Data: 24.05.2023 - 25.05.2023
2 dni
Cena: 1995,00zł/os.
Online
7/10 wolnych miejsc
Zarejestruj się
1
1

Do zapłaty: 1995,00 zł/netto

Jakie korzyści uczestnik osiągnie po szkoleniu? Program Trenerzy

Efektywne zarządzanie zespołem wymaga od menedżerów nie tylko naturalnych cech przywódczych, ale też poznania i skutecznego wykorzystywania narzędzi pozwalających kierować, motywować i angażować swoich pracowników.
Bycie liderem to coś więcej niż funkcja, wymaga akceptacji, uznania i autorytetu, które najlepiej zdobywa się w codziennej pracy z zespołem.

Dla kogo:
• kadra kierownicza średniego i wyższego szczebla
• osoby zarządzające zespołami
• osoby przygotowujące się do objęcia stanowisk managerskich i innych kluczowych stanowisk

Po szkoleniu uczestnicy będę potrafili:
• skutecznie zarządzać zespołem
• budować długofalowe relacji oparte na partnerstwie i zaufaniu
• stosować różne metody motywowania, dostosowane do poszczególnych pracowników
• budować współpracujące zespoły i rozpoznawać zagrożenia mające negatywny wpływ na ich efektywność
• kształtować procesy w obszarze komunikacji i współpracy w zespole
• stosować różne style zarządzania zespołem
• stawiać cele, delegować zadania, monitorować pracę zespołu
• świadomie budować oraz wykorzystywać wizerunek i autorytet lidera

Metody szkoleniowe:
• dyskusja moderowana
• prezentacja multimedialna
• interaktywny mini wykład
• ćwiczenia grupowe, w parach i indywidualne
• case study

Rozwiń

Program

9:00

Dzień I

Moduł I
Zespół:
• Grupa robocza a zespół
• Role w zespole
• Etapy rozwoju zespołu

Przerwa kawowa

• 5 dysfunkcji zespołu
• Cechy efektywnego zespołu
• Zagrożenia efektywnej pracy zespołowej

Przerwa lunchowa

Moduł II
Ja jako Lider – samoocena, plan rozwoju

Przerwa kawowa

Moduł III
Kluczowe elementy w zarządzaniu:
• Lider i jego autorytet
• Misja, wizja, wartości, cele
• Style zarządzania

9:00

Dzień II

Moduł IV
budowaniu efektywnego zespołu:
• Podział zadań i odpowiedzialności
• Delegowanie zadań
• Rozwój pracowników

Przerwa kawowa

• Empowerment
• Zaufanie
• Motywacja

Przerwa lunchowa

Moduł IV
Komunikacja nastawiona na budowanie relacji:
• Komunikacja werbalna i niewerbalna
• Komunikacja uskrzydlająca i dołująca
• Aktywne słuchanie
• Asertywność

Przerwa kawowa

• Rozwojowa informacja zwrotna
• Okazywanie uznania
• Krytyka motywująca i demotywująca
• Przekazywanie trudnych informacji

 

Rozwiń

Trenerzy wydarzenia

Pobierz program

Regulamin

 • Koszt uczestnictwa jednej osoby w spotkaniu wynosi: 1995 PLN + VAT.
 • Cena obejmuje: prelekcje, materiały ze spotkania.
 • Przesłanie do BMS Poland Group Sp. z o.o. pocztą elektroniczną wypełnionego formularza zgłoszeniowego lub rezerwacja miejsca/miejsc poprzez wypełnienie online Formularza zgłoszenia na konferencje BMS stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o. Faktura pro forma jest standardowo wystawiana i wysyłana drogą mailową po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego. Po zakończeniu warsztatów zostanie wystawiona i przesłana faktura VAT. Zgłaszający wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Płatność może być również dokonana online w momencie rejestracji.
 • Osoba przesyłająca lub wypełniająca online formularz zgłoszeniowy w imieniu Zgłaszającego oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienie do działania  w imieniu i na rzecz zgłaszającego, w szczególności do zwarcia umowy z BMS Poland Group Sp. z o.o..
 • Zgłaszający ma prawo do rezygnacji z udziału na warunkach określonych poniżej. Rezygnacji z udziału należy dokonać w formie pisemnej i przesłać  mailem na adres zgloszenia@bmspolska.pl
 • W przypadku rezygnacji do 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zapłaci opłatę manipulacyjną w wysokości 500 PLN + 23% VAT. Po tym terminie zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o..
 • W przypadku rezygnacji na mniej niż 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o.
 • W przypadku nie dokonania płatności na dzień przed terminem spotkania, uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia pełnej kwoty 2495 PLN + VAT.
 • W przypadku braku uczestnictwa w warsztatach oraz braku pisemnej rezygnacji z udziału w spotkaniu, Zgłaszający zobowiązany jest uiścić pełną kwotę kosztów uczestnictwa w wysokości wynikającej z umowy.
 • Brak wpłaty nie stanowi rezygnacji z udziału w spotkaniu.
 • W miejsce osoby zgłoszonej do udziału w spotkaniu może wziąć udział inna osoba, z tej samej firmy, wskazana przez Zgłaszającego.
 • Zgłaszający wyraża zgodę na umieszczenie logo jego firmy na stronie organizatora w module „Nasi klienci”
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia ze względu na limitowaną liczbę miejsc.
 • Administrator serwisu – BMS Poland Group Sp. z o.o. gromadzi dane osób, które się rejestrują lub składają zamówienia.
 • W momencie złożenia zamówienia, Zamawiający:– wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez BMS Poland Group Sp. z o.o., ul. Młynarska 42 lok. 115, 01-171 Warszawa, właściciela serwisu www.bmspolska.pl w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Użytkownikom udostępniającym dane w trakcie korzystania z serwisu, administrator gwarantuje prawo do wglądu w swoje dane, aktualizowania ich treści oraz ich usuwania. Można tego dokonać, kontaktując się z Administratorem na adres: info@bmspolska.pl– wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od BMS Poland Group Sp. z o.o., (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 “O świadczeniu usług drogą elektroniczną”) oraz podmiotów współpracujących. W każdym momencie Zamawiającemu przysługuje prawo do odwołania powyższej zgody.
  • O akceptacji obu punktów informacja znajduje się bezpośrednio w formularzu rejestracji.
  • Dane użytkowników serwisu www.bmspolska.pl wykorzystywane są tylko do prowadzenia działalności szkoleniowej oraz w prowadzeniu działań marketingowych lub promocyjnych np. wysyłka newslettera/e-mailingu do osób, które wyraziły zgodę na to.
  • Administrator nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych użytkowników serwisu.
  • Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację mojego wizerunku zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.), utrwalonego na wydarzeniach organizowanych przez BMS Poland Group Sp. z o.o. za pomocą aparatu fotograficznego i/lub kamery. Materiał zdjęciowy i filmowy zgromadzony podczas niniejszych konferencji może zostać opublikowany na stronie bmspolska.pl, materiałach graficznych organizatora i kontach portali społecznościowych należących do organizatora
Rozwiń