Data: 13.04.2021 - 14.04.2021
2 dni
Cena: 1995,00zł/os.
Online
7/10 wolnych miejsc
Zarejestruj się
1
1

Do zapłaty: 1995,00 zł/netto

Assessment & Development Centre – efektywna metoda oceny kompetencji i potencjału zawodowego Program Trener

Assessment & Development Center określane również jako ośrodek oceny jest jedną z najskuteczniejszych metod oceny kompetencji i potencjału rozwojowego.

Metoda ta wykorzystywana jest przede wszystkim w procesach rekrutacji do oceny kompetencji i predyspozycji pod kątem danego stanowiska oraz jako narzędzie oceny potencjału pracowników na potrzeby programów rozwojowych.

Skuteczność tej metody jest przede wszystkim efektem różnorodności wykorzystywanych podczas sesji AC/DC narzędzi oraz oceny dokonywanej przez zespół asesorów, co zwiększa jej obiektywność i kompleksowość.

Szkolenie „Assessment & Development Center – efektywna metoda oceny kompetencji i potencjału zawodowego” skierowane jest do osób planujących wdrożenie metody AC/DC w swoich organizacjach oraz wykorzystanie tej metody w swojej pracy przygotowując procesy AC/DC oraz uczestnicząc w nich w charakterze asesora.

Szkolenie składa się z dwóch jednodniowych sesji pomiędzy, którymi uczestnicy przygotują projekt sesji AC/DC dla wybranego stanowiska.

Metodyka

Proponowany program warsztatu opiera się w 60% na pracy warsztatowej (ćwiczenia indywidualne, grupowe, studia przypadków, symulacje etc.). Większość zagadnień jest skonstruowana w taki sposób, aby uczestnicy już na warsztacie byli w stanie wdrażać poznane zagadnienia w praktykę czyli zacząć planować i projektować elementy digitalizacji działu HR.

Cele

• wyposażenie i usystematyzowanie wiedzy uczestników w obszarze A/DC jako narzędzia rekrutacji i rozwoju pracowników,
• nabycie umiejętności projektowania A/DC (w tym opanowanie umiejętności układania harmonogramu A/DC, projektowania ćwiczeń, raportów, etc.),
• ćwiczenie umiejętności niezbędnych do pełnienia poszczególnych ról w A/DC (w tym asesora, asesora wiodącego, koordynatora, osoby prowadzącej wywiad, „aktora”),
• nabycie umiejętności pozwalających na unikanie pułapek w pracy w poszczególnych rolach podczas A/DC,
• budowanie pewności w wykorzystaniu A/DC jako efektywnego i prostego narzędzia oceny kompetencji pracowników i kandydatów

Rozwiń

Program

9:00

Dzień 1

1. Wprowadzenie w metodę AC/DC

• Czym jest Assessment i Development Center – podobieństwa i różnice
• Zakres i cel stosowania AC/DC w ocenie kompetencji i potencjału zawodowego
• Sesja AC/DC – cel, przebieg i role
• Efektywność Assessment & Development Center

2. Przygotowanie sesji AC/DC

• Wybór kompetencji, które będą oceniane podczas sesji
• Jak przygotować opis kompetencji w sposób umożliwiający ich późniejszą ocenę w sposób jednoznaczny?
• Narzędzia wykorzystywane podczas sesji AC/DC z przykładami ich zastosowania
• Jak dobrać narzędzia do badanych kompetencji oraz jak zapewnić ich efektywność?
• Jak tworzyć zadania i na co zwrócić uwagę w ich opisach
• Jak zaplanować przebieg sesji i o co zadbać?

3. Ocena kompetencji uczestników podczas sesji AC/DC

• Asesor – jego rola i kompetencje
• Dokumentacja przebiegu sesji i wyników uczestników
• Możliwe błędy w ocenie – jak zadbać o obiektywizm oceny

Zakończenie dnia 1
W ramach praktycznego wykorzystania zdobytej podczas szkolenia wiedzy Uczestnicy będą mieli za zadanie przygotowanie projektu sesji AC/DC.

9:00

Dzień 2

1. Prezentacja i omówienie projektów indywidualnych przygotowanych przez Uczestników szkolenia.

2. Podsumowanie sesji AC/DC

• Narada asesorów i ustalenie ocen indywidualnych uczestników
• Jak przygotować i co powinien zawierać raport końcowy

3. Informacja zwrotna dla uczestnika sesji AC/DC

• Czym się od siebie różnią informacje zwrotne po Assessment i Development Center
• Jak przygotować i przeprowadzić indywidualny feedback dla uczestnika sesji AC/DC
• Jak przygotować rekomendacje rozwojowe dla uczestnika Development Center

Rozwiń

Trener wydarzenia

Pobierz program

Regulamin

 • Koszt uczestnictwa jednej osoby w spotkaniu wynosi: 1995 PLN + VAT.
 • Cena obejmuje: prelekcje, materiały ze spotkania.
 • Przesłanie do BMS Poland Group Sp. z o.o. pocztą elektroniczną wypełnionego formularza zgłoszeniowego lub rezerwacja miejsca/miejsc poprzez wypełnienie online Formularza zgłoszenia na konferencje BMS stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o. Faktura pro forma jest standardowo wystawiana i wysyłana drogą mailową po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego. Po zakończeniu warsztatów zostanie wystawiona i przesłana faktura VAT. Zgłaszający wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Płatność może być również dokonana online w momencie rejestracji.
 • Osoba przesyłająca lub wypełniająca online formularz zgłoszeniowy w imieniu Zgłaszającego oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienie do działania  w imieniu i na rzecz zgłaszającego, w szczególności do zwarcia umowy z BMS Poland Group Sp. z o.o..
 • Zgłaszający ma prawo do rezygnacji z udziału na warunkach określonych poniżej. Rezygnacji z udziału należy dokonać w formie pisemnej i przesłać  mailem na adres zgloszenia@bmspolska.pl
 • W przypadku rezygnacji do 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zapłaci opłatę manipulacyjną w wysokości 500 PLN + 23% VAT. Po tym terminie zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o..
 • W przypadku rezygnacji na mniej niż 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o.
 • W przypadku nie dokonania płatności na dzień przed terminem spotkania, uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia pełnej kwoty 1995 PLN + VAT.
 • W przypadku braku uczestnictwa w warsztatach oraz braku pisemnej rezygnacji z udziału w spotkaniu, Zgłaszający zobowiązany jest uiścić pełną kwotę kosztów uczestnictwa w wysokości wynikającej z umowy.
 • Brak wpłaty nie stanowi rezygnacji z udziału w spotkaniu.
 • W miejsce osoby zgłoszonej do udziału w spotkaniu może wziąć udział inna osoba, z tej samej firmy, wskazana przez Zgłaszającego.
 • Zgłaszający wyraża zgodę na umieszczenie logo jego firmy na stronie organizatora w module „Nasi klienci”
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia ze względu na limitowaną liczbę miejsc.
 • Administrator serwisu – BMS Poland Group Sp. z o.o. gromadzi dane osób, które się rejestrują lub składają zamówienia.
 • W momencie złożenia zamówienia, Zamawiający:– wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez BMS Poland Group Sp. z o.o., ul. Młynarska 42 lok. 115, 01-171 Warszawa, właściciela serwisu www.bmspolska.pl w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Użytkownikom udostępniającym dane w trakcie korzystania z serwisu, administrator gwarantuje prawo do wglądu w swoje dane, aktualizowania ich treści oraz ich usuwania. Można tego dokonać, kontaktując się z Administratorem na adres: info@bmspolska.pl– wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od BMS Poland Group Sp. z o.o., (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 “O świadczeniu usług drogą elektroniczną”) oraz podmiotów współpracujących. W każdym momencie Zamawiającemu przysługuje prawo do odwołania powyższej zgody.
  • O akceptacji obu punktów informacja znajduje się bezpośrednio w formularzu rejestracji.
  • Dane użytkowników serwisu www.bmspolska.pl wykorzystywane są tylko do prowadzenia działalności szkoleniowej oraz w prowadzeniu działań marketingowych lub promocyjnych np. wysyłka newslettera/e-mailingu do osób, które wyraziły zgodę na to.
  • Administrator nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych użytkowników serwisu.
  • Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację mojego wizerunku zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.), utrwalonego na wydarzeniach organizowanych przez BMS Poland Group Sp. z o.o. za pomocą aparatu fotograficznego i/lub kamery. Materiał zdjęciowy i filmowy zgromadzony podczas niniejszych konferencji może zostać opublikowany na stronie bmspolska.pl, materiałach graficznych organizatora i kontach portali społecznościowych należących do organizatora
Rozwiń