Data: 17.09.2024 - 18.09.2024
2 dni
Warszawa
Zarejestruj się
1
1

Do zapłaty: 0,00 zł/netto

Jakie korzyści uczestnicy osiągną po szkoleniu? Program

Celem pierwszego dnia warsztatów, jest zapoznanie uczestników z podstawowymi metodami mapowania procesów oraz definiowania oczekiwań Klienta wewnętrznego, co do ich kondycji i wyników biznesowych.

• Uczestnicy tworzą mapy realnych procesów, które realizują.
Mają również za zadanie zidentyfikowanie przykładowych marnotrawstw oraz zaproponowanie sposobu ich:
– pomiaru,
– obserwacji,
– stawiania hipotez co do możliwych przyczyn i wpływu na wynik procesu.
• W kolejnej części szkolenia uczestnicy definiują wskaźniki do procesu oraz sposób zbierania danych o ich realizacji. Jest to bardzo często pomijany aspekt, który niestety powoduje późniejsze problemy związane ze wskazaniem, jaki wpływ na kondycje procesu mają późniejsze akcje doskonalące – jaka jest ich skuteczność, opłacalność i wpływ na satysfakcję pracowników z realizowanych procesów.

W trakcie drugiego dnia szkolenia uczestnicy rozwiązują konkretny problem biznesowy zidentyfikowany w procesie lub zespole (wskazany przez nich w trakcie pierwszego dnia lub z którym borykają się na bieżąco w pracy).

• Wspólnie definiują problemy, projektują możliwe rozwiązania, sposób ich wdrożenia oraz pomiar wyników stosując poznawane w trakcie warsztatów metody problem solving.
Część teoretyczna dotycząca narzędzi PS, jest niejako w tle – podstawą i głównym celem prac jest zastosowanie narzędzi „TU i TERAZ”.
• Zadaniem uczestników, jest także stworzenie konkretnych harmonogramów wdrożenia wraz z przypisanymi rolami i odpowiedzialnościami w procesie wdrożenia oraz sposobem przeglądu i oceny wyników.

 

 

Rozwiń

Program

9:00

Dzień I

Moduł I
Metody mapowania procesów
Podstawowe notyfikacje i zapisy
• Podstawowe metody mapowania procesów (zasady tworzenia map, oznaczenia / notyfikacje)
• Omówienie basenowego układu map oraz map ogólnych
• Wskazywanie punktów krytycznych, wąskich gardeł, spowalniaczy

Przerwa kawowa

Moduł II
VOC
VA/NNVA/NVA
• Określanie wartości dodanej w procesie
• Wskazywanie oczekiwania klienta i przenoszenie na oczekiwania co do wyników i przebiegu procesu
• Określanie kategorii czynności (nie) tworzących wartość w procesie (VA-NVA-NNVA)

Przerwa lunchowa

Moduł III
Typy MUDA
Arkusze obserwacji i pomiarów
Agregowanie informacji o procesie – dashboardu, pliki kontrolne
• Umiejętność wskazywania marnotrawstw na poziomie procesu i czynności (MUDA)
• Kategorie MUDA w procesach usługowych
• Budowanie i korzystanie z narzędzi obserwacji procesu (Gemba) – arkusze abserwacji i pomiarów wykorzystywane do zbierania informacji o procesie

Przerwa kawowa

Moduł IV
VOC i VOB
CTQ
Tabela charakterystyki KPI
Wykres kontrolny oraz wykresy przebiegu
Siatka pomiaru
Arkusze Hours by Hours
• Definiowanie KPI procesu i zespołu
• Projektowanie procesu zbierania danych
• Określenie celów biznesowych
• Metody wizualizacji danych
• Wizualizacja wyników i problemów w procesie
• Przykłady KPI i kaskady na zespoły (od strategii do operacji)

9:00

Dzień II

 

Moduł V
5W/2H
Problem statement
• Identyfikacja i definiowanie problemów w procesach

Przerwa kawowa

Moduł VI
Ishikawa
5Whys
• Poszukiwanie i analiza przyczyn źródłowych

Moduł VII
Philips 6-2-3
Matryca PVA
• Poszukiwanie i wybór rozwiązań

Przerwa lunchowa

Moduł VII
Wykres Ganta
Harmonogramy i pliki kontrolne – tworzenie, zasady przeglądu postępów
RACI
• Planowanie działań doskonalących
• Tworzenie map stanu przyszłego
• Harmonogramowanie działań + przeglądów realizacji

Przerwa kawowa

Moduł IX
Cykl P-D-C-A
Ocena danych pomiarowych o procesie
Karty kontrolne (ASQ_Cchart, attribute_charts)
• Ocena wyników PS oraz planowanie kolejnych kroków doskonalących w cyklu PDCA

Rozwiń
Pobierz program

Regulamin

 • Koszt uczestnictwa jednej osoby w spotkaniu wynosi: 2495 PLN + VAT.
 • Cena obejmuje: prelekcje, materiały ze spotkania, przerwy kawowe, lunch.
 • Przesłanie do BMS Poland Group Sp. z o.o. pocztą elektroniczną wypełnionego formularza zgłoszeniowego lub rezerwacja miejsca/miejsc poprzez wypełnienie online Formularza zgłoszenia na konferencje BMS stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o. Faktura pro forma jest standardowo wystawiana i wysyłana drogą mailową po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego. Po zakończeniu warsztatów zostanie wystawiona i przesłana faktura VAT. Zgłaszający wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Płatność może być również dokonana online w momencie rejestracji.
 • Osoba przesyłająca lub wypełniająca online formularz zgłoszeniowy w imieniu Zgłaszającego oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienie do działania  w imieniu i na rzecz zgłaszającego, w szczególności do zwarcia umowy z BMS Poland Group Sp. z o.o..
 • Zgłaszający ma prawo do rezygnacji z udziału na warunkach określonych poniżej. Rezygnacji z udziału należy dokonać w formie pisemnej i przesłać  mailem na adres zgloszenia@bmspolska.pl
 • W przypadku rezygnacji do 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zapłaci opłatę manipulacyjną w wysokości 500 PLN + 23% VAT. Po tym terminie zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o..
 • W przypadku rezygnacji na mniej niż 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o.
 • W przypadku nie dokonania płatności na dzień przed terminem spotkania, uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia pełnej kwoty 2495 PLN + VAT.
 • W przypadku braku uczestnictwa w warsztatach oraz braku pisemnej rezygnacji z udziału w spotkaniu, Zgłaszający zobowiązany jest uiścić pełną kwotę kosztów uczestnictwa w wysokości wynikającej z umowy.
 • Brak wpłaty nie stanowi rezygnacji z udziału w spotkaniu.
 • Cena uczestnictwa dla przedstawicieli firm zewnętrznych, świadczących usługi dla grupy docelowej spotkania wynosi 4495 zł netto. W związku z ograniczoną liczbą tego typu miejsc na spotkaniu, zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia.
 • Poprzez firmę zewnętrzną rozumie się podmiot (przedsiębiorstwo), dla którego grupą docelową potencjalnych klientów są uczestnicy wydarzenia, przy czym każdorazowo zastrzegamy sobie prawo do analizy i interpretacji celu biznesowego podmiotu, który dokonał zgłoszenia.
 • W miejsce osoby zgłoszonej do udziału w spotkaniu może wziąć udział inna osoba, z tej samej firmy, wskazana przez Zgłaszającego.
 • Zgłaszający wyraża zgodę na umieszczenie logo jego firmy na stronie organizatora w module „Nasi klienci”
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia ze względu na limitowaną liczbę miejsc.
 • Administrator serwisu – BMS Poland Group Sp. z o.o. gromadzi dane osób, które się rejestrują lub składają zamówienia.
 • W momencie złożenia zamówienia, Zamawiający:– wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez BMS Poland Group Sp. z o.o., ul. Młynarska 42 lok. 115, 01-171 Warszawa, właściciela serwisu www.bmspolska.pl w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Użytkownikom udostępniającym dane w trakcie korzystania z serwisu, administrator gwarantuje prawo do wglądu w swoje dane, aktualizowania ich treści oraz ich usuwania. Można tego dokonać, kontaktując się z Administratorem na adres: info@bmspolska.pl– wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od BMS Poland Group Sp. z o.o., (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 “O świadczeniu usług drogą elektroniczną”) oraz podmiotów współpracujących. W każdym momencie Zamawiającemu przysługuje prawo do odwołania powyższej zgody.
  • O akceptacji obu punktów informacja znajduje się bezpośrednio w formularzu rejestracji.
  • Dane użytkowników serwisu www.bmspolska.pl wykorzystywane są tylko do prowadzenia działalności szkoleniowej oraz w prowadzeniu działań marketingowych lub promocyjnych np. wysyłka newslettera/e-mailingu do osób, które wyraziły zgodę na to.
  • Administrator nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych użytkowników serwisu.
  • Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację mojego wizerunku zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.), utrwalonego na wydarzeniach organizowanych przez BMS Poland Group Sp. z o.o. za pomocą aparatu fotograficznego i/lub kamery. Materiał zdjęciowy i filmowy zgromadzony podczas niniejszych konferencji może zostać opublikowany na stronie bmspolska.pl, materiałach graficznych organizatora i kontach portali społecznościowych należących do organizatora.
Rozwiń