Data: 27.09.2021 - 28.09.2021
2 dni
Cena: 1995,00zł/os.
Online
8/10 wolnych miejsc
Zarejestruj się
1
1

Do zapłaty: 1995,00 zł/netto

Cele warsztatu Program Trener

Cele szkolenia:

 • Poznanie zasad działania firm zewnętrznych
 • Ujednolicenie komunikacji i sposobów zarządzania pracownikami.
 • Wypracowanie metod rozwojowych dla uczestników szkolenia.
 • Zbudowanie wśród managerów postaw, które przyczynią się do stabilizacji zespołów

Czas trwania: 2 dni

Rozwiń

Program

Dzień I
09:00 - 16:00

Dzień pierwszy

 1. Rozpoczęcie szkolenia
  • Przedstawienie programu szkolenia
  • Kontrakt na szkolenie
  • Przedstawienie uczestników
  • Pre-test z wiedzy
 2. Gra negocjacyjna
  • Gra negocjacyjna obopólnych korzyści
   • Wnioski i podsumowanie
   • Wypracowanie najlepszych wskazówek
 3. Firmy outsourcingowe
  • Wprowadzenie do tematyki
   • Outsourcingu
   • Merchandisingu
   • Leasingu pracowniczego
  • Struktura wewnętrzna firm outsourcingowych
   • Korzyści i problemy wynikające z pracy z firmami Outsourcingowymi
   • Na czym polega opłacalność firm zewnętrznych
  • Sektory outsourcingu
  • Przyszłość outsourcingu w Polsce
 4. Cele i struktura firm outsourcingowych
  • Jak rozliczają się firmy outsourcingowe
   • Z Klientem
   • Z Dostawcą
   • Z Pracownikami
   • Trójkąt rozliczeniowy
  • Największe luki w zarządzaniu stroną trzecią
   • Formy przewinień
   • Sposoby działania
   • Metody przeciwdziałania nadużyciom
  • Na czym tak naprawdę zarabiają firmy outsourcingowe
  • Obowiązki pracowników zewnętrznych wynikające z:
   • Kontraktu
   • Kodeksu pracy
   • Etyki pracy
 5. Współpraca z firmami zewnętrznymi
  • Wspólne ustalenie zasad współpracy
   • Jak prowadzić spotkania z pracownikami zewnętrznymi
   • Podział celów
  • Efektywna komunikacja zadań
   • Podział zadań ze względu na wiedzę i postawę pracowników
  • Współpraca z:
   • KAM’ami firm outsourcingowych
   • Koordynatorami firm outsourcingowych
   • Pracownikami firm outsourcingowych
 6. Budowanie zaangażowania wśród pracowników zewnętrznych
  • Diagnoza problemów związanych z zaangażowaniem
   • Różnice pokoleniowe
   • Obecny rynek pracy
   • Różnica w kulturach organizacyjnych obu firm
  • Przeciwdziałanie spadkowi zaangażowania
   • Brak wiedzy
   • Brak motywacji
   • Ćwiczenia pozwalające przeciwdziałać utracie zaangażowania
 7. Komunikowanie zadań
  • Feedback sytuacyjny
   • Komunikowanie dobrych wyników
   • Przekazywanie nieprzyjemnych informacji
   • Rozmowa dyscyplinująca
   • Pochwała
   • Zwolnienie pracownika
Dzień II
09:00 - 16:00

Dzień drugi

 1. Komunikowanie zadań
  • Feedback sytuacyjny
   • Komunikowanie dobrych wyników
   • Przekazywanie nieprzyjemnych informacji
   • Rozmowa dyscyplinująca
   • Pochwała
   • Zwolnienie pracownika
 2. Egzekwowanie działań
  • Utrzymanie service level
  • Schemat postępowania w egzekwowaniu działań
   • Ustalenie korzyści i konsekwencji działań
   • Monitorowanie wyników
   • Asertywność działań
   • Rozliczanie z zadań
 3. Zadanie rozwojowe
  • Wypracowanie dalszego działania po szkoleniu
  • Stworzenie schematu wdrożenia nowo nabytych umiejętności
  • Drabina kompetencji
 4. Podsumowanie szkolenia
  • Zebranie wypracowanych działań
  • Stworzenie schematu postępowania w różnych sytuacjach
 5. Zakończenie szkolenia
  • Wnioski i podsumowanie.
  • Post-test wiedzy i postaw
  • Omówienie korzyści płynących z zastosowanie działań poznanych na szkoleniu
Rozwiń

Trener wydarzenia

Regulamin

   • Koszt uczestnictwa jednej osoby w spotkaniu wynosi: 1995 PLN + VAT.
   • Cena obejmuje: prelekcje, materiały ze spotkania.
   • Przesłanie do BMS Poland Group Sp. z o.o. pocztą elektroniczną wypełnionego formularza zgłoszeniowego lub rezerwacja miejsca/miejsc poprzez wypełnienie online Formularza zgłoszenia na konferencje BMS stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o. Faktura pro forma jest standardowo wystawiana i wysyłana drogą mailową po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego. Po zakończeniu warsztatów zostanie wystawiona i przesłana faktura VAT. Zgłaszający wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Płatność może być również dokonana online w momencie rejestracji.
   • Osoba przesyłająca lub wypełniająca online formularz zgłoszeniowy w imieniu Zgłaszającego oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienie do działania  w imieniu i na rzecz zgłaszającego, w szczególności do zwarcia umowy z BMS Poland Group Sp. z o.o..
   • Zgłaszający ma prawo do rezygnacji z udziału na warunkach określonych poniżej. Rezygnacji z udziału należy dokonać w formie pisemnej i przesłać  mailem na adres zgloszenia@bmspolska.pl
   • W przypadku rezygnacji do 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zapłaci opłatę manipulacyjną w wysokości 500 PLN + 23% VAT. Po tym terminie zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o..
   • W przypadku rezygnacji na mniej niż 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o.
   • W przypadku nie dokonania płatności na dzień przed terminem spotkania, uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia pełnej kwoty 1995 PLN + VAT.
   • W przypadku braku uczestnictwa w warsztatach oraz braku pisemnej rezygnacji z udziału w spotkaniu, Zgłaszający zobowiązany jest uiścić pełną kwotę kosztów uczestnictwa w wysokości wynikającej z umowy.
   • Brak wpłaty nie stanowi rezygnacji z udziału w spotkaniu.
   • W miejsce osoby zgłoszonej do udziału w spotkaniu może wziąć udział inna osoba, z tej samej firmy, wskazana przez Zgłaszającego.
   • Zgłaszający wyraża zgodę na umieszczenie logo jego firmy na stronie organizatora w module „Nasi klienci”
   • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
   • Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia ze względu na limitowaną liczbę miejsc.
   • Administrator serwisu – BMS Poland Group Sp. z o.o. gromadzi dane osób, które się rejestrują lub składają zamówienia.
   • W momencie złożenia zamówienia, Zamawiający:– wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez BMS Poland Group Sp. z o.o., ul. Młynarska 42 lok. 115, 01-171 Warszawa, właściciela serwisu www.bmspolska.pl w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Użytkownikom udostępniającym dane w trakcie korzystania z serwisu, administrator gwarantuje prawo do wglądu w swoje dane, aktualizowania ich treści oraz ich usuwania. Można tego dokonać, kontaktując się z Administratorem na adres: info@bmspolska.pl– wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od BMS Poland Group Sp. z o.o., (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 “O świadczeniu usług drogą elektroniczną”) oraz podmiotów współpracujących. W każdym momencie Zamawiającemu przysługuje prawo do odwołania powyższej zgody.
    • O akceptacji obu punktów informacja znajduje się bezpośrednio w formularzu rejestracji.
    • Dane użytkowników serwisu www.bmspolska.pl wykorzystywane są tylko do prowadzenia działalności szkoleniowej oraz w prowadzeniu działań marketingowych lub promocyjnych np. wysyłka newslettera/e-mailingu do osób, które wyraziły zgodę na to.
    • Administrator nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych użytkowników serwisu.
    • Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację mojego wizerunku zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.), utrwalonego na wydarzeniach organizowanych przez BMS Poland Group Sp. z o.o. za pomocą aparatu fotograficznego i/lub kamery. Materiał zdjęciowy i filmowy zgromadzony podczas niniejszych konferencji może zostać opublikowany na stronie bmspolska.pl, materiałach graficznych organizatora i kontach portali społecznościowych należących do organizatora
Rozwiń

Uczestnicy kupili także