Data: 07.10.2021 - 08.10.2021
2 dni
Cena: 1995,00zł/os.
Cena online: 1995,00zł/os.
Online
6/10 wolnych miejsc
Zarejestruj się
1
1

Do zapłaty: 1995,00 zł/netto

Cele warsztatu Program Trener

Cele szkolenia:
Poznanie kluczowych zagadnień związanych z zarządzaniem osobami i grupami będącymi w rozproszeniu. Ćwiczenia praktyczne.

Identyfikacja mocnych i słabych stron każdego z uczestników, służąca nakreśleniu kierunków indywidualnego rozwoju zawodowego. Możliwość autentycznej wymiany doświadczeń uczestników szkolenia.

Czas trwania: 2 dni

Rozwiń

Program

Dzień I
09:00 - 16:00

Dzień pierwszy

1. Fazy rozwoju zespołu – zespół a grupa.

2. Charakterystyka zespołu zdalnego, różne rodzaje struktur.

3. Izolacja i brak relacji bezpośrednich.

4. Proces grupowy – droga do budowy zgranego zespołu.

5. Od czego zależy sukces w zespole.

6. Wyzwania managera zespołu –przywódca czy manager.

7. Typologia ról zespołowych.

8. Tożsamość członka zespołu – jak ją budować.

9. Efektywne spotkania w zespole zdalnym – tele- i video-konferencje.

10. Rozwiązywanie problemów w zespole.
a. Diagnoza sił oporu
b. Diagnoz sił wspierających efektywne działanie zespołu

Dzień II
09:00 - 16:00

Dzień drugi

11. Stereotypy i bariery językowe

12. Przykłady narzędzi wspomagających komunikację w zespole

13. Wirtualne miejsce pracy

a. Stworzenie systemu zapewniającego wirtualne miejsce pracy
b. Organizacja i wizualizacja pracy w zespole

14. Delegowanie zadań w zespole

15. Najczęstsze bariery występujące w procesie delegowania w zespole zdalnym

16. Diagnoza zespołu zdalnym za pomocą testu Patricka Lencioniego

17. Praca nad mocnymi stronami zespołu i elementami rozwojowymi

18. Porównanie najpopularniejszych narzędzi wspierających pracę zespołu zdalnego.

a. Komunikacja tekstowa, video i współdzielenie ekranu
b. Współpraca – notatki, wirtualne tablice, współdzielone dokumenty

19. Motywowanie członków zespołu zdalnego

20. Indywidualne podejście – rozmowy motywacyjne

21. Rozwijanie członków zespołu jako ważny element motywacyjny

22. Zbudowanie indywidualnego planu wdrożeniowego przez uczestników warsztatu na podstawie wiedzy i doświadczenia uzyskanego podczas warsztatu.

23. Zakończenie warsztatu.

.

Rozwiń

Trener wydarzenia

Pobierz program

Regulamin

  • Koszt uczestnictwa jednej osoby w spotkaniu wynosi: 1995 PLN + VAT.
  • Cena obejmuje: prelekcje, materiały ze spotkania.
  • Przesłanie do BMS Poland Group Sp. z o.o. pocztą elektroniczną wypełnionego formularza zgłoszeniowego lub rezerwacja miejsca/miejsc poprzez wypełnienie online Formularza zgłoszenia na konferencje BMS stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o. Faktura pro forma jest standardowo wystawiana i wysyłana drogą mailową po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego. Po zakończeniu warsztatów zostanie wystawiona i przesłana faktura VAT. Zgłaszający wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Płatność może być również dokonana online w momencie rejestracji.
  • Osoba przesyłająca lub wypełniająca online formularz zgłoszeniowy w imieniu Zgłaszającego oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienie do działania  w imieniu i na rzecz zgłaszającego, w szczególności do zwarcia umowy z BMS Poland Group Sp. z o.o..
  • Zgłaszający ma prawo do rezygnacji z udziału na warunkach określonych poniżej. Rezygnacji z udziału należy dokonać w formie pisemnej i przesłać  mailem na adres zgloszenia@bmspolska.pl
  • W przypadku rezygnacji do 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zapłaci opłatę manipulacyjną w wysokości 500 PLN + 23% VAT. Po tym terminie zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o..
  • W przypadku rezygnacji na mniej niż 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o.
  • W przypadku nie dokonania płatności na dzień przed terminem spotkania, uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia pełnej kwoty 1995 PLN + VAT.
  • W przypadku braku uczestnictwa w warsztatach oraz braku pisemnej rezygnacji z udziału w spotkaniu, Zgłaszający zobowiązany jest uiścić pełną kwotę kosztów uczestnictwa w wysokości wynikającej z umowy.
  • Brak wpłaty nie stanowi rezygnacji z udziału w spotkaniu.
  • W miejsce osoby zgłoszonej do udziału w spotkaniu może wziąć udział inna osoba, z tej samej firmy, wskazana przez Zgłaszającego.
  • Zgłaszający wyraża zgodę na umieszczenie logo jego firmy na stronie organizatora w module „Nasi klienci”
  • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
  • Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia ze względu na limitowaną liczbę miejsc.
  • Administrator serwisu – BMS Poland Group Sp. z o.o. gromadzi dane osób, które się rejestrują lub składają zamówienia.
  • W momencie złożenia zamówienia, Zamawiający:– wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez BMS Poland Group Sp. z o.o., ul. Młynarska 42 lok. 115, 01-171 Warszawa, właściciela serwisu www.bmspolska.pl w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Użytkownikom udostępniającym dane w trakcie korzystania z serwisu, administrator gwarantuje prawo do wglądu w swoje dane, aktualizowania ich treści oraz ich usuwania. Można tego dokonać, kontaktując się z Administratorem na adres: info@bmspolska.pl– wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od BMS Poland Group Sp. z o.o., (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 “O świadczeniu usług drogą elektroniczną”) oraz podmiotów współpracujących. W każdym momencie Zamawiającemu przysługuje prawo do odwołania powyższej zgody.
   • O akceptacji obu punktów informacja znajduje się bezpośrednio w formularzu rejestracji.
   • Dane użytkowników serwisu www.bmspolska.pl wykorzystywane są tylko do prowadzenia działalności szkoleniowej oraz w prowadzeniu działań marketingowych lub promocyjnych np. wysyłka newslettera/e-mailingu do osób, które wyraziły zgodę na to.
   • Administrator nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych użytkowników serwisu.
   • Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację mojego wizerunku zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.), utrwalonego na wydarzeniach organizowanych przez BMS Poland Group Sp. z o.o. za pomocą aparatu fotograficznego i/lub kamery. Materiał zdjęciowy i filmowy zgromadzony podczas niniejszych konferencji może zostać opublikowany na stronie bmspolska.pl, materiałach graficznych organizatora i kontach portali społecznościowych należących do organizatora
Rozwiń

Uczestnicy kupili także