Data: 12.04.2022
1 dzień
Cena: 1995,00zł/os.
ONLINE
8/10 wolnych miejsc
Zarejestruj się
1
1

Do zapłaty: 1995,00 zł/netto

Certyfikowany Whistleblower - ONLINE Program Trener

Whistleblower

Skuteczną i sprawdzoną formą sprawnego funkcjonowania kanałów informowania o nieprawidłowościach i nadużyciach w organizacji jest obecność sygnalisty. Whistleblower, bo tak też możemy nazwać tę funkcję, jest niezawodnym i bardzo ważnym dla naszej firmy gwarantem bezpieczeństwa biznesu. Przygotowanie i wdrożenie kanałów informowania o nadużyciach nie jest jednak zadaniem prostym. Proces wdrożenia whistleblowingu w firmie wymaga dokładności i doświadczenia.

Dodatkowym zagadnieniem jest wprowadzony w prawie bankowym obowiązek funkcjonowania stanowiska sygnalisty w organizacji. Firmy funkcjonujące na rynku czeka duża reorganizacja ponieważ UE wprowadza dyrektywę omawiającą ochronę osób zgłaszających naruszenia prawa Unii. Powyższy zapis zobowiązuje wszystkie organizacje zatrudniające powyżej 50 osób do posiadania kanałów przyjmowania informacji na temat naruszeń. Implementacja omawianej dyrektywy wyznaczona jest na grudzień 2021 roku.

W związku z powyższymi zmianami oraz obowiązkami, firma BMS przygotowała dla Państwa platformę warsztatową, podczas której uzyskają Państwo kompleksową wiedzę na temat instytucji sygnalisty w organizacji. Podczas warsztatu omówione zostaną praktyczne aspekty funkcjonowania i wdrożenia funkcji sygnalisty w firmie, wymagania dyrektywy UE oraz cały proces od zgłoszenia po zakończenie działań wykonawczych. Dzięki warsztatowej formule i bogatemu doświadczeniu trenera, uczestnicy będą mogli bazować na praktycznych przykładach, ćwiczeniach warsztatowych oraz rzeczywistych przykładach przedstawionych przez osobę prowadzącą.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie skierowane jest w szczególności do pracownicków departamentów Compliance, prawnych, zarządzania ryzykiem, zasobów ludzkich, kontroli wewnetrznej i innych chcących rozwinąć lub stworzyć dobrze funkcjonujące stanowisko whistleblowera.

Cele szkolenia:

Celem warsztatu jest zapoznanie uczestników z głównymi obszarami funkcji Whistleblowera w organizacji z uwzględnieniem specyfiki prowadzonego biznesu oraz wyposażenie ich w kompetencje niezbędne do samodzielnego utworzenia instytucji Whistleblowera w firmie.

Metodyka prowadzenia zajęć:

Szkolenie ma formę warsztatu, w trakcie którego uczestnicy poznają istotę funkcji Whistleblowera, zakres jego obowiązków oraz warunki i wymogi niezbędne do prawidłowego skonstruowania funkcji whistleblowing w swojej firmie.

Rozwiń

Program

1. Zgłaszanie naruszeń w systemie zarządzania firmą.

2. Podstawy funkcjonowania procesu zgłaszania naruszeń w firmie.

3. Zasady procesu zgłaszania naruszeń.

4. Elementy procesu zgłaszania naruszeń.

• Polityka zgłaszania naruszeń
• Kanały zgłoszeń
• Komunikacja
• Proces :

– narzędzia zgłaszania
– postępowanie wyjaśniające
– działania naprawcze
– raportowanie

• Zasoby

5. Zgłaszanie naruszeń oczami pracowników.

• Obawy pracowników
• Sposoby przełamywania obaw

6. Raportowanie i badanie efektywności procesu zgłaszania naruszeń.

Rozwiń

Trener wydarzenia

Pobierz program

Regulamin

 • Koszt uczestnictwa jednej osoby w spotkaniu wynosi: 1995 PLN + VAT.
 • Cena obejmuje: prelekcje, materiały ze spotkania.
 • Przesłanie do BMS Poland Group Sp. z o.o. pocztą elektroniczną wypełnionego formularza zgłoszeniowego lub rezerwacja miejsca/miejsc poprzez wypełnienie online Formularza zgłoszenia na konferencje BMS stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o. Faktura pro forma jest standardowo wystawiana i wysyłana drogą mailową po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego. Po zakończeniu warsztatów zostanie wystawiona i przesłana faktura VAT. Zgłaszający wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Płatność może być również dokonana online w momencie rejestracji.
 • Osoba przesyłająca lub wypełniająca online formularz zgłoszeniowy w imieniu Zgłaszającego oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienie do działania  w imieniu i na rzecz zgłaszającego, w szczególności do zwarcia umowy z BMS Poland Group Sp. z o.o..
 • Zgłaszający ma prawo do rezygnacji z udziału na warunkach określonych poniżej. Rezygnacji z udziału należy dokonać w formie pisemnej i przesłać  mailem na adres zgloszenia@bmspolska.pl
 • W przypadku rezygnacji do 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zapłaci opłatę manipulacyjną w wysokości 500 PLN + 23% VAT. Po tym terminie zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o..
 • W przypadku rezygnacji na mniej niż 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o.
 • W przypadku nie dokonania płatności na dzień przed terminem spotkania, uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia pełnej kwoty 1995 PLN + VAT.
 • W przypadku braku uczestnictwa w warsztatach oraz braku pisemnej rezygnacji z udziału w spotkaniu, Zgłaszający zobowiązany jest uiścić pełną kwotę kosztów uczestnictwa w wysokości wynikającej z umowy.
 • Brak wpłaty nie stanowi rezygnacji z udziału w spotkaniu.
 • W miejsce osoby zgłoszonej do udziału w spotkaniu może wziąć udział inna osoba, z tej samej firmy, wskazana przez Zgłaszającego.
 • Zgłaszający wyraża zgodę na umieszczenie logo jego firmy na stronie organizatora w module „Nasi klienci”
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia ze względu na limitowaną liczbę miejsc.
 • Administrator serwisu – BMS Poland Group Sp. z o.o. gromadzi dane osób, które się rejestrują lub składają zamówienia.
 • W momencie złożenia zamówienia, Zamawiający:– wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez BMS Poland Group Sp. z o.o., ul. Młynarska 42 lok. 115, 01-171 Warszawa, właściciela serwisu www.bmspolska.pl w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Użytkownikom udostępniającym dane w trakcie korzystania z serwisu, administrator gwarantuje prawo do wglądu w swoje dane, aktualizowania ich treści oraz ich usuwania. Można tego dokonać, kontaktując się z Administratorem na adres: info@bmspolska.pl– wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od BMS Poland Group Sp. z o.o., (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 “O świadczeniu usług drogą elektroniczną”) oraz podmiotów współpracujących. W każdym momencie Zamawiającemu przysługuje prawo do odwołania powyższej zgody.
  • O akceptacji obu punktów informacja znajduje się bezpośrednio w formularzu rejestracji.
  • Dane użytkowników serwisu www.bmspolska.pl wykorzystywane są tylko do prowadzenia działalności szkoleniowej oraz w prowadzeniu działań marketingowych lub promocyjnych np. wysyłka newslettera/e-mailingu do osób, które wyraziły zgodę na to.
  • Administrator nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych użytkowników serwisu.
  • Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację mojego wizerunku zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.), utrwalonego na wydarzeniach organizowanych przez BMS Poland Group Sp. z o.o. za pomocą aparatu fotograficznego i/lub kamery. Materiał zdjęciowy i filmowy zgromadzony podczas niniejszych konferencji może zostać opublikowany na stronie bmspolska.pl, materiałach graficznych organizatora i kontach portali społecznościowych należących do organizatora
Rozwiń