Data: 14.01.2020 - 15.01.2020
2 dni
Cena: 2495,00zł/os.
Warszawa
4 wolne miejsca
Zarejestruj się
1
1

Do zapłaty: 2495,00 zł/netto

Cele szkolenia Program Trener

 • Poznanie kluczowych czynników mających wpływ na jakość doświadczeń pracowników i budujących ich zaangażowanie, a pozostających w sferze wpływu menedżera.
 • Wzrost wiedzy w zakresie dobrych praktyk/rozwiązań, budujących zaangażowanie i motywację wewnętrzną pracowników.
 • Rozwój umiejętności w zakresie rozpoznawania poziomu dojrzałości pracowników oraz doboru adekwatnego stylu przewodzenia.
 • Poznanie modelu Lencioniego i roli lidera w przezwyciężaniu konkretnych dysfunkcji zespołu.
 • Rozwój umiejętności doboru adekwatnych narzędzi/technik menedżerskich mających wpływ na
  zaangażowanie i odpowiedzialność pracowników.
 • Poznanie i przećwiczenie pomocnych w budowaniu „employee experience” – technik i narzędzi
  komunikacji/coachingu.
 • Zaplanowanie działań, prowadzących do wzrostu satysfakcji i zaangażowania pracowników.
Rozwiń

Program

Dzień I
09:00-17:00

Dzień pierwszy

Blok 1/ Wprowadzenie do warsztatu

 • Cele warsztatu i agenda.
 • Poznanie uczestników i ich potrzeb.
 • Wspólne wypracowanie zasad i zawarcie kontraktu.

Blok 2/ Employee experience – jak budować dobre doświadczenia pracowników ?

 • 12 kluczowych czynników, budujących zaangażowanie talentów, w oparciu o badanie Instytutu Gallupa.
 • Metafora wspinaczki – od bazy na sam szczyt – rola menedżera na każdym etapie podróży.
 • Od rekrutacji do wyjścia z organizacji – kluczowe potrzeby pracowników a pokolenia na rynku pracy.

W tym module przyjrzymy się dokładnie 12 czynnikom mającym największy wpływ na przyciąganie do firmy, zaangażowanie i retencję najlepszych pracowników. Będziemy mówić o jasnym formułowaniu oczekiwań, wyrażaniu uznania, wspieraniu w rozwoju czy potrzebie przynależności, wspólnie określając rolę menedżera na każdym z etapów „firmowej wędrówki”. Uczestnicy warsztatu będą mieli okazję podzielić się dobrymi praktykami, funkcjonującymi w ich firmach, a trener uzupełni je dzieląc się wiedzą z rynku.

Blok 3/ Motywacja 3:0 – na co stawiać, czego unikać?

 • Dlaczego kije i marchewki nie działają w dzisiejszych czasach?
 • Od motywacji zewnętrznej do motywacji wewnętrznej: cel, autonomia, mistrzostwo.
 • Rola wynagrodzenia – omówienie w oparciu o teorię Herzberga i sprawiedliwości Adamsa.

Korzystając z wyników naukowych badań będziemy obalać paradygmat wszechobecnych kar i nagród, a zgłębiać zagadnienie motywacji wewnętrznej. Omawiając kluczowe składowe motywacji 3:0 (autonomia, mistrzostwo i cel), przyjrzymy się rozwiązaniom funkcjonującym w różnych firmach na świecie. Poprzez udział w tym bloku, uczestnicy warsztatu dowiedzą się w jaki sposób mogą wspierać pracowników w realizacji kluczowych dla nich potrzeb, a tym samym dostarczać im optymalnych doświadczeń i budować długoterminowe zaangażowanie w pracę.

Dzień II
09:00-17:00

Dzień drugi

Blok 4/ Budowanie zaangażowania na różnych etapach rozwoju pracownika

 • Poziom dojrzałości pracownika wg Blancharda (kompetencje i zaangażowanie).
 • Elastyczność menedżera- styl przywództwa dopasowany do rozwoju pracownika.
 • Delegowanie i monitorowanie a poziom dojrzałości pracownika.

W tym bloku skoncentrujemy się na Przywództwie Sytuacyjnym Blancharda. Uczestnicy warsztatu będą przyglądać się swoim prawdziwym zespołom, aby właściwie zdiagnozować poziom dojrzałości konkretnych pracowników. Będziemy uczyć się, w jaki sposób budować właściwe doświadczenia pracowników i pozytywnie wpływać na ich zaangażowanie poprzez elastyczne i adekwatne oddziaływanie menedżera. Uczestnicy będą mieli możliwość odegrania rozmowy z pracownikiem oraz uzyskania od grupy i trenera informacji zwrotnej.

Blok 5/ Employee experience i budowanie zaangażowania zespołu w sytuacji zmian

 • Zespół w świecie VUCA – jak utrzymać dobre doświadczenia pracowników?
 • Rola komunikacji i angażowania pracowników w przeprowadzanie zmian.
 • Model Lencioniego – diagnoza zespołu i rola lidera w przezwyciężaniu dysfunkcji.

Zmienność, niepewność, niejednoznaczność i złożoność to wyznaczniki dzisiejszej rzeczywistości. W jaki sposób utrzymać dobre doświadczenia pracowników w tak szybkich i zmiennych czasach? W tym module przeanalizujemy kluczowe zadania menedżera, związane z komunikacją i angażowaniem pracowników w przeprowadzanie zmian. Uczestnicy warsztatu będą mieli okazję poznać model Lencioniego, zdiagnozować za pomocą kwestionariusza swój zespół oraz wypracować rozwiązania, zmierzające do przezwyciężenia obecnych w zespole dysfunkcji.

Blok 6/ Komunikacja i coaching w pracy menedżera – przydatne modele i techniki

 • Feedback i feedforward – niezwykła moc regularnej i konstruktywnej informacji zwrotnej.
 • Empatyczne słuchanie – budowanie relacji poprzez uważne słuchanie uczuć i potrzeb.
 • GROW – budowanie postawy zaangażowania i odpowiedzialności za rozwój/rozwiązywanie problemów.
 • Pytania otwarte, parafraza i odzwierciedlanie uczuć jako techniki pomocne w rozwiązywaniu konfliktów i sytuacji trudnych w zespole.

W tym module będziemy koncentrować się na coachingowym i empatycznym podejściu do pracowników ponieważ sprzyjają budowaniu relacji oraz postawy zaangażowania i odpowiedzialności wśród pracowników. To, w jaki sposób menedżerowie rozmawiają na co dzień ze swoimi ludźmi ma ogromny wpływ na percepcję przez nich miejsca pracy oraz zaangażowanie w wykonywanie zadań. Uczestnicy warsztatu poznają konkretne techniki/modele komunikacji i będą mieli okazje je przećwiczyć, uzyskując od innych osób informację zwrotną.

Blok 7 Podsumowanie warsztatu i zaplanowanie rozwoju

 • Wspólne podsumowanie warsztatu przez uczestników i trenera
 • Indywidualny Plan Rozwoju
 • Ankieta ewaluacyjna i pożegnanie

Uczestnicy warsztatu wychodzą z Indywidualnym Planem Rozwoju, w którym określają co chcą w najbliższym czasie rozwijać i w jaki sposób zamierzają to zrobić. Udzielając odpowiedzi na konkretne pytania, wskazują działania, które zamierzają zrealizować oraz inicjatywy/rytuały, które chcą zmienić lub wyeliminować ze swoich praktyk menedżerskich.

Rozwiń

Trener wydarzenia

Pobierz program

Regulamin

 • Koszt uczestnictwa jednej osoby w spotkaniu wynosi: 2495 PLN + VAT.
 • Cena obejmuje: prelekcje, materiały ze spotkania, przerwy kawowe, lunch.
 • Przesłanie do BMS Polska Group Sp. z o.o. pocztą elektroniczną wypełnionego formularza zgłoszeniowego lub rezerwacja miejsca/miejsc poprzez wypełnienie online Formularza zgłoszenia na konferencje BMS stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a BMS Polska Group Sp. z o.o. Faktura pro forma jest standardowo wystawiana i wysyłana drogą mailową po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego. Po zakończeniu warsztatów zostanie wystawiona i przesłana faktura VAT. Zgłaszający wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Płatność może być również dokonana online w momencie rejestracji.
 • Osoba przesyłająca lub wypełniająca online formularz zgłoszeniowy w imieniu Zgłaszającego oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienie do działania  w imieniu i na rzecz zgłaszającego, w szczególności do zwarcia umowy z BMS Polska Group Sp. z o.o..
 • Zgłaszający ma prawo do rezygnacji z udziału na warunkach określonych poniżej. Rezygnacji z udziału należy dokonać w formie pisemnej i przesłać  mailem na adres zgloszenia@bmspolska.pl
 • W przypadku rezygnacji do 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zapłaci opłatę manipulacyjną w wysokości 500 PLN + 23% VAT. Po tym terminie zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Polska Group Sp. z o.o..
 • W przypadku rezygnacji na mniej niż 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Polska Group Sp. z o.o.
 • W przypadku nie dokonania płatności na dzień przed terminem spotkania, uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia pełnej kwoty 2495 PLN + VAT.
 • W przypadku braku uczestnictwa w warsztatach oraz braku pisemnej rezygnacji z udziału w spotkaniu, Zgłaszający zobowiązany jest uiścić pełną kwotę kosztów uczestnictwa w wysokości wynikającej z umowy.
 • Brak wpłaty nie stanowi rezygnacji z udziału w spotkaniu.
 • Cena uczestnictwa dla przedstawicieli firm zewnętrznych, świadczących usługi dla grupy docelowej spotkania wynosi 4995 zł netto. W związku z ograniczoną liczbą tego typu miejsc na spotkaniu, zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia.
 • Poprzez firmę zewnętrzną rozumie się podmiot (przedsiębiorstwo), dla którego grupą docelową potencjalnych klientów są uczestnicy wydarzenia, przy czym każdorazowo zastrzegamy sobie prawo do analizy i interpretacji celu biznesowego podmiotu, który dokonał zgłoszenia.
 • W miejsce osoby zgłoszonej do udziału w spotkaniu może wziąć udział inna osoba, z tej samej firmy, wskazana przez Zgłaszającego.
 • Zgłaszający wyraża zgodę na umieszczenie logo jego firmy na stronie organizatora w module „Nasi klienci”
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia ze względu na limitowaną liczbę miejsc.
 • Administrator serwisu – BMS Polska Group Sp. z o.o. gromadzi dane osób, które się rejestrują lub składają zamówienia.
 • W momencie złożenia zamówienia, Zamawiający:– wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez BMS Polska Group Sp. z o.o., ul. Młynarska 42 lok. 115, 01-171 Warszawa, właściciela serwisu www.bmspolska.pl w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Użytkownikom udostępniającym dane w trakcie korzystania z serwisu, administrator gwarantuje prawo do wglądu w swoje dane, aktualizowania ich treści oraz ich usuwania. Można tego dokonać, kontaktując się z Administratorem na adres: info@bmspolska.pl– wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od BMS Polska Group Sp. z o.o., (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 “O świadczeniu usług drogą elektroniczną”) oraz podmiotów współpracujących. W każdym momencie Zamawiającemu przysługuje prawo do odwołania powyższej zgody.
  • O akceptacji obu punktów informacja znajduje się bezpośrednio w formularzu rejestracji.
  • Dane użytkowników serwisu www.bmspolska.pl wykorzystywane są tylko do prowadzenia działalności szkoleniowej oraz w prowadzeniu działań marketingowych lub promocyjnych np. wysyłka newslettera/e-mailingu do osób, które wyraziły zgodę na to.
  • Administrator nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych użytkowników serwisu.
  • Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację mojego wizerunku zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.), utrwalonego na wydarzeniach organizowanych przez BMS Polska Group Sp. z o.o. za pomocą aparatu fotograficznego i/lub kamery. Materiał zdjęciowy i filmowy zgromadzony podczas niniejszych konferencji może zostać opublikowany na stronie bmspolska.pl, materiałach graficznych organizatora i kontach portali społecznościowych należących do organizatora.
Rozwiń

Uczestnicy kupili także