Data: 21.03.2024 - 22.03.2024
3 dni
Cena: 3495,00zł/os.
Warszawa
10/10 wolnych miejsc
Zarejestruj się
1
1

Do zapłaty: 3495,00 zł/netto

Cele i korzyści dla uczestników warsztatów Program

Rola Działów HR w ostatnich latach zmienia się bardzo dynamicznie i znacząco. W naszym rozumieniu ta zmiana przejawia się w konieczności dostosowania kompetencji pracowników działów HR do nowych ról i oczekiwań wobec specjalistów HR.

Specjaliści zatrudnieni w Działach HR, aby zyskać autorytet i stać na równi z innymi strategicznymi działami organizacji powinni pełnić role m.in.:

 • Reprezentantów pracowników i ich potrzeb
 • Architektów proponujących rozwiązania zwiększające efektywność pracowników i organizacji
 • Dostawców danych, informacji i talentów i Partnerów wspierających procesy biznesowe
 • Strategów łączących procesy rozwoju pracowników ze strategią firmy i celami biznesowymi

Adresaci szkolenia:
Szkolenie skierowane jest w szczególności do pracowników obszaru HR, pełniących funkcje managerskie i specjalistyczne, którzy chcą rozwinąć własne kompetencje w zakresie skutecznego wdrażania zmian w obszarze HR, skupiając się na budowaniu współpracy i relacji z biznesem. Współpracy oraz dostarczania rozwiązań adekwatnych do biznesowych potrzeb organizacji oraz wspieraniu działań managerów w celu osiągania wymiernych wyników, poprzez dostarczenie nowoczesnych i systemowych rozwiązań z obszaru HR.

Cele szkolenia:

 • Rozwinięcie umiejętności i poznanie narzędzi oddziaływania na zaangażowanie pracowników i realizacji procesów HR w służbie osiągania lepszych wyników
 • Zdobycie wiedzy i wypracowanie postawy umożliwiającej efektywnie pełnić rolę HR jako rzeczywistego partnera dla biznesu
 • Zapoznanie uczestników z metodami i technikami z zakresu budowy wizerunku partnera HR, zarządzania rozwojem pracowników, identyfikacji i analizy barier efektywności pracy, zwiększania biznesowej efektywności realizowanych działań w obszarze HR

Zalety szkolenia:

 • Wieloletnie doświadczenie zawodowe trenera w obszarze projektowania i efektywności procesów HR; realizującego projekty z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi na poziomie całej organizacji
 • Narzędziowy charakter szkolenia, które bazuje na poznaniu i dokładnemu przećwiczeniu kluczowych instrumentów w pracy HR Business Partnera
 • Poznawanie praktycznych narzędzi w formie ułatwiającej zrozumienie i zapamiętywanie treści
 • Nastawienie na podejście systemowe w rozwoju Organizacji
 • Możliwość odniesienia poznawanych narzędzi do własnych doświadczeń i wypracowania konkretnych działań usprawniających.

Korzyści z udziału w szkoleniu dla uczestnika:

 •  Zdobycie wiedzy nt. zasad, zakresu i wyzwań pełnienia roli HR BP w nowoczesnej organizacji
 • Poznanie zasad efektywnej współpracy strategicznej i operacyjnej z biznesem
 • Rozwinięcie umiejętności budowy efektywnej strategii HR dla wspomaganego obszaru biznesu
 • Poznanie kluczowych kompetencji potrzebnych do wdrożenia i realizacji struktury HR BP w organizacji
 • Możliwość przećwiczenia i otrzymania informacji zwrotnej od trenera prowadzącego oraz uczestników
 • Poznanie zasad prawidłowego wdrażania i wspierania zmian w organizacji oraz ich komunikowania
 • Doświadczenie nowych zachowań związanych z pełnieniem roli partnera dla biznesu
 • Zdobycie wiedzy i rozwój umiejętności niezbędnych do realizacji kluczowych procesów ZZL w obszarze zarządzania wizerunkiem, działaniami szkoleniowo-rozwojowymi oraz efektywnością pracowników.

Dla organizacji:

 • Prawdopodobieństwo zmniejszenia fluktuacji pracowników dzięki budowie silnej, dobrze zarządzanej organizacji wykorzystującej narzędzia i podejścia zwiększające zaangażowanie pracowników
 • Mocniejszy wizerunek marki firmy na rynku pracy, przyciągający nowych kompetentnych pracowników, zwiększając wartość firmy i jej efektywność produkcyjną
 • Zapewnienie organizacji ciągłości biznesowej poprzez adekwatny rozwój i planowanie zasobów ludzkich
 • Wzmocnienie wizerunku HR jako partnera, z którego zdaniem warto się liczyć
 • Utrzymywanie przez HR wysokiego poziomu motywacji i efektywności przekładającego się na osiąganie lepszych wyników pracy przez pracowników
 • Wspieranie przez HR biznesu w motywowaniu systemowym ludzi, budowaniu przynależności do firmy, podnoszeniu atmosfery pracy, budowaniu wspierającej kultury organizacyjnej, a tym podniesienie efektywności działania firmy

Metodyka prowadzenia zajęć:

Szkolenie prowadzone jest zgodnie ze sztuką uczenia się dorosłych, czyli poprzez doświadczenie. Zajęcia będą prowadzone w formie warsztatowej, z wykorzystaniem podstawowych metod interaktywnych.
Podczas szkolenia wykorzystane zostaną m.in.:

 • Forma treningu aktywnego – maksymalnie angażującego uczestników do aktywnego udziału
 • Trening umiejętności – ćwiczenia w małych grupach poszczególnych umiejętności, podsumowania pracy zespołów w całej grupie
 • Aktywne uczestnictwo, praktyczne przyswajanie wiedzy poprzez dzielenie się doświadczeniami, poszerzanie repertuaru zachowań, eksperymentowanie z nowymi sytuacjami, obserwację innych uczestników
 • Techniki sprzyjające kreatywności (burza mózgów oraz analiza przypadków)
 • Przekaz wiedzy teoretycznej – wykłady inspirujące, dyskusje
Rozwiń

Program

9:00

Dzień I

Moduł I: Bilans procesów i systemów HR w firmie

 • Od czego zacząć analizę procesów HR w firmie?
  Uczestnicy dowiedzą się jakie są metody sporządzania raportu bilansu procesów HR w firmie i będą mogli przećwiczyć wybrana metodę na konkretnym przypadku
 • Czym różni się proces HR od systemu HR?
  Uczestnicy poznają metody identyfikacji procesów HR, które powinny być zamienione na systemy HR i plan pracy HR BP
 • Jak z procesów HR zbudować systemy HR?
  Uczestnicy dowiedzą się jak zbudować plan pracy HR BP na podstawie identyfikacji procesów HR zamienionych w systemy HR oraz zbudują własny plan pracy nad wybranym systemem HR
 • Jak ułożyć plan wdrożenia systemów HR w firmie?
  Uczestnicy po ułożeniu swojego planu pracy przygotują plan wdrożeniowy z harmonogramem wdrożenia i wskaźnikami mierzącymi skuteczność wybranego systemu HR

Moduł II: Wdrożenie koncepcji HR BP

 • Jakie są podstawowe analizy zarządzania zasobami ludzkimi (AZZL)?
  Uczestnicy poznają zasady przygotowania i przeprowadzenie AZZL w firmie, poprzez metodę zbierania danych od pracowników opartą na metodach socjologii badań
 • Jak przygotować diagnozę poziomu gotowości organizacji do wdrożenia systemów HR w firmie?
  Uczestnicy poznają i przećwiczą metody diagnozy poziomu gotowości organizacji do wdrożenia systemów HR oraz wskaźniki jej mierzenia
 • Jak przygotować raport z wnioskami z analiz procesów HR?
  Uczestnicy poznają metody wyciągania wniosków i budowania rekomendacji na podstawie narzędzia – matrycy wskaźnikowej
 • Na czym polega controling personalny w obszarze HR?
  Uczestnicy poznają podstawowe założenia budowania wskaźników HR i sposobu ich analizy w wybranych przez siebie systemach HR
9:00

Dzień II

Moduł III: Podstawowe narzędzia pracy HR BP

Uczestnicy poznają podstawowe narzędzia pracy HR BP zbudowane na podstawie narzędzia jakim jest profil stanowiska pracy (PSP) i uzyskają odpowiedz na poniższe pytania:

 • Jak budować matryce wskaźnikowe procesów HR w firmie?
 • Jak budować matryce kompetencji kadry kierowniczej?
 • Jak zbudować program własnego rozwoju w oparciu o przeprowadzone analizy?
 • Jak zbudować program rozwojowy dla HR BP?

Moduł IV: Role, funkcje, zadania HR BP oparte na analizie procesów HR

Uczestnicy poznają metody zarządzania na podstawie ról, funkcji i zadań jakie powinien realizować HR BP oraz uzyskają odpowiedz na poniższe pytania:

 • Jakie są nowe role i funkcje HR BP w firmie?
 • Jaki jest zakres zadań, uprawnień i odpowiedzialności HR BP?
 • Jak kultura organizacyjna wpływa na rolę HR BP w firmie?
 • Jak jest rola HR BP w zarządzaniu konfliktem?

Moduł V: Determinanty funkcjonowania HR BP jako partnera strategicznego kadry kierowniczej

Uczestnicy oceniają ich skuteczność działania jako HR BP i uzyskają odpowiedz na poniższe pytania:

 • Jakie powinno być umiejscowienie HR BP w strukturze organizacyjnej?
 • Jakie są przyczyny trudnej współpracy z HR BP z kadrą kierowniczą?
 • Jakie są podstawowe zasady efektywnej współpracy HR BP z kadrą kierowniczą?
 • Jak zarządzać zmianą w obszarze HR?
9:00

Dzień III

Moduł VI: Po okresie miesiąca od pierwszej części szkolenia omówienie zadań wdrożeniowych w swojej organizacji przekazanych przez trenera.

Rozwiń
Pobierz program

Regulamin

 • Koszt uczestnictwa jednej osoby w spotkaniu wynosi: 3495 PLN + VAT.
 • Cena obejmuje: prelekcje, materiały ze spotkania, przerwy kawowe, przerwa lunchowa.
 • Przesłanie do BMS Poland Group Sp. z o.o. pocztą elektroniczną wypełnionego formularza zgłoszeniowego lub rezerwacja miejsca/miejsc poprzez wypełnienie online Formularza zgłoszenia na konferencje BMS stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o. Faktura pro forma jest standardowo wystawiana i wysyłana drogą mailową po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego. Po zakończeniu warsztatów zostanie wystawiona i przesłana faktura VAT. Zgłaszający wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Płatność może być również dokonana online w momencie rejestracji.
 • Osoba przesyłająca lub wypełniająca online formularz zgłoszeniowy w imieniu Zgłaszającego oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienie do działania  w imieniu i na rzecz zgłaszającego, w szczególności do zwarcia umowy z BMS Poland Group Sp. z o.o..
 • Zgłaszający ma prawo do rezygnacji z udziału na warunkach określonych poniżej. Rezygnacji z udziału należy dokonać w formie pisemnej i przesłać  mailem na adres zgloszenia@bmspolska.pl
 • W przypadku rezygnacji do 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zapłaci opłatę manipulacyjną w wysokości 500 PLN + 23% VAT. Po tym terminie zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o..
 • W przypadku rezygnacji na mniej niż 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o.
 • W przypadku nie dokonania płatności na dzień przed terminem spotkania, uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia pełnej kwoty 3495 PLN + VAT.
 • W przypadku braku uczestnictwa w warsztatach oraz braku pisemnej rezygnacji z udziału w spotkaniu, Zgłaszający zobowiązany jest uiścić pełną kwotę kosztów uczestnictwa w wysokości wynikającej z umowy.
 • Brak wpłaty nie stanowi rezygnacji z udziału w spotkaniu.
 • Cena uczestnictwa dla przedstawicieli firm zewnętrznych, świadczących usługi dla grupy docelowej spotkania wynosi 4995 zł netto. W związku z ograniczoną liczbą tego typu miejsc na spotkaniu, zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia.
 • Poprzez firmę zewnętrzną rozumie się podmiot (przedsiębiorstwo), dla którego grupą docelową potencjalnych klientów są uczestnicy wydarzenia, przy czym każdorazowo zastrzegamy sobie prawo do analizy i interpretacji celu biznesowego podmiotu, który dokonał zgłoszenia.
 • W miejsce osoby zgłoszonej do udziału w spotkaniu może wziąć udział inna osoba, z tej samej firmy, wskazana przez Zgłaszającego.
 • Zgłaszający wyraża zgodę na umieszczenie logo jego firmy na stronie organizatora w module „Nasi klienci”
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia ze względu na limitowaną liczbę miejsc.
 • Administrator serwisu – BMS Poland Group Sp. z o.o. gromadzi dane osób, które się rejestrują lub składają zamówienia.
 • W momencie złożenia zamówienia, Zamawiający:– wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez BMS Poland Group Sp. z o.o., ul. Młynarska 42 lok. 115, 01-171 Warszawa, właściciela serwisu www.bmspolska.pl w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Użytkownikom udostępniającym dane w trakcie korzystania z serwisu, administrator gwarantuje prawo do wglądu w swoje dane, aktualizowania ich treści oraz ich usuwania. Można tego dokonać, kontaktując się z Administratorem na adres: info@bmspolska.pl– wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od BMS Poland Group Sp. z o.o., (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 “O świadczeniu usług drogą elektroniczną”) oraz podmiotów współpracujących. W każdym momencie Zamawiającemu przysługuje prawo do odwołania powyższej zgody.
 • O akceptacji obu punktów informacja znajduje się bezpośrednio w formularzu rejestracji.
 • Dane użytkowników serwisu www.bmspolska.pl wykorzystywane są tylko do prowadzenia działalności szkoleniowej oraz w prowadzeniu działań marketingowych lub promocyjnych np. wysyłka newslettera/e-mailingu do osób, które wyraziły zgodę na to.
 • Administrator nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych użytkowników serwisu.
 • Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację mojego wizerunku zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.), utrwalonego na wydarzeniach organizowanych przez BMS Poland Group Sp. z o.o. za pomocą aparatu fotograficznego i/lub kamery. Materiał zdjęciowy i filmowy zgromadzony podczas niniejszych konferencji może zostać opublikowany na stronie bmspolska.pl, materiałach graficznych organizatora i kontach portali społecznościowych należących do organizatora.
Rozwiń