
 • Zgłaszający ma prawo do rezygnacji z udziału na warunkach określonych poniżej. Rezygnacji z udziału należy dokonać w formie pisemnej i przesłać  mailem na adres zgloszenia@bmspolska.pl
 • W przypadku rezygnacji do 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zapłaci opłatę manipulacyjną w wysokości 500 PLN + 23% VAT. Po tym terminie zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o..
 • W przypadku rezygnacji na mniej niż 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o.
 • W przypadku nie dokonania płatności na dzień przed terminem spotkania, uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia pełnej kwoty 1995 PLN + VAT.
 • W przypadku braku uczestnictwa w warsztatach oraz braku pisemnej rezygnacji z udziału w spotkaniu, Zgłaszający zobowiązany jest uiścić pełną kwotę kosztów uczestnictwa w wysokości wynikającej z umowy.
 • Brak wpłaty nie stanowi rezygnacji z udziału w spotkaniu.
 • W miejsce osoby zgłoszonej do udziału w spotkaniu może wziąć udział inna osoba, z tej samej firmy, wskazana przez Zgłaszającego.
 • Zgłaszający wyraża zgodę na umieszczenie logo jego firmy na stronie organizatora w module „Nasi klienci”
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia ze względu na limitowaną liczbę miejsc.
 • Administrator serwisu – BMS Poland Group Sp. z o.o. gromadzi dane osób, które się rejestrują lub składają zamówienia.
 • W momencie złożenia zamówienia, Zamawiający:– wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez BMS Poland Group Sp. z o.o., ul. Młynarska 42 lok. 115, 01-171 Warszawa, właściciela serwisu www.bmspolska.pl w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Użytkownikom udostępniającym dane w trakcie korzystania z serwisu, administrator gwarantuje prawo do wglądu w swoje dane, aktualizowania ich treści oraz ich usuwania. Można tego dokonać, kontaktując się z Administratorem na adres: info@bmspolska.pl– wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od BMS Poland Group Sp. z o.o., (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 “O świadczeniu usług drogą elektroniczną”) oraz podmiotów współpracujących. W każdym momencie Zamawiającemu przysługuje prawo do odwołania powyższej zgody.
  • O akceptacji obu punktów informacja znajduje się bezpośrednio w formularzu rejestracji.
  • Dane użytkowników serwisu www.bmspolska.pl wykorzystywane są tylko do prowadzenia działalności szkoleniowej oraz w prowadzeniu działań marketingowych lub promocyjnych np. wysyłka newslettera/e-mailingu do osób, które wyraziły zgodę na to.
  • Administrator nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych użytkowników serwisu.
  • Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację mojego wizerunku zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.), utrwalonego na wydarzeniach organizowanych przez BMS Poland Group Sp. z o.o. za pomocą aparatu fotograficznego i/lub kamery. Materiał zdjęciowy i filmowy zgromadzony podczas niniejszych konferencji może zostać opublikowany na stronie bmspolska.pl, materiałach graficznych organizatora i kontach portali społecznościowych należących do organizatora
Rozwiń