Data: 31.03.2022 - 01.04.2022
2 dni
Cena: 1995,00zł/os.
Online
7/10 wolnych miejsc
Zarejestruj się
1
1

Do zapłaty: 1995,00 zł/netto

INCOTERMS - International Commercial Terms Program Trener


Geneza


Od czasu gdy cywilizacja wykształciła wymianę handlową, istniała potrzeba uzgodnienia warunków wykonania takiej
wymiany pomiędzy Sprzedającym i Kupującym w sposób nie budzący wątpliwości. Oprócz uzgodnienia przedmiotu,
ceny, warunków płatności, terminu płatności niezbędnym stawało się ustalenie tzw. bazy dostawy. Określa ona kto
ponosi ryzyka, koszty oraz pozostałe obowiązki, które związane są z transferem produktów.


Jeśli kwestie te były często przedmiotem sporów w wymianie lokalnej, cóż dopiero w handlu międzynarodowym.
Oprócz oczywistych różnic wynikających z różnych języków bądź ich rozumienia, różnych walut, niepewności
związanych z produktem i płatnością, dochodziły różnice w definiowaniu i zwyczajach dotyczących tych samych
faktów. Wraz z rosnącym zakresem towarowym i obszarem geograficznym wymiany, rósł stopień skomplikowania
przeprowadzania takich transakcji. Obejmowały one więcej niż dwie strony, dochodzili różnego rodzaju pośrednicy,
spedytorzy, przewoźnicy, ubezpieczyciele.


Konieczność regulacji ułatwiających międzynarodową wymianę i wieloletnie prace dały regulacje w postaci Incoterms.


Co to jest?


Termin ten oznacza International Commercial Terms, tj. Międzynarodowe Warunki Handlowe. Od lat 30. XX w. weszły
do użycia przy określaniu warunków transakcyjnych. Kolejne wersje precyzowały i uaktualniały obowiązki
umawiających się, Sprzedawcy i Kupującego. Określają wyraźnie podział ryzyk, kosztów i obowiązków związanych z
realizacją transakcji.


Ustalenie obowiązków obydwu stron, moment przejścia ryzyka oraz kosztów, które są ponoszone w związku z
transferem towaru stanowią istotę Incoterms. Konkretnie dotyczą one opłat celnych, kosztów transportu, licencji
eksportowych i importowych, kosztów ubezpieczenia, spedycji, itp., które ponoszą Sprzedający i Kupujący. Lecz nie
określają ich wysokości. Pozostaje to w gestii stron.


Konsekwencje


Określenie konkretnej bazy dostawy upraszcza proces negocjacyjny pod warunkiem, że obydwie strony dokładnie
znają zasady w niej wymienione.


Należy zdawać sobie sprawę jaki rodzaj ryzyk, kosztów i obowiązków przyjmuje się zgadzając się na daną bazę
dostawy. Przeoczenie bądź „lekkie” potraktowanie tej sprawy może mieć zasadnicze znaczenie także dla końcowej
opłacalności transakcji. Tak więc za skrótami EXW, CIF, DAP itd., kryje się cały wachlarz obowiązków, kosztów i ryzyk,
które są dokładnie sprecyzowane.


Czy dane klauzule określają moment przejścia własności? Sprawa nie jest błaha gdy któraś ze stron nie wykonuje
swoich zobowiązań. Szczególnie gdy Kupujący nie płaci za przejęty towar lub bankrutuje.


Incoterms dotyczą nie tylko sfery ekonomicznej transakcji. Mają ścisły związek z międzynarodowym prawem
handlowym.

Kto powinien mieć udział w określaniu bazy dostawy?

Określanie warunków kontraktowych stanowi fundament ekonomiczno-prawny każdej transakcji. Firmy określają swoje standardowe warunki, bądź, ze względu na specyfikę, są one ustalane za każdym razem. Czyli biorą pod uwagę specyfikę produktu oraz praktykę rynkową.

Free on Board czy Carriage Insurance Freight (FOB czy CIF)?, ExWorks czy Delivered Duty Paid (EXW czy DDP)? Co ważne, należy na to zwracać uwagę już na etapie ofertowym aby dobrze porównać konkurencyjność cenową poszczególnych ofert.

Czyli jest to zadanie dla:

• sprzedawców/zakupowców,
• logistyki,
• prawników,
• specjalistów podatkowych,
• wszystkich prowadzących negocjacje handlowe.

Zakres warsztatów

• Omówienie genezy Incoterms.
• Przedstawienie grup baz dostawy: E, F, C, D.
• Omówienie poszczególnych klauzul. Podział kosztów.
• Moment przejścia ryzyka utraty, zniszczenia towaru.
• Kwestia własności towaru.
• Przykłady i ćwiczenia.

Cele i korzyści dla uczestników warsztatów

• Zapoznanie się z podstawami ustalania warunków kontraktowych w oparciu o Incoterms.
• Określenie podejścia do Incoterms w trakcie tworzenia kontraktów.
• Pokazanie korzyści wynikających z uwzględniania poszczególnych klauzul oraz ich wpływu na ostateczny wynik finansowy transakcji.

Do kogo adresowany jest ten warsztat?

• Do określających ramy kontraktowe (warunki) w firmie,
• Do zarządzających sprzedażą/zakupami na poziomie operacyjnym: kierownicy sprzedaży, logistyki, kierownicy kluczowych klientów, planiści, administracja sprzedaży,
• Do współpracujących z działami sprzedaży: członkowie zespołów logistycznych, finansowych, administracyjnych, planistycznych.

Metodyka

Wykłady, dyskusje i ćwiczenia mające na celu aktywny udział uczestników warsztatów.

Rozwiń

Program

9:00

Dzień I

Dzień 1

1.Incoterms co to jest?

– Geneza
– Podstawowe pojęcia

PRZERWA NA KAWĘ

2.Baza dostawy co to jest?

– Co określa?
– Dlaczego ważne?

PRZERWA NA KAWĘ

3.Ryzyka

– Jakie ryzyka określają INCOTERMS?
– Jakimi ryzykami się nie zajmuje?

PRZERWA NA LUNCH

4.Kto powinien się nimi posługiwać?

– Struktura organizacyjna
– Czy to konieczne?

PRZERWA NA KAWĘ

5.Systematyka Klauzul

– Związek z marżą
– Koszty ciągnione

PRZERWA NA KAWĘ

6.Podsumowanie

9:00

Dzień II

Dzień 2

1. Grupa „E”?

– Obowiązki kupującego
– Obowiązki sprzedającego
– Podział kosztów

PRZERWA NA KAWĘ

2. Grupa „F”?

– Obowiązki kupującego
– Obowiązki sprzedającego
– Podział kosztów

PRZERWA NA KAWĘ

3. Grupa „C”?

– Obowiązki kupującego
– Obowiązki sprzedającego
– Podział kosztów

PRZERWA NA LUNCH

4. Grupa „D”?

– Obowiązki kupującego
– Obowiązki sprzedającego
– Podział kosztów

PRZERWA NA KAWĘ

5. Ćwiczenia

– Obowiązki kupującego
– Obowiązki sprzedającego
– Podział kosztów

PRZERWA NA KAWĘ

6. Podsumowanie

Rozwiń

Trener wydarzenia

Regulamin

 • Koszt uczestnictwa jednej osoby w spotkaniu wynosi: 1995 PLN + VAT.
 • Cena obejmuje: prelekcje, materiały ze spotkania.
 • Przesłanie do BMS Poland Group Sp. z o.o. pocztą elektroniczną wypełnionego formularza zgłoszeniowego lub rezerwacja miejsca/miejsc poprzez wypełnienie online Formularza zgłoszenia na konferencje BMS stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o. Faktura pro forma jest standardowo wystawiana i wysyłana drogą mailową po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego. Po zakończeniu warsztatów zostanie wystawiona i przesłana faktura VAT. Zgłaszający wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Płatność może być również dokonana online w momencie rejestracji.
 • Osoba przesyłająca lub wypełniająca online formularz zgłoszeniowy w imieniu Zgłaszającego oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienie do działania  w imieniu i na rzecz zgłaszającego, w szczególności do zwarcia umowy z BMS Poland Group Sp. z o.o..
 • Zgłaszający ma prawo do rezygnacji z udziału na warunkach określonych poniżej. Rezygnacji z udziału należy dokonać w formie pisemnej i przesłać  mailem na adres zgloszenia@bmspolska.pl
 • W przypadku rezygnacji do 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zapłaci opłatę manipulacyjną w wysokości 500 PLN + 23% VAT. Po tym terminie zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o..
 • W przypadku rezygnacji na mniej niż 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o.
 • W przypadku nie dokonania płatności na dzień przed terminem spotkania, uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia pełnej kwoty 1995 PLN + VAT.
 • W przypadku braku uczestnictwa w warsztatach oraz braku pisemnej rezygnacji z udziału w spotkaniu, Zgłaszający zobowiązany jest uiścić pełną kwotę kosztów uczestnictwa w wysokości wynikającej z umowy.
 • Brak wpłaty nie stanowi rezygnacji z udziału w spotkaniu.
 • W miejsce osoby zgłoszonej do udziału w spotkaniu może wziąć udział inna osoba, z tej samej firmy, wskazana przez Zgłaszającego.
 • Zgłaszający wyraża zgodę na umieszczenie logo jego firmy na stronie organizatora w module „Nasi klienci”
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia ze względu na limitowaną liczbę miejsc.
 • Administrator serwisu – BMS Poland Group Sp. z o.o. gromadzi dane osób, które się rejestrują lub składają zamówienia.
 • W momencie złożenia zamówienia, Zamawiający:– wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez BMS Poland Group Sp. z o.o., ul. Młynarska 42 lok. 115, 01-171 Warszawa, właściciela serwisu www.bmspolska.pl w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Użytkownikom udostępniającym dane w trakcie korzystania z serwisu, administrator gwarantuje prawo do wglądu w swoje dane, aktualizowania ich treści oraz ich usuwania. Można tego dokonać, kontaktując się z Administratorem na adres: info@bmspolska.pl– wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od BMS Poland Group Sp. z o.o., (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 “O świadczeniu usług drogą elektroniczną”) oraz podmiotów współpracujących. W każdym momencie Zamawiającemu przysługuje prawo do odwołania powyższej zgody.
  • O akceptacji obu punktów informacja znajduje się bezpośrednio w formularzu rejestracji.
  • Dane użytkowników serwisu www.bmspolska.pl wykorzystywane są tylko do prowadzenia działalności szkoleniowej oraz w prowadzeniu działań marketingowych lub promocyjnych np. wysyłka newslettera/e-mailingu do osób, które wyraziły zgodę na to.
  • Administrator nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych użytkowników serwisu.
  • Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację mojego wizerunku zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.), utrwalonego na wydarzeniach organizowanych przez BMS Poland Group Sp. z o.o. za pomocą aparatu fotograficznego i/lub kamery. Materiał zdjęciowy i filmowy zgromadzony podczas niniejszych konferencji może zostać opublikowany na stronie bmspolska.pl, materiałach graficznych organizatora i kontach portali społecznościowych należących do organizatora
Rozwiń