Data: 16.11.2022 - 17.11.2022
2 dni
Cena: 2495,00zł/os.
Warszawa
2/10
Zarejestruj się
1
1

Do zapłaty: 2495,00 zł/netto

Jakie korzyści uczestnik osiągnie po szkoleniu? Program Trener

Korzyści ze szkolenia:
Controlling jest okiem i uchem zarządu. Nie czeka na dane. Tworzy je, pozyskuje i wykorzystuje do bieżącej i przyszłej oceny sytuacji oraz podejmowania szybkich, wyprzedzających decyzji managerów. Controlling widzi i rozumie firmę jako całość. Codziennie z małych elementów składa duży obraz efektów biznesu. Szuka wąskich gardeł, usprawnień i doradza w decyzjach zarządczych. Jest czymś więcej niż dział firmy, bo kontroluje biznes i musi reagować tak, jakby sam go prowadził. Dziś dział controllingu, to oczekiwany przez całą firmę partner w biznesie. Zrozumienie zasad i standardów skutecznej budowy takiego działu i wykorzystywania w zarządzaniu firmą jest celem szkolenia.

Cel szkolenia:
Budowa skutecznego działu controllingu jako partnera w biznesie.

Forma szkolenia:
Dynamiczny warsztat kreatywny z elementami coachingu, mentoringu, design thinking w budowaniu zespołu controllingu biznesu (case by case pod użytkownika informacji), czytanie biznesu, modelowanie biznesu, warsztat excel, wymiana know-how (kuchnia zarządzania), dyskusja moderowana, prezentacja

 

Rozwiń

Program

9:00

Dzień I

1. Firma z perspektywy właściciela.

Przerwa kawowa

2. Dlaczego w firmie controlling (case studies – jak to robią inni vs. jak możemy my).
• Zobaczyć (zrozumieć) firmę jako całość,
• Firma otwarta vs. firma zamknięta (mentalność, struktura, komunikacja),
• Informacja zarządcza szyta na miarę,
• Wejść w buty Zarządu i myśleć jak Zarząd,
• Doradzać, rozliczać i usprawniać,
• Controlling jako partner w biznesie,
• Specyfika controllingu w grupie kapitałowej,
• Co będzie oznaczać działający controlling dla pracowników firmy.

Przerwa lunchowa

3. Skuteczny zespół controllingu
• Jak myśli controller i chce, by myśleli o nim w firmie,
• Zespół controllingu – styl pracy, kierowania, delegowania, rozliczania, podział ról, komunikacja wyników,
• Miejsce controllingu w strukturze firmy,
• Jak duży zespół controllingu,
• Coaching, mentoring i design thinking w pracy controllingu (aktywacja postaw kreatywnych),
• Kontroler finansowy, kontroler biznesowy, dyrektor controllingu – profil, zadania, odpowiedzialność, decyzyjność
• Współpraca w zespole controllingu,
• Jak rozmawiać i współpracować z działami (pozyskiwanie i przepływ danych, wsparcie doradcze, komunikacja)
• Zespół controllingu.

Przerwa kawowa

4. Etapy wdrożenia controllingu:
• Poznaj swoją firmę (strategia, mapa celów, zasobów, procesów, działań),
• Analiza potencjału firmy,
• Analiza procesów firmy,
• Rozpisanie procesów na algorytmy decyzyjne pod system IT,
• Powiązanie z celami koniecznych procesów, koniecznych działań, koniecznych zasobów,
• Identyfikacja wąskich gardeł,
• Przypisanie odpowiedzialności za procesy (decentralizacja),
• Ustalenie mierników realizacji celów KPI,
• Ustalenie systemu raportowania KPI,
• Wybór narzędzi controllingu,
• Opracowanie założeń procedur controllingowych,
• Ocena efektywności wdrożenia controllingu w firmie (założenia modelu).

9:00

Dzień II

1. Podsumowanie i rewizja założeń – case studies
• Model raportowania efektywności biznesu do właściciela,
• Cel controllingu,
• Zespół controllingu,
• Proces wdrożenia controllingu,
• Jak zakomunikować w firmie wdrożenie controllingu,
• Jak zmotywować pracowników firmy do pracy w organizacji zarządzanej przez controlling,
• Podsumowanie planu wdrożenia controllingu.

Przerwa kawowa

2. System i dane dla systemu controllingu
• System IT w pracy controllingu (ERP, Hurtowania danych, BI),
• Dane dla systemu IT (dostępne z działów, niedostępne z działów),
• Księgowość a dział controllingu.

Przerwa lunchowa

3. Założenia wybranych narzędzi controllingu
• Controlling procesów, w tym produkcyjnego w podziale na zakłady, sprzedaży, dystrybucji,
• Controlling zakładu, jako ośrodka odpowiedzialności,
• Rachunek kosztów (ABC, rachunek marż, różne obiekty kosztów – klient, proces, zakład, segment, dźwignie i próg rentowności w controllingu),
• Analiza efektywności inwestycji firmy,
• Budżet firmy z analizą wykonania i odchyleń,
• Wycena wartości rynkowej przedsiębiorstwa.

Przerwa kawowa

4. Powiązanie controlingu z biznesem
• Budowa relacji z działami firmy,
• Określanie potrzeb i zakresu wsparcia działów w osiąganiu celów,
• Określanie potrzeb i zakresu wsparcia zarządu w osiąganiu celów,
• Ocena efektywności wsparcia biznesu przez controlling.

5. Podsumowanie II dni warsztatu (główne wnioski w formie analizy SWOT)

 

 

 

 

Rozwiń

Trener wydarzenia

Regulamin

 • Koszt uczestnictwa jednej osoby w spotkaniu wynosi: 2495 PLN + VAT.
 • Cena obejmuje: prelekcje, materiały ze spotkania, przerwy kawowe i lunch.
 • Przesłanie do BMS Poland Group Sp. z o.o. pocztą elektroniczną wypełnionego formularza zgłoszeniowego lub rezerwacja miejsca/miejsc poprzez wypełnienie online Formularza zgłoszenia na konferencje BMS stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o. Faktura pro forma jest standardowo wystawiana i wysyłana drogą mailową po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego. Po zakończeniu warsztatów zostanie wystawiona i przesłana faktura VAT. Zgłaszający wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Płatność może być również dokonana online w momencie rejestracji.
 • Osoba przesyłająca lub wypełniająca online formularz zgłoszeniowy w imieniu Zgłaszającego oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienie do działania  w imieniu i na rzecz zgłaszającego, w szczególności do zwarcia umowy z BMS Poland Group Sp. z o.o..
 • Zgłaszający ma prawo do rezygnacji z udziału na warunkach określonych poniżej. Rezygnacji z udziału należy dokonać w formie pisemnej i przesłać  mailem na adres zgloszenia@bmspolska.pl
 • W przypadku rezygnacji do 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zapłaci opłatę manipulacyjną w wysokości 500 PLN + 23% VAT. Po tym terminie zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o..
 • W przypadku rezygnacji na mniej niż 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o.
 • W przypadku nie dokonania płatności na dzień przed terminem spotkania, uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia pełnej kwoty 2495 PLN + VAT.
 • W przypadku braku uczestnictwa w warsztatach oraz braku pisemnej rezygnacji z udziału w spotkaniu, Zgłaszający zobowiązany jest uiścić pełną kwotę kosztów uczestnictwa w wysokości wynikającej z umowy.
 • Brak wpłaty nie stanowi rezygnacji z udziału w spotkaniu.
 • W miejsce osoby zgłoszonej do udziału w spotkaniu może wziąć udział inna osoba, z tej samej firmy, wskazana przez Zgłaszającego.
 • Zgłaszający wyraża zgodę na umieszczenie logo jego firmy na stronie organizatora w module „Nasi klienci”
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia ze względu na limitowaną liczbę miejsc.
 • Administrator serwisu – BMS Poland Group Sp. z o.o. gromadzi dane osób, które się rejestrują lub składają zamówienia.
 • W momencie złożenia zamówienia, Zamawiający:– wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez BMS Poland Group Sp. z o.o., ul. Młynarska 42 lok. 115, 01-171 Warszawa, właściciela serwisu www.bmspolska.pl w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Użytkownikom udostępniającym dane w trakcie korzystania z serwisu, administrator gwarantuje prawo do wglądu w swoje dane, aktualizowania ich treści oraz ich usuwania. Można tego dokonać, kontaktując się z Administratorem na adres: info@bmspolska.pl– wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od BMS Poland Group Sp. z o.o., (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 “O świadczeniu usług drogą elektroniczną”) oraz podmiotów współpracujących. W każdym momencie Zamawiającemu przysługuje prawo do odwołania powyższej zgody.
  • O akceptacji obu punktów informacja znajduje się bezpośrednio w formularzu rejestracji.
  • Dane użytkowników serwisu www.bmspolska.pl wykorzystywane są tylko do prowadzenia działalności szkoleniowej oraz w prowadzeniu działań marketingowych lub promocyjnych np. wysyłka newslettera/e-mailingu do osób, które wyraziły zgodę na to.
  • Administrator nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych użytkowników serwisu.
  • Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację mojego wizerunku zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.), utrwalonego na wydarzeniach organizowanych przez BMS Poland Group Sp. z o.o. za pomocą aparatu fotograficznego i/lub kamery. Materiał zdjęciowy i filmowy zgromadzony podczas niniejszych konferencji może zostać opublikowany na stronie bmspolska.pl, materiałach graficznych organizatora i kontach portali społecznościowych należących do organizatora
Rozwiń

Uczestnicy kupili także