Data: 23.03.2021 - 24.03.2021
2 dni
Cena: 2495,00zł/os.
Cena online: 1995,00zł/os.
Warszawa
10 wolnych miejsc
Zarejestruj się
1
1

Do zapłaty: 2495,00 zł/netto

Audyt w procesach zakupowych Program Trener

Cele i korzyści dla uczestników warsztatów

• Zapoznanie się z fundamentami audytu procesów zakupowych.
• Określenie warunków przeprowadzenia efektywnego audytu.
• Zwrócenie uwagi na cykl: zapoznanie się ze stanem faktycznym, porównanie z zasadami, wnioski, plan
działania/interesariusze, weryfikacja wykonania planu.
• Zdefiniowanie przykładowych zagrożeń wynikających z nieuwzględniania wymogów zorganizowanego
procesu zakupowego – formalnych i praktycznych

Rozwiń

Program

I dzień

Rozpoczęcie 9:00

9:30 – 10:30 co to jest audyt procesu zakupowego?

– czy audyt to kontrola?
– jakie są rodzaje audytów
Powody decyzji prowadzenia audytu w organizacji w zakresie zakupu: jak wygląda proces, jego efektywność, rola poszczególnych funkcji w procesie zakupu. Czy reguły są znane uczestnikom procesu? Jak wygląda wykonanie tych reguł w praktyce?

10:30 – 10:45 przerwa na kawę

10:45 – 11:45 rodzaje procesów zakupowych

– zakupy niezbędne do produkcji
– zakupy usług
– zakupy w pośrednictwie
– zakupy uzupełniające
Rodzaje procesów zakupowych determinują zakres audytu. Inne wymogi pojawiają się w zależności od wagi jaką mają zakupy dla funkcjonowania firmy. Określenie zakresu audytu dla podstawowych rodzajów zakupów.

11:45 – 12:00 przerwa na kawę

12:00 – 13:00 Audyt – zakres weryfikacji

– jak dobierani są partnerzy?
– kategoryzacja partnerów
– formalizacja współpracy – umowy
– jak wygląda proces negocjacyjny

Znajomość rynku dostawców oraz jak prowadzony jest biznes są kluczowe dla analizy poprawności formalnej (umowy, aktualizacje, itp.) relacji zakupowych. Ustalenie jak ten proces wygląda, jaka jest praktyczna realizacja. Czy wyniki są zbieżne z założeniami? Jakie są obszary do p o p r a w y ? Określenie ryzyka i programu naprawczego.

13:00 – 14:00 przerwa na lunch

14:00 – 15:00 audyt – zakres weryfikacji

– ćwiczenia: skąd wiemy co i ile należy kupić?

Ćwiczenia pokazujące jak powinny być określane potrzeby zakupowe, jakie podstawowe narzędzia są do dyspozycji w firmie – czy są one wykorzystywane?

15:00 – 15:15 przerwa na kawę

15:15 – 16:15 określanie ryzyk w procesie zakupowym

– ćwiczenia

Ćwiczenia pokazujące jak określać ryzyka konkretnego procesu zakupowego oraz jak mogą one wpływać na funkcjonowanie firmy.

16:25 – 17:00 podsumowanie

II dzień

rozpoczęcie 9:00

9:30 – 10:30 audyt – zakres weryfikacji

– jak wygląda organizacja zakupu?
– rola działu zakupu w firmie

Umocowanie organizacyjne i struktura organizacyjna działu zakupu powinna zapewniać optymalne warunki działania i realizacji zadań. Czy tak jest? Jak dział zakupu współpracuje z całą organizacją?

10:30 – 10:45 przerwa na kawę

10:45 – 11:45 audyt – zabezpieczenia

– prawne
– formalne
– praktyczne

Zabezpieczenia mają przyczyniać się do realizacji określonych celów oraz chronić firmę w trudnych sytuacjach. Fundamentem jest sformalizowanie, precyzyjne i jednoznaczne określenie obowiązków stron. Reguły kontraktowe.

11:45 – 12:00 przerwa na kawę

12:00 – 13:00 jak przeprowadzać audyt

– reguły ogólne
– z własnych doświadczeń

Celem audytu nie jest „znalezienie winnych” lecz potwierdzenie co jest prawidłowe, a co wymaga poprawy. Chodzi o bardziej obiektywny ogląd jakości organizacji w zakresie procesu zakupowego oraz podzielenie się doświadczeniami z innych organizacji i/lub rynków.

13:00 – 14:00 przerwa na lunch

14:00 – 15:00 audyt śledczy (forensic)

– przestępstwa w zakupie

Jakie są „standardowe” działania w zakupach, które narażają na straty? Jak można ich uniknąć, jak można je wykryć?

15:00 – 15:15 przerwa na kawę

15:15 – 16:15 „role playing”

– ćwiczenia

Odgrywanie ról audytora, kupca. Jak stworzyć efektywny plan działania po audycie zakupu?

16:15 – 16:25 przerwa na kawę

16:25 – 17:00 pytania/podsumowanie

Rozwiń

Trener wydarzenia

Regulamin

 • Koszt uczestnictwa jednej osoby w spotkaniu wynosi: 2495 PLN + VAT.
 • Cena obejmuje: prelekcje, materiały ze spotkania, przerwy kawowe i lunch.
 • Przesłanie do BMS Polska Group Sp. z o.o. pocztą elektroniczną wypełnionego formularza zgłoszeniowego lub rezerwacja miejsca/miejsc poprzez wypełnienie online Formularza zgłoszenia na konferencje BMS stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a BMS Polska Group Sp. z o.o. Faktura pro forma jest standardowo wystawiana i wysyłana drogą mailową po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego. Po zakończeniu warsztatów zostanie wystawiona i przesłana faktura VAT. Zgłaszający wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Płatność może być również dokonana online w momencie rejestracji.
 • Osoba przesyłająca lub wypełniająca online formularz zgłoszeniowy w imieniu Zgłaszającego oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienie do działania  w imieniu i na rzecz zgłaszającego, w szczególności do zwarcia umowy z BMS Polska Group Sp. z o.o.
 • Zgłaszający ma prawo do rezygnacji z udziału na warunkach określonych poniżej. Rezygnacji z udziału należy dokonać w formie pisemnej i przesłać  mailem na adres zgloszenia@bmspolska.pl.
 • W przypadku rezygnacji do 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zapłaci opłatę manipulacyjną w wysokości 500 PLN + 23% VAT. Po tym terminie zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Polska Group Sp. z o.o.
 • W przypadku rezygnacji na mniej niż 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa w wysokości wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Polska Group Sp. z o.o.
 • W przypadku niedokonania płatności na dzień przed terminem spotkania, uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia pełnej kwoty 2495 PLN + VAT.
 • W przypadku braku uczestnictwa w warsztatach oraz braku pisemnej rezygnacji z udziału w spotkaniu, Zgłaszający zobowiązany jest uiścić pełną kwotę kosztów uczestnictwa w wysokości wynikającej z umowy.
 • Brak wpłaty nie stanowi rezygnacji z udziału w spotkaniu.
 • W miejsce osoby zgłoszonej do udziału w spotkaniu może wziąć udział inna osoba, z tej samej firmy, wskazana przez Zgłaszającego.
 • Zgłaszający wyraża zgodę na umieszczenie logo jego firmy na stronie organizatora w module „Nasi klienci”.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia ze względu na limitowaną liczbę miejsc.
 • Administrator serwisu – BMS Polska Group Sp. z o.o. gromadzi dane osób, które się rejestrują lub składają zamówienia.
 • W momencie złożenia zamówienia, Zamawiający: wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez BMS Polska Group Sp. z o.o., ul. Młynarska 42 lok. 115, 01-171 Warszawa, właściciela serwisu www.bmspolska.pl w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Użytkownikom udostępniającym dane w trakcie korzystania z serwisu, administrator gwarantuje prawo do wglądu w swoje dane, aktualizowania ich treści oraz ich usuwania. Można tego dokonać, kontaktując się z Administratorem na adres: info@bmspolska.pl– wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od BMS Polska Group Sp. z o.o., (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 “O świadczeniu usług drogą elektroniczną”) oraz podmiotów współpracujących. W każdym momencie Zamawiającemu przysługuje prawo do odwołania powyższej zgody.
  • O akceptacji obu punktów informacja znajduje się bezpośrednio w formularzu rejestracji.
  • Dane użytkowników serwisu www.bmspolska.pl wykorzystywane są tylko do prowadzenia działalności szkoleniowej oraz w prowadzeniu działań marketingowych lub promocyjnych np. wysyłka newslettera/e-mailingu do osób, które wyraziły na to zgodę.
  • Administrator nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych użytkowników serwisu.
  • Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację mojego wizerunku zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.), utrwalonego na wydarzeniach organizowanych przez BMS Polska Group Sp. z o.o. za pomocą aparatu fotograficznego i/lub kamery. Materiał zdjęciowy i filmowy zgromadzony podczas niniejszych konferencji może zostać opublikowany na stronie bmspolska.pl, materiałach graficznych organizatora i kontach portali społecznościowych należących do organizatora.
Rozwiń

Uczestnicy kupili także