Data: 13.04.2022
1 dzień
Cena: 1995,00zł/os.
ONLINE
8/10 wolnych miejsc
Zarejestruj się
1
1

Do zapłaty: 1995,00 zł/netto

Due-diligence nieruchomości komercyjnych i gruntowych przed ich zakupem Program Trener

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu ?
Rynek nieruchomości komercyjnych i mieszkaniowych przeżywa w Polsce boom. Potrwa on jeszcze kilka lat. W okresie boomu rośnie liczba transakcji kupna-sprzedaży nieruchomości i ich wolumen. Warto w tym kontekście poznać specyfikę zakupów nieruchomości w formule asset deal i share deal oraz przygotowanie tych zakupów poprzez wszechstronne przeprowadzenie badania nieruchomości lub podmiotów posiadających atrakcyjne nieruchomości z zachowaniem należytej staranności (due-diligence). Wykład jest mocno osadzony w polskich realiach prawnych.

 

Adresaci szkolenia:
Członkowie kierownictwa przedsiębiorstw inwestujących w nieruchomości w ramach dywersyfikacji działalności, pracownicy działów finansowych deweloperów odpowiedzialni za przygotowanie projektów inwestycyjnych i ich realizację oraz za kontakty z instytucjami finansowymi.
Pracownicy firm doradczych oraz pośrednicy w obrocie nieruchomościami, a także rzeczoznawcy majątkowi.
Pracownicy wyższych uczelni zajmujący się rynkiem nieruchomości.

Rozwiń

Program

1. Pojęcie due-diligence i jego rodzaje w transakcjach na rynku nieruchomości komercyjnych.
Typy transakcji zakupu nieruchomości w polskich realiach formalno-prawnych (asset deal i share deal).

2. Konieczność prowadzenia due-diligence w transakcjach na rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce.

3. Miejsce due-diligence w procesie przejmowania nieruchomości lub przedsiębiorstwa mającego nieruchomości komercyjne.
Odbiorcy wyników due-diligence.

4. Due-diligence nieruchomości, a due-diligence przedsiębiorstwa – podobieństwa i różnice.

5. Organizacja procesu due-diligence i zapewnienie poufności informacji.
Perspektywa nabywcy i zbywcy.

6. Elementy krytyczne ekonomicznego, prawnego, podatkowego, technicznego i finansowego due-diligence. Synteza wyników. Raport końcowy.

7. Wykorzystanie wyników due-diligence dla dalszych działań związanych z przejęciem nieruchomości /przedsiębiorstwa mającego nieruchomości.Wpływ na wycenę. Klauzula earn-out.

8. Zasady formułowania umów zakupu nieruchomości komercyjnych.

9. Zasady formułowania umowy zakupu udziałów/akcji przedsiębiorstw mających nieruchomości komercyjne.

10. Wykorzystanie efektów due-diligence w pozyskiwaniu finansowania.

11. Relacje z najemcami po zakupie nieruchomości.

12. Wykorzystywanie wyników due-diligence dla negocjacji warunków przejęcia nieruchomości/przedsiębiorstwa mającego nieruchomości.

Case studies.

Rozwiń

Trener wydarzenia

Pobierz program

Regulamin

 

 • Koszt uczestnictwa jednej osoby w spotkaniu wynosi: 1995 PLN + VAT.
 • Cena obejmuje: prelekcje, materiały ze spotkania.
 • Przesłanie do BMS Poland Group Sp. z o.o. pocztą elektroniczną wypełnionego formularza zgłoszeniowego lub rezerwacja miejsca/miejsc poprzez wypełnienie online Formularza zgłoszenia na konferencje BMS stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o. Faktura pro forma jest standardowo wystawiana i wysyłana drogą mailową po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego. Po zakończeniu warsztatów zostanie wystawiona i przesłana faktura VAT. Zgłaszający wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Płatność może być również dokonana online w momencie rejestracji.
 • Osoba przesyłająca lub wypełniająca online formularz zgłoszeniowy w imieniu Zgłaszającego oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienie do działania  w imieniu i na rzecz zgłaszającego, w szczególności do zwarcia umowy z BMS Poland Group Sp. z o.o..
 • Zgłaszający ma prawo do rezygnacji z udziału na warunkach określonych poniżej. Rezygnacji z udziału należy dokonać w formie pisemnej i przesłać  mailem na adres zgloszenia@bmspolska.pl
 • W przypadku rezygnacji do 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zapłaci opłatę manipulacyjną w wysokości 500 PLN + 23% VAT. Po tym terminie zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o..
 • W przypadku rezygnacji na mniej niż 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o.
 • W przypadku nie dokonania płatności na dzień przed terminem spotkania, uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia pełnej kwoty 1995 PLN + VAT.
 • W przypadku braku uczestnictwa w warsztatach oraz braku pisemnej rezygnacji z udziału w spotkaniu, Zgłaszający zobowiązany jest uiścić pełną kwotę kosztów uczestnictwa w wysokości wynikającej z umowy.
 • Brak wpłaty nie stanowi rezygnacji z udziału w spotkaniu.
 • W miejsce osoby zgłoszonej do udziału w spotkaniu może wziąć udział inna osoba, z tej samej firmy, wskazana przez Zgłaszającego.
 • Zgłaszający wyraża zgodę na umieszczenie logo jego firmy na stronie organizatora w module „Nasi klienci”
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia ze względu na limitowaną liczbę miejsc.
 • Administrator serwisu – BMS Poland Group Sp. z o.o. gromadzi dane osób, które się rejestrują lub składają zamówienia.
 • W momencie złożenia zamówienia, Zamawiający:– wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez BMS Poland Group Sp. z o.o., ul. Młynarska 42 lok. 115, 01-171 Warszawa, właściciela serwisu www.bmspolska.pl w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Użytkownikom udostępniającym dane w trakcie korzystania z serwisu, administrator gwarantuje prawo do wglądu w swoje dane, aktualizowania ich treści oraz ich usuwania. Można tego dokonać, kontaktując się z Administratorem na adres: info@bmspolska.pl– wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od BMS Poland Group Sp. z o.o., (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 “O świadczeniu usług drogą elektroniczną”) oraz podmiotów współpracujących. W każdym momencie Zamawiającemu przysługuje prawo do odwołania powyższej zgody.
  • O akceptacji obu punktów informacja znajduje się bezpośrednio w formularzu rejestracji.
  • Dane użytkowników serwisu www.bmspolska.pl wykorzystywane są tylko do prowadzenia działalności szkoleniowej oraz w prowadzeniu działań marketingowych lub promocyjnych np. wysyłka newslettera/e-mailingu do osób, które wyraziły zgodę na to.
  • Administrator nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych użytkowników serwisu.
  • Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację mojego wizerunku zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.), utrwalonego na wydarzeniach organizowanych przez BMS Poland Group Sp. z o.o. za pomocą aparatu fotograficznego i/lub kamery. Materiał zdjęciowy i filmowy zgromadzony podczas niniejszych konferencji może zostać opublikowany na stronie bmspolska.pl, materiałach graficznych organizatora i kontach portali społecznościowych należących do organizatora
Rozwiń