Data: 10.10.2022
1 dzień
Cena: 1495,00zł/os.
ONLINE
3/10 wolnych miejsc
Zarejestruj się
1
1

Do zapłaty: 1495,00 zł/netto

Kodeks spółek handlowych pod kątem nowelizacji 2021 Program Trener

Warsztat przygotowany pod kątem nowelizacji przepisów regulujących funkcjonowanie organów spółki z 2021 roku. Podczas wydarzenia w kameralnej grupie pod okiem eksperta zostaną omówione zagadnienia odpowiedzialności zarządu, rady nadzorczej oraz udziałowców, relacje pomiędzy organami spółki i omówienie dokumentacji spółki.

Cele:

• Przedstawienie przepisów prawnych i ich interpretację dotyczącą funkcjonowania organów spółki,
• Omówienie wzajemnych relacji pomiędzy organami,
• Przedstawienie odpowiedzialności zarządu i rady nadzorczej a także przepisy dotyczące dokumentacji korporacyjnej,
• Omówienie dokumentacji rejestrowej oraz czynności prawne,
• Sposoby zabezpieczenia interesu spółki i usprawnienie jej procesów,
• Zabezpieczenie warunków realizacji umowy i dochodzenia roszczeń,
• Poznanie zasad tworzenia uchwał i protokołów z posiedzeń organów spółki,
• Porównanie zmian w przepisach, które wchodzą w życie w 2021

Metodyka:

Szkolenie prowadzone będzie w formie wykładu połączonego z case study, podczas którego uczestnicy na podstawie konkretnych przykładów rozwiązywanych podczas szkolenia zdobędą wiedzę praktyczną w zakresie Kodeksu Spółek Handlowych, jak również zdobędą wiedzę dotycząco zasad rządzących odpowiedzialnością organów zarządzających w spółce.

Dla kogo warsztat:

• Członków Zarządu i Rady Nadzorczej
• Kierowników Biura Zarządu
• Sekretarzy Zarządu i Rady Nadzorczej
• Asystentów Zarządu i Rady Nadzorczej
• Osoby wspierające prawne działania organów spółek
• Wszystkich, którzy chcą pogłębić wiedzę z zakresu KSH i KC

Rozwiń

Program

9:00 - 16:00

1. Prawo holdingowe

• co To jest prawo holdingowe,
• rodzaje grup spółek,
• spółka dominująca i spółka zależna
• wiążące polecenia spółki dominującej,
• odpowiedzialność i jej wyłączenia za działania objęte wiążącymi poleceniami,
• odpowiedzialność za działania spółki zależnej

2. Rada nadzorcza „po nowemu”

• obowiązki informacyjne zarządu względem RN,
• odpowiedzialność RN,
• obligatoryjne sprawozdania z działalności RN do WZA i ZW,
• doradca zewnętrzny, tryb powoływania, cel,
• zgoda RN na umowę ze spółką dominującą
• komitety RN,
• protokołowanie zebrań RN

3. Składanie wniosków do KRS via PRS (Portal Rejestrów Sądowych)

4. Zawiadomienia akcjonariuszy drogą elektroniczną (nowelizacja od 5.10.2021 r.)

5. Prosta spółka akcyjna (odrębności od spółki akcyjnej)

 

 

Rozwiń

Trener wydarzenia

Pobierz program

Regulamin

 • Koszt uczestnictwa jednej osoby w spotkaniu wynosi: 1495 PLN + VAT.
 • Cena obejmuje: prelekcje, materiały ze spotkania.
 • Przesłanie do BMS Poland Group Sp. z o.o. pocztą elektroniczną wypełnionego formularza zgłoszeniowego lub rezerwacja miejsca/miejsc poprzez wypełnienie online Formularza zgłoszenia na konferencje BMS stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o. Faktura pro forma jest standardowo wystawiana i wysyłana drogą mailową po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego. Po zakończeniu warsztatów zostanie wystawiona i przesłana faktura VAT. Zgłaszający wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Płatność może być również dokonana online w momencie rejestracji.
 • Osoba przesyłająca lub wypełniająca online formularz zgłoszeniowy w imieniu Zgłaszającego oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienie do działania  w imieniu i na rzecz zgłaszającego, w szczególności do zwarcia umowy z BMS Poland Group Sp. z o.o..
 • Zgłaszający ma prawo do rezygnacji z udziału na warunkach określonych poniżej. Rezygnacji z udziału należy dokonać w formie pisemnej i przesłać  mailem na adres zgloszenia@bmspolska.pl
 • W przypadku rezygnacji do 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zapłaci opłatę manipulacyjną w wysokości 500 PLN + 23% VAT. Po tym terminie zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o..
 • W przypadku rezygnacji na mniej niż 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o.
 • W przypadku nie dokonania płatności na dzień przed terminem spotkania, uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia pełnej kwoty 1495 PLN + VAT.
 • W przypadku braku uczestnictwa w warsztatach oraz braku pisemnej rezygnacji z udziału w spotkaniu, Zgłaszający zobowiązany jest uiścić pełną kwotę kosztów uczestnictwa w wysokości wynikającej z umowy.
 • Brak wpłaty nie stanowi rezygnacji z udziału w spotkaniu.
 • W miejsce osoby zgłoszonej do udziału w spotkaniu może wziąć udział inna osoba, z tej samej firmy, wskazana przez Zgłaszającego.
 • Zgłaszający wyraża zgodę na umieszczenie logo jego firmy na stronie organizatora w module „Nasi klienci”
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia ze względu na limitowaną liczbę miejsc.
 • Administrator serwisu – BMS Poland Group Sp. z o.o. gromadzi dane osób, które się rejestrują lub składają zamówienia.
 • W momencie złożenia zamówienia, Zamawiający:– wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez BMS Poland Group Sp. z o.o., ul. Młynarska 42 lok. 115, 01-171 Warszawa, właściciela serwisu www.bmspolska.pl w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Użytkownikom udostępniającym dane w trakcie korzystania z serwisu, administrator gwarantuje prawo do wglądu w swoje dane, aktualizowania ich treści oraz ich usuwania. Można tego dokonać, kontaktując się z Administratorem na adres: info@bmspolska.pl– wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od BMS Poland Group Sp. z o.o., (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 “O świadczeniu usług drogą elektroniczną”) oraz podmiotów współpracujących. W każdym momencie Zamawiającemu przysługuje prawo do odwołania powyższej zgody.
  • O akceptacji obu punktów informacja znajduje się bezpośrednio w formularzu rejestracji.
  • Dane użytkowników serwisu www.bmspolska.pl wykorzystywane są tylko do prowadzenia działalności szkoleniowej oraz w prowadzeniu działań marketingowych lub promocyjnych np. wysyłka newslettera/e-mailingu do osób, które wyraziły zgodę na to.
  • Administrator nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych użytkowników serwisu.
  • Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację mojego wizerunku zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.), utrwalonego na wydarzeniach organizowanych przez BMS Poland Group Sp. z o.o. za pomocą aparatu fotograficznego i/lub kamery. Materiał zdjęciowy i filmowy zgromadzony podczas niniejszych konferencji może zostać opublikowany na stronie bmspolska.pl, materiałach graficznych organizatora i kontach portali społecznościowych należących do organizatora
Rozwiń