Data: 19.06.2024 - 20.06.2024
2 dni
Cena: 1995,00zł/os.
Online
7/10 wolnych miejsc
Zarejestruj się
1
1

Do zapłaty: 1995,00 zł/netto

Jakie korzyści uczestnik osiągnie po szkoleniu? Program

Pulpit menedżerski, czyli Dashboard to miejsce na prezentowanie w czytelny i klarowny sposób kluczowych dla działania przedsiębiorstwa wskaźników. Menedżer użytkujący przygotowany pulpit, posiada możliwość zmiany prezentowanych danych wg zadanych przez siebie kryteriów np. zmiany okresu, którego dotyczy raport zarządzanego rejonu lub grupy produktowej bez zagłębiania się w techniczne szczegóły budowy pulpitu.
Dashboardy muszą być dopasowane do potrzeb danego przedsiębiorstwa i na tyle elastyczne, żeby pozwalały kierownikom oraz osobom decyzyjnym szybko i czytelnie ocenić sytuację w jego obszarze odpowiedzialności.
Pulpity menedżerskie dzięki czytelnemu zaprezentowaniu kluczowych wskaźników KPIs pozwalają znacznie usprawnić proces analizy danych i podejmowania istotnych decyzji.

Szkolenie ma charakter typowo warsztatowy. Uczestnicy powinni posiadać ukończone szkolenie z Excela na poziomie średniozaawansowanym lub posiadać wiedzę równoważną.

Uczestnicy szkolenia nauczą się praktycznie wykorzystywać przekazane umiejętności do analizowania i wizualizacji danych oraz zdobędą wiedzę do budowana ciekawych i użytecznych pulpitów menedżerskich.

Ponadto na spotkaniu zostanie omówiona rola controllingowych systemów wczesnego ostrzegania przedsiębiorstwa oraz mechanizmów ostrzegawczych niezbędnych w codziennej pracy menedżera.

 

Rozwiń

Program

1. Co to jest i jak wygląda dashboard – pulpit menedżerski?

2. Omówienie wskaźników KPI (Key Performance Indicators – Kluczowych Wskaźników Efektywności) na praktycznych przykładach.

3. Jak wygląda proces projektowania i obsługi pulpitu menedżerskiego?

• Przykłady i dobre praktyki w tworzeniu dashboardów,
• Zasady działania pulpitu menedżerskiego,
• Obsługa dashboardu przez osobę odpowiedzialną,
• Funkcjonalne pulpity menedżerskie – kilka przykładów z wybranych branż.

4. Importowanie danych zewnętrznych:

• Import plików tekstowych i innych skoroszytów EXCEL,
• Konsolidacja plików MS EXCEL,
• Korekta danych pobranych z innych systemów:
o Poprawianie dat,
o Rozdzielanie i łączenie tekstów,
o Poprawianie wartości liczbowych,
• Łączenie arkusza ze źródłem zewnętrznym.

5. Omówienie kluczowych formuł i funkcji do użycia na pulpitach menedżerskich:

• Wykorzystanie odwołań względnych i bezwzględnych,
• Funkcje wyszukiwania danych i adresów: WYSZUKAJ.PIONOWO, WYSZUKAJ.POZIOMO, INDEKS, PRZESUNIĘCIE
• Funkcje logiczne: JEŻELI, LUB, ORAZ, JEŻELI.BŁĄD,
• Funkcje matematyczne: SUMA.WARUNKÓW, SUMA.ILOCZYNÓW, ŚREDNIA.WARUNKÓW,
• Funkcje statystyczne: LICZ.WARUNKI, CZĘSTOŚĆ, MAX.K, MIN.K, ODCHYLENIA, WSP.KORELACJI,
• Funkcje tekstowe: FRAGMENT.TEKSTU, TEKST, USUŃ.ZBĘDNE.ODSTĘPY, LEWY, PRAWY,
• Jak skutecznie zagnieżdżać formuły.

6. Wykorzystanie formatowania warunkowego do prezentacji kluczowych sygnałów.

7. Tabele przestawne – doskonałe narzędzie do tworzenia danych źródłowych dla dashboardu:

• Budowa tabeli przestawnej,
• Różne sposoby obliczeń wewnątrz tabeli przestawnej,
• Prezentowanie wskaźników, sum narastających, odniesień do kluczowych pozycji,
• Tworzenie ciekawych raportów.

8. Wykresy przestawne oparte o dane z tabeli przestawnej:

• Jakie wykresy używać na pulpitach menedżerskich,
• Formatowane wykresów tak, aby wyglądały nowocześnie.

9. Wykorzystanie formantów (elementy sterujące) do efektywnego zarządzania pulpitem menedżerskim:

• Listy wyboru,
• Suwaki,
• Przyciski.

10. Zaprojektowanie pulpitu menedżerskiego z wykorzystaniem omówionych elementów:

• Właściwe rozmieszczenie obiektów na pulpicie,
• Dopasowanie wyglądu pulpitu,
• Kilka tricków, które znacznie ograniczą czas projektowania pulpitu.

11. Dystrybucja dashboardu:

• Ochrona danych, arkusza i skoroszytu,
• Ukrywanie wykorzystanych formuł,
• Zapis do PDF,
• Wydruk pulpitu.

Rozwiń

Regulamin

 • Koszt uczestnictwa jednej osoby w spotkaniu wynosi: 1995 PLN + VAT.
 • Cena obejmuje: prelekcje, materiały ze spotkania.
 • Przesłanie do BMS Poland Group Sp. z o.o. pocztą elektroniczną wypełnionego formularza zgłoszeniowego lub rezerwacja miejsca/miejsc poprzez wypełnienie online Formularza zgłoszenia na konferencje BMS stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o. Faktura pro forma jest standardowo wystawiana i wysyłana drogą mailową po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego. Po zakończeniu warsztatów zostanie wystawiona i przesłana faktura VAT. Zgłaszający wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Płatność może być również dokonana online w momencie rejestracji.
 • Osoba przesyłająca lub wypełniająca online formularz zgłoszeniowy w imieniu Zgłaszającego oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienie do działania  w imieniu i na rzecz zgłaszającego, w szczególności do zwarcia umowy z BMS Poland Group Sp. z o.o..
 • Zgłaszający ma prawo do rezygnacji z udziału na warunkach określonych poniżej. Rezygnacji z udziału należy dokonać w formie pisemnej i przesłać  mailem na adres zgloszenia@bmspolska.pl
 • W przypadku rezygnacji do 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zapłaci opłatę manipulacyjną w wysokości 500 PLN + 23% VAT. Po tym terminie zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o..
 • W przypadku rezygnacji na mniej niż 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o.
 • W przypadku nie dokonania płatności na dzień przed terminem spotkania, uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia pełnej kwoty 1995 PLN + VAT.
 • W przypadku braku uczestnictwa w warsztatach oraz braku pisemnej rezygnacji z udziału w spotkaniu, Zgłaszający zobowiązany jest uiścić pełną kwotę kosztów uczestnictwa w wysokości wynikającej z umowy.
 • Brak wpłaty nie stanowi rezygnacji z udziału w spotkaniu.
 • W miejsce osoby zgłoszonej do udziału w spotkaniu może wziąć udział inna osoba, z tej samej firmy, wskazana przez Zgłaszającego.
 • Zgłaszający wyraża zgodę na umieszczenie logo jego firmy na stronie organizatora w module „Nasi klienci”
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia ze względu na limitowaną liczbę miejsc.
 • Administrator serwisu – BMS Poland Group Sp. z o.o. gromadzi dane osób, które się rejestrują lub składają zamówienia.
 • W momencie złożenia zamówienia, Zamawiający:– wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez BMS Poland Group Sp. z o.o., ul. Młynarska 42 lok. 115, 01-171 Warszawa, właściciela serwisu www.bmspolska.pl w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Użytkownikom udostępniającym dane w trakcie korzystania z serwisu, administrator gwarantuje prawo do wglądu w swoje dane, aktualizowania ich treści oraz ich usuwania. Można tego dokonać, kontaktując się z Administratorem na adres: info@bmspolska.pl– wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od BMS Poland Group Sp. z o.o., (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 “O świadczeniu usług drogą elektroniczną”) oraz podmiotów współpracujących. W każdym momencie Zamawiającemu przysługuje prawo do odwołania powyższej zgody.
  • O akceptacji obu punktów informacja znajduje się bezpośrednio w formularzu rejestracji.
  • Dane użytkowników serwisu www.bmspolska.pl wykorzystywane są tylko do prowadzenia działalności szkoleniowej oraz w prowadzeniu działań marketingowych lub promocyjnych np. wysyłka newslettera/e-mailingu do osób, które wyraziły zgodę na to.
  • Administrator nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych użytkowników serwisu.
  • Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację mojego wizerunku zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.), utrwalonego na wydarzeniach organizowanych przez BMS Poland Group Sp. z o.o. za pomocą aparatu fotograficznego i/lub kamery. Materiał zdjęciowy i filmowy zgromadzony podczas niniejszych konferencji może zostać opublikowany na stronie bmspolska.pl, materiałach graficznych organizatora i kontach portali społecznościowych należących do organizatora
Rozwiń