Data: 17.02.2021
1 dzień
Cena: 1995,00zł/os.
Warszawa
12/20 wolnych miejsc
Zarejestruj się
1
1

Do zapłaty: 1995,00 zł/netto

Efektywna współpraca ze związkami zawodowymi Program Trenerzy

 • Kultura organizacyjna a strona społeczna.
 • Związki Zawodowe – partner czy antagonista?
 • Jak nie dopuścić do zwolnień grupowych pracowników?
 • Instrumenty restrukturyzacji zatrudnienia w organizacji.
 • Jak przygotować się i przeprowadzić proces zwolnień grupowych?
Rozwiń

Program

9:00

Rozpoczęcie spotkania, sesja networkingowa

9:05

Jak przygotować się i przeprowadzić proces Zwolnień Grupowych/Negocjacje z ZOZ

•Na co musimy zwrócić uwagę przygotowując się do procesu Zwolnień Grupowych.
•Przygotowanie niezbędnych informacji i danych do Zawiadomienia dla ZOZ odnośnie rozpoczęcie procesu ZG.
•Ustalenie strategii Negocjacji.
•Jakie są korzyści z zawarcia Porozumienia z ZOZ vs Regulamin Zwolnień Grupowych.

10:00

Przerwa na kawę

10:15

Jak nie dopuścić do zwolnień grupowych pracowników?

•Czy zwolnienia grupowe to jedyne rozwiązanie w sytuacji problemów ekonomicznych Pracodawcy?
•Prawne możliwości ograniczenia kosztów pracowniczych.
•Współpraca z przedstawicielami pracowników.
•Wskaźniki sukcesu

11:15

Przerwa na kawę

11:30

Optymalizacja zatrudnienia: od kolejnych fuzji, aż do czasów pandemii – case study BNP Paribas Bank Polska S.A.

•BNP Paribas – czas fuzji i zwolnień grupowych – krótki rys historyczny;
•Optymalizacja zatrudnienia – jak osiągnąć zamierzony efekt i ograniczyć skalę zwolnień grupowych;
•Zwolnienia grupowe:

a.przyczyny i kryteria doboru pracowników do zwolnień;
b.pakiety socjalne dla pracowników – jak złagodzić społeczne skutki zwolnień grupowych;

•Związki zawodowe w procesieprzygotowania i przeprowadzenia procesu zwolnień grupowych
•Nowe podejście do optymalizacji zatrudnienia w trakcie negocjacji w roku 2020

12:30

Przerwa na lunch

13:30

Kultura organizacyjna a relacje ze stroną społeczną.

•Kiedy powstają Związki Zawodowe?
•Jak menedżerowie postrzegają Związki Zawodowe.
•Kluczowa rola kultury organizacyjnej i zarządzania przez wartości.
•Zmiana kultury organizacyjnej i jej wpływ na współpracę ze stroną społeczną.
•Od „stron” w dyskusji do „partnerów” w dialogu – czy możliwa jest zmiana klasycznych ról? Case study Sempertrans Bełchatów sp. z o.o

13:45

Przerwa na kawę

14:45

Trudności oraz szanse w relacjach pomiędzy pracodawcą a pracownikami i stroną związkową wynikające z zawarcia porozumienia w trybie art. 15g ust. 11 Tarczy Antykryzysowej, w przedmiocie obniżenia wymiaru czasu oraz zawieszenia stosowania postanowień Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy.

•Pomoc dla pracodawców przewidziana przez art. 15g Tarczy Antykryzysowej,
•Warunki przyznania świadczeń na rzecz ochronę miejsc pracy,
•Trudności związane z zakomunikowaniem pracownikom przez pracodawcę zamiaru wprowadzenia przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy,
•Dialog ze stroną społeczną, jako droga do wypracowania warunków Porozumienia, o którym mowa w art. 15g ust. 14 Tarczy Antykryzysowej,
• Współpraca pomiędzy pracodawcą a organizacjami związkowymi podczas zawierania i realizacji warunków Porozumienia

15:45

Planowanie zakończenie spotkania, wręczenie certyfikatów, wymiana wizytówek

Rozwiń

Trenerzy wydarzenia

Regulamin

  • Koszt uczestnictwa jednej osoby w spotkaniu wynosi: 1995 PLN + VAT.
  • Cena obejmuje: prelekcje, materiały ze spotkania, przerwy kawowe, lunch.
  • Przesłanie do BMS Poland Group Sp. z o.o. pocztą elektroniczną wypełnionego formularza zgłoszeniowego lub rezerwacja miejsca/miejsc poprzez wypełnienie online Formularza zgłoszenia na konferencje BMS stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o. Faktura pro forma jest standardowo wystawiana i wysyłana drogą mailową po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego. Po zakończeniu warsztatów zostanie wystawiona i przesłana faktura VAT. Zgłaszający wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Płatność może być również dokonana online w momencie rejestracji.
  • Osoba przesyłająca lub wypełniająca online formularz zgłoszeniowy w imieniu Zgłaszającego oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienie do działania  w imieniu i na rzecz zgłaszającego, w szczególności do zwarcia umowy z BMS Poland Group Sp. z o.o..
  • Zgłaszający ma prawo do rezygnacji z udziału na warunkach określonych poniżej. Rezygnacji z udziału należy dokonać w formie pisemnej i przesłać  mailem na adres zgloszenia@bmspolska.pl
  • W przypadku rezygnacji do 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zapłaci opłatę manipulacyjną w wysokości 500 PLN + 23% VAT. Po tym terminie zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o..
  • W przypadku rezygnacji na mniej niż 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o.
  • W przypadku nie dokonania płatności na dzień przed terminem spotkania, uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia pełnej kwoty 2995 PLN + VAT.
  • W przypadku braku uczestnictwa w warsztatach oraz braku pisemnej rezygnacji z udziału w spotkaniu, Zgłaszający zobowiązany jest uiścić pełną kwotę kosztów uczestnictwa w wysokości wynikającej z umowy.
  • Brak wpłaty nie stanowi rezygnacji z udziału w spotkaniu.
  • Cena uczestnictwa dla przedstawicieli firm zewnętrznych, świadczących usługi dla grupy docelowej spotkania wynosi 4995 zł netto. W związku z ograniczoną liczbą tego typu miejsc na spotkaniu, zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia.
  • Poprzez firmę zewnętrzną rozumie się podmiot (przedsiębiorstwo), dla którego grupą docelową potencjalnych klientów są uczestnicy wydarzenia, przy czym każdorazowo zastrzegamy sobie prawo do analizy i interpretacji celu biznesowego podmiotu, który dokonał zgłoszenia.
  • W miejsce osoby zgłoszonej do udziału w spotkaniu może wziąć udział inna osoba, z tej samej firmy, wskazana przez Zgłaszającego.
  • Zgłaszający wyraża zgodę na umieszczenie logo jego firmy na stronie organizatora w module „Nasi klienci”
  • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
  • Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia ze względu na limitowaną liczbę miejsc.
  • Administrator serwisu – BMS Poland Group Sp. z o.o. gromadzi dane osób, które się rejestrują lub składają zamówienia.
  • W momencie złożenia zamówienia, Zamawiający:– wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez BMS Poland Group Sp. z o.o., ul. Młynarska 42 lok. 115, 01-171 Warszawa, właściciela serwisu www.bmspolska.pl w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Użytkownikom udostępniającym dane w trakcie korzystania z serwisu, administrator gwarantuje prawo do wglądu w swoje dane, aktualizowania ich treści oraz ich usuwania. Można tego dokonać, kontaktując się z Administratorem na adres: info@bmspolska.pl– wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od BMS Polska Group Sp. z o.o., (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 “O świadczeniu usług drogą elektroniczną”) oraz podmiotów współpracujących. W każdym momencie Zamawiającemu przysługuje prawo do odwołania powyższej zgody.
   • O akceptacji obu punktów informacja znajduje się bezpośrednio w formularzu rejestracji.
   • Dane użytkowników serwisu www.bmspolska.pl wykorzystywane są tylko do prowadzenia działalności szkoleniowej oraz w prowadzeniu działań marketingowych lub promocyjnych np. wysyłka newslettera/e-mailingu do osób, które wyraziły zgodę na to.
   • Administrator nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych użytkowników serwisu.
   • Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację mojego wizerunku zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.), utrwalonego na wydarzeniach organizowanych przez BMS Poland Group Sp. z o.o. za pomocą aparatu fotograficznego i/lub kamery. Materiał zdjęciowy i filmowy zgromadzony podczas niniejszych konferencji może zostać opublikowany na stronie bmspolska.pl, materiałach graficznych organizatora i kontach portali społecznościowych należących do organizatora.
Rozwiń