Data: 26.05.2020 - 27.05.2020
2 dni
Cena: 2495,00zł/os.
Warszawa
10 wolnych miejsc
Zarejestruj się
1
1

Do zapłaty: 2495,00 zł/netto

Cele szkolenia Program Trener

• Wzrost wiedzy i umiejętności w zakresie budowania efektywnych zespołów.
• Świadome zarządzanie różnorodnością w zespole, większe zrozumienie dla odmiennych potrzeb i preferencji różnych typów osobowości.
• Diagnoza potencjalnych dysfunkcji swojego zespołu oraz wypracowanie konkretnych rozwiązań.
• Poznanie sposobów na budowanie zaangażowanych, odpowiedzialnych i skoncentrowanych na wynikach zespołów.
• Rozwój umiejętności w zakresie rozwiązywania konfliktów i prowadzenia trudnych rozmów z pracownikami.
• Zwiększenie wiedzy i umiejętności w zakresie przeprowadzania zespołu przez zmiany

Rozwiń

Program

Dzień I
09:00 - 17:00

Dzień pierwszy

Moduł 1/ Wprowadzenie do warsztatu.
• Cele warsztatu i agenda.
• Poznanie uczestników i ich potrzeb.
• Wspólne wypracowanie zasad i zawarcie kontraktu.
Moduł 2/ Kiedy grupa staje się zespołem – kluczowe czynniki i etapy rozwoju.
• Kiedy grupa staje się zespołem?
• Fazy rozwoju zespołu wg Tuckman’a.
• Zawsze zaczynaj od „why” – misja, cele i wartości.
• Budowanie efektywnego zespołu a motywacja 3:0.
Moduł 3/ Jak budować różnorodne i współpracujące ze sobą zespoły?
• Model DISC – jak ze sobą rozmawiać, szanując odmienne potrzeby i preferencje?
• Role Belbina a podział celów i zadań.
• Różne pokolenia w jednym zespole – jak współpracować?
Moduł 4/ Kluczowa rola komunikacji.
• Po pierwsze – szczerość i transparentność.
• Feedforward i uznanie dla zespołu.
• Rozmowy o wyzwaniach i nieprawidłowościach – przydatne techniki i modele.

Dzień II
09:00 - 17:00

Dzień drugi

Moduł 5/ Od braku zaufania do zaangażowania i odpowiedzialności – jak skutecznie
przezwyciężać dysfunkcje w zespole?
• Model P. Lencioniego – diagnoza sytuacji w zespole.
• Rola lidera w przezwyciężaniu pięciu dysfunkcji pracy zespołowej.
o Brak zaufania
o Obawa przed konfliktem
o Brak zaangażowania
o Unikanie odpowiedzialności
o Brak dbałości o wyniki
Moduł 6/ Rozwiązywanie konfliktów i napięć w zespole.
• Rodzaje konfliktów – koło konfliktu.
• Różne style rozwiązywania konfliktów na podstawie testu T. Kilmana.
• Zamiast oceniania – odkrywanie potrzeb i poszukiwanie rozwiązań.
Moduł 5/ Zespół w zmianie – jak utrzymać zaangażowanie pracowników?
• Zespół w świecie VUCA.
• Komunikacja i angażowanie pracowników w przeprowadzanie zmian.
• Krzywa zmian i działania menedżera na każdym z etapów.
Moduł 6/ Podsumowanie warsztatu i zaplanowanie działań
• Wspólne podsumowanie warsztatu przez uczestników i trenera.
• Indywidualny Plan Działania (jak zwiększyć efektywność swojego zespołu).
• Ankieta ewaluacyjna i pożegnanie.

Rozwiń

Trener wydarzenia

Pobierz program

Regulamin

 • Koszt uczestnictwa jednej osoby w spotkaniu wynosi: 2495 PLN + VAT.
 • Cena obejmuje: prelekcje, materiały ze spotkania, przerwy kawowe, lunch.
 • Przesłanie do BMS Polska Group Sp. z o.o. pocztą elektroniczną wypełnionego formularza zgłoszeniowego lub rezerwacja miejsca/miejsc poprzez wypełnienie online Formularza zgłoszenia na konferencje BMS stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a BMS Polska Group Sp. z o.o. Faktura pro forma jest standardowo wystawiana i wysyłana drogą mailową po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego. Po zakończeniu warsztatów zostanie wystawiona i przesłana faktura VAT. Zgłaszający wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Płatność może być również dokonana online w momencie rejestracji.
 • Osoba przesyłająca lub wypełniająca online formularz zgłoszeniowy w imieniu Zgłaszającego oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienie do działania  w imieniu i na rzecz zgłaszającego, w szczególności do zwarcia umowy z BMS Polska Group Sp. z o.o..
 • Zgłaszający ma prawo do rezygnacji z udziału na warunkach określonych poniżej. Rezygnacji z udziału należy dokonać w formie pisemnej i przesłać  mailem na adres zgloszenia@bmspolska.pl
 • W przypadku rezygnacji do 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zapłaci opłatę manipulacyjną w wysokości 500 PLN + 23% VAT. Po tym terminie zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Polska Group Sp. z o.o..
 • W przypadku rezygnacji na mniej niż 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Polska Group Sp. z o.o.
 • W przypadku nie dokonania płatności na dzień przed terminem spotkania, uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia pełnej kwoty 2495 PLN + VAT.
 • W przypadku braku uczestnictwa w warsztatach oraz braku pisemnej rezygnacji z udziału w spotkaniu, Zgłaszający zobowiązany jest uiścić pełną kwotę kosztów uczestnictwa w wysokości wynikającej z umowy.
 • Brak wpłaty nie stanowi rezygnacji z udziału w spotkaniu.
 • Cena uczestnictwa dla przedstawicieli firm zewnętrznych, świadczących usługi dla grupy docelowej spotkania wynosi 4995 zł netto. W związku z ograniczoną liczbą tego typu miejsc na spotkaniu, zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia.
 • Poprzez firmę zewnętrzną rozumie się podmiot (przedsiębiorstwo), dla którego grupą docelową potencjalnych klientów są uczestnicy wydarzenia, przy czym każdorazowo zastrzegamy sobie prawo do analizy i interpretacji celu biznesowego podmiotu, który dokonał zgłoszenia.
 • W miejsce osoby zgłoszonej do udziału w spotkaniu może wziąć udział inna osoba, z tej samej firmy, wskazana przez Zgłaszającego.
 • Zgłaszający wyraża zgodę na umieszczenie logo jego firmy na stronie organizatora w module „Nasi klienci”
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia ze względu na limitowaną liczbę miejsc.
 • Administrator serwisu – BMS Polska Group Sp. z o.o. gromadzi dane osób, które się rejestrują lub składają zamówienia.
 • W momencie złożenia zamówienia, Zamawiający:– wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez BMS Polska Group Sp. z o.o., ul. Młynarska 42 lok. 115, 01-171 Warszawa, właściciela serwisu www.bmspolska.pl w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Użytkownikom udostępniającym dane w trakcie korzystania z serwisu, administrator gwarantuje prawo do wglądu w swoje dane, aktualizowania ich treści oraz ich usuwania. Można tego dokonać, kontaktując się z Administratorem na adres: info@bmspolska.pl– wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od BMS Polska Group Sp. z o.o., (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 “O świadczeniu usług drogą elektroniczną”) oraz podmiotów współpracujących. W każdym momencie Zamawiającemu przysługuje prawo do odwołania powyższej zgody.
  • O akceptacji obu punktów informacja znajduje się bezpośrednio w formularzu rejestracji.
  • Dane użytkowników serwisu www.bmspolska.pl wykorzystywane są tylko do prowadzenia działalności szkoleniowej oraz w prowadzeniu działań marketingowych lub promocyjnych np. wysyłka newslettera/e-mailingu do osób, które wyraziły zgodę na to.
  • Administrator nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych użytkowników serwisu.
  • Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację mojego wizerunku zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.), utrwalonego na wydarzeniach organizowanych przez BMS Polska Group Sp. z o.o. za pomocą aparatu fotograficznego i/lub kamery. Materiał zdjęciowy i filmowy zgromadzony podczas niniejszych konferencji może zostać opublikowany na stronie bmspolska.pl, materiałach graficznych organizatora i kontach portali społecznościowych należących do organizatora.
Rozwiń

Uczestnicy kupili także