Data: 14.01.2025 - 15.01.2025
2 dni
Online
Zarejestruj się
1
1

Do zapłaty: 1,00 zł/netto

Jakie korzyści uczestnik osiągnie po szkoleniu? Program

Zapoznanie uczestników z rosnącymi wymaganiami współczesnego rynku w dziedzinie organizacji zajęć i działań zwiększających efektywność osobistą. Zweryfikowanie przez uczestników dotychczas stosowanych schematów zarządzania efektywnością pod kątem swojej skuteczności. Przedstawienie celu i ogólnych założeń efektywności osobistej.

Rozwiń

Program

Dzien I

MODUŁ I: WPROWADZENIE DO ZAGADNIENIA EFEKTYWNOŚCI OSOBISTEJ
CEL MODUŁU:
Zapoznanie uczestników z rosnącymi wymaganiami współczesnego rynku w dziedzinie organizacji zajęć i działań zwiększających efektywność osobistą. Zweryfikowanie przez uczestników dotychczas stosowanych schematów zarządzania efektywnością pod kątem swojej skuteczności. Przedstawienie celu i ogólnych założeń efektywności osobistej

TEMATYKA:

 • Zrozumienie pojęcia efektywności osobistej
 • Sposoby zachowania wysokiej produktywności i unikania odkładania zadań na później
 • Najczęstsze pułapki związane z organizacją pracy i terminowym wywiązywania się ze zobowiązań
 • Poszukiwanie skutecznych metod realizacji i doprowadzania do końca swoich działań

MODUŁ II: METODA: GETTING THINGS DONE
CEL MODUŁU:
Rola metody GTD we wzroście efektywności osobistej. Przećwiczenie metody na wybranych przykładach. Poznanie najlepszych praktyk dotyczących poszczególnych kroków GTD, nabycie umiejętności świadomego decydowania czym i kiedy należy się zająć

TEMATYKA:

 • Kontrola i perspektywa jako kluczowe elementy zarządzania czasem
 • Taktyka odciążania umysłu z konieczności pamiętania o wszystkim
 • Tworzenie indywidualnych systemów przypomnień i zarządzania zobowiązaniami
 • Sposoby optymalnego korzystania z listy zadań i kalendarza
 • Sztuka zachowania równowagi między pracą zaplanowaną a niespodziewaną
 • Sposoby efektywnego przechodzenia przez poszczególne etapy metody GTD

 

MODUŁ III: PLANOWANIE
CEL MODUŁU:
Zapoznanie się z zasadami i praktycznymi wskazówkami dotyczącymi efektywnego planowania. Przećwiczenie sposobów zastosowania wybranych narzędzi.

TEMATYKA:

 • Metody planowania
 • Wyzwania w planowaniu i realizacji zadań zgodnie z planem
 • Kolizje priorytetów
 • Radzenie sobie z problemem zmiany celów
 • Narzędzia wspierające podejmowanie właściwych decyzji

Dzień II

MODUŁ IV: DOBRE PRAKTYKI BUDUJĄCE EFEKTYWNOŚĆ OSOBISTĄ
CEL MODUŁU:
Wymiana dobrych praktyk budujących efektywność osobistą. Zapoznanie uczestników z pomysłami na wprowadzenie szybkich zmian w tym obszarze. Wyćwiczenie umiejętności doboru strategii i taktyki działania do zadań stawianych w codziennej pracy.


TEMATYKA:

 • Taktyki niwelowania stresu jako czynnika wpływającego na kreatywność i efektywność pracy
 • Sposoby radzenia sobie z „rozpraszaczami”
 • Lista głównych czynników przeszkadzających skupić się na zadaniu
 • Skutki niekontrolowanej gonitwy myśli
 • Rodzaje prokrastynacji i sposoby przeciwdziałania
 • Warunki stanu bezstresowej efektywności

 

MODUŁ V: ZARZĄDZANIE EFEKTYWNOŚCIĄ ZESPOŁOWĄ
CEL MODUŁU:
Wypracowanie strategii działania, które usprawnią funkcjonowanie grupy. Poznanie i przećwiczenie nowych sposobów zarządzania efektywnością zespołową

TEMATYKA:

 • Efektywność osobista vs. efektywność zespołowa
 • Współczesne wyzwania w zarządzaniu efektywnością zespołu
 • Sposoby pomiaru efektywności zespołowej i jej oceny
 • Znajomość mocnych i słabych stron członków zespołu
 • Adaptacja i akomodacja strategii działania zespołu
 • Determinanty efektywności zespołu
 • Sposoby promowania pracy zespołowej
 • Narzędzia do wspierania współpracy między członkami zespołu
Rozwiń
Pobierz program

Regulamin

 • Koszt uczestnictwa jednej osoby w spotkaniu wynosi: 1995 PLN + VAT.
 • Cena obejmuje: prelekcje, materiały ze spotkania.
 • Przesłanie do BMS Poland Group Sp. z o.o. pocztą elektroniczną wypełnionego formularza zgłoszeniowego lub rezerwacja miejsca/miejsc poprzez wypełnienie online Formularza zgłoszenia na konferencje BMS stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o. Faktura pro forma jest standardowo wystawiana i wysyłana drogą mailową po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego. Po zakończeniu warsztatów zostanie wystawiona i przesłana faktura VAT. Zgłaszający wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Płatność może być również dokonana online w momencie rejestracji.
 • Osoba przesyłająca lub wypełniająca online formularz zgłoszeniowy w imieniu Zgłaszającego oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienie do działania  w imieniu i na rzecz zgłaszającego, w szczególności do zwarcia umowy z BMS Poland Group Sp. z o.o..
 • Zgłaszający ma prawo do rezygnacji z udziału na warunkach określonych poniżej. Rezygnacji z udziału należy dokonać w formie pisemnej i przesłać  mailem na adres zgloszenia@bmspolska.pl
 • W przypadku rezygnacji do 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zapłaci opłatę manipulacyjną w wysokości 500 PLN + 23% VAT. Po tym terminie zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o..
 • W przypadku rezygnacji na mniej niż 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o.
 • W przypadku nie dokonania płatności na dzień przed terminem spotkania, uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia pełnej kwoty 1995 PLN + VAT.
 • W przypadku braku uczestnictwa w warsztatach oraz braku pisemnej rezygnacji z udziału w spotkaniu, Zgłaszający zobowiązany jest uiścić pełną kwotę kosztów uczestnictwa w wysokości wynikającej z umowy.
 • Brak wpłaty nie stanowi rezygnacji z udziału w spotkaniu.
 • W miejsce osoby zgłoszonej do udziału w spotkaniu może wziąć udział inna osoba, z tej samej firmy, wskazana przez Zgłaszającego.
 • Zgłaszający wyraża zgodę na umieszczenie logo jego firmy na stronie organizatora w module „Nasi klienci”
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia ze względu na limitowaną liczbę miejsc.
 • Administrator serwisu – BMS Poland Group Sp. z o.o. gromadzi dane osób, które się rejestrują lub składają zamówienia.
 • W momencie złożenia zamówienia, Zamawiający:– wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez BMS Poland Group Sp. z o.o., ul. Młynarska 42 lok. 115, 01-171 Warszawa, właściciela serwisu www.bmspolska.pl w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Użytkownikom udostępniającym dane w trakcie korzystania z serwisu, administrator gwarantuje prawo do wglądu w swoje dane, aktualizowania ich treści oraz ich usuwania. Można tego dokonać, kontaktując się z Administratorem na adres: info@bmspolska.pl– wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od BMS Poland Group Sp. z o.o., (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 “O świadczeniu usług drogą elektroniczną”) oraz podmiotów współpracujących. W każdym momencie Zamawiającemu przysługuje prawo do odwołania powyższej zgody.
  • O akceptacji obu punktów informacja znajduje się bezpośrednio w formularzu rejestracji.
  • Dane użytkowników serwisu www.bmspolska.pl wykorzystywane są tylko do prowadzenia działalności szkoleniowej oraz w prowadzeniu działań marketingowych lub promocyjnych np. wysyłka newslettera/e-mailingu do osób, które wyraziły zgodę na to.
  • Administrator nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych użytkowników serwisu.
  • Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację mojego wizerunku zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.), utrwalonego na wydarzeniach organizowanych przez BMS Poland Group Sp. z o.o. za pomocą aparatu fotograficznego i/lub kamery. Materiał zdjęciowy i filmowy zgromadzony podczas niniejszych konferencji może zostać opublikowany na stronie bmspolska.pl, materiałach graficznych organizatora i kontach portali społecznościowych należących do organizatora
Rozwiń