Data: 08.05.2024 - 09.05.2024
2 dni
Online
10/10
Zarejestruj się
1
1

Do zapłaty: 1995,00 zł/netto

Jakie korzyści uczestnik osiągnie po szkoleniu? Program

Najczęściej wykorzystywanym narzędziem analitycznym jest Microsoft Excel, czyli arkusz kalkulacyjny pakietu MS Office. Dlaczego tak jest? Ponieważ Excel jest ogólnodostępny, a także intuicyjny przez co każdy może go używać.

Czas szkolenia:
Czas trwania każdego programu szkoleniowego to 2 dni po 8h.

Teoria i zadania:
W ramach szkolenia uczestnicy wykonują zadania poprzedzone odpowiednią ilością teorii.

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest zmiana metod pracy z aplikacją MS Excel w celu przyspieszenia wykonywania operacji, oraz ograniczenia liczby błędów.

Dla kogo jest szkolenie?
Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które korzystają z Excela na co dzień, ale chciałyby przyspieszyć i zoptymalizować wykonywanie rutynowych zadań. Jest ono skierowane głównie dla osób, które mają do czynienia z dużą ilością obrabianych danych.

Po szkoleniu uczestnik będzie w stanie wykorzystywać zaawansowane narzędzia Excela do samodzielnego przygotowania i analizy danych, a także automatyzacji procesów związanych z obróbką danych. Zyskane umiejętności to m.in.
• funkcje, ich zagnieżdżanie i stosowanie formuł tablicowych,
• wykorzystanie różnych form filtrowania m.in. filtrów zaawansowanych,
• triki związane z wykresami, a także zaawansowane metody formatowania warunkowego,
• raportowanie za pomocą tabel przestawnych,
• wykorzystanie makr do automatyzacji pracy z Excelem.

Rozwiń

Program

9:00

Dzień I

1. Śledzenie zmian w arkuszach
• Aparat fotograficzny
• Okno czujki

2. Przegląd funkcji i ich praktyczne wykorzystanie w arkuszach kalkulacyjnych. Zagnieżdżanie funkcji
• Wykorzystanie tabel w projektowaniu formuł
• Zastosowanie funkcji wyszukujących
• Odwołania do innych arkuszy i do innych plików
• Zastosowanie funkcji daty i czasu
• Zastosowanie funkcji statystycznych
• Zastosowanie funkcji operujących na tekście
• Zastosowanie funkcji logicznych

3. Analiza warunkowa
• Szukaj wyniku
• Menedżer scenariuszy
4. Elementy sterujące pracą arkuszy
• Formanty formularzy
• Fragmentator
• Oś czasu

5. Filtrowanie zaawansowane

6. Projektowanie i tworzenie tabeli przestawnej
• Sposoby właściwego i optymalnego przygotowania danych źródłowych do tabeli przestawnej
• Jak zaprojektować poprawnie raport?
• Tworzenie tabeli przestawnej z różnych danych źródłowych: z istniejącego arkusza, z danych zewnętrznych
• Zmiany układów tabeli przestawnej

 

9:00

Dzień II

1. Zaawansowana praca z tabelą przestawną
• Włączenie i wyłączenie listy pól tabeli przestawnej
• Odświeżanie tabeli przestawnej

2. Wybór danych źródłowych na podstawie zapytań PowerQuery
• Sortowanie i filtrowanie danych tabeli przestawnej
• Grupowanie danych tabeli przestawnej
• Włączanie i wyłączanie sum częściowych i końcowych
• Formatowanie komórek tabeli przestawnej
•Obliczenia wbudowane oraz tworzenie własnych pól obliczeniowych

3. Obliczenia podsumowujące (udział procentowy, wartości skumulowane itd.)
• Zmiany funkcji obliczeniowych tabeli przestawnej
• Używanie obliczeń niestandardowych w tabeli przestawnej
• Jakie formuły można używać w polach obliczeniowych tabeli przestawnej?
• Opcje tabeli przestawnej, pokazywanie błędów i wartości zerowych.

4. Jak zbudować Dashboard?
• Przygotowanie przejrzystych raportów
• Przykład projektowania pulpitu menedżerskiego

5. PowerQuery czy makra? Co wybrać?
• Porównanie rozwiązań

6. PowerQuery:
• Omówienie narzędzia
• Praktyczne wykorzystanie PowerQuery na kilku przykładach:
• Poprawki danych,
• Importowanie dużego wolumenu danych (powyżej 1 mln wierszy),
• Łączenie arkuszy
• Konsolidacja danych z kilku plików

Rozwiń
Pobierz program

Regulamin

 • Koszt uczestnictwa jednej osoby w spotkaniu wynosi: 1995 PLN + VAT.
 • Cena obejmuje: prelekcje, materiały ze spotkania.
 • Przesłanie do BMS Poland Group Sp. z o.o. pocztą elektroniczną wypełnionego formularza zgłoszeniowego lub rezerwacja miejsca/miejsc poprzez wypełnienie online Formularza zgłoszenia na konferencje BMS stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o. Faktura pro forma jest standardowo wystawiana i wysyłana drogą mailową po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego. Po zakończeniu warsztatów zostanie wystawiona i przesłana faktura VAT. Zgłaszający wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Płatność może być również dokonana online w momencie rejestracji.
 • Osoba przesyłająca lub wypełniająca online formularz zgłoszeniowy w imieniu Zgłaszającego oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienie do działania  w imieniu i na rzecz zgłaszającego, w szczególności do zwarcia umowy z BMS Poland Group Sp. z o.o..
 • Zgłaszający ma prawo do rezygnacji z udziału na warunkach określonych poniżej. Rezygnacji z udziału należy dokonać w formie pisemnej i przesłać  mailem na adres zgloszenia@bmspolska.pl
 • W przypadku rezygnacji do 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zapłaci opłatę manipulacyjną w wysokości 500 PLN + 23% VAT. Po tym terminie zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o..
 • W przypadku rezygnacji na mniej niż 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o.
 • W przypadku nie dokonania płatności na dzień przed terminem spotkania, uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia pełnej kwoty 1995 PLN + VAT.
 • W przypadku braku uczestnictwa w warsztatach oraz braku pisemnej rezygnacji z udziału w spotkaniu, Zgłaszający zobowiązany jest uiścić pełną kwotę kosztów uczestnictwa w wysokości wynikającej z umowy.
 • Brak wpłaty nie stanowi rezygnacji z udziału w spotkaniu.
 • W miejsce osoby zgłoszonej do udziału w spotkaniu może wziąć udział inna osoba, z tej samej firmy, wskazana przez Zgłaszającego.
 • Zgłaszający wyraża zgodę na umieszczenie logo jego firmy na stronie organizatora w module „Nasi klienci”
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia ze względu na limitowaną liczbę miejsc.
 • Administrator serwisu – BMS Poland Group Sp. z o.o. gromadzi dane osób, które się rejestrują lub składają zamówienia.
 • W momencie złożenia zamówienia, Zamawiający:– wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez BMS Poland Group Sp. z o.o., ul. Młynarska 42 lok. 115, 01-171 Warszawa, właściciela serwisu www.bmspolska.pl w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Użytkownikom udostępniającym dane w trakcie korzystania z serwisu, administrator gwarantuje prawo do wglądu w swoje dane, aktualizowania ich treści oraz ich usuwania. Można tego dokonać, kontaktując się z Administratorem na adres: info@bmspolska.pl– wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od BMS Poland Group Sp. z o.o., (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 “O świadczeniu usług drogą elektroniczną”) oraz podmiotów współpracujących. W każdym momencie Zamawiającemu przysługuje prawo do odwołania powyższej zgody.
  • O akceptacji obu punktów informacja znajduje się bezpośrednio w formularzu rejestracji.
  • Dane użytkowników serwisu www.bmspolska.pl wykorzystywane są tylko do prowadzenia działalności szkoleniowej oraz w prowadzeniu działań marketingowych lub promocyjnych np. wysyłka newslettera/e-mailingu do osób, które wyraziły zgodę na to.
  • Administrator nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych użytkowników serwisu.
  • Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację mojego wizerunku zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.), utrwalonego na wydarzeniach organizowanych przez BMS Poland Group Sp. z o.o. za pomocą aparatu fotograficznego i/lub kamery. Materiał zdjęciowy i filmowy zgromadzony podczas niniejszych konferencji może zostać opublikowany na stronie bmspolska.pl, materiałach graficznych organizatora i kontach portali społecznościowych należących do organizatora
Rozwiń