Data: 06.08.2024 - 07.08.2024
2 dni
Online
Zarejestruj się
1
1

Do zapłaty: 1995,00 zł/netto

Jakie korzyści uczestnik osiągnie po szkoleniu? Program

CEL SZKOLENIA:
Wypracowanie działań poprawiających przekazywanie i otrzymywanie informacji zwrotnej ze szczególnym uwzględnieniem zmiany systemy premiowania obowiązującego w podległych zespołach.
• zapoznanie uczestników z najbardziej aktualną wiedzą na temat przekazywania informacji zwrotnej w zespołach typu High Performing Teams
• nauczenie korzystania z narzędzi wzmacniających i pomagających efektywnie przekazywać informację zwrotną
• uświadomienie znaczenia otwartej i szczerej komunikacji szczególnie w obliczy nadchodzącej zmiany

ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA / RAMOWY PRZEBIEG WARSZTATU.
Jednym z ważnych elementów tego warsztatu to wzrost umiejętności przekazywania i otrzymywania informacji zwrotnej. Fundamentem do tego ma być stworzenie kultury zaufania. Warsztat pozwoli także na refleksję nad własnym stylem udzielania informacji zwrotnej i pracą nad poprawą efektywności tego stylu.

METODY PRACY:
• forma treningu aktywnego – maksymalnie angażującego uczestników do aktywnego udziału.
• trening umiejętności – ćwiczenia w małych grupach poszczególnych umiejętności, podsumowania pracy zespołów w całej grupie.
• aktywne uczestnictwo , praktyczne przyswajanie wiedzy poprzez dzielenie się doświadczeniami, poszerzanie repertuaru zachowań, eksperymentowanie z nowymi sytuacjami, obserwację innych uczestników.
• techniki sprzyjające kreatywności (np. burza mózgów, analiza przypadków).
• przekaz wiedzy teoretycznej – wykłady inspirujące, dyskusje.

 

 

Rozwiń

Program

9:00

Dzień I

1. Feedback jako prezent – co zrobić, aby był trafiony i cieszył?
• Cechy konstruktywnego feedbacku – odczarowujemy feedback
• Główne zasady udzielania feedbacku
• Rodzaje feedbacku: wzmacniający vs korygujący
• Rola menedżera/lidera w kształtowaniu kultury feedbacku

2. Główne powody, dla których ludzie obawiają się feedbacku – czy faktycznie jest czego się bać?
• Dysonans poznawczy – zmiana autopercepcji w celu urealnienia samooceny
• Główne triggery blokujące otwartość na feedback: trigger prawdy, trigger relacji, trigger tożsamości
• Okno Johari – spojrzenie na siebie z nowej, nieznanej strony

3. Korzyści z udzielania feedbacku dla:
• Pracownika
• Menedżera
• Organizacji

4. Feedback szyty na miarę – jak dostosować informację zwrotną do różnych typów osobowości.
• 4 typy rozmówców – osobowości według C. G. Junga
• W jaki sposób udzielać feedbacku każdemu z typów osobowości
• W jaki sposób nie udzielać feedbacku poszczególnym typom osobowości

 

 

 

9:00

Dzień II

 

1. Przegląd modeli i ćwiczenia praktyczne – który model udzielania feedbacku wybrać?
• Model „kanapki” tzw. „sandwich feedback”
• Model SBI
• Model SPINKA
• Model FUKO
• Model zwinnego (agilowego) udzielania informacji zwrotnej – „feedback WRAP”
• NVC (Nonviolent Communication) Marshalla Rosenberga

2. Feedback i co dalej – jak produktywnie wykorzystać otrzymany feedback?
• Feedback vs Feedforward – Marshall Goldsmith
• Indywidualny plan rozwoju, czyli jak produktywnie i rozwojowo wykorzystać otrzymany feedback

3. Umiejętność udzielania wzmacniającego feedbacku
• Karty KUDO – jak doceniać pracownika w spersonalizowany sposób
• Algorytm PUMA – udzielanie wzmacniającej informacji zwrotnej, która nie jest manipulacją
• Umiejętne przyjmowanie komplementów – to też sztuka!

4. Wyzwania podczas udzielania informacji zwrotnej
• Emocjonalne reakcje na konstruktywny korygujący feedback – model SARA(H)
• Coachingowy sposób reakcji na postawę defensywną podczas przyjmowania feedbacku – model HEAR
• Strefa kontroli, wpływu, poza wpływem – jak nie brać feedbacku za bardzo do siebie
• Jak radzić sobie z trudnymi reakcjami na feedback, np. płacz, atak personalny oraz inne

Rozwiń
Pobierz program

Regulamin

 • Koszt uczestnictwa jednej osoby w spotkaniu wynosi: 1995 PLN + VAT.
 • Cena obejmuje: prelekcje, materiały ze spotkania.
 • Przesłanie do BMS Poland Group Sp. z o.o. pocztą elektroniczną wypełnionego formularza zgłoszeniowego lub rezerwacja miejsca/miejsc poprzez wypełnienie online Formularza zgłoszenia na konferencje BMS stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o. Faktura pro forma jest standardowo wystawiana i wysyłana drogą mailową po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego. Po zakończeniu warsztatów zostanie wystawiona i przesłana faktura VAT. Zgłaszający wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Płatność może być również dokonana online w momencie rejestracji.
 • Osoba przesyłająca lub wypełniająca online formularz zgłoszeniowy w imieniu Zgłaszającego oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienie do działania  w imieniu i na rzecz zgłaszającego, w szczególności do zwarcia umowy z BMS Poland Group Sp. z o.o..
 • Zgłaszający ma prawo do rezygnacji z udziału na warunkach określonych poniżej. Rezygnacji z udziału należy dokonać w formie pisemnej i przesłać  mailem na adres zgloszenia@bmspolska.pl
 • W przypadku rezygnacji do 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zapłaci opłatę manipulacyjną w wysokości 500 PLN + 23% VAT. Po tym terminie zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o..
 • W przypadku rezygnacji na mniej niż 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o.
 • W przypadku nie dokonania płatności na dzień przed terminem spotkania, uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia pełnej kwoty 1995 PLN + VAT.
 • W przypadku braku uczestnictwa w warsztatach oraz braku pisemnej rezygnacji z udziału w spotkaniu, Zgłaszający zobowiązany jest uiścić pełną kwotę kosztów uczestnictwa w wysokości wynikającej z umowy.
 • Brak wpłaty nie stanowi rezygnacji z udziału w spotkaniu.
 • W miejsce osoby zgłoszonej do udziału w spotkaniu może wziąć udział inna osoba, z tej samej firmy, wskazana przez Zgłaszającego.
 • Zgłaszający wyraża zgodę na umieszczenie logo jego firmy na stronie organizatora w module „Nasi klienci”
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia ze względu na limitowaną liczbę miejsc.
 • Administrator serwisu – BMS Poland Group Sp. z o.o. gromadzi dane osób, które się rejestrują lub składają zamówienia.
 • W momencie złożenia zamówienia, Zamawiający:– wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez BMS Poland Group Sp. z o.o., ul. Młynarska 42 lok. 115, 01-171 Warszawa, właściciela serwisu www.bmspolska.pl w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Użytkownikom udostępniającym dane w trakcie korzystania z serwisu, administrator gwarantuje prawo do wglądu w swoje dane, aktualizowania ich treści oraz ich usuwania. Można tego dokonać, kontaktując się z Administratorem na adres: info@bmspolska.pl– wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od BMS Poland Group Sp. z o.o., (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 “O świadczeniu usług drogą elektroniczną”) oraz podmiotów współpracujących. W każdym momencie Zamawiającemu przysługuje prawo do odwołania powyższej zgody.
  • O akceptacji obu punktów informacja znajduje się bezpośrednio w formularzu rejestracji.
  • Dane użytkowników serwisu www.bmspolska.pl wykorzystywane są tylko do prowadzenia działalności szkoleniowej oraz w prowadzeniu działań marketingowych lub promocyjnych np. wysyłka newslettera/e-mailingu do osób, które wyraziły zgodę na to.
  • Administrator nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych użytkowników serwisu.
  • Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację mojego wizerunku zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.), utrwalonego na wydarzeniach organizowanych przez BMS Poland Group Sp. z o.o. za pomocą aparatu fotograficznego i/lub kamery. Materiał zdjęciowy i filmowy zgromadzony podczas niniejszych konferencji może zostać opublikowany na stronie bmspolska.pl, materiałach graficznych organizatora i kontach portali społecznościowych należących do organizatora
Rozwiń