Data: 21.05.2024 - 22.05.2024
2 dni
Online
10/10 wolnych miejsc
Zarejestruj się
1
1

Do zapłaty: 1995,00 zł/netto

Jakie korzyści uczestnik osiągnie po szkoleniu? Program

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z funkcjami analizy danych przy pomocy języka DAX (Data Analysis Expressions).
Uzyskana wiedza będzie przydatna w konstruowaniu formuł, których użyć możemy do analizy danych w Power BI, SQL Server Analysis Services oraz w dodatku PowerPivot dla MS Excel.

Po szkoleniu uczestnik będzie potrafił:

 • Sprawnie posługiwać się językiem DAX,
 • Budować miary, kolumny oraz tabele obliczeniowe,
 • Tworzyć proste i złożone formuły języka DAX,
 • Zadbać o optymalizację kodu,
 • Używać funkcji matematycznych, statystycznych, logicznych, informacyjnych, dat, rankingu,
 • Tworzyć hierarchie drzewiaste,
 • Obsługiwać relacje.

Dla kogo jest szkolenie:
Osoby wykonujące analizy danych oraz tworzące raporty na podstawie danych pochodzących z innych systemów, baz danych, arkuszy.

Przygotowanie uczestników:
Podstawowa znajomość Power BI lub dodatku Excela Power Pivot (importowanie danych, tworzenie relacji, hierarchii oraz tworzenie podstawowych miar i kolumn kalkulowanych).

Rozwiń

Program

1. Czym jest język DAX?

 • Gdzie znajdziemy język DAX?
 • Istota modelu danych,
 • Organizacja danych.

2. Podstawy języka DAX:

 • Typy danych,
 • Błędy konwersji typów danych,
 • Operatory,
 • Kolumny oraz miary obliczeniowe – tworzenie oraz różnice pomiędzy nimi,
 • Kontekst wykonania (filtru, wiersza, zapytania),
 • Relacje aktywne i nieaktywne,
 • Funkcje daty i czasu (YEAR, MONTH, DAY, WEEKDAY, WEEKNUM, HOUR, MINUTE, DATE, TODAY, NOW),
 • Funkcje informacyjne (ISBLANK, CONTAINS, CONTAINSSTRING, HASONEVALUE, ISEMPTY, ISERROR, ISFIL TERED),
 • Funkcje logiczne (IF, IFERROR, AND, OR, NOT, IFERROR, SWITCH),
 • Operatory logiczne (AND, OR, &&, ||),
 • Funkcje tekstowe (LEFT, RIGHT, MID, LOWER, UPPER, FORMAT),
 • Funkcje matematyczne (DIVIDE, SUM, COUNT, AVERAGE, MIN, MAX, ROUND, ROUNDUP, ROUNDDOWN),
 • Funkcje relacyjne (RELATED, RELATEDTABLE, CROSSFILTER, USERELATIONSHIP),
 • Funkcje rankingowe (RANKX),
 • Funkcje iteracyjne (SUMX, AVERAGEX, MINX, MAXX, FILTER),
 • Ukrywanie kolumn w widoku użytkownika.

3. Hierarchie:

 • Hierarchie automatyczne,
 • Tworzenie hierarchii,
 • Praca z hierarchią (funkcje filtrów).

4. Praca z tabelami w języku DAX:

 • Tabele obliczeniowe,
 • Nakładanie filtrów na tabele,
 • Zdejmowanie filtrów z tabel,
 • Selektywny wybór filtrów,
 • Zmiana kontekstu wykonania zapytania,
 • Dodanie kontekstu filtra – funkcja FILTER,
 • Usunięcie kontekstu filtra – funkcja ALL, ALLEXCEPT.

5. Time Intelligence w DAX:

 • Tworzenie automatycznej tabeli dat,
 • Własna tabela dat,
 • Przydatne funkcje daty i czasu,
 • Sortowanie tabeli dat,
 • Funkcje Time Intelligence w języku DAX (SAMEPERIODLASTYEAR, PREVIOUSYEAR, PREVIOUSQUARTER, PREVIOUSMONTH, PREVIOUSDAY, DATEADD, FIRSTDATE, LASTDATE, DATESBETWEEN, DATEDIFF, TOTALYTD, TOTALMTD, TOTALQTD, DATESINPERIOD, DATESMTD, DATESQTD, DATESYTD).

 

Rozwiń
Pobierz program

Regulamin

 • Koszt uczestnictwa jednej osoby w spotkaniu wynosi: 1995 PLN + VAT.
 • Cena obejmuje: prelekcje, materiały ze spotkania.
 • Przesłanie do BMS Poland Group Sp. z o.o. pocztą elektroniczną wypełnionego formularza zgłoszeniowego lub rezerwacja miejsca/miejsc poprzez wypełnienie online Formularza zgłoszenia na konferencje BMS stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o. Faktura pro forma jest standardowo wystawiana i wysyłana drogą mailową po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego. Po zakończeniu warsztatów zostanie wystawiona i przesłana faktura VAT. Zgłaszający wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Płatność może być również dokonana online w momencie rejestracji.
 • Osoba przesyłająca lub wypełniająca online formularz zgłoszeniowy w imieniu Zgłaszającego oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienie do działania  w imieniu i na rzecz zgłaszającego, w szczególności do zwarcia umowy z BMS Poland Group Sp. z o.o..
 • Zgłaszający ma prawo do rezygnacji z udziału na warunkach określonych poniżej. Rezygnacji z udziału należy dokonać w formie pisemnej i przesłać  mailem na adres zgloszenia@bmspolska.pl
 • W przypadku rezygnacji do 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zapłaci opłatę manipulacyjną w wysokości 500 PLN + 23% VAT. Po tym terminie zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o..
 • W przypadku rezygnacji na mniej niż 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o.
 • W przypadku nie dokonania płatności na dzień przed terminem spotkania, uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia pełnej kwoty 1995 PLN + VAT.
 • W przypadku braku uczestnictwa w warsztatach oraz braku pisemnej rezygnacji z udziału w spotkaniu, Zgłaszający zobowiązany jest uiścić pełną kwotę kosztów uczestnictwa w wysokości wynikającej z umowy.
 • Brak wpłaty nie stanowi rezygnacji z udziału w spotkaniu.
 • W miejsce osoby zgłoszonej do udziału w spotkaniu może wziąć udział inna osoba, z tej samej firmy, wskazana przez Zgłaszającego.
 • Zgłaszający wyraża zgodę na umieszczenie logo jego firmy na stronie organizatora w module „Nasi klienci”
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia ze względu na limitowaną liczbę miejsc.
 • Administrator serwisu – BMS Poland Group Sp. z o.o. gromadzi dane osób, które się rejestrują lub składają zamówienia.
 • W momencie złożenia zamówienia, Zamawiający:– wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez BMS Poland Group Sp. z o.o., ul. Młynarska 42 lok. 115, 01-171 Warszawa, właściciela serwisu www.bmspolska.pl w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Użytkownikom udostępniającym dane w trakcie korzystania z serwisu, administrator gwarantuje prawo do wglądu w swoje dane, aktualizowania ich treści oraz ich usuwania. Można tego dokonać, kontaktując się z Administratorem na adres: info@bmspolska.pl– wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od BMS Poland Group Sp. z o.o., (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 “O świadczeniu usług drogą elektroniczną”) oraz podmiotów współpracujących. W każdym momencie Zamawiającemu przysługuje prawo do odwołania powyższej zgody.
  • O akceptacji obu punktów informacja znajduje się bezpośrednio w formularzu rejestracji.
  • Dane użytkowników serwisu www.bmspolska.pl wykorzystywane są tylko do prowadzenia działalności szkoleniowej oraz w prowadzeniu działań marketingowych lub promocyjnych np. wysyłka newslettera/e-mailingu do osób, które wyraziły zgodę na to.
  • Administrator nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych użytkowników serwisu.
  • Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację mojego wizerunku zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.), utrwalonego na wydarzeniach organizowanych przez BMS Poland Group Sp. z o.o. za pomocą aparatu fotograficznego i/lub kamery. Materiał zdjęciowy i filmowy zgromadzony podczas niniejszych konferencji może zostać opublikowany na stronie bmspolska.pl, materiałach graficznych organizatora i kontach portali społecznościowych należących do organizatora
Rozwiń