Data: 21.04.2021 - 23.04.2021
3 dni
Cena: 2995,00zł/os.
Online
4/10 wolnych miejsc
Zarejestruj się
1
1

Do zapłaty: 2995,00 zł/netto

Cele warsztatu Program Trener

Zapraszamy na on line kurs przygotowujący do profesjonalnego i efektywnego pełnienia roli HR Business Partnera w organizacjach. Uczestnicy w trakcie kursu udoskonalą swoje kompetencje w zakresie rozumienia biznesu, budowania porozumienia i aktywnej współpracy z managerami oraz efektywnego wspierania ich w realizacji celów biznesowych. Podniosą swoje umiejętności planowania i realizacji polityki personalnej łączącej potrzeby i interesy firmy, zarządu, managerów oraz pracowników. Zdobędą praktyczną wiedzę z zakresu zarządzania kapitałem ludzkim oraz budowania zaangażowania wśród pracowników i managerów.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie skierowane jest w szczególności do pracowników obszaru HR, pełniących funkcje managerskie
i specjalistyczne, którzy chcą rozwinąć własne kompetencje w zakresie skutecznego wdrażania zmian w obszarze HR, skupiając się na budowaniu współpracy i relacji z biznesem współpracy oraz dostarczania rozwiązań adekwatnych do biznesowych potrzeb organizacji oraz wspieraniu działań managerów w celu osiągania wymiernych wyników, poprzez dostarczenie nowoczesnych i systemowych rozwiązań z obszaru HR.

Cele szkolenia:

• Rozwinięcie umiejętności i poznanie narzędzi oddziaływania na zaangażowanie pracowników i realizacji procesów
HR w służbie osiągania lepszych wyników.
• Zdobycie wiedzy i wypracowanie postawy umożliwiającej efektywnie pełnić rolę HR jako rzeczywistego partnera dla biznesu.

Metodyka prowadzenia zajęć:

Szkolenie prowadzone jest zgodnie ze sztuką uczenia się dorosłych, czyli poprzez doświadczenie. Zajęcia będą
prowadzone w formie warsztatowej, z wykorzystaniem podstawowych metod interaktywnych. Podczas szkolenia wykorzystane zostaną m.in.:
• Forma treningu aktywnego – maksymalnie angażującego uczestników do aktywnego udziału.
• Trening umiejętności – ćwiczenia w małych grupach poszczególnych umiejętności, podsumowania pracy
zespołów w całej grupie.
• Aktywne uczestnictwo, praktyczne przyswajanie wiedzy poprzez dzielenie się doświadczeniami, poszerzanie repertuaru zachowań, eksperymentowanie z nowymi sytuacjami, obserwację innych uczestników.
• Techniki sprzyjające kreatywności (burza mózgów oraz analiza przypadków).
• Przekaz wiedzy teoretycznej – wykłady inspirujące, dyskusje

Rozwiń

Program

Dzień I
09:00 - 17:00

Dzień pierwszy

Moduł I: Strategiczny model organizacji a zarządzanie efektywnością procesów HR.

• Strategie i analiza biznesowa, modele biznesowe;
• Planowanie i wdrażanie strategii personalnej w korelacji ze strategią organizacji;
• Najnowsze trendy w procesie konstruowania i wdrażania strategii HR;
• Obszary zarządzania efektywnością procesów HR;
• Biznesowa transformacja obszarów HR.

Moduł II: Determinanty funkcjonowania HR BP jako strategicznego partnera biznesu.

• Trendy wpływające na rolę i zadania HR;
• Budowanie partnerstwa z biznesem w złożoności świata VUCA;
• Model Ulricha i nowe struktury organizacyjne HR;
• Umiejscowienie HR BP w strukturze organizacyjnej.

Moduł III: Role, funkcje, zadania HR BP.

• Role HR BP – nowe i tradycyjne role HR;
• Zakres zadań, uprawnień i odpowiedzialności HR BP;
• Obszary i zasady współpracy w nowej roli HR BP;
• Kompetencyjny profil HR BP.

Dzień II
09:00 - 17:00

Dzień drugi

Moduł IV: Wdrożenie koncepcji i budowanie pozycji HR BP.

• Diagnoza poziomu gotowości organizacji do wdrożenia struktur HR BP;

o Dojrzałość organizacji;
o Kultura organizacyjna;
o Kadra managerska;

• Zasady i elementy kluczowe budujące autorytet HR BP;
• Budowanie własnej marki zawodowej.

Moduł V: Kluczowe obszary i wyzwania HR BP.

• Employer Branding – czyli jak budować markę pracodawcy;
• Zasady dobory i pozyskiwania najlepszych pracowników;
• Wsparcie w budowaniu przywództwa i kształtowania ról managerów w organizacji;
• Performance Management (zarządzanie wynikami pracy);
• Idea High Performing Organization i High Performing Team
• Zasady i „dobre praktyki” zarządzanie talentami;
• Kluczowe aspekty skuteczności działań rozwojowych;
• Digitalizacja – najnowsze trendy i wyzwania dla HR.

Moduł VI: Zarządzanie wiekiem w organizacji.

• Różnorodność jako przewaga konkurencyjna organizacji;
• Potencjał pracownika a wiek;
• Strategiczne zarządzanie wiekiem w przedsiębiorstwie;
• Definicja potrzeb i sposobów motywowania generacji na rynku pracy.

Moduł VIII: Zarządzanie zmianą w obszarze HR.

• Podstawowe zasady zarządzania zmianą;
• Opór przed zmianą i sposoby jego niwelowania;
• Strategia komunikowanie zmian;
• Promowanie projektów HR i budowanie zaangażowania managerów i pracowników;
• Wsparcie procesów zmian i rozwoju organizacji.

Dzień III
09:00-17:00

Dzień trzeci

Moduł VII: Konflikt i rola HR BP zarządzaniu konfliktem.

• Definiowanie natury konfliktu – źródła, rodzaje, strategia;
• Korzyści i zagrożenia powstawania konfliktów w miejscu pracy;
• Analiza konfliktu- klucz do uporania się z konfliktem;
• Zasady i metody zapobieganie konfliktom.

Moduł IX: Controling personalny.

• Efektywność wykorzystania kapitału ludzkiego na rzecz strategii biznesowej;
• People analytics jako narzędzie strategicznego zarządzania;
• Efektywność funkcji HR i jej najważniejszych procesów a oczekiwania biznesu;
• Prowadzenie analiz i wyciąganie wniosków w obszarze HR.

Moduł X: Obszar działań rozwojowych dla HR BP.

• Inteligencja emocjonalna w pracy HR BP;
• Mapa kompetencji w oparciu o analizę SWOT;
• Kierunki rozwoju kariery HR BP i ocena kompetencji;
• Tworzenie indywidualnego planu rozwoju (IPR).

Rozwiń

Trener wydarzenia

Pobierz program

Regulamin

  • Koszt uczestnictwa jednej osoby w spotkaniu wynosi: 2995 PLN + VAT.
  • Cena obejmuje: prelekcje, materiały ze spotkania.
  • Przesłanie do BMS Polska Group Sp. z o.o. pocztą elektroniczną wypełnionego formularza zgłoszeniowego lub rezerwacja miejsca/miejsc poprzez wypełnienie online Formularza zgłoszenia na konferencje BMS stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a BMS Polska Group Sp. z o.o. Faktura pro forma jest standardowo wystawiana i wysyłana drogą mailową po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego. Po zakończeniu warsztatów zostanie wystawiona i przesłana faktura VAT. Zgłaszający wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Płatność może być również dokonana online w momencie rejestracji.
  • Osoba przesyłająca lub wypełniająca online formularz zgłoszeniowy w imieniu Zgłaszającego oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienie do działania  w imieniu i na rzecz zgłaszającego, w szczególności do zwarcia umowy z BMS Polska Group Sp. z o.o..
  • Zgłaszający ma prawo do rezygnacji z udziału na warunkach określonych poniżej. Rezygnacji z udziału należy dokonać w formie pisemnej i przesłać  mailem na adres zgloszenia@bmspolska.pl
  • W przypadku rezygnacji do 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zapłaci opłatę manipulacyjną w wysokości 500 PLN + 23% VAT. Po tym terminie zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Polska Group Sp. z o.o..
  • W przypadku rezygnacji na mniej niż 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Polska Group Sp. z o.o.
  • W przypadku nie dokonania płatności na dzień przed terminem spotkania, uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia pełnej kwoty 2995 PLN + VAT.
  • W przypadku braku uczestnictwa w warsztatach oraz braku pisemnej rezygnacji z udziału w spotkaniu, Zgłaszający zobowiązany jest uiścić pełną kwotę kosztów uczestnictwa w wysokości wynikającej z umowy.
  • Brak wpłaty nie stanowi rezygnacji z udziału w spotkaniu.
  • Cena uczestnictwa dla przedstawicieli firm zewnętrznych, świadczących usługi dla grupy docelowej spotkania wynosi 4995 zł netto. W związku z ograniczoną liczbą tego typu miejsc na spotkaniu, zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia.
  • Poprzez firmę zewnętrzną rozumie się podmiot (przedsiębiorstwo), dla którego grupą docelową potencjalnych klientów są uczestnicy wydarzenia, przy czym każdorazowo zastrzegamy sobie prawo do analizy i interpretacji celu biznesowego podmiotu, który dokonał zgłoszenia.
  • W miejsce osoby zgłoszonej do udziału w spotkaniu może wziąć udział inna osoba, z tej samej firmy, wskazana przez Zgłaszającego.
  • Zgłaszający wyraża zgodę na umieszczenie logo jego firmy na stronie organizatora w module „Nasi klienci”
  • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
  • Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia ze względu na limitowaną liczbę miejsc.
  • Administrator serwisu – BMS Polska Group Sp. z o.o. gromadzi dane osób, które się rejestrują lub składają zamówienia.
  • W momencie złożenia zamówienia, Zamawiający:– wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez BMS Polska Group Sp. z o.o., ul. Młynarska 42 lok. 115, 01-171 Warszawa, właściciela serwisu www.bmspolska.pl w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Użytkownikom udostępniającym dane w trakcie korzystania z serwisu, administrator gwarantuje prawo do wglądu w swoje dane, aktualizowania ich treści oraz ich usuwania. Można tego dokonać, kontaktując się z Administratorem na adres: info@bmspolska.pl– wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od BMS Polska Group Sp. z o.o., (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 “O świadczeniu usług drogą elektroniczną”) oraz podmiotów współpracujących. W każdym momencie Zamawiającemu przysługuje prawo do odwołania powyższej zgody.
   • O akceptacji obu punktów informacja znajduje się bezpośrednio w formularzu rejestracji.
   • Dane użytkowników serwisu www.bmspolska.pl wykorzystywane są tylko do prowadzenia działalności szkoleniowej oraz w prowadzeniu działań marketingowych lub promocyjnych np. wysyłka newslettera/e-mailingu do osób, które wyraziły zgodę na to.
   • Administrator nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych użytkowników serwisu.
   • Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację mojego wizerunku zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.), utrwalonego na wydarzeniach organizowanych przez BMS Polska Group Sp. z o.o. za pomocą aparatu fotograficznego i/lub kamery. Materiał zdjęciowy i filmowy zgromadzony podczas niniejszych konferencji może zostać opublikowany na stronie bmspolska.pl, materiałach graficznych organizatora i kontach portali społecznościowych należących do organizatora.
Rozwiń

Uczestnicy kupili także