Data: 11.03.2020 - 12.03.2020
2 dni
Cena: 2495,00zł/os.
Warszawa
6 wolnych miejsc
Zarejestruj się
1
1

Do zapłaty: 2495,00 zł/netto

Cele warsztatu Program Trener

Cele szkolenia:

Celem warsztatu jest zapoznanie uczestników z funkcją Compliance w działach personalnych z uwzględnieniem specyfiki prowadzonego biznesu oraz wyposażenie ich w kompetencje niezbędne do samodzielnego wykonywania zadań Oficera Compliance.

Rozwiń

Program

09:00-17:00

Dzień I

 1. Compliance … ale o co chodzi ?

 

 • Co to jest Compliance
 • Różne znaczenia Compliance
 • Dobra praktyka czy wymóg prawa
 • Compliance w HR
 • Dlaczego chcę mieć Compliance
 • Przykłady braku zgodności w procesach HR

 

 1. Compliance w systemie zarządzania

 

 • Elementy systemu zarządzania w firmie
 • Elementy zarządzania zasobami ludzkimi np. zatrudnianie, płace, urlopy i in.
 • Cele zarządzanie ryzykiem
 • Cele kontroli wewnętrznej
 • Doradztwo
 • Whistleblowing

 

 1. Rozwiązania organizacyjne

 

 • Umiejscowienie HR Compliance w organizacji
 • Odpowiedzialność za zarządzanie ryzykiem
 • Uprawnienia oficera Compliance
 • Niezależność oficera Compliance
 • Współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi firmy, a w tym z audytem i Compliance
 • Współpraca z Zarządem i Radą Nadzorczą
 • Współpraca ze związkami zawodowymi i reprezentacją pracowników

 

9:00 - 17:00

Dzień II

4. Zarządzanie ryzykiem Compliance

 • Definicja ryzyka
 • Obszary ryzyka
 • Rodzaje ryzyk w firmie
 • Narzędzia identyfikacji ryzyk w obszarze HR
 • Lista ryzyk
 • Sposoby oceny ryzyka
 • Mapowanie ryzyka
 • Polityka Compliance
 • Budowa planu Compliance
 • Narzędzia monitorowania ryzyka
 • Prowadzenie kontroli / testowania ryzyka
 • Szkolenia
 • Komunikacja
 • Zakres raportowania w obszarze HR
 • Ewaluacja Compliance i ciągłe doskonalenie

 

5. Proces zgłaszania naruszeń (whistleblowing)

 • Kultura otwartej komunikacji
 • Procedura zgłaszania naruszeń
 • Kanały zgłaszania naruszeń
 • Postępowanie wyjaśniające
 • Działania naprawcze
 • Sankcje dyscyplinarne

 

6. Profil kompetencyjny oficera Compliance

 

 • Jakie kompetencje powinien posiadać oficer compliance – na przykładzie ofert pracy
 • Zbudowanie profilu kompetencyjnego
 • Zakomunikowanie profilu pracownikom i przedstawienie oczekiwań
 • Ocena pracownika z uwzględnieniem profilu kompetencyjnego
 • Rozwijanie kompetencji
Rozwiń

Trener wydarzenia

Pobierz program

Regulamin

 • Koszt uczestnictwa jednej osoby w spotkaniu wynosi: 2495 PLN + VAT.
 • Cena obejmuje: prelekcje, materiały ze spotkania, przerwy kawowe, lunch.
 • Przesłanie do BMS Polska Group Sp. z o.o. pocztą elektroniczną wypełnionego formularza zgłoszeniowego lub rezerwacja miejsca/miejsc poprzez wypełnienie online Formularza zgłoszenia na konferencje BMS stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a BMS Polska Group Sp. z o.o. Faktura pro forma jest standardowo wystawiana i wysyłana drogą mailową po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego. Po zakończeniu warsztatów zostanie wystawiona i przesłana faktura VAT. Zgłaszający wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Płatność może być również dokonana online w momencie rejestracji.
 • Osoba przesyłająca lub wypełniająca online formularz zgłoszeniowy w imieniu Zgłaszającego oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienie do działania  w imieniu i na rzecz zgłaszającego, w szczególności do zwarcia umowy z BMS Polska Group Sp. z o.o..
 • Zgłaszający ma prawo do rezygnacji z udziału na warunkach określonych poniżej. Rezygnacji z udziału należy dokonać w formie pisemnej i przesłać  mailem na adres zgloszenia@bmspolska.pl
 • W przypadku rezygnacji do 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zapłaci opłatę manipulacyjną w wysokości 500 PLN + 23% VAT. Po tym terminie zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Polska Group Sp. z o.o..
 • W przypadku rezygnacji na mniej niż 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Polska Group Sp. z o.o.
 • W przypadku nie dokonania płatności na dzień przed terminem spotkania, uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia pełnej kwoty 2495 PLN + VAT.
 • W przypadku braku uczestnictwa w warsztatach oraz braku pisemnej rezygnacji z udziału w spotkaniu, Zgłaszający zobowiązany jest uiścić pełną kwotę kosztów uczestnictwa w wysokości wynikającej z umowy.
 • Brak wpłaty nie stanowi rezygnacji z udziału w spotkaniu.
 • Cena uczestnictwa dla przedstawicieli firm zewnętrznych, świadczących usługi dla grupy docelowej spotkania wynosi 4995 zł netto. W związku z ograniczoną liczbą tego typu miejsc na spotkaniu, zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia.
 • Poprzez firmę zewnętrzną rozumie się podmiot (przedsiębiorstwo), dla którego grupą docelową potencjalnych klientów są uczestnicy wydarzenia, przy czym każdorazowo zastrzegamy sobie prawo do analizy i interpretacji celu biznesowego podmiotu, który dokonał zgłoszenia.
 • W miejsce osoby zgłoszonej do udziału w spotkaniu może wziąć udział inna osoba, z tej samej firmy, wskazana przez Zgłaszającego.
 • Zgłaszający wyraża zgodę na umieszczenie logo jego firmy na stronie organizatora w module „Nasi klienci”
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia ze względu na limitowaną liczbę miejsc.
 • Administrator serwisu – BMS Polska Group Sp. z o.o. gromadzi dane osób, które się rejestrują lub składają zamówienia.
 • W momencie złożenia zamówienia, Zamawiający:– wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez BMS Polska Group Sp. z o.o., ul. Młynarska 42 lok. 115, 01-171 Warszawa, właściciela serwisu www.bmspolska.pl w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Użytkownikom udostępniającym dane w trakcie korzystania z serwisu, administrator gwarantuje prawo do wglądu w swoje dane, aktualizowania ich treści oraz ich usuwania. Można tego dokonać, kontaktując się z Administratorem na adres: info@bmspolska.pl– wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od BMS Polska Group Sp. z o.o., (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 “O świadczeniu usług drogą elektroniczną”) oraz podmiotów współpracujących. W każdym momencie Zamawiającemu przysługuje prawo do odwołania powyższej zgody.
  • O akceptacji obu punktów informacja znajduje się bezpośrednio w formularzu rejestracji.
  • Dane użytkowników serwisu www.bmspolska.pl wykorzystywane są tylko do prowadzenia działalności szkoleniowej oraz w prowadzeniu działań marketingowych lub promocyjnych np. wysyłka newslettera/e-mailingu do osób, które wyraziły zgodę na to.
  • Administrator nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych użytkowników serwisu.
  • Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację mojego wizerunku zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.), utrwalonego na wydarzeniach organizowanych przez BMS Polska Group Sp. z o.o. za pomocą aparatu fotograficznego i/lub kamery. Materiał zdjęciowy i filmowy zgromadzony podczas niniejszych konferencji może zostać opublikowany na stronie bmspolska.pl, materiałach graficznych organizatora i kontach portali społecznościowych należących do organizatora.
Rozwiń

Uczestnicy kupili także