Data: 16.05.2024 - 17.05.2024
2 dni
Online
Zarejestruj się
1
1

Do zapłaty: 1995,00 zł/netto

Cele warsztatu Program

Cele szkolenia:

Celem warsztatu jest zapoznanie uczestników z funkcją Compliance w działach personalnych z uwzględnieniem specyfiki prowadzonego biznesu oraz wyposażenie ich w kompetencje niezbędne do samodzielnego wykonywania zadań Oficera Compliance.

Rozwiń

Program

09:00 - 16:00

1. Compliance – ale o co chodzi ?

• Co to jest Compliance
• Różne znaczenia Compliance
• Dobra praktyka czy wymóg prawa
• Compliance w HR
• Dlaczego chcę mieć Compliance
• Przykłady braku zgodności w procesach HR

2. Compliance w systemie zarządzania

• Elementy systemu zarządzania w firmie
• Elementy zarządzania zasobami ludzkimi np. zatrudnianie, płace, urlopy i in.
• Cele zarządzanie ryzykiem
• Cele kontroli wewnętrznej
• Doradztwo
• Whistleblowing

3. Rozwiązania organizacyjne

• Umiejscowienie HR Compliance w organizacji
• Odpowiedzialność za zarządzanie ryzykiem
• Uprawnienia oficera Compliance
• Niezależność oficera Compliance
• Współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi firmy, a w tym z audytem i Compliance
• Współpraca z Zarządem i Radą Nadzorczą
• Współpraca ze związkami zawodowymi i reprezentacją pracowników

09:00 - 16:00

 

4. Zarządzanie ryzykiem Compliance

• Definicja ryzyka
• Obszary ryzyka
• Rodzaje ryzyk w firmie
• Narzędzia identyfikacji ryzyk w obszarze HR
• Lista ryzyk
• Sposoby oceny ryzyka
• Mapowanie ryzyka
• Polityka Compliance
• Budowa planu Compliance
• Narzędzia monitorowania ryzyka
• Prowadzenie kontroli / testowania ryzyka
• Szkolenia
• Komunikacja
• Zakres raportowania w obszarze HR
• Ewaluacja Compliance i ciągłe doskonalenie

5. Proces zgłaszania naruszeń (whistleblowing)

• Kultura otwartej komunikacji
• Procedura zgłaszania naruszeń
• Kanały zgłaszania naruszeń
• Postępowanie wyjaśniające
• Działania naprawcze
• Sankcje dyscyplinarne

6. Profil kompetencyjny oficera Compliance

• Jakie kompetencje powinien posiadać oficer compliance – na przykładzie ofert pracy
• Zbudowanie profilu kompetencyjnego
• Zakomunikowanie profilu pracownikom i przedstawienie oczekiwań
• Ocena pracownika z uwzględnieniem profilu kompetencyjnego
• Rozwijanie kompetencji

 

Rozwiń
Pobierz program

Regulamin

 

 • Koszt uczestnictwa jednej osoby w spotkaniu wynosi: 1995 PLN + VAT.
 • Cena obejmuje: prelekcje, materiały ze spotkania, przerwy kawowe, przerwa lunchowa.
 • Przesłanie do BMS Poland Group Sp. z o.o. pocztą elektroniczną wypełnionego formularza zgłoszeniowego lub rezerwacja miejsca/miejsc poprzez wypełnienie online Formularza zgłoszenia na konferencje BMS stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o. Faktura pro forma jest standardowo wystawiana i wysyłana drogą mailową po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego. Po zakończeniu warsztatów zostanie wystawiona i przesłana faktura VAT. Zgłaszający wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Płatność może być również dokonana online w momencie rejestracji.
 • Osoba przesyłająca lub wypełniająca online formularz zgłoszeniowy w imieniu Zgłaszającego oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienie do działania  w imieniu i na rzecz zgłaszającego, w szczególności do zwarcia umowy z BMS Poland Group Sp. z o.o..
 • Zgłaszający ma prawo do rezygnacji z udziału na warunkach określonych poniżej. Rezygnacji z udziału należy dokonać w formie pisemnej i przesłać  mailem na adres zgloszenia@bmspolska.pl
 • W przypadku rezygnacji do 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zapłaci opłatę manipulacyjną w wysokości 500 PLN + 23% VAT. Po tym terminie zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o..
 • W przypadku rezygnacji na mniej niż 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o.
 • W przypadku nie dokonania płatności na dzień przed terminem spotkania, uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia pełnej kwoty 1995 PLN + VAT.
 • W przypadku braku uczestnictwa w warsztatach oraz braku pisemnej rezygnacji z udziału w spotkaniu, Zgłaszający zobowiązany jest uiścić pełną kwotę kosztów uczestnictwa w wysokości wynikającej z umowy.
 • Brak wpłaty nie stanowi rezygnacji z udziału w spotkaniu.
 • W miejsce osoby zgłoszonej do udziału w spotkaniu może wziąć udział inna osoba, z tej samej firmy, wskazana przez Zgłaszającego.
 • Zgłaszający wyraża zgodę na umieszczenie logo jego firmy na stronie organizatora w module „Nasi klienci”
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia ze względu na limitowaną liczbę miejsc.
 • Administrator serwisu – BMS Poland Group Sp. z o.o. gromadzi dane osób, które się rejestrują lub składają zamówienia.
 • W momencie złożenia zamówienia, Zamawiający:– wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez BMS Poland Group Sp. z o.o., ul. Młynarska 42 lok. 115, 01-171 Warszawa, właściciela serwisu www.bmspolska.pl w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Użytkownikom udostępniającym dane w trakcie korzystania z serwisu, administrator gwarantuje prawo do wglądu w swoje dane, aktualizowania ich treści oraz ich usuwania. Można tego dokonać, kontaktując się z Administratorem na adres: info@bmspolska.pl– wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od BMS Poland Group Sp. z o.o., (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 “O świadczeniu usług drogą elektroniczną”) oraz podmiotów współpracujących. W każdym momencie Zamawiającemu przysługuje prawo do odwołania powyższej zgody.
  • O akceptacji obu punktów informacja znajduje się bezpośrednio w formularzu rejestracji.
  • Dane użytkowników serwisu www.bmspolska.pl wykorzystywane są tylko do prowadzenia działalności szkoleniowej oraz w prowadzeniu działań marketingowych lub promocyjnych np. wysyłka newslettera/e-mailingu do osób, które wyraziły zgodę na to.
  • Administrator nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych użytkowników serwisu.
  • Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację mojego wizerunku zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.), utrwalonego na wydarzeniach organizowanych przez BMS Poland Group Sp. z o.o. za pomocą aparatu fotograficznego i/lub kamery. Materiał zdjęciowy i filmowy zgromadzony podczas niniejszych konferencji może zostać opublikowany na stronie bmspolska.pl, materiałach graficznych organizatora i kontach portali społecznościowych należących do organizatora
Rozwiń

Uczestnicy kupili także