Data: 26.11.2019 - 27.11.2019
2 dni
Cena: 2495,00zł/os.
Warszawa
1 wolne miejsce
Zarejestruj się
1
1

Do zapłaty: 2495,00 zł/netto

Cele szkolenia Program Trener

 • Zdobycie wiedzy w zakresie budowania kluczowych modeli opisu kompetencji
 • Rozwój umiejętności wyboru modelu kompetencji adekwatnego do potrzeb firmy
 • Poznanie i omówienie głównych etapów wdrożenia kompetencji w firmie
 • Wzrost wiedzy i umiejętności w obszarze zarządzania kompetencjami w firmie
 • Wzrost umiejętności w zakresie planowania i realizacji rozwoju w oparciu o kompetencje
Rozwiń

Program

Dzień I
09:00 - 17:00

Dzień pierwszy

Blok 1/ Wprowadzenie do warsztatu

 • Cele warsztatu i agenda.
 • Poznanie uczestników i ich potrzeb.
 • Wspólne wypracowanie zasad i zawarcie kontraktu.

Blok 2/ Wprowadzenie do kompetencji – definicje i kluczowe korzyści

 • Kompetencja, model kompetencji i profil kompetencyjny – definicje i korzyści
 • Kompetencje a wartości – podobieństwa i różnice
 • Czy potrzebujemy dziś w firmie kompetencji – kiedy warto wdrożyć model kompetencji?

Na początek zapoznamy się z kluczowymi definicjami i wartościami, jakimi niosą ze sobą kompetencje. Stworzymy wspólną bazę słownikową, dzięki której dyskusje w kolejnych modułach będą przebiegać sprawnie i konstruktywnie. Już w pierwszym module merytorycznym będziemy poszukiwać odpowiedzi na pytanie – kiedy warto wdrożyć w firmie model kompetencji.

Blok 3/ Różne modele opisu kompetencji i ich użyteczność – co wybrać?

 • Model otwarty – sposób konstrukcji, korzyści i wyzwania.
 • Model addytywny – sposób konstrukcji, korzyści i wyzwania.
 • Model matrycowy – sposób konstrukcji, korzyści i wyzwania.

W tym bloku skoncentrujemy się na trzech głównych modelach opisu kompetencji, eksplorując ich właściwości, potencjalne korzyści i zagrożenia jakie mogą pojawić się w związku z ich wdrożeniem w firmie. Pracując na konkretnych „case study” będziemy tworzyć rozwiązania adekwatne do potrzeb firmy. To ważna część merytoryczna, która pozwala uczestnikom poznać różne modele kompetencji – sposób opisu, skale używane do oceny kompetencji oraz praktycznie zorientować się w ich możliwościach i ograniczeniach.

Blok 4/ Wdrożenie w firmie kompetencji – jak to zrobić właściwie?

 •  Zdefiniowanie celu i głównych założeń.
 • Zespół projektowy i kluczowe etapy pracy.
 •  Czy na komunikacji kończy się wdrożenie modelu kompetencji w firmie?

W tym bloku omówimy sobie różne podejścia do wdrożenia modelu kompetencji w firmie oraz przejdziemy przez kluczowe etapy pracy projektowej. Uczestnicy warsztatu, którzy zamierzają wdrożyć w firmie kompetencje, będą dzięki temu modułowi lepiej przygotowani. Natomiast osoby, które wdrożenie mają już za sobą, będą miały okazję zweryfikować swoje doświadczenia z dobrymi praktykami rynkowymi i wyciągnąć wnioski na przyszłość. Jest to etap szkolenia, w którym wszyscy uczestnicy mają szczególną okazję czerpać ze swojej dotychczasowej wiedzy i doświadczenia.

Dzień II
09:00 - 17:00

Dzień drugi

Blok 4/ System Zarządzania Zasobami Ludzkimi w oparciu o kompetencje.

 • Rekrutacja i selekcja – pozyskiwanie kluczowych kompetencji.
 • Zarządzanie wynikami – ocena kompetencji vs efektywność w realizacji celów.
 • Szkolenia i Rozwój – planowanie rozwoju w oparciu o kompetencje i ich diagnozę.
 • Płace i awanse – czy płacić za kompetencje i ich rozwój?

Właściwe wdrożenie w firmie kompetencji to przede wszystkim zarządzanie przez kompetencje, czyli zaimplementowanie ich do kluczowych procesów zarządzania zasobami ludzkimi. W tym module będziemy omawiać i analizować konkretne narzędzia i rozwiązania (np. AC/DC czy ocenę 360°) obecne w rekrutacji i selekcji, zarządzaniu wynikami, szkoleniach i rozwoju oraz wynagradzaniu pracowników. Uczestnicy warsztatu dowiedzą się jak stworzyć spójną całość, zwracając jednocześnie uwagę na znaczące szczegóły.

Blok 5/ Jak rozmawiać z pracownikami o kompetencjach i ich rozwoju?

 • Mocne i słabe strony a dźwignia sukcesu.
 • Informacja zwrotna i sposoby jej przekazania a opór ze strony pracownika.
 • Jak przygotować się do spotkania i jak je poprowadzić ? Model GROW.

W tym module będziemy ćwiczyć umiejętność prowadzenia rozmów rozwojowych z pracownikiem w oparciu o model GROW oraz konstruktywne sposoby przekazywania informacji zwrotnej na temat konkretnych zachowań/kompetencji. Będziemy mówić o oporze jaki może pojawić się ze strony pracownika oraz o tym, co warto robić, aby go minimalizować. Korzystając z wyników badań dr Folkmana oraz kręgów Collinsa, będziemy wybierać aspekty kompetencji, które warto dalej wzmacniać i rozwijać.

Blok 6/ Budowanie Indywidualnych Planów Rozwoju i ich realizacja

 • IPR – kluczowe elementy planu rozwoju.
 • Działania rozwojowe – model 70:20:10.
 • Role i odpowiedzialności – jak budować proaktywność i odpowiedzialność pracowników za swój rozwój?

W module tym uczestnicy warsztatu będą budować Indywidualne Plany Rozwoju, wskazując konkretne kompetencje oraz dobierając adekwatne metody rozwoju, zgodnie z modelem 70:20:10. Będziemy rozmawiać na temat ról i odpowiedzialności oraz sposobów budowania proaktywności i odpowiedzialności za rozwój wśród pracowników.

Blok 7 Podsumowanie warsztatu i zaplanowanie rozwoju

 • Wspólne podsumowanie warsztatu przez uczestników i trenera.
 • Indywidualny Plan Działania.
 • Ankieta ewaluacyjna i pożegnanie.
Rozwiń

Trener wydarzenia

Pobierz program

Regulamin

 • Koszt uczestnictwa jednej osoby w spotkaniu wynosi: 2495 PLN + VAT.
 • Cena obejmuje: prelekcje, materiały ze spotkania, przerwy kawowe, lunch.
 • Przesłanie do BMS Polska Group Sp. z o.o. pocztą elektroniczną wypełnionego formularza zgłoszeniowego lub rezerwacja miejsca/miejsc poprzez wypełnienie online Formularza zgłoszenia na konferencje BMS stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a BMS Polska Group Sp. z o.o. Faktura pro forma jest standardowo wystawiana i wysyłana drogą mailową po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego. Po zakończeniu warsztatów zostanie wystawiona i przesłana faktura VAT. Zgłaszający wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Płatność może być również dokonana online w momencie rejestracji.
 • Osoba przesyłająca lub wypełniająca online formularz zgłoszeniowy w imieniu Zgłaszającego oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienie do działania  w imieniu i na rzecz zgłaszającego, w szczególności do zwarcia umowy z BMS Polska Group Sp. z o.o..
 • Zgłaszający ma prawo do rezygnacji z udziału na warunkach określonych poniżej. Rezygnacji z udziału należy dokonać w formie pisemnej i przesłać  mailem na adres zgloszenia@bmspolska.pl
 • W przypadku rezygnacji do 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zapłaci opłatę manipulacyjną w wysokości 500 PLN + 23% VAT. Po tym terminie zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Polska Group Sp. z o.o..
 • W przypadku rezygnacji na mniej niż 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Polska Group Sp. z o.o.
 • W przypadku nie dokonania płatności na dzień przed terminem spotkania, uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia pełnej kwoty 2495 PLN + VAT.
 • W przypadku braku uczestnictwa w warsztatach oraz braku pisemnej rezygnacji z udziału w spotkaniu, Zgłaszający zobowiązany jest uiścić pełną kwotę kosztów uczestnictwa w wysokości wynikającej z umowy.
 • Brak wpłaty nie stanowi rezygnacji z udziału w spotkaniu.
 • Cena uczestnictwa dla przedstawicieli firm zewnętrznych, świadczących usługi dla grupy docelowej spotkania wynosi 4995 zł netto. W związku z ograniczoną liczbą tego typu miejsc na spotkaniu, zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia.
 • Poprzez firmę zewnętrzną rozumie się podmiot (przedsiębiorstwo), dla którego grupą docelową potencjalnych klientów są uczestnicy wydarzenia, przy czym każdorazowo zastrzegamy sobie prawo do analizy i interpretacji celu biznesowego podmiotu, który dokonał zgłoszenia.
 • W miejsce osoby zgłoszonej do udziału w spotkaniu może wziąć udział inna osoba, z tej samej firmy, wskazana przez Zgłaszającego.
 • Zgłaszający wyraża zgodę na umieszczenie logo jego firmy na stronie organizatora w module „Nasi klienci”
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia ze względu na limitowaną liczbę miejsc.
 • Administrator serwisu – BMS Polska Group Sp. z o.o. gromadzi dane osób, które się rejestrują lub składają zamówienia.
 • W momencie złożenia zamówienia, Zamawiający:– wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez BMS Polska Group Sp. z o.o., ul. Młynarska 42 lok. 115, 01-171 Warszawa, właściciela serwisu www.bmspolska.pl w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Użytkownikom udostępniającym dane w trakcie korzystania z serwisu, administrator gwarantuje prawo do wglądu w swoje dane, aktualizowania ich treści oraz ich usuwania. Można tego dokonać, kontaktując się z Administratorem na adres: info@bmspolska.pl– wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od BMS Polska Group Sp. z o.o., (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 “O świadczeniu usług drogą elektroniczną”) oraz podmiotów współpracujących. W każdym momencie Zamawiającemu przysługuje prawo do odwołania powyższej zgody.
  • O akceptacji obu punktów informacja znajduje się bezpośrednio w formularzu rejestracji.
  • Dane użytkowników serwisu www.bmspolska.pl wykorzystywane są tylko do prowadzenia działalności szkoleniowej oraz w prowadzeniu działań marketingowych lub promocyjnych np. wysyłka newslettera/e-mailingu do osób, które wyraziły zgodę na to.
  • Administrator nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych użytkowników serwisu.
  • Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację mojego wizerunku zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.), utrwalonego na wydarzeniach organizowanych przez BMS Polska Group Sp. z o.o. za pomocą aparatu fotograficznego i/lub kamery. Materiał zdjęciowy i filmowy zgromadzony podczas niniejszych konferencji może zostać opublikowany na stronie bmspolska.pl, materiałach graficznych organizatora i kontach portali społecznościowych należących do organizatora.
Rozwiń

Uczestnicy kupili także