Data: 22.02.2024 - 23.02.2024
2 dni
Cena: 1995,00zł/os.
Online
Zarejestruj się
1
1

Do zapłaty: 1995,00 zł/netto

Jakie korzyści uczestnik osiągnie po szkoleniu? Program

Zakupy/zaopatrzenie to jedna z podstawowych form działań prawie wszystkich firm. Mówiąc w uproszczeniu, aby funkcjonować poprzez produkcję i sprzedaż trzeba najpierw kupić. Ile kosztują zakupy widać wyraźnie w rachunku wyników, szczególnie w kategorii kosztu produktów sprzedanych. Wpływ takiej a nie innej polityki zakupowej jest odzwierciedlony w ostatecznym wyniku. To w wymiarze finansowym. W szerszym ujęciu, tj. biznesowym, sposób zorganizowania procesu zakupowego, zarówno od strony formalnej jak i jakości ludzi w nim zaangażowanych, oznacza często jaką pozycję może zajmować firma na rynku.
W zależności od obszaru działania zakres zakupów różni się ale także wykazuje pewne wspólne cechy takie jak: wybór dostawcy, sposób ustalenia współpracy (negocjacje, umowy, kontrakty), sposób ustalania cen zakupu, określenie warunków dostaw, wykonanie zamówienia oraz ostateczne rozliczenie. Widać wyraźnie jak istotne są zakupy dla funkcjonowania firmy.

W każdym przypadku proces zakupowy to w efekcie dysponowanie środkami finansowymi. Od czego zależy aby pieniądze wydawane były zgodnie z założeniami oraz stale przynosiły założone rezultaty? Odpowiedź na to pytanie leży w sposobie jak zbudowany jest proces zakupowy :

 • jakie są cele strategiczne firmy, jaka jest zależność podstawowej działalności od zakupów,
 • jak zorganizowany jest dział zakupu, jak wygląda współpraca działu zakupu z innymi kluczowymi działami w firmie,
 • jak określony jest proces naboru odpowiednich pracowników i ich szkolenia,
 • jakie są systemy motywacyjne, itd.

Organizacja procesów zakupowych, w tym budowanie działu zakupowego, jest jednym z najważniejszych zadań w firmie. Dochodzi w nim do weryfikacji zgodności ze strategią biznesową firmy, z polityką zarządczą oraz ustalonymi procedurami. Na tej podstawie można sformułować wnioski co do skuteczności pracy działu zakupowego w osiąganiu zakładanych celów, określeniu poprawności działania działu zakupowego oraz optymalizowania jego funkcjonowania. Pozwala to określać kroki naprawcze, a także zabezpieczać firmę przed działaniami szkodliwymi dla jej finansów. O tym będzie mowa w warsztatach.
Zasadniczym warunkiem powodzenia zespołu zakupowego jest znajomość tematu, branży, świadomość roli pełnionej w całości funkcjonowania firmy oraz sprawny sposób zorganizowania procesów zakupowych, które zależą od specyfiki konkretnego biznesu. Inne bowiem wymogi obowiązują w produkcji, w usługach, w działaniu sektora prywatnego, inne w działaniu sektora publicznego.

W dobie rynku globalnego wykorzystanie szans oraz unikanie pułapek ma znaczenie fundamentalne. Nie da się także wykluczyć intencjonalnego działania o charakterze nawet przestępczym, działalność zakupowa jest szczególnie na to narażona. Luki w procedurach, ich niejasność, pomijanie pewnych, uznawanych za ograniczenia biurokratyczne, postępowań może narażać firmę na straty finansowe, utratę klientów, co gorsza na konsekwencje rynkowe. Takim zagrożeniom może przeciwdziałać dobrze zbudowany i zorganizowany dział zakupów.

Cele i korzyści dla uczestników warsztatów

 • Zapoznanie się z fundamentami procesów zakupowych.
 • Określenie warunków budowania efektywnego działu zakupowego – struktura, procesy, procedury.
 • Koncentracja na cyklu: znajomość strategii biznesowej – rola procesów zakupowych w jej realizacji – warunki jakie musi spełniać dział zakupowy – plan działania/interesariusze – weryfikacja wykonania planu zakupowego.
 • Określenie podstawowych założeń i wymogów dotyczących budowy działu zakupowego i jego organizacji – formalnych i praktycznych.

Do kogo adresowany jest ten warsztat?

 • Do zarządzających działalnością firmy.
 • Do zarządzających zakupami na poziomie operacyjnym.
 • Do współpracujących z działami zakupowymi
Rozwiń

Program

9:00

Dzień I

1. Co to jest proces zakupowy?
• Zaopatrzenie czy zakupy?
• Jakie są rodzaje zaopatrzenia/zakupów?

2. Rodzaje procesów zakupowych
• Zakupy do produkcji,
• Usług,
• W pośrednictwie,
• Uzupełniające

3. Jak organizować dział zakupu?
• Jak określana jest rola zakupów w działalności firmy?
• Współudział w tworzeniu strategii biznesowej

4. Zakres obowiązków
• Kim jest kupiec?
• Zakres oczekiwań odnośnie funkcji kupca,
• Czy kupiec to lustrzane odbicie sprzedawcy?
• Skąd wiedza co, kiedy kupić?

5. Umocowanie działu zakupów w firmie
• Rola działu zakupu w tworzeniu budżetu i planów,
• Współpraca z głównymi partnerami wewnętrznymi

6. Podsumowanie

9:00

Dzień II

Dzień II

1. Proces zakupowy – zakres weryfikacji partnerów
• Jak wygląda organizacja zakupu?
• Kategoryzacja dostawców, (czy to już partnerzy?),

2. Określanie ryzyk w procesie zakupowym
• Prawne,
• Formalne,
• Praktyczne,
• ESG

3. Określanie ryzyk w procesie zakupowym
• Reguły kontroli finansowej
• Drabinka autoryzacyjna
-odpowiedzialność,
– sprawność systemu

4. Systemy oceny
• Podstawowe KPI

5. Systemy motywacyjne
• Jak określić podstawowe parametry

6. Pytania / podsumowanie

Rozwiń
Pobierz program

Regulamin

 • Koszt uczestnictwa jednej osoby w spotkaniu wynosi: 1995 PLN + VAT.
 • Cena obejmuje: prelekcje, materiały ze spotkania.
 • Przesłanie do BMS Poland Group Sp. z o.o. pocztą elektroniczną wypełnionego formularza zgłoszeniowego lub rezerwacja miejsca/miejsc poprzez wypełnienie online Formularza zgłoszenia na konferencje BMS stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o. Faktura pro forma jest standardowo wystawiana i wysyłana drogą mailową po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego. Po zakończeniu warsztatów zostanie wystawiona i przesłana faktura VAT. Zgłaszający wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Płatność może być również dokonana online w momencie rejestracji.
 • Osoba przesyłająca lub wypełniająca online formularz zgłoszeniowy w imieniu Zgłaszającego oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienie do działania  w imieniu i na rzecz zgłaszającego, w szczególności do zwarcia umowy z BMS Poland Group Sp. z o.o..
 • Zgłaszający ma prawo do rezygnacji z udziału na warunkach określonych poniżej. Rezygnacji z udziału należy dokonać w formie pisemnej i przesłać  mailem na adres zgloszenia@bmspolska.pl
 • W przypadku rezygnacji do 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zapłaci opłatę manipulacyjną w wysokości 500 PLN + 23% VAT. Po tym terminie zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o..
 • W przypadku rezygnacji na mniej niż 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o.
 • W przypadku nie dokonania płatności na dzień przed terminem spotkania, uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia pełnej kwoty 1995 PLN + VAT.
 • W przypadku braku uczestnictwa w warsztatach oraz braku pisemnej rezygnacji z udziału w spotkaniu, Zgłaszający zobowiązany jest uiścić pełną kwotę kosztów uczestnictwa w wysokości wynikającej z umowy.
 • Brak wpłaty nie stanowi rezygnacji z udziału w spotkaniu.
 • W miejsce osoby zgłoszonej do udziału w spotkaniu może wziąć udział inna osoba, z tej samej firmy, wskazana przez Zgłaszającego.
 • Zgłaszający wyraża zgodę na umieszczenie logo jego firmy na stronie organizatora w module „Nasi klienci”
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia ze względu na limitowaną liczbę miejsc.
 • Administrator serwisu – BMS Poland Group Sp. z o.o. gromadzi dane osób, które się rejestrują lub składają zamówienia.
 • W momencie złożenia zamówienia, Zamawiający:– wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez BMS Poland Group Sp. z o.o., ul. Młynarska 42 lok. 115, 01-171 Warszawa, właściciela serwisu www.bmspolska.pl w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Użytkownikom udostępniającym dane w trakcie korzystania z serwisu, administrator gwarantuje prawo do wglądu w swoje dane, aktualizowania ich treści oraz ich usuwania. Można tego dokonać, kontaktując się z Administratorem na adres: info@bmspolska.pl– wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od BMS Poland Group Sp. z o.o., (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 “O świadczeniu usług drogą elektroniczną”) oraz podmiotów współpracujących. W każdym momencie Zamawiającemu przysługuje prawo do odwołania powyższej zgody.
  • O akceptacji obu punktów informacja znajduje się bezpośrednio w formularzu rejestracji.
  • Dane użytkowników serwisu www.bmspolska.pl wykorzystywane są tylko do prowadzenia działalności szkoleniowej oraz w prowadzeniu działań marketingowych lub promocyjnych np. wysyłka newslettera/e-mailingu do osób, które wyraziły zgodę na to.
  • Administrator nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych użytkowników serwisu.
  • Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację mojego wizerunku zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.), utrwalonego na wydarzeniach organizowanych przez BMS Poland Group Sp. z o.o. za pomocą aparatu fotograficznego i/lub kamery. Materiał zdjęciowy i filmowy zgromadzony podczas niniejszych konferencji może zostać opublikowany na stronie bmspolska.pl, materiałach graficznych organizatora i kontach portali społecznościowych należących do organizatora

BMS Poland Group Sp.z o.o. została stworzona przez specjalistów, posiadających gruntowną wiedzę rynkową, którzy od wielu lat zajmują się organizacją, cenionych i praktycznych spotkań biznesowych.

Biuro
Rozwiń