Data: 03.06.2024 - 07.03.2024
2 dni
Online
10/10 wolnych miejsc
Zarejestruj się
1
1

Do zapłaty: 1995,00 zł/netto

Kurs "Skuteczny Whistleblower" - ONLINE Program

Whistleblower

Skuteczną i sprawdzoną formą sprawnego funkcjonowania kanałów informowania o nieprawidłowościach i nadużyciach w organizacji jest obecność sygnalisty. Whistleblower, bo tak też możemy nazwać tę funkcję, jest niezawodnym i bardzo ważnym dla naszej firmy gwarantem bezpieczeństwa biznesu. Przygotowanie i wdrożenie kanałów informowania o nadużyciach nie jest jednak zadaniem prostym. Proces wdrożenia whistleblowingu w firmie wymaga dokładności i doświadczenia.

W związku z powyższymi zmianami oraz obowiązkami, firma BMS przygotowała dla Państwa platformę warsztatową, podczas której uzyskają Państwo kompleksową wiedzę na temat instytucji sygnalisty w organizacji. Podczas warsztatu omówione zostaną praktyczne aspekty funkcjonowania i wdrożenia funkcji sygnalisty w firmie, wymagania dyrektywy UE oraz cały proces od zgłoszenia po zakończenie działań wykonawczych. Dzięki warsztatowej formule i bogatemu doświadczeniu trenera, uczestnicy będą mogli bazować na praktycznych przykładach, ćwiczeniach warsztatowych oraz rzeczywistych przykładach przedstawionych przez osobę prowadzącą.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie skierowane jest w szczególności do pracowników departamentów Compliance, prawnych, zarządzania ryzykiem, zasobów ludzkich, kontroli wewnętrznej i innych chcących rozwinąć lub stworzyć dobrze funkcjonujące stanowisko whistleblowera.

Cele szkolenia:

Celem warsztatu jest zapoznanie uczestników z głównymi obszarami funkcji Whistleblowera w organizacji z uwzględnieniem specyfiki prowadzonego biznesu oraz wyposażenie ich w kompetencje niezbędne do samodzielnego utworzenia instytucji Whistleblowera w firmie.

Metodyka prowadzenia zajęć:

Szkolenie ma formę warsztatu, w trakcie którego uczestnicy poznają istotę funkcji Whistleblowera, zakres jego obowiązków oraz warunki i wymogi niezbędne do prawidłowego skonstruowania funkcji whistleblower w swojej firmie.

Rozwiń

Program

1. Zgłaszanie nieprawidłowości w organizacji.

2. Zasady funkcjonowania bezpiecznego i anonimowego procesu zgłaszania nieprawidłowości w organizacji.

3. Zasady procesu zgłaszania naruszeń.

4. Elementy bezpiecznej i poprawnej komunikacji w kanałach zgłaszania nieprawidłowości.

• Eliminowanie słabości organizacji poprzez prawidłowo skonstruowaną politykę zgłaszania
naruszeń
• Kanały zgłoszeń nieprawidłowości
• Efektywna komunikacja
• Proces zgłaszania nieprawidłowości:
– narzędzia zapewniające bezpieczne i anonimowe zgłoszenia
– przyjęcie zgłoszenia
– postępowania wyjaśniające
– działania naprawcze
– raportowanie
– badanie efektywności procesu zgłaszania nieprawidłowości

5. Ochrona sygnalistów w firmie.

• Obawy pracowników przed zgłaszaniem nieprawidłowości
• Zdobycie zaufania pracowników
• Zrozumienie potrzeby prawidłowo działającego systemu zgłaszana nieprawidłowości

6. Funkcja osoby odbierającej zgłoszenia w organizacji.

• Dodatkowe obowiązki pracownika.
• Wsparcie pracownika na każdym etapie zbierania zgłoszeń

Rozwiń
Pobierz program

Regulamin

 • Koszt uczestnictwa jednej osoby w spotkaniu wynosi: 1995 PLN + VAT.
 • Cena obejmuje: prelekcje, materiały ze spotkania.
 • Przesłanie do BMS Poland Group Sp. z o.o. pocztą elektroniczną wypełnionego formularza zgłoszeniowego lub rezerwacja miejsca/miejsc poprzez wypełnienie online Formularza zgłoszenia na konferencje BMS stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o. Faktura pro forma jest standardowo wystawiana i wysyłana drogą mailową po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego. Po zakończeniu warsztatów zostanie wystawiona i przesłana faktura VAT. Zgłaszający wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Płatność może być również dokonana online w momencie rejestracji.
 • Osoba przesyłająca lub wypełniająca online formularz zgłoszeniowy w imieniu Zgłaszającego oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienie do działania  w imieniu i na rzecz zgłaszającego, w szczególności do zwarcia umowy z BMS Poland Group Sp. z o.o..
 • Zgłaszający ma prawo do rezygnacji z udziału na warunkach określonych poniżej. Rezygnacji z udziału należy dokonać w formie pisemnej i przesłać  mailem na adres zgloszenia@bmspolska.pl
 • W przypadku rezygnacji do 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zapłaci opłatę manipulacyjną w wysokości 500 PLN + 23% VAT. Po tym terminie zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o..
 • W przypadku rezygnacji na mniej niż 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o.
 • W przypadku nie dokonania płatności na dzień przed terminem spotkania, uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia pełnej kwoty 1995 PLN + VAT.
 • W przypadku braku uczestnictwa w warsztatach oraz braku pisemnej rezygnacji z udziału w spotkaniu, Zgłaszający zobowiązany jest uiścić pełną kwotę kosztów uczestnictwa w wysokości wynikającej z umowy.
 • Brak wpłaty nie stanowi rezygnacji z udziału w spotkaniu.
 • W miejsce osoby zgłoszonej do udziału w spotkaniu może wziąć udział inna osoba, z tej samej firmy, wskazana przez Zgłaszającego.
 • Zgłaszający wyraża zgodę na umieszczenie logo jego firmy na stronie organizatora w module „Nasi klienci”
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia ze względu na limitowaną liczbę miejsc.
 • Administrator serwisu – BMS Poland Group Sp. z o.o. gromadzi dane osób, które się rejestrują lub składają zamówienia.
 • W momencie złożenia zamówienia, Zamawiający:– wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez BMS Poland Group Sp. z o.o., ul. Młynarska 42 lok. 115, 01-171 Warszawa, właściciela serwisu www.bmspolska.pl w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Użytkownikom udostępniającym dane w trakcie korzystania z serwisu, administrator gwarantuje prawo do wglądu w swoje dane, aktualizowania ich treści oraz ich usuwania. Można tego dokonać, kontaktując się z Administratorem na adres: info@bmspolska.pl– wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od BMS Poland Group Sp. z o.o., (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 “O świadczeniu usług drogą elektroniczną”) oraz podmiotów współpracujących. W każdym momencie Zamawiającemu przysługuje prawo do odwołania powyższej zgody.
  • O akceptacji obu punktów informacja znajduje się bezpośrednio w formularzu rejestracji.
  • Dane użytkowników serwisu www.bmspolska.pl wykorzystywane są tylko do prowadzenia działalności szkoleniowej oraz w prowadzeniu działań marketingowych lub promocyjnych np. wysyłka newslettera/e-mailingu do osób, które wyraziły zgodę na to.
  • Administrator nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych użytkowników serwisu.
  • Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację mojego wizerunku zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.), utrwalonego na wydarzeniach organizowanych przez BMS Poland Group Sp. z o.o. za pomocą aparatu fotograficznego i/lub kamery. Materiał zdjęciowy i filmowy zgromadzony podczas niniejszych konferencji może zostać opublikowany na stronie bmspolska.pl, materiałach graficznych organizatora i kontach portali społecznościowych należących do organizatora
Rozwiń