Data: 25.11.2020 - 27.11.2020
3 dni
Cena: 2495,00zł/os.
Warszawa
brak wolnych miejsc
Zarejestruj się
1
1

Do zapłaty: 2495,00 zł/netto

Cele warsztatu Program Trener

Zapraszamy na on line kurs przygotowujący do profesjonalnego i efektywnego pełnienia roli HR Business Partnera w organizacjach. Uczestnicy w trakcie kursu udoskonalą swoje kompetencje w zakresie rozumienia biznesu, budowania porozumienia i aktywnej współpracy z managerami oraz efektywnego wspierania ich w realizacji celów biznesowych. Podniosą swoje umiejętności planowania i realizacji polityki personalnej łączącej potrzeby i interesy firmy, zarządu, managerów oraz pracowników. Zdobędą praktyczną wiedzę z zakresu zarządzania kapitałem ludzkim oraz budowania zaangażowania wśród pracowników i managerów.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie skierowane jest w szczególności do pracowników obszaru HR, pełniących funkcje managerskie
i specjalistyczne, którzy chcą rozwinąć własne kompetencje w zakresie skutecznego wdrażania zmian w obszarze HR, skupiając się na budowaniu współpracy i relacji z biznesem współpracy oraz dostarczania rozwiązań adekwatnych do biznesowych potrzeb organizacji oraz wspieraniu działań managerów w celu osiągania wymiernych wyników, poprzez dostarczenie nowoczesnych i systemowych rozwiązań z obszaru HR.

Cele szkolenia:

• Rozwinięcie umiejętności i poznanie narzędzi oddziaływania na zaangażowanie pracowników i realizacji procesów
HR w służbie osiągania lepszych wyników.
• Zdobycie wiedzy i wypracowanie postawy umożliwiającej efektywnie pełnić rolę HR jako rzeczywistego partnera dla biznesu.

Metodyka prowadzenia zajęć:

Szkolenie prowadzone jest zgodnie ze sztuką uczenia się dorosłych, czyli poprzez doświadczenie. Zajęcia będą
prowadzone w formie warsztatowej, z wykorzystaniem podstawowych metod interaktywnych. Podczas szkolenia wykorzystane zostaną m.in.:
• Forma treningu aktywnego – maksymalnie angażującego uczestników do aktywnego udziału.
• Trening umiejętności – ćwiczenia w małych grupach poszczególnych umiejętności, podsumowania pracy
zespołów w całej grupie.
• Aktywne uczestnictwo, praktyczne przyswajanie wiedzy poprzez dzielenie się doświadczeniami, poszerzanie repertuaru zachowań, eksperymentowanie z nowymi sytuacjami, obserwację innych uczestników.
• Techniki sprzyjające kreatywności (burza mózgów oraz analiza przypadków).
• Przekaz wiedzy teoretycznej – wykłady inspirujące, dyskusje

Rozwiń

Program

Dzień I
10:00 - 16:00

Dzień pierwszy

Moduł I: Strategiczny model organizacji a zarządzanie efektywnością procesów HR.


• Strategie i analiza biznesowa.
• Planowanie strategiczne.
• Wdrażanie strategii.
• Biznesowa transformacja obszarów HR.
• Najnowsze trendy w procesie konstruowania i wdrażania strategii HR.


Moduł II: Strategiczne wsparcie ze strony HRBP.


• W jaki sposób realizować to zadanie w mojej organizacji.
• Przyczyny trudnej współpracy z HRBP z biznesem.
• Oczekiwania biznesu a możliwości HR.
• Korzyści dla biznesu ze współpracy z HRBP.


Moduł III: Determinanty funkcjonowania HR BP jako strategicznego partnera biznesu.


• Trendy wpływające na rolę i zadania HR.
• Nowoczesne struktury organizacyjne.
• Umiejscowienie HR BP w strukturze organizacyjnej.

Dzień II
10:00 - 16:00

Dzień drugi

Moduł IV: Role, funkcje, zadania HR BP.


• Role HR BP – nowe i tradycyjne role HR.
• Funkcje HR BP.
• Zakres zadań, uprawnień i odpowiedzialności HR BP.
• Psychologiczny profil HR BP.


Moduł V: Wdrożenie koncepcji i budowanie pozycji HR BP.


• Diagnoza poziomu gotowości organizacji do wdrożenia struktur HR BP;
• Dojrzałość organizacji.
• Kultura organizacyjna.
• Kadra managerska.
• Elementy budujące autorytet.
• Budowanie własnej marki zawodowej

Moduł VI: Kluczowe obszary i wyzwania HR BP.


• Najnowsze trendy i koncepcje HR.
• Budowanie przywództwa i kształtowanie ról managerów w organizacji.
• Pozyskiwanie najlepszych pracowników.
• Performance Management (zarządzanie wynikami pracy).
• Zarządzanie kompetencjami.
• Zarządzanie talentami.
• Szkolenia i rozwój.
• Digitalizacja – najnowsze trendy i wyzwania dla HR.

 

Dzień III
10:00-16:00

Dzień trzeci

Moduł VII: HRBP jako mediator i opiekun.


• Rozwiązywanie konfliktów – rozwijanie tej kompetencji w ramach funkcji HRBP.
• Mediacje –rozwijanie tej kompetencji w ramach funkcji HRBP.
• Zwalnianie – rozwijanie tej kompetencji w ramach funkcji HRBP.


Moduł VIII: Budowanie autorytetu HRBP.


• Świadomość biznesowa HRBP.
• Narzędzia HR i ich możliwe wykorzystanie dla biznesu.
• Co buduje zaufanie biznesu do HR.


Moduł IX: Co dalej ze stanowiskiem HRBP.


• Jak mam się rozwijać na moim stanowisku.
• Doradca strategiczny co to dla mnie oznacza?


Moduł X: Rozmowy HRBP z partnerem biznesowym


• Obserwowanie i dostrzeganie niewłaściwego przebiegu rozmowy.
• Obserwowanie swojego stylu reagowania w sytuacji stresujących rozmów.
• Reagowanie na agresywną / ironiczną krytykę.
• Aktywne słuchanie jako sposób reagowania na krytykę.

Rozwiń

Trener wydarzenia

Pobierz program

Regulamin

 • Koszt uczestnictwa jednej osoby w spotkaniu wynosi: 1995 PLN + VAT.
 • Cena obejmuje: prelekcje, materiały ze spotkania.
 • Przesłanie do BMS Poland Group Sp. z o.o. pocztą elektroniczną wypełnionego formularza zgłoszeniowego lub rezerwacja miejsca/miejsc poprzez wypełnienie online Formularza zgłoszenia na konferencje BMS stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o. Faktura pro forma jest standardowo wystawiana i wysyłana drogą mailową po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego. Po zakończeniu warsztatów zostanie wystawiona i przesłana faktura VAT. Zgłaszający wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Płatność może być również dokonana online w momencie rejestracji.
 • Osoba przesyłająca lub wypełniająca online formularz zgłoszeniowy w imieniu Zgłaszającego oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienie do działania  w imieniu i na rzecz zgłaszającego, w szczególności do zwarcia umowy z BMS Poland Group Sp. z o.o.
 • Zgłaszający ma prawo do rezygnacji z udziału na warunkach określonych poniżej. Rezygnacji z udziału należy dokonać w formie pisemnej i przesłać  mailem na adres zgloszenia@bmspolska.pl.
 • W przypadku rezygnacji do 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zapłaci opłatę manipulacyjną w wysokości 500 PLN + 23% VAT. Po tym terminie zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o.
 • W przypadku rezygnacji na mniej niż 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa w wysokości wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Polska Group Sp. z o.o.
 • W przypadku niedokonania płatności na dzień przed terminem spotkania, uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia pełnej kwoty 1995 PLN + VAT.
 • W przypadku braku uczestnictwa w warsztatach oraz braku pisemnej rezygnacji z udziału w spotkaniu, Zgłaszający zobowiązany jest uiścić pełną kwotę kosztów uczestnictwa w wysokości wynikającej z umowy.
 • Brak wpłaty nie stanowi rezygnacji z udziału w spotkaniu.
 • W miejsce osoby zgłoszonej do udziału w spotkaniu może wziąć udział inna osoba, z tej samej firmy, wskazana przez Zgłaszającego.
 • Zgłaszający wyraża zgodę na umieszczenie logo jego firmy na stronie organizatora w module „Nasi klienci”.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia ze względu na limitowaną liczbę miejsc.
 • Administrator serwisu – BMS Poland Group Sp. z o.o. gromadzi dane osób, które się rejestrują lub składają zamówienia.
 • W momencie złożenia zamówienia, Zamawiający: wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez BMS Poland Group Sp. z o.o., ul. Młynarska 42 lok. 115, 01-171 Warszawa, właściciela serwisu www.bmspolska.pl w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Użytkownikom udostępniającym dane w trakcie korzystania z serwisu, administrator gwarantuje prawo do wglądu w swoje dane, aktualizowania ich treści oraz ich usuwania. Można tego dokonać, kontaktując się z Administratorem na adres: info@bmspolska.pl– wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od BMS Poland Group Sp. z o.o., (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 “O świadczeniu usług drogą elektroniczną”) oraz podmiotów współpracujących. W każdym momencie Zamawiającemu przysługuje prawo do odwołania powyższej zgody.
  • O akceptacji obu punktów informacja znajduje się bezpośrednio w formularzu rejestracji.
  • Dane użytkowników serwisu www.bmspolska.pl wykorzystywane są tylko do prowadzenia działalności szkoleniowej oraz w prowadzeniu działań marketingowych lub promocyjnych np. wysyłka newslettera/e-mailingu do osób, które wyraziły na to zgodę.
  • Administrator nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych użytkowników serwisu.
  • Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację mojego wizerunku zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.), utrwalonego na wydarzeniach organizowanych przez BMS Polska Group Sp. z o.o. za pomocą aparatu fotograficznego i/lub kamery. Materiał zdjęciowy i filmowy zgromadzony podczas niniejszych konferencji może zostać opublikowany na stronie bmspolska.pl, materiałach graficznych organizatora i kontach portali społecznościowych należących do organizatora.
Rozwiń

Uczestnicy kupili także