Data: 11.10.2022 - 12.10.2022
2 dni
Cena: 1995,00zł/os.
Online
0/10
Zarejestruj się
1
1

Do zapłaty: 1995,00 zł/netto

Jakie korzyści uczestnik osiągnie po szkoleniu? Program

CEL SZKOLENIA:
Wypracowanie działań poprawiających przekazywanie i otrzymywanie informacji zwrotnej ze szczególnym uwzględnieniem zmiany systemy premiowania obowiązującego w podległych zespołach.
• Zapoznanie uczestników z najbardziej aktualną wiedzą na temat przekazywania informacji zwrotnej w zespołach typu High Performing Teams
• Nauczenie korzystania z narzędzi wzmacniających i pomagających efektywnie przekazywać informację zwrotną
• Uświadomienie znaczenia otwartej i szczerej komunikacji szczególnie w obliczy nadchodzącej zmiany

ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA / RAMOWY PRZEBIEG WARSZTATU.
Jednym z ważnych elementów tego warsztatu to wzrost umiejętności przekazywania i otrzymywania informacji zwrotnej. Fundamentem do tego ma być stworzenie kultury zaufania. Warsztat pozwoli także na refleksję nad własnym stylem udzielania informacji zwrotnej i pracą nad poprawą efektywności tego stylu.

METODY PRACY:
• forma treningu aktywnego – maksymalnie angażującego uczestników do aktywnego udziału.
• trening umiejętności – ćwiczenia w małych grupach poszczególnych umiejętności, podsumowania pracy zespołów w całej grupie.
• aktywne uczestnictwo , praktyczne przyswajanie wiedzy poprzez dzielenie się doświadczeniami, poszerzanie repertuaru zachowań, eksperymentowanie z nowymi sytuacjami, obserwację innych uczestników.
• techniki sprzyjające kreatywności (np. burza mózgów, analiza przypadków).
• przekaz wiedzy teoretycznej – wykłady inspirujące, dyskusje.

 

 

Rozwiń

Program

1. Jak skutecznie przekazywać informację zwrotną?
• Techniki udzielania informacji zwrotnej,
• SPINKA – Sprecyzuj Pozytywy i Negatywy, Konsekwencje, Alternatywy,
• BEER – Behavior, Effect, Expectation, Results,
• BET – Behavior, Effect, Thanks (feedback pozytywny),
• STAR – Situation – Task – Action – Result.

2. Aktywne słuchanie werbalne i niewerbalne oznaki aktywnego słuchania
• Dostrajanie się,
• Zadawanie pytań,
• Podsumowanie,
• Parafraza,
• Klaryfikacja.

3. Jak radzić sobie z problemami podczas przekazywania informacji zwrotnej?
• Praca z oporem, konfrontacją, reakcjami emocjonalnymi,
• Praca z osobą pasywną, wchodząca w rolę ofiary,
• Radzenie sobie z manipulacją.

4. Weź coś dla siebie, czyli zasady przyjmowania informacji zwrotnej od pracownika, współpracownika
• Przygotowanie, otwartość, przedstawienie swojego punku widzenia, refleksja,
• Jak wykorzystać informację zwrotną dla własnego rozwoju?

5. Zmiana kultury funkcjonowania zespołu – wyzwania dla menedżera
• Proces wdrożenia zmian organizacyjnych,
• Psychospołeczne bariery wdrażania zmian,
• Motywowanie do przestrzegania nowych norm i zasad organizacji wewnętrznej,
• Zmiana kulturowa i jej konsekwencje dla efektywności wdrażania zmian.

6. Przegląd metod zarządzania zespołami

7. Sposoby komunikacji w 3 płaszczyznach koncentracji oparte na mocnych stronach pracownika
• Kreowanie odpowiedzialności,
• Ustalenie oczekiwań,
• Stały Coaching.

Rozwiń
Pobierz program

Regulamin

 • Koszt uczestnictwa jednej osoby w spotkaniu wynosi: 1995 PLN + VAT.
 • Cena obejmuje: prelekcje, materiały ze spotkania.
 • Przesłanie do BMS Poland Group Sp. z o.o. pocztą elektroniczną wypełnionego formularza zgłoszeniowego lub rezerwacja miejsca/miejsc poprzez wypełnienie online Formularza zgłoszenia na konferencje BMS stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o. Faktura pro forma jest standardowo wystawiana i wysyłana drogą mailową po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego. Po zakończeniu warsztatów zostanie wystawiona i przesłana faktura VAT. Zgłaszający wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Płatność może być również dokonana online w momencie rejestracji.
 • Osoba przesyłająca lub wypełniająca online formularz zgłoszeniowy w imieniu Zgłaszającego oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienie do działania  w imieniu i na rzecz zgłaszającego, w szczególności do zwarcia umowy z BMS Poland Group Sp. z o.o..
 • Zgłaszający ma prawo do rezygnacji z udziału na warunkach określonych poniżej. Rezygnacji z udziału należy dokonać w formie pisemnej i przesłać  mailem na adres zgloszenia@bmspolska.pl
 • W przypadku rezygnacji do 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zapłaci opłatę manipulacyjną w wysokości 500 PLN + 23% VAT. Po tym terminie zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o..
 • W przypadku rezygnacji na mniej niż 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o.
 • W przypadku nie dokonania płatności na dzień przed terminem spotkania, uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia pełnej kwoty 1995 PLN + VAT.
 • W przypadku braku uczestnictwa w warsztatach oraz braku pisemnej rezygnacji z udziału w spotkaniu, Zgłaszający zobowiązany jest uiścić pełną kwotę kosztów uczestnictwa w wysokości wynikającej z umowy.
 • Brak wpłaty nie stanowi rezygnacji z udziału w spotkaniu.
 • W miejsce osoby zgłoszonej do udziału w spotkaniu może wziąć udział inna osoba, z tej samej firmy, wskazana przez Zgłaszającego.
 • Zgłaszający wyraża zgodę na umieszczenie logo jego firmy na stronie organizatora w module „Nasi klienci”
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia ze względu na limitowaną liczbę miejsc.
 • Administrator serwisu – BMS Poland Group Sp. z o.o. gromadzi dane osób, które się rejestrują lub składają zamówienia.
 • W momencie złożenia zamówienia, Zamawiający:– wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez BMS Poland Group Sp. z o.o., ul. Młynarska 42 lok. 115, 01-171 Warszawa, właściciela serwisu www.bmspolska.pl w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Użytkownikom udostępniającym dane w trakcie korzystania z serwisu, administrator gwarantuje prawo do wglądu w swoje dane, aktualizowania ich treści oraz ich usuwania. Można tego dokonać, kontaktując się z Administratorem na adres: info@bmspolska.pl– wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od BMS Poland Group Sp. z o.o., (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 “O świadczeniu usług drogą elektroniczną”) oraz podmiotów współpracujących. W każdym momencie Zamawiającemu przysługuje prawo do odwołania powyższej zgody.
  • O akceptacji obu punktów informacja znajduje się bezpośrednio w formularzu rejestracji.
  • Dane użytkowników serwisu www.bmspolska.pl wykorzystywane są tylko do prowadzenia działalności szkoleniowej oraz w prowadzeniu działań marketingowych lub promocyjnych np. wysyłka newslettera/e-mailingu do osób, które wyraziły zgodę na to.
  • Administrator nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych użytkowników serwisu.
  • Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację mojego wizerunku zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.), utrwalonego na wydarzeniach organizowanych przez BMS Poland Group Sp. z o.o. za pomocą aparatu fotograficznego i/lub kamery. Materiał zdjęciowy i filmowy zgromadzony podczas niniejszych konferencji może zostać opublikowany na stronie bmspolska.pl, materiałach graficznych organizatora i kontach portali społecznościowych należących do organizatora
Rozwiń