Data: 03.12.2024 - 04.12.2024
2 dni
Online
Zarejestruj się
1
1

Do zapłaty: 2495,00 zł/netto

Jakie korzyści uczestnik osiągnie po szkoleniu? Program

To nie konflikt jest źródłem nieporozumień i walki między ludźmi, lecz sposób jego rozstrzygania. Konflikty są naturalną częścią życia zawodowego, a w grupach nastawionych na osiąganie celów za pomocą różnych metod jest to nieuniknione.


Konflikty możemy podzielić na twórcze oraz na takie, które mają wpływ destrukcyjny i obniżają efektywność działań. Jest wiele przyczyn ich powstawania, między innymi może to być zła organizacja pracy, brak informacji, niesprawiedliwy podziału zadań, rywalizacja, walka o władzę.

Aby sobie z nim poradzić, przede wszystkim nie można chować ich pod dywan.


UCZESTNICY PODCZAS SZKOLENIA POZNAJĄ:
• Czym jest konflikt i jakie są fazy jego powstawania?
• Jak rozróżnić konflikt pozytywny od destruktywnego?
• Jak identyfikować źródła konfliktów?
• Skąd się biorą spory?
• Zasady rozwiązywania nieporozumień, rola metodyki i komunikacji
• Jak skutecznie wdrażać strategie rozwiązywania konfliktów?
• Sposoby doprowadzania do końca rozpoznane konflikty
• Jak modelować otoczenie w celu zmniejszenie konfliktów destruktywnych?


SPODZIEWANE EFEKTY PO SZKOLENIU:
• Podniesienie umiejętności identyfikowania konfliktów pozytywnych i destruktywnych oraz przeciwdziałania im
• Świadome używanie konkretnych technik pomocnych w rozwiązywaniu sporów
• Umiejętność wykorzystania metody „wygładzania ścieżki”, czyli modelowania otoczenia w celu przeciwdziałania typowym konfliktom
• Precyzyjne przedstawianie własnego punktu widzenia w sytuacjach spornych

Rozwiń

Program

9:00

Dzień I

1 . PRZEDSTAWIENIE, CELE, PROGRAM, HARMONOGRAM, OCZEKIWANIA


2. PSYCHOLOGIA KONFLIKTÓW
Geneza powstawania konfliktów – identyfikacja konfliktów pozytywnych i destrukcyjnych.
Opracowanie check listy identyfikacji potencjalnych sytuacji trudnych:
• Czynniki charakterystyczne dla grupy, w której pracujemy – kliki, presja grupowa, stereotypy
• Czynniki wynikające z relacji – wzory komunikacji, łamanie zasad, na których oparta jest relacja
• Czynniki związane z różnicami indywidualnymi
• Zderzenie osobowości, różnice wiekowe, rodzajowe
• Co daje konflikt? Konflikt ,,dobry” i ,,zły”
• Konflikt w kulturze popularnej a język konfliktu
• Dostrzeganie szans w środowisku konfliktu
• Błędy w zarządzaniu konfliktem:
– Eskalacja zaangażowania
– Mityczność ograniczonego tortu
– Zakotwiczenie
– Dostępność informacji
– Nadmierna pewność swego


3. STRATEGIE ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW WG K. THOMASA KILMANN
• Rywalizacja – „Jeśli nie wygram, to stracę. Muszę działać!”
• Współpraca – „Istnieje rozwiązanie najlepsze dla obydwu stron. Poszukajmy go!”
• Kompromis – „Dogadajmy się. Coś zyskamy, coś stracimy…”
• Unikanie – „Sprawy sporne, odłóżmy to na później…”
• Dostosowanie się – „Niech będzie jak Ty chcesz. Spokój jest najważniejszy…”


4. STYLE ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW: TEST THOMASA-KILMANNA
• Test: autodiagnoza stylu rozwiązywania konfliktów
• Jak radzisz sobie w sytuacjach konfliktowych?

9:00

Dzień II

1. KOMUNIKOWANIE SIĘ W KONFLIKCIE:
• Dynamika, metody doprowadzania do zmiany, zniekształcenia komunikacji, rozwiązywanie sporu, obrona przed manipulacjami w rozwiązywaniu konfliktów
• Identyfikacja i przełamywanie barier w sprawnym komunikowaniu się
• Poszukiwanie ukrytych znaczeń – „góra lodowa” konfliktu
• Docieranie do potrzeb różnych grup interesu
• Trzy wiodące rodzaje potrzeb – tzw. trójkąt satysfakcji
• Wprowadzenie do technik zwiększających rzeczowość w komunikacji i kontrolę nad rozmową
• Techniki interaktywnego słuchania: w tym parafraza, klaryfikacja, podsumowywanie
• Sukces i porażka w rozwiązywaniu konfliktu
• Przyczyny oporu. Techniki przełamywania oporu


2. METODY ZARZĄDZANIA KONFLIKTEM W ZESPOLE SCENARIUSZE ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTU
• Analiza przyczyn – skąd biorą się problemy w relacjach w zespole, pomiędzy zespołami, menedżerem a kierowanym przez niego zespołem
• Radzenie sobie z sytuacjami trudnymi w zespole:
– opór
– niechęć
– konflikt
– agresja
– brak kreatywności
– bierność
• Zarządzanie emocjami zespołu w konflikcie
• Twórcze podejście do konfliktu, czyli poszukiwanie konstruktywnych rozwiązań:
– metoda 5 pytań
– metoda 6 kapeluszy De Bono
– metoda Metaplanu


3. PODSUMOWANIE I INDYWIDUALNY PLAN DZIAŁAŃ I ROZWOJU

Rozwiń
Pobierz program

Regulamin

  • Koszt uczestnictwa jednej osoby w spotkaniu wynosi: 2495 PLN + VAT.
  • Cena obejmuje: prelekcje, materiały ze spotkania, przerwy kawowe, przerwa lunchowa.
  • Przesłanie do BMS Poland Group Sp. z o.o. pocztą elektroniczną wypełnionego formularza zgłoszeniowego lub rezerwacja miejsca/miejsc poprzez wypełnienie online Formularza zgłoszenia na konferencje BMS stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o. Faktura pro forma jest standardowo wystawiana i wysyłana drogą mailową po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego. Po zakończeniu warsztatów zostanie wystawiona i przesłana faktura VAT. Zgłaszający wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Płatność może być również dokonana online w momencie rejestracji.
  • Osoba przesyłająca lub wypełniająca online formularz zgłoszeniowy w imieniu Zgłaszającego oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienie do działania  w imieniu i na rzecz zgłaszającego, w szczególności do zwarcia umowy z BMS Poland Group Sp. z o.o..
  • Zgłaszający ma prawo do rezygnacji z udziału na warunkach określonych poniżej. Rezygnacji z udziału należy dokonać w formie pisemnej i przesłać  mailem na adres zgloszenia@bmspolska.pl
  • W przypadku rezygnacji do 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zapłaci opłatę manipulacyjną w wysokości 500 PLN + 23% VAT. Po tym terminie zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o..
  • W przypadku rezygnacji na mniej niż 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o.
  • W przypadku nie dokonania płatności na dzień przed terminem spotkania, uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia pełnej kwoty 2495 PLN + VAT.
  • W przypadku braku uczestnictwa w warsztatach oraz braku pisemnej rezygnacji z udziału w spotkaniu, Zgłaszający zobowiązany jest uiścić pełną kwotę kosztów uczestnictwa w wysokości wynikającej z umowy.
  • Brak wpłaty nie stanowi rezygnacji z udziału w spotkaniu.
  • Cena uczestnictwa dla przedstawicieli firm zewnętrznych, świadczących usługi dla grupy docelowej spotkania wynosi 4995 zł netto. W związku z ograniczoną liczbą tego typu miejsc na spotkaniu, zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia.
  • Poprzez firmę zewnętrzną rozumie się podmiot (przedsiębiorstwo), dla którego grupą docelową potencjalnych klientów są uczestnicy wydarzenia, przy czym każdorazowo zastrzegamy sobie prawo do analizy i interpretacji celu biznesowego podmiotu, który dokonał zgłoszenia.
  • W miejsce osoby zgłoszonej do udziału w spotkaniu może wziąć udział inna osoba, z tej samej firmy, wskazana przez Zgłaszającego.
  • Zgłaszający wyraża zgodę na umieszczenie logo jego firmy na stronie organizatora w module „Nasi klienci”
  • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
  • Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia ze względu na limitowaną liczbę miejsc.
  • Administrator serwisu – BMS Poland Group Sp. z o.o. gromadzi dane osób, które się rejestrują lub składają zamówienia.
  • W momencie złożenia zamówienia, Zamawiający:– wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez BMS Poland Group Sp. z o.o., ul. Młynarska 42 lok. 115, 01-171 Warszawa, właściciela serwisu www.bmspolska.pl w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Użytkownikom udostępniającym dane w trakcie korzystania z serwisu, administrator gwarantuje prawo do wglądu w swoje dane, aktualizowania ich treści oraz ich usuwania. Można tego dokonać, kontaktując się z Administratorem na adres: info@bmspolska.pl– wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od BMS Poland Group Sp. z o.o., (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 “O świadczeniu usług drogą elektroniczną”) oraz podmiotów współpracujących. W każdym momencie Zamawiającemu przysługuje prawo do odwołania powyższej zgody.
   • O akceptacji obu punktów informacja znajduje się bezpośrednio w formularzu rejestracji.
   • Dane użytkowników serwisu www.bmspolska.pl wykorzystywane są tylko do prowadzenia działalności szkoleniowej oraz w prowadzeniu działań marketingowych lub promocyjnych np. wysyłka newslettera/e-mailingu do osób, które wyraziły zgodę na to.
   • Administrator nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych użytkowników serwisu.
   • Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację mojego wizerunku zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.), utrwalonego na wydarzeniach organizowanych przez BMS Poland Group Sp. z o.o. za pomocą aparatu fotograficznego i/lub kamery. Materiał zdjęciowy i filmowy zgromadzony podczas niniejszych konferencji może zostać opublikowany na stronie bmspolska.pl, materiałach graficznych organizatora i kontach portali społecznościowych należących do organizatora.
Rozwiń