Data: 27.05.2020 - 28.05.2020
2 dni
Cena: 1495,00zł/os.
Warszawa
10 wolnych miejsc
Zarejestruj się
1
1

Do zapłaty: 1495,00 zł/netto

Cele warsztatu Program Trener

Cele szkolenia:

• Rozwinięcie umiejętności i poznanie narzędzi oddziaływania na zaangażowanie pracowników i realizacji procesów HR w służbie osiągania lepszych wyników.

• Zdobycie wiedzy i wypracowanie postawy umożliwiającej efektywnie pełnić rolę HR jako rzeczywistego partnera dla biznesu.

 

Zalety szkolenia:

• Kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe trenera w obszarze projektowania i efektywności procesów HR; realizującego projekty z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi na poziomie całej organizacji
• Narzędziowy charakter szkolenia, które bazuje na poznaniu i dokładnemu przećwiczeniu kluczowych instrumentów w pracy HR Business Partnera
• Poznawanie praktycznych narzędzi w formie ułatwiającej zrozumienie i zapamiętywanie treści
• Nastawienie na podejście systemowe w rozwoju Organizacji,
• Możliwość odniesienia poznawanych narzędzi do własnych doświadczeń i wypracowania konkretnych działań usprawniających.

Korzyści z udziału w szkoleniu dla uczestnika:

• Zdobycie wiedzy nt. zasad, zakresu i wyzwań pełnienia roli HRBP w nowoczesnej organizacji
• Poznanie zasad efektywnej współpracy strategicznej i operacyjnej z biznesem.
• Rozwinięcie umiejętności budowy efektywnej strategii HR dla wspomaganego obszaru biznesu.
• Poznanie kluczowych kompetencji potrzebnych do wdrożenia i realizacji struktury HRBP w organizacji
• Poznanie zasad prawidłowego wdrażania i wspierania procesów zmian w organizacji oraz ich komunikowania.
• Doświadczenie nowych zachowań związanych z pełnieniem roli partnera dla biznesu.

Dla organizacji:

• Prawdopodobieństwo zmniejszenia fluktuacji pracowników dzięki budowie silnej, dobrze zarządzanej organizacji wykorzystującej narzędzia i podejścia zwiększające zaangażowanie pracowników
• Mocniejszy wizerunek marki firmy na rynku pracy, przyciągający nowych kompetentnych pracowników, zwiększając wartość firmy i jej efektywność produkcyjną.
• Zapewnienie organizacji ciągłości biznesowej poprzez adekwatny rozwój i planowanie zasobów ludzkich
• Wzmocnienie wizerunku HR jako partnera, z którego zdaniem warto się liczyć.
• Utrzymywanie przez HR wysokiego poziomu motywacji i efektywności przekładającego się na osiąganie lepszych wyników pracy przez pracowników

Rozwiń

Program

Dzień I

Dzień pierwszy

Moduł I: 

Strategiczny model organizacji a zarządzanie efektywnością procesów HR.
• Strategie i analiza biznesowa, modele biznesowe;
• Najnowsze trendy w procesie konstruowania i wdrażania strategii HR;
• Biznesowa transformacja obszarów HR.

Moduł II:

Determinanty funkcjonowania HR BP jako strategicznego partnera biznesu.
• Trendy wpływające na rolę i zadania HR;
• Budowanie partnerstwa z biznesem w złożoności świata VUCA;
• Model Ulricha i nowe struktury organizacyjne HR;

Moduł III: 

Role, funkcje, zadania HR BP.
• Role HR BP – nowe i tradycyjne role HR;
• Zakres zadań, uprawnień i odpowiedzialności HR BP;
• Kompetencyjny profil HR BP;
• Kluczowe obszary i wyzwania HR BP.

Moduł IV: 

Wdrożenie koncepcji i budowanie pozycji HR BP.
• Diagnoza poziomu gotowości organizacji do wdrożenia struktur HR BP;

o Dojrzałość organizacji;
o Kultura organizacyjna;
o Kadra managerska;

• Zasady i elementy kluczowe budujące autorytet HR BP;
• Budowanie własnej marki zawodowej

Dzień II

Dzień drugi

Moduł V:

Zarządzanie zmianą w obszarze HR.

• Podstawowe zasady zarządzania zmianą;
• Opór przed zmianą i sposoby jego niwelowania;
• Wsparcie procesów zmian i rozwoju organizacji.

Moduł VI:

Konflikt i rola HR BP zarządzaniu konfliktem.

• Definiowanie natury konfliktu – źródła, rodzaje, strategia;
• Korzyści i zagrożenia powstawania konfliktów w miejscu pracy;
• Analiza konfliktu- klucz do uporania się z konfliktem;
• Zasady i metody zapobieganie konfliktom.

Moduł VII:

Obszar działań rozwojowych dla HR BP.

• Mapa kompetencji w oparciu o analizę SWOT;
• Tworzenie indywidualnego planu rozwoju (IPR).

Rozwiń

Trener wydarzenia

Pobierz program

Regulamin

  • Koszt uczestnictwa jednej osoby w spotkaniu wynosi: 1495 PLN + VAT.
  • Cena obejmuje: prelekcje, materiały ze spotkania, przerwy kawowe, lunch.
  • Przesłanie do BMS Polska Group Sp. z o.o. pocztą elektroniczną wypełnionego formularza zgłoszeniowego lub rezerwacja miejsca/miejsc poprzez wypełnienie online Formularza zgłoszenia na konferencje BMS stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a BMS Polska Group Sp. z o.o. Faktura pro forma jest standardowo wystawiana i wysyłana drogą mailową po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego. Po zakończeniu warsztatów zostanie wystawiona i przesłana faktura VAT. Zgłaszający wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Płatność może być również dokonana online w momencie rejestracji.
  • Osoba przesyłająca lub wypełniająca online formularz zgłoszeniowy w imieniu Zgłaszającego oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienie do działania  w imieniu i na rzecz zgłaszającego, w szczególności do zwarcia umowy z BMS Polska Group Sp. z o.o..
  • Zgłaszający ma prawo do rezygnacji z udziału na warunkach określonych poniżej. Rezygnacji z udziału należy dokonać w formie pisemnej i przesłać  mailem na adres zgloszenia@bmspolska.pl
  • W przypadku rezygnacji do 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zapłaci opłatę manipulacyjną w wysokości 500 PLN + 23% VAT. Po tym terminie zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Polska Group Sp. z o.o..
  • W przypadku rezygnacji na mniej niż 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Polska Group Sp. z o.o.
  • W przypadku nie dokonania płatności na dzień przed terminem spotkania, uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia pełnej kwoty 3495 PLN + VAT.
  • W przypadku braku uczestnictwa w warsztatach oraz braku pisemnej rezygnacji z udziału w spotkaniu, Zgłaszający zobowiązany jest uiścić pełną kwotę kosztów uczestnictwa w wysokości wynikającej z umowy.
  • Brak wpłaty nie stanowi rezygnacji z udziału w spotkaniu.
  • Cena uczestnictwa dla przedstawicieli firm zewnętrznych, świadczących usługi dla grupy docelowej spotkania wynosi 4995 zł netto. W związku z ograniczoną liczbą tego typu miejsc na spotkaniu, zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia.
  • Poprzez firmę zewnętrzną rozumie się podmiot (przedsiębiorstwo), dla którego grupą docelową potencjalnych klientów są uczestnicy wydarzenia, przy czym każdorazowo zastrzegamy sobie prawo do analizy i interpretacji celu biznesowego podmiotu, który dokonał zgłoszenia.
  • W miejsce osoby zgłoszonej do udziału w spotkaniu może wziąć udział inna osoba, z tej samej firmy, wskazana przez Zgłaszającego.
  • Zgłaszający wyraża zgodę na umieszczenie logo jego firmy na stronie organizatora w module „Nasi klienci”
  • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
  • Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia ze względu na limitowaną liczbę miejsc.
  • Administrator serwisu – BMS Polska Group Sp. z o.o. gromadzi dane osób, które się rejestrują lub składają zamówienia.
  • W momencie złożenia zamówienia, Zamawiający:– wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez BMS Polska Group Sp. z o.o., ul. Młynarska 42 lok. 115, 01-171 Warszawa, właściciela serwisu www.bmspolska.pl w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Użytkownikom udostępniającym dane w trakcie korzystania z serwisu, administrator gwarantuje prawo do wglądu w swoje dane, aktualizowania ich treści oraz ich usuwania. Można tego dokonać, kontaktując się z Administratorem na adres: info@bmspolska.pl– wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od BMS Polska Group Sp. z o.o., (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 “O świadczeniu usług drogą elektroniczną”) oraz podmiotów współpracujących. W każdym momencie Zamawiającemu przysługuje prawo do odwołania powyższej zgody.
   • O akceptacji obu punktów informacja znajduje się bezpośrednio w formularzu rejestracji.
   • Dane użytkowników serwisu www.bmspolska.pl wykorzystywane są tylko do prowadzenia działalności szkoleniowej oraz w prowadzeniu działań marketingowych lub promocyjnych np. wysyłka newslettera/e-mailingu do osób, które wyraziły zgodę na to.
   • Administrator nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych użytkowników serwisu.
   • Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację mojego wizerunku zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.), utrwalonego na wydarzeniach organizowanych przez BMS Polska Group Sp. z o.o. za pomocą aparatu fotograficznego i/lub kamery. Materiał zdjęciowy i filmowy zgromadzony podczas niniejszych konferencji może zostać opublikowany na stronie bmspolska.pl, materiałach graficznych organizatora i kontach portali społecznościowych należących do organizatora.
Rozwiń

Uczestnicy kupili także