Data: 27.11.2024 - 28.11.2024
2 dni
Online
Zarejestruj się
1
1

Do zapłaty: 1995,00 zł/netto

Excel Business Intelligence - Efektywna analiza danych w Twojej organizacji Program

Szkolenie omawia bezpłatne dodatki Excela, które wspomagają czynności analityczne wykonywane podczas przetwarzania, kalkulowania i wizualizowania dużej ilości danych. Omawiane będą aplikacje Power Query, Power Pivot, Power Map i Power BI, które zostały stworzone aby zwiększyć wydajność czasu pracy. Powyższe dodatki umożliwiają budowanie automatycznych modeli pobierających i przetwarzających dane, a następnie umożliwiają prezentowanie ich w skondensowanej i dostosowanej do odbiorcy formie. Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się, jak najlepiej wykorzystać te dodatki w swojej pracy.

Adresaci

• osoby często używające Excela do analizy danych.
• osoby chcące zautomatyzować pobieranie danych z różnych źródeł.
• osoby, które potrzebują tworzyć tabele przestawne na podstawie kilku tabel z danymi.
• osoby tworzące raporty graficzne w postaci wykresów, map i innych wizualizacji.

Cel szkolenia

Podczas warsztatu zostaną przedstawione w praktyczny sposób najważniejsze narzędza Business Intelligence. Uczestnik zostanie przeprowadzony przez wszystkie etapy analiz biznesowych. Program omówi aspekt pobrania danych, przefiltrowania, wyczyszczenia i przekształcenia tych danych, poprzez budowę modelu danych aż do wygenerowania wizualnych i interaktywnych raportów.

Korzyści

• na podstawie ćwiczeń zostanie przedstawiona użyteczność Power BI.
• znajomość przetwarzania danych z dodatkiem Power Query.
• budowa własnych modeli danych z formułami niestandardowymi w tabeli z użyciem Power Pivot.
• przedstawianie danych graficznych w tabeli przestawnej z wykorzystaniem Power Map.

Ćwiczenia

Wydarzenie zostało przygotowane pod ograniczoną liczbę osób, aby zapewnić warsztatowy charakter pracy. Na uczestników czeka wiele ćwiczeń wspomagających łatwiejsze zapoznanie się z tematem.

Rozwiń

Program

9:00

DZIEŃ 1 – Importowanie, czyszczenie i przekształcanie danych (Power Query)

1. Możliwości i zalety narzędzia Power Query w zakresie automatyzacji procesów ETL
2. Zapoznanie się z oknem dodatku Power Query
3. Wybór sposobu i miejsca wyświetlania zaimportowanych danych
4. Zapytania:

 • możliwe operacje na zapytaniach
 • manipulowanie krokami w zapytaniu
 • jak odświeżać zapytania?
 • zmiana metody ładowania danych

5. Importowanie danych

 •  z plików tekstowych (txt, csv)
 • z bazy danych MS Access
 • z plików XML
 • ze skoroszytów Excela
 • łączenie danych z wielu plików umieszczonych w folderze
 • z plików PDF
 • ze stron internetowych

6. Czyszczenie i przekształcanie danych

 • opcja Użyj pierwszego wiersza jako nagłówków
 • ustalanie formatu danych
 • zmiana nazwy i usuwanie kolumn
 • podział i scalanie kolumn
 • usuwanie duplikatów
 • filtrowanie i sortowanie danych
 • narzędzie Kolumna z przykładów
 • grupowanie wierszy i funkcje grupujące
 • narzędzie Anuluj przestawienie kolumn
 • opcja Transponuj

7. Przegląd możliwych operacji na danych

 • operacje na tekstach
 • operacje na liczbach
 • operacje na datach i czasie
9:00

DZIEŃ 2 – Tworzenie modelu danych (Power Pivot), generowanie raportów wizualnych (Power BI Desktop)

 • Tworzenie tabeli przestawnej z kilku tabel
 • Tworzenie relacji między tabelami
 • Metody importu danych do modelu danych
 • Zapoznanie się z oknem dodatku Power Pivot
 • Czym się różnią tabele przestawne korzystające z jednej i wielu tabel
 • Tworzenie nowych kolumn w modelu danych
 • Funkcje i język DAX (Data Analysis eXpressions)
 • Tworzenie miar do wykonywania obliczeń na podstawie zagregowanych wartości
 • Funkcje analizy czasowej w Power Pivot
 • Tworzenie hierarchii
 • Graficzna reprezentacja zależności za pomocą wskaźnika KPI
 • Zaznajomienie się z interfejsem programu MS Power BI Desktop
 • Tworzenie tabel i macierzy
 • Tworzenie kart i kart z wieloma wierszami
 • Tworzenie wykresów kolumnowych i słupkowych
 • Tworzenie wykresów liniowych i warstwowych
 • Tworzenie wykresów kołowych i pierścieniowych
 • Tworzenie wykresów kombinowanych liniowo-kolumnowych
 • Tworzenie wykresów wstążkowych
 • Tworzenie wykresów kaskadowych
 • Tworzenie wykresów typu „lejek”
 • Tworzenie wykresów punktowych i bąbelkowych
 • Tworzenie animowanych wykresów Roslinga
 • Tworzenie mapy drzewa
 • Tworzenie mierników
 • Tworzenie kluczowych wskaźników wydajności (KPI)
 • Tworzenie map w celu wizualizacji danych geograficznych
Rozwiń
Pobierz program

Regulamin

 • Koszt uczestnictwa jednej osoby w spotkaniu wynosi: 1995 PLN + VAT.
 • Cena obejmuje: prelekcje, materiały ze spotkania.
 • Przesłanie do BMS Poland Group Sp. z o.o. pocztą elektroniczną wypełnionego formularza zgłoszeniowego lub rezerwacja miejsca/miejsc poprzez wypełnienie online Formularza zgłoszenia na konferencje BMS stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o. Faktura pro forma jest standardowo wystawiana i wysyłana drogą mailową po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego. Po zakończeniu warsztatów zostanie wystawiona i przesłana faktura VAT. Zgłaszający wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Płatność może być również dokonana online w momencie rejestracji.
 • Osoba przesyłająca lub wypełniająca online formularz zgłoszeniowy w imieniu Zgłaszającego oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienie do działania  w imieniu i na rzecz zgłaszającego, w szczególności do zwarcia umowy z BMS Poland Group Sp. z o.o..
 • Zgłaszający ma prawo do rezygnacji z udziału na warunkach określonych poniżej. Rezygnacji z udziału należy dokonać w formie pisemnej i przesłać  mailem na adres zgloszenia@bmspolska.pl
 • W przypadku rezygnacji do 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zapłaci opłatę manipulacyjną w wysokości 500 PLN + 23% VAT. Po tym terminie zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o..
 • W przypadku rezygnacji na mniej niż 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o.
 • W przypadku nie dokonania płatności na dzień przed terminem spotkania, uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia pełnej kwoty 2495 PLN + VAT.
 • W przypadku braku uczestnictwa w warsztatach oraz braku pisemnej rezygnacji z udziału w spotkaniu, Zgłaszający zobowiązany jest uiścić pełną kwotę kosztów uczestnictwa w wysokości wynikającej z umowy.
 • Brak wpłaty nie stanowi rezygnacji z udziału w spotkaniu.
 • W miejsce osoby zgłoszonej do udziału w spotkaniu może wziąć udział inna osoba, z tej samej firmy, wskazana przez Zgłaszającego.
 • Zgłaszający wyraża zgodę na umieszczenie logo jego firmy na stronie organizatora w module „Nasi klienci”
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia ze względu na limitowaną liczbę miejsc.
 • Administrator serwisu – BMS Poland Group Sp. z o.o. gromadzi dane osób, które się rejestrują lub składają zamówienia.
 • W momencie złożenia zamówienia, Zamawiający:– wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez BMS Poland Group Sp. z o.o., ul. Młynarska 42 lok. 115, 01-171 Warszawa, właściciela serwisu www.bmspolska.pl w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Użytkownikom udostępniającym dane w trakcie korzystania z serwisu, administrator gwarantuje prawo do wglądu w swoje dane, aktualizowania ich treści oraz ich usuwania. Można tego dokonać, kontaktując się z Administratorem na adres: info@bmspolska.pl– wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od BMS Poland Group Sp. z o.o., (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 “O świadczeniu usług drogą elektroniczną”) oraz podmiotów współpracujących. W każdym momencie Zamawiającemu przysługuje prawo do odwołania powyższej zgody.
  • O akceptacji obu punktów informacja znajduje się bezpośrednio w formularzu rejestracji.
  • Dane użytkowników serwisu www.bmspolska.pl wykorzystywane są tylko do prowadzenia działalności szkoleniowej oraz w prowadzeniu działań marketingowych lub promocyjnych np. wysyłka newslettera/e-mailingu do osób, które wyraziły zgodę na to.
  • Administrator nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych użytkowników serwisu.
  • Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację mojego wizerunku zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.), utrwalonego na wydarzeniach organizowanych przez BMS Poland Group Sp. z o.o. za pomocą aparatu fotograficznego i/lub kamery. Materiał zdjęciowy i filmowy zgromadzony podczas niniejszych konferencji może zostać opublikowany na stronie bmspolska.pl, materiałach graficznych organizatora i kontach portali społecznościowych należących do organizatora
Rozwiń