Data: 22.08.2024 - 23.08.2024
2 dni
Online
Zarejestruj się
1
1

Do zapłaty: 0,00 zł/netto

Jakie korzyści uczestnicy osiągną po szkoleniu? Program

Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników wiedzy na temat controllingu, rachunkowości zarządczej oraz zastosowania zaawansowanych funkcji Microsoft Excel w obszarze finansów.
Specjalnie dobrane ćwiczenia wykonywane samodzielnie pod nadzorem trenera zapewnią trwałe podniesienie wydajności pracy dzięki wykorzystaniu zaawansowanych funkcji Microsoft Excel. Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik będzie mógł samodzielnie pracować w programie Microsoft Excel wykorzystując poznane na szkoleniu funkcjonalności programu.

Rozwiń

Program

9:00

Dzień I

Controlling Finansowy i Operacyjny
1. Informacja zarządcza w organizacji

 • Controlling, organizacja i wdrożenie w przedsiębiorstwie
 • Metodologia i funkcje controllingu i rachunkowości zarządczej
 • Rola informacji w organizacji
 • System informacyjny

2. Rola IT w systemie informacyjnym

 • Wdrożenie controllingu, bariery przy wdrażaniu
 • Rola Controllera, miejsce w organizacji

3. Sprawozdania finansowe w firmie

 • Rodzaje sprawozdań finansowych oraz ich analiza w programie MS Excel
 • Konsolidacja raportów na przykładzie Rachunku Zysków i Strat (P&L)
 • Zastosowanie funkcji wyszukujących oraz ich ograniczenia
 • Wielowymiarowa analiza odchyleń w stosunku do planów i oraz różnych okresów
 • Metodyka ustalania odchyleń w elastycznym rachunku kosztów standardowych

Microsoft Excel
1.Zaawansowana edycja danych

2. Wykonywanie obliczeń za pomocą formuł i funkcji oraz zagnieżdżanie funkcji

 • Funkcje daty i czasu, np: DNI.ROBOCZE, DZIŚ, TERAZ, CZĘŚĆ.ROKU
 • Funkcje matematyczne: ZAOKR, SUMA.WARUNKÓW, SUMA.JEŻELI i inne
 • Funkcje statystyczne – LICZ.JEŻELI, ŚREDNIA.JEŻELI, ŚREDNIA WARUNKÓW,
 • Funkcje wyszukiwania i adresu, np.: INDEKS, PODAJ.POZYCJĘ, WYSZUKAJ

3. PowerQuery

 • Importowanie danych z innych aplikacji
 • Edycja kwerend oraz powszechne błędy użytkowników
 • Łączenie kwerend, dołączanie i scalanie zapytań
 • Automatyzacja raportów i wykorzystanie w procesach finansowych
9:00

Dzień II

Controlling Finansowy i Operacyjny
1.Informacja zarządcza w organizacji

2. Budżetowanie w organizacji

 • Standaryzacja raportów oraz wizja planowania w organizacji
 • Budżetowanie, tworzenie formatek do budżetowania
 • Wyzwania techniczne konsolidacji budżetu

3. Tabele przestawne jako uniwersalne narzędzie raportowania

 • Praktyczne wykorzystanie Tabel Przestawnych,
 • Zastosowanie narzędzi filtrowania oraz personalizacja raportów
 • Wykresy przestawne oraz ich funkcje,
 • Dashboardy, tworzenie pulpitów menedżerskich,

Microsoft Excel
1.Analizowanie danych za pomocą tabel przestawnych

 • Pojęcie tabeli przestawnej
 • Obliczenia na tabeli przestawnej
 • Grupowanie danych w tabeli
 • Wykresy przestawne
 • Raporty tabeli przestawnej
 • Filtrowanie danych tabeli za pomocą fragmentatorów

2. PowerPivot

 • Tworzenie relacji między tabelami
 • Przygotowanie kompleksowych raportów oraz dodatkowych miar obliczeniowych
Rozwiń
Pobierz program

Regulamin

  • Koszt uczestnictwa jednej osoby w spotkaniu wynosi: 1500 PLN + VAT.
  • Cena obejmuje: prelekcje, materiały ze spotkania, przerwy kawowe, przerwa lunchowa
  • Przesłanie do BMS Poland Group Sp. z o.o. pocztą elektroniczną wypełnionego formularza zgłoszeniowego lub rezerwacja miejsca/miejsc poprzez wypełnienie online Formularza zgłoszenia na konferencje BMS stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o. Faktura pro forma jest standardowo wystawiana i wysyłana drogą mailową po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego. Po zakończeniu warsztatów zostanie wystawiona i przesłana faktura VAT. Zgłaszający wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Płatność może być również dokonana online w momencie rejestracji.
  • Osoba przesyłająca lub wypełniająca online formularz zgłoszeniowy w imieniu Zgłaszającego oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienie do działania  w imieniu i na rzecz zgłaszającego, w szczególności do zwarcia umowy z BMS Poland Group Sp. z o.o..
  • Zgłaszający ma prawo do rezygnacji z udziału na warunkach określonych poniżej. Rezygnacji z udziału należy dokonać w formie pisemnej i przesłać  mailem na adres zgloszenia@bmspolska.pl
  • W przypadku rezygnacji do 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zapłaci opłatę manipulacyjną w wysokości 500 PLN + 23% VAT. Po tym terminie zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o..
  • W przypadku rezygnacji na mniej niż 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o.
  • W przypadku nie dokonania płatności na dzień przed terminem spotkania, uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia pełnej kwoty 1500 PLN + VAT.
  • W przypadku braku uczestnictwa w warsztatach oraz braku pisemnej rezygnacji z udziału w spotkaniu, Zgłaszający zobowiązany jest uiścić pełną kwotę kosztów uczestnictwa w wysokości wynikającej z umowy.
  • Brak wpłaty nie stanowi rezygnacji z udziału w spotkaniu.
  • Cena uczestnictwa dla przedstawicieli firm zewnętrznych, świadczących usługi dla grupy docelowej spotkania wynosi 4995 zł netto. W związku z ograniczoną liczbą tego typu miejsc na spotkaniu, zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia.
  • Poprzez firmę zewnętrzną rozumie się podmiot (przedsiębiorstwo), dla którego grupą docelową potencjalnych klientów są uczestnicy wydarzenia, przy czym każdorazowo zastrzegamy sobie prawo do analizy i interpretacji celu biznesowego podmiotu, który dokonał zgłoszenia.
  • W miejsce osoby zgłoszonej do udziału w spotkaniu może wziąć udział inna osoba, z tej samej firmy, wskazana przez Zgłaszającego.
  • Zgłaszający wyraża zgodę na umieszczenie logo jego firmy na stronie organizatora w module „Nasi klienci”
  • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
  • Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia ze względu na limitowaną liczbę miejsc.
  • Administrator serwisu – BMS Poland Group Sp. z o.o. gromadzi dane osób, które się rejestrują lub składają zamówienia.
  • W momencie złożenia zamówienia, Zamawiający:– wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez BMS Poland Group Sp. z o.o., ul. Młynarska 42 lok. 115, 01-171 Warszawa, właściciela serwisu www.bmspolska.pl w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Użytkownikom udostępniającym dane w trakcie korzystania z serwisu, administrator gwarantuje prawo do wglądu w swoje dane, aktualizowania ich treści oraz ich usuwania. Można tego dokonać, kontaktując się z Administratorem na adres: info@bmspolska.pl– wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od BMS Poland Group Sp. z o.o., (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 “O świadczeniu usług drogą elektroniczną”) oraz podmiotów współpracujących. W każdym momencie Zamawiającemu przysługuje prawo do odwołania powyższej zgody.
   • O akceptacji obu punktów informacja znajduje się bezpośrednio w formularzu rejestracji.
   • Dane użytkowników serwisu www.bmspolska.pl wykorzystywane są tylko do prowadzenia działalności szkoleniowej oraz w prowadzeniu działań marketingowych lub promocyjnych np. wysyłka newslettera/e-mailingu do osób, które wyraziły zgodę na to.
   • Administrator nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych użytkowników serwisu.
   • Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację mojego wizerunku zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.), utrwalonego na wydarzeniach organizowanych przez BMS Poland Group Sp. z o.o. za pomocą aparatu fotograficznego i/lub kamery. Materiał zdjęciowy i filmowy zgromadzony podczas niniejszych konferencji może zostać opublikowany na stronie bmspolska.pl, materiałach graficznych organizatora i kontach portali społecznościowych należących do organizatora.
Rozwiń