Data: 13.03.2024 - 15.03.2024
3 dni
Cena: 3495,00zł/os.
Online
Zarejestruj się
1
1

Do zapłaty: 3495,00 zł/netto

Cele warsztatu Program

Rola Compliance Oficerów w ostatnich latach zmienia się bardzo dynamicznie i znacząco.
W naszym rozumieniu ta zmiana przejawia się w konieczności dostosowania kompetencji pracowników działów Compliance do nowych ról i oczekiwań wobec specjalistów tego tematu.

Adresaci szkolenia:
Szkolenie skierowane jest w szczególności do pracowników departamentów Compliance, prawnych, zarządzania ryzykiem, zasobów ludzkich, kontroli wewnętrznej i innych chcących rozpocząć lub rozwinąć karierę w Compliance.

Cele szkolenia:
Celem warsztatu jest zapoznanie uczestników z głównymi obszarami funkcji Compliance w organizacji z uwzględnieniem specyfiki prowadzonego biznesu oraz wyposażenie ich w kompetencje niezbędne do samodzielnego wykonywania zadań Oficera Compliance.

Metodyka prowadzenia zajęć:
Szkolenie ma formę warsztatu, w trakcie którego uczestnicy poznają istotę funkcji Oficera Compliance, zakres jego obowiązków oraz praktycznie przećwiczą zdobytą wiedzę na wybranych obszarach ryzyka braku zgodności (Compliance Risk).

Korzyści dla uczestników:
Wyposażenie uczestników w kompetencje wymagane na stanowisku Oficera Compliance oraz przećwiczenie ich w praktyce.

Certyfikacja:
Kurs jest zakończony praktycznym egzaminem w formie zadania grupowego. Zaliczenie zadania powoduje możliwość uzyskania Certyfikatu ukończenia kursu Compliance Officera.
Certyfikat wystawiamy w oparciu o wpis BMS Poland Group do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.

Rozwiń

Program

09:00 - 16:00

Dzień pierwszy

 1. Funkcja Compliance, czyli „być albo nie być” w biznesie.
 2. Compliance w systemie zarządzania w firmie.
  a) Zarządzanie ryzykiem compliance.
  b) Compliance w systemie kontroli wewnętrznej.
 3. Budowa kultury Compliance w firmie.
 4. Rozwiązania organizacyjne.
 5. Strategia Compliance.
 6. Polityka Compliance.
 7. Zasoby – autorytet i profil kompetencyjny oficera Compliance.
 8. Whistleblowing – proces zgłaszania naruszeń.
 9. Raportowanie w obszarach Compliance.
09:00 - 16:00

Dzień drugi

Zarządzanie ryzykiem braku zgodności w praktyce na przykładach ryzyk wybranych przez uczestników np.:
1. Korupcja.
2. Konflikt interesów.
3. Ochrona konkurencji (w tym produkt).
4. Ochrona i relacje z konsumentami.
5. Relacje z kontrahentami.
6. Pranie pieniędzy i programy sankcyjne.
7. Insider Trading.
8. Conduct Risk.
9. Ryzyka HR (np. dyskryminacja, mobbing, molestowanie).

09:00 - 15:00

Dzień trzeci

Uczestnicy podsumują nabytą wiedzę i potwierdzą projektem związanym z zadaniem praktycznym.

Rozwiń
Pobierz program

Regulamin

  • Koszt uczestnictwa jednej osoby w spotkaniu wynosi: 3495 PLN + VAT.
  • Cena obejmuje: prelekcje, materiały ze spotkania, przerwy kawowe, przerwa lunchowa.
  • Przesłanie do BMS Poland Group Sp. z o.o. pocztą elektroniczną wypełnionego formularza zgłoszeniowego lub rezerwacja miejsca/miejsc poprzez wypełnienie online Formularza zgłoszenia na konferencje BMS stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o. Faktura pro forma jest standardowo wystawiana i wysyłana drogą mailową po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego. Po zakończeniu warsztatów zostanie wystawiona i przesłana faktura VAT. Zgłaszający wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Płatność może być również dokonana online w momencie rejestracji.
  • Osoba przesyłająca lub wypełniająca online formularz zgłoszeniowy w imieniu Zgłaszającego oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienie do działania  w imieniu i na rzecz zgłaszającego, w szczególności do zwarcia umowy z BMS Poland Group Sp. z o.o..
  • Zgłaszający ma prawo do rezygnacji z udziału na warunkach określonych poniżej. Rezygnacji z udziału należy dokonać w formie pisemnej i przesłać  mailem na adres zgloszenia@bmspolska.pl
  • W przypadku rezygnacji do 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zapłaci opłatę manipulacyjną w wysokości 500 PLN + 23% VAT. Po tym terminie zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o..
  • W przypadku rezygnacji na mniej niż 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o.
  • W przypadku nie dokonania płatności na dzień przed terminem spotkania, uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia pełnej kwoty 3495 PLN + VAT.
  • W przypadku braku uczestnictwa w warsztatach oraz braku pisemnej rezygnacji z udziału w spotkaniu, Zgłaszający zobowiązany jest uiścić pełną kwotę kosztów uczestnictwa w wysokości wynikającej z umowy.
  • Brak wpłaty nie stanowi rezygnacji z udziału w spotkaniu.
  • W miejsce osoby zgłoszonej do udziału w spotkaniu może wziąć udział inna osoba, z tej samej firmy, wskazana przez Zgłaszającego.
  • Zgłaszający wyraża zgodę na umieszczenie logo jego firmy na stronie organizatora w module „Nasi klienci”
  • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
  • Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia ze względu na limitowaną liczbę miejsc.
  • Administrator serwisu – BMS Poland Group Sp. z o.o. gromadzi dane osób, które się rejestrują lub składają zamówienia.
  • W momencie złożenia zamówienia, Zamawiający:– wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez BMS Poland Group Sp. z o.o., ul. Młynarska 42 lok. 115, 01-171 Warszawa, właściciela serwisu www.bmspolska.pl w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Użytkownikom udostępniającym dane w trakcie korzystania z serwisu, administrator gwarantuje prawo do wglądu w swoje dane, aktualizowania ich treści oraz ich usuwania. Można tego dokonać, kontaktując się z Administratorem na adres: info@bmspolska.pl– wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od BMS Polska Group Sp. z o.o., (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 “O świadczeniu usług drogą elektroniczną”) oraz podmiotów współpracujących. W każdym momencie Zamawiającemu przysługuje prawo do odwołania powyższej zgody.
   • O akceptacji obu punktów informacja znajduje się bezpośrednio w formularzu rejestracji.
   • Dane użytkowników serwisu www.bmspolska.pl wykorzystywane są tylko do prowadzenia działalności szkoleniowej oraz w prowadzeniu działań marketingowych lub promocyjnych np. wysyłka newslettera/e-mailingu do osób, które wyraziły zgodę na to.
   • Administrator nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych użytkowników serwisu.
   • Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację mojego wizerunku zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.), utrwalonego na wydarzeniach organizowanych przez BMS Poland Group Sp. z o.o. za pomocą aparatu fotograficznego i/lub kamery. Materiał zdjęciowy i filmowy zgromadzony podczas niniejszych konferencji może zostać opublikowany na stronie bmspolska.pl, materiałach graficznych organizatora i kontach portali społecznościowych należących do organizatora.
Rozwiń

Uczestnicy kupili także