Data: 05.12.2024 - 06.12.2024
2 dni
Online
Zarejestruj się
1
1

Do zapłaty: 1995,00 zł/netto

JAKIE SĄ CELE SZKOLENIA? Program

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z funkcjami analizy danych przy pomocy języka DAX (Data Analysis Expressions).

Uzyskana wiedza będzie przydatna w konstruowaniu formuł, których użyć możemy do analizy danych w Power BI, SQL Server Analysis Services oraz w dodatku PowerPivot.

Po szkoleniu uczestnik będzie potrafił:

 • Sprawnie posługiwać się językiem DAX,
 • Budować miary, kolumny oraz tabele obliczeniowe,
 • Tworzyć proste i złożone formuły języka DAX,
 • Zadbać o optymalizację kodu,
 • Używać funkcji matematycznych, statystycznych, logicznych, informacyjnych, dat, rankingu,
 • Tworzyć hierarchie drzewiaste,
 • Obsługiwać relacje.

Dla kogo jest szkolenie:
Osoby wykonujące analizy danych oraz tworzące raporty na podstawie danych pochodzących zmiennych systemów, baz danych, arkuszy.

Przygotowanie uczestników:
Podstawowa znajomość Power BI lub dodatku Excela Power Pivot (importowanie danych, tworzenie relacji, hierarchii oraz tworzenie podstawowych miar i kolumn kalkulowanych).

Rozwiń

Program

9:00

DZIEŃ I

1. Przygotowanie struktury tabel oraz relacji

 • Tabele słownikowe
 • Tabela dat – funkcje CALENDAR, CALENDARAUTO, FORMAT
 • Hierarchie
 • Typy danych
 • Konwersja typów danych
 • Błędy konwersji typów danych
 • Operatory
 • Kolumny oraz miary obliczeniowe – tworzenie oraz różnice pomiędzy nimi
 • Kontekst wykonania (filtru, wiersza, zapytania)
 • Relacje aktywne i nieaktywne

2. Szybkie miary

 • Wykorzystanie predefiniowanych obliczeń
 • Modyfikacja wbudowanych szybkich miar

3. Dobre praktyki przydatne przy tworzeniu skomplikowanych wyrażeń

 • Definiowanie zmiennych
 • Komentarze
 • Czytelna struktura kodu

4. Najczęściej wykorzystywane funkcje

 • Funkcje daty i czasu
  (YEAR, MONTH, DAY, WEEKDAY, WEEKNUM, HOUR, MINUTE, DATE, TODAY, NOW)
 • Funkcje informacyjne
  (ISBLANK, CONTAINS, CONTAINSSTRING, HASONEVALUE, ISEMPTY, ISERROR, ISFILTERED)
 • Funkcje logiczne
  (IF, IFERROR, AND, OR, NOT, IFERROR, SWITCH)
 • Operatory logiczne
  (AND, OR, &&, ||)
 • Funkcje tekstowe
  (LEFT, RIGHT, MID, LOWER, UPPER, FORMAT)
 • Funkcje matematyczne
  (DIVIDE, SUM, COUNT, AVERAGE, MIN, MAX, ROUND, ROUNDUP, ROUNDDOWN)
 • Funkcje relacyjne
  (RELATED, RELATEDTABLE, CROSSFILTER, USERELATIONSHIP)
 • Funkcje rankingowe
  (RANKX)
 • Funkcje iteracyjne
  (SUMX, COUNTX, AVERAGEX, MINX, MAXX, FILTER)
9:00

DZIEŃ II

1. Wykorzystanie funkcji do zmiany kontekstu wiersza i kolumny

 • CALCULATE
 • FILTER
 • ALL, ALLSELECTED, ALLEXCEPT

2. Funkcje warunkowe

 • IF
 • SWITCH
 • OR, AND

3. Wykorzystanie parametrów w obliczeniach

 • Tworzenie tabeli z wartościami parametru
 • Wykorzystanie wartości parametru w obliczeniach

4. Funkcje Time Intelligence

 • SAMEPERIODLASTYEAR, LASTMONTH
 • PARALLELPERIOD, DATEADD
 • PREVIOUSYEAR, PREVIOUSQUARTER, PREVIOUSMONTH, PREVIOUSDA
 • TOTALYTD, TOTALQTD, TOTALMTD
 • DATESYTD, DATESQTD, DATESMTD
 • DATESBETWEEN
 • LASTNONBLANK, LASTNONBLANKVALUE
 • USERELATIONSHIP

5. Filtrowanie danych w na podstawie uprawnień – Row Level Security

 • USERNAME, USERPRINCIPALNAME
Rozwiń
Pobierz program

Regulamin

  • Koszt uczestnictwa jednej osoby w spotkaniu wynosi: 1995 PLN + VAT.
  • Cena obejmuje: prelekcje, materiały ze spotkania.
  • Przesłanie do BMS Poland Group Sp. z o.o. pocztą elektroniczną wypełnionego formularza zgłoszeniowego lub rezerwacja miejsca/miejsc poprzez wypełnienie online Formularza zgłoszenia na konferencje BMS stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o. Faktura pro forma jest standardowo wystawiana i wysyłana drogą mailową po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego. Po zakończeniu warsztatów zostanie wystawiona i przesłana faktura VAT. Zgłaszający wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Płatność może być również dokonana online w momencie rejestracji.
  • Osoba przesyłająca lub wypełniająca online formularz zgłoszeniowy w imieniu Zgłaszającego oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienie do działania  w imieniu i na rzecz zgłaszającego, w szczególności do zwarcia umowy z BMS Poland Group Sp. z o.o..
  • Zgłaszający ma prawo do rezygnacji z udziału na warunkach określonych poniżej. Rezygnacji z udziału należy dokonać w formie pisemnej i przesłać  mailem na adres zgloszenia@bmspolska.pl
  • W przypadku rezygnacji do 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zapłaci opłatę manipulacyjną w wysokości 500 PLN + 23% VAT. Po tym terminie zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o..
  • W przypadku rezygnacji na mniej niż 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o.
  • W przypadku nie dokonania płatności na dzień przed terminem spotkania, uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia pełnej kwoty 1995 PLN + VAT.
  • W przypadku braku uczestnictwa w warsztatach oraz braku pisemnej rezygnacji z udziału w spotkaniu, Zgłaszający zobowiązany jest uiścić pełną kwotę kosztów uczestnictwa w wysokości wynikającej z umowy.
  • Brak wpłaty nie stanowi rezygnacji z udziału w spotkaniu.
  • Cena uczestnictwa dla przedstawicieli firm zewnętrznych, świadczących usługi dla grupy docelowej spotkania wynosi 6995 zł netto. W związku z ograniczoną liczbą tego typu miejsc na spotkaniu, zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia.
  • Poprzez firmę zewnętrzną rozumie się podmiot (przedsiębiorstwo), dla którego grupą docelową potencjalnych klientów są uczestnicy wydarzenia, przy czym każdorazowo zastrzegamy sobie prawo do analizy i interpretacji celu biznesowego podmiotu, który dokonał zgłoszenia.
  • W miejsce osoby zgłoszonej do udziału w spotkaniu może wziąć udział inna osoba, z tej samej firmy, wskazana przez Zgłaszającego.
  • Zgłaszający wyraża zgodę na umieszczenie logo jego firmy na stronie organizatora w module „Nasi klienci”
  • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
  • Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia ze względu na limitowaną liczbę miejsc.
  • Administrator serwisu – BMS Poland Group Sp. z o.o. gromadzi dane osób, które się rejestrują lub składają zamówienia.
  • W momencie złożenia zamówienia, Zamawiający:– wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez BMS Poland Group Sp. z o.o., ul. Młynarska 42 lok. 115, 01-171 Warszawa, właściciela serwisu www.bmspolska.pl w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Użytkownikom udostępniającym dane w trakcie korzystania z serwisu, administrator gwarantuje prawo do wglądu w swoje dane, aktualizowania ich treści oraz ich usuwania. Można tego dokonać, kontaktując się z Administratorem na adres: info@bmspolska.pl– wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od BMS Poland Group Sp. z o.o., (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 “O świadczeniu usług drogą elektroniczną”) oraz podmiotów współpracujących. W każdym momencie Zamawiającemu przysługuje prawo do odwołania powyższej zgody.
   • O akceptacji obu punktów informacja znajduje się bezpośrednio w formularzu rejestracji.
   • Dane użytkowników serwisu www.bmspolska.pl wykorzystywane są tylko do prowadzenia działalności szkoleniowej oraz w prowadzeniu działań marketingowych lub promocyjnych np. wysyłka newslettera/e-mailingu do osób, które wyraziły zgodę na to.
   • Administrator nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych użytkowników serwisu.
   • Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację mojego wizerunku zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.), utrwalonego na wydarzeniach organizowanych przez BMS Poland Group Sp. z o.o. za pomocą aparatu fotograficznego i/lub kamery. Materiał zdjęciowy i filmowy zgromadzony podczas niniejszych konferencji może zostać opublikowany na stronie bmspolska.pl, materiałach graficznych organizatora i kontach portali społecznościowych należących do organizatora.
Rozwiń