Data: 22.09.2021 - 24.09.2021
3 dni
Cena: 3495,00zł/os.
Warszawa
Brak wolnych miejsc
Zarejestruj się
1
1

Do zapłaty: 3495,00 zł/netto

Cele warsztatu Program Trener

Zapraszamy na on line kurs przygotowujący do profesjonalnego i efektywnego pełnienia roli HR Business Partnera w organizacjach. Uczestnicy w trakcie kursu udoskonalą swoje kompetencje w zakresie rozumienia biznesu, budowania porozumienia i aktywnej współpracy z managerami oraz efektywnego wspierania ich w realizacji celów biznesowych. Podniosą swoje umiejętności planowania i realizacji polityki personalnej łączącej potrzeby i interesy firmy, zarządu, managerów oraz pracowników. Zdobędą praktyczną wiedzę z zakresu zarządzania kapitałem ludzkim oraz budowania zaangażowania wśród pracowników i managerów.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie skierowane jest w szczególności do pracowników obszaru HR, pełniących funkcje managerskie
i specjalistyczne, którzy chcą rozwinąć własne kompetencje w zakresie skutecznego wdrażania zmian w obszarze HR, skupiając się na budowaniu współpracy i relacji z biznesem współpracy oraz dostarczania rozwiązań adekwatnych do biznesowych potrzeb organizacji oraz wspieraniu działań managerów w celu osiągania wymiernych wyników, poprzez dostarczenie nowoczesnych i systemowych rozwiązań z obszaru HR.

Cele szkolenia:

• Rozwinięcie umiejętności i poznanie narzędzi oddziaływania na zaangażowanie pracowników i realizacji procesów
HR w służbie osiągania lepszych wyników.
• Zdobycie wiedzy i wypracowanie postawy umożliwiającej efektywnie pełnić rolę HR jako rzeczywistego partnera dla biznesu.

Metodyka prowadzenia zajęć:

Szkolenie prowadzone jest zgodnie ze sztuką uczenia się dorosłych, czyli poprzez doświadczenie. Zajęcia będą
prowadzone w formie warsztatowej, z wykorzystaniem podstawowych metod interaktywnych. Podczas szkolenia wykorzystane zostaną m.in.:
• Forma treningu aktywnego – maksymalnie angażującego uczestników do aktywnego udziału.
• Trening umiejętności – ćwiczenia w małych grupach poszczególnych umiejętności, podsumowania pracy
zespołów w całej grupie.
• Aktywne uczestnictwo, praktyczne przyswajanie wiedzy poprzez dzielenie się doświadczeniami, poszerzanie repertuaru zachowań, eksperymentowanie z nowymi sytuacjami, obserwację innych uczestników.
• Techniki sprzyjające kreatywności (burza mózgów oraz analiza przypadków).
• Przekaz wiedzy teoretycznej – wykłady inspirujące, dyskusje

Rozwiń

Program

Dzień I
09:00 - 17:00

Dzień pierwszy

Moduł I: Bilans procesów i systemów HR w firmie

• Od czego zacząć analizę procesów HR w firmie?

Uczestnicy dowiedzą się jakie są metody sporządzania raportu bilansu procesów HR w firmie i będą mogli przećwiczyć wybrana metodę na konkretnym przypadku.

• Czym różni się proces HR od systemu HR?

Uczestnicy poznają metody identyfikacji procesów HR, które powinny być zamienione na systemy HR i plan pracy HR BP.

• Jak z procesów HR zbudować systemy HR?

Uczestnicy dowiedzą się jak zbudować plan pracy HR BP na podstawie identyfikacji procesów HR zamienionych w systemy HR oraz zbudują własny plan pracy nad wybranym systemem HR.

• Jak ułożyć plan wdrożenia systemów HR w firmie?

Uczestnicy po ułożeniu swojego planu pracy przygotują plan wdrożeniowy z harmonogramem wdrożenia i wskaźnikami mierzącymi skuteczność wybranego systemu HR.

Moduł II: Wdrożenie koncepcji HR BP.

• Jakie są podstawowe analizy zarządzania zasobami ludzkimi (AZZL)?

Uczestnicy poznają zasady przygotowania i przeprowadzenie AZZL w firmie, poprzez metodę zbierania danych od pracowników opartą na metodach socjologii badań.

• Ja przygotować diagnozę poziomu gotowości organizacji do wdrożenia systemów HR w firmie;

Uczestnicy poznają i przećwiczą metody diagnozy poziomu gotowości organizacji do wdrożenia systemów HR oraz wskaźniki jej mierzenia.

• Jak przygotować raport z wnioskami z analiz procesów HR?

Uczestnicy poznają metody wyciągania wniosków i budowania rekomendacji na podstawie narzędzia – matrycy wskaźnikowej.

• Na czym polega controling personalny w obszarze HR?

Uczestnicy poznają podstawowe założenia budowania wskaźników HR i sposobu ich analizy w wybranych przez siebie systemach HR.

Dzień II
09:00 - 17:00

Dzień drugi

Moduł III: Podstawowe narzędzia pracy HR BP.

Uczestnicy poznają podstawowe narzędzia pracy HR BP zbudowane na podstawie narzędzia jakim jest profil stanowiska pracy(PSP) i uzyskają odpowiedz na poniższe pytania:

• Jak budować matryce wskaźnikowe procesów HR w firmie?
• Jak budować matryce kompetencji kadry kierowniczej?
• Jak zbudować program własnego rozwoju w oparciu o przeprowadzone analizy?
• Jak zbudować program rozwojowy dla HR BP?

Moduł IV: Role, funkcje, zadania HR BP oparte na analizie procesów HR.

Uczestnicy poznają metody zarządzania na podstawie ról, funkcji i zadań jakie powinien realizować HR BP oraz uzyskają odpowiedz na poniższe pytania:

• Jakie są nowe role i funkcje HR BP w firmie?.
• Jaki jest zakres zadań, uprawnień i odpowiedzialności HR BP?
• Jak kultura organizacyjna wpływa na rolę HR BP w firmie?
• Jak jest rola HR BP w zarządzaniu konfliktem?

Dzień III
09:00-17:00

Dzień trzeci

Moduł V: Determinanty funkcjonowania HR BP jako partnera strategicznego kadry kierowniczej.

Uczestnicy u ich skuteczność działania jako HR BP i uzyskają odpowiedz na poniższe pytania:

• Jakie powinno być umiejscowienie HR BP w strukturze organizacyjnej?
• Jakie są przyczyny trudnej współpracy z HR BP z kadrą kierowniczą?
• Jakie są podstawowe zasady efektywnej współpracy HR BP z kadrą kierowniczą?
• Jak zarządzać zmianą w obszarze HR?

Rozwiń

Trener wydarzenia

Regulamin

  • Koszt uczestnictwa jednej osoby w spotkaniu wynosi: 3495 PLN + VAT.
  • Cena obejmuje: prelekcje, materiały ze spotkania.
  • Przesłanie do BMS Poland Group Sp. z o.o. pocztą elektroniczną wypełnionego formularza zgłoszeniowego lub rezerwacja miejsca/miejsc poprzez wypełnienie online Formularza zgłoszenia na konferencje BMS stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o. Faktura pro forma jest standardowo wystawiana i wysyłana drogą mailową po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego. Po zakończeniu warsztatów zostanie wystawiona i przesłana faktura VAT. Zgłaszający wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Płatność może być również dokonana online w momencie rejestracji.
  • Osoba przesyłająca lub wypełniająca online formularz zgłoszeniowy w imieniu Zgłaszającego oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienie do działania  w imieniu i na rzecz zgłaszającego, w szczególności do zwarcia umowy z BMS Poland Group Sp. z o.o..
  • Zgłaszający ma prawo do rezygnacji z udziału na warunkach określonych poniżej. Rezygnacji z udziału należy dokonać w formie pisemnej i przesłać  mailem na adres zgloszenia@bmspolska.pl
  • W przypadku rezygnacji do 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zapłaci opłatę manipulacyjną w wysokości 500 PLN + 23% VAT. Po tym terminie zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o..
  • W przypadku rezygnacji na mniej niż 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o.
  • W przypadku nie dokonania płatności na dzień przed terminem spotkania, uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia pełnej kwoty 3495 PLN + VAT.
  • W przypadku braku uczestnictwa w warsztatach oraz braku pisemnej rezygnacji z udziału w spotkaniu, Zgłaszający zobowiązany jest uiścić pełną kwotę kosztów uczestnictwa w wysokości wynikającej z umowy.
  • Brak wpłaty nie stanowi rezygnacji z udziału w spotkaniu.
  • W miejsce osoby zgłoszonej do udziału w spotkaniu może wziąć udział inna osoba, z tej samej firmy, wskazana przez Zgłaszającego.
  • Zgłaszający wyraża zgodę na umieszczenie logo jego firmy na stronie organizatora w module „Nasi klienci”
  • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
  • Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia ze względu na limitowaną liczbę miejsc.
  • Administrator serwisu – BMS Poland Group Sp. z o.o. gromadzi dane osób, które się rejestrują lub składają zamówienia.
  • W momencie złożenia zamówienia, Zamawiający:– wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez BMS Poland Group Sp. z o.o., ul. Młynarska 42 lok. 115, 01-171 Warszawa, właściciela serwisu www.bmspolska.pl w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Użytkownikom udostępniającym dane w trakcie korzystania z serwisu, administrator gwarantuje prawo do wglądu w swoje dane, aktualizowania ich treści oraz ich usuwania. Można tego dokonać, kontaktując się z Administratorem na adres: info@bmspolska.pl– wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od BMS Poland Group Sp. z o.o., (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 “O świadczeniu usług drogą elektroniczną”) oraz podmiotów współpracujących. W każdym momencie Zamawiającemu przysługuje prawo do odwołania powyższej zgody.
   • O akceptacji obu punktów informacja znajduje się bezpośrednio w formularzu rejestracji.
   • Dane użytkowników serwisu www.bmspolska.pl wykorzystywane są tylko do prowadzenia działalności szkoleniowej oraz w prowadzeniu działań marketingowych lub promocyjnych np. wysyłka newslettera/e-mailingu do osób, które wyraziły zgodę na to.
   • Administrator nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych użytkowników serwisu.
   • Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację mojego wizerunku zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.), utrwalonego na wydarzeniach organizowanych przez BMS Poland Group Sp. z o.o. za pomocą aparatu fotograficznego i/lub kamery. Materiał zdjęciowy i filmowy zgromadzony podczas niniejszych konferencji może zostać opublikowany na stronie bmspolska.pl, materiałach graficznych organizatora i kontach portali społecznościowych należących do organizatora.
Rozwiń

Uczestnicy kupili także