Data: 27.02.2024 - 28.02.2024
2 dni
Cena: 2495,00zł/os.
Warszawa
Zarejestruj się
1
1

Do zapłaty: 2495,00 zł/netto

Jakie korzyści uczestnik osiągnie po szkoleniu? Program

• Rozwój kompetencji menedżerskich, w aspekcie rozwoju osobistego oraz w pracy z podległymi pracownikami.
• Zdobycie konkretnej, praktycznej wiedzy i umiejętności związanych z zarządzaniem osobami i grupami. Wiedza na temat tego jak przejść drogę: kiedyś byłem kolegą teraz jestem i kolegą i szefem.
• Skuteczne wpływanie na zespół, poszczególnych pracowników.
• Zdobycie narzędzi do wypracowania autorytetu nieformalnego u ludzi.
• Zwiększenie swojej efektywności w tych obszarach.

KORZYŚCI Z UDZIAŁU W SZKOLENIU:
• Poznanie kluczowych zagadnień związanych z zarządzaniem osobami i grupami.
• Rozwój kompetencji w świetle przykładów wykorzystywanych przez najskuteczniejszych menedżerów
• Poznanie i rozpoznawanie własnego typu zachowania i potrzeb podwładnych.
• Wykorzystanie komunikacji w sytuacjach menedżerskich.
• Wyszczególnienie i przećwiczenie kluczowych umiejętności menedżerskich.
• Identyfikacja mocnych i słabych stron każdego z uczestników, służąca nakreśleniu kierunków indywidualnego rozwoju zawodowego.
• Doskonalenie umiejętności pracy z ludźmi w Twoim zespole stosownie do indywidualnych doświadczeń, możliwości i potrzeb.

METODOLOGIA:
Szkolenie będzie realizowane metodami warsztatowymi, angażującymi uczestników, przewidziane są m.in.:
• odgrywanie ról – scenki
• ćwiczenia w grupie
• ćwiczenia w podgrupach
• dyskusje
• praca indywidualna

Rozwiń

Program

9:00

Dzień I

Moduł I
Od czego zależy sukces w zarządzaniu zespołem? Poznanie roli, znaczenia zarządzania zespołem, przywództwa.

 • Co odróżnia zespół od grupy, lidera od szefa?
 • Ważniejsze dla nas jest dlaczego niż co: kontrola, ocena, ludzie
 • Metody motywowania dostosowane do etapu rozwoju, na którym znajduje się pracownik. Zmiana z kolegi na szefa? Jak przejść drogę: kiedyś byłem kolegą teraz jestem i kolegą i szefem?
 • Narzędzia do budowania autorytetu wśród załogi.

Moduł II
Nasze wartości, style kierowania.
Poznanie wagi i roli wspólnych wartości, dostosowanie stylu kierowania do pracownika i sytuacji.

 • Określenie najważniejszych wspólnych wartości
 • Kierunki rozwoju:
  – 4 Style kierowania
  – zarządzanie sytuacyjne – Blanchard.
  – motywacja poza finansowa

Moduł III
6 funkcji menedżera, delegowanie zadań i uprawnień, podział załogi na 3 grupy.
Zagłębienie się w warsztat codziennej pracy szefa zespołu, właściwe delegowanie zadań i władzy, umiejętne postępowanie z różnymi typami pracowników.

 • Sześć funkcji menedżera
 • Delegowanie zadań
 • Do 3 razy to samo zadanie
 • Czy wszyscy ludzie to kapitał
 • Gdy firma ma kłopoty, najpierw zwalnia ludzi – optimum zatrudnienia, a wypracowanie przychodu
 • Pomocnik menedżera przy delegowaniu zadań
 • Delegowanie uprawnień – Empowerment – zwiększenie poczucia odpowiedzialności i zaangażowania

 

9:00

Dzień II

Moduł IV

Asertywność w komunikacji, nagradzanie, chwalenie, krytykowanie, przekazywanie trudnej informacji, zależności w zarządzaniu.
Podsumowanie, utrwalenie zdobytej wiedzy, zdobycie nowej wiedzy o dobrej asertywnej komunikacji, w jej głównych aspektach.

 • Asertywność w komunikacji. Komunikat „ja”
 • Asertywne stawianie granic. Etapy rozmów korygujących
 • Asertywna odmowa – techniki pomagające w asertywnej odmowie
 • Chwalenie i krytykowanie:

– ocena
– informacja zwrotna
– nagradzanie i chwalenie
– publicznie czy w 4 oczy
– krytyka motywująca/zniechęcająca
– FUKO
– kanapka krytyki – konstruktywna krytyka

 • Przekazywanie trudnej informacji
 • Zależności

 

Moduł V

Ćwiczenie scenki – odgrywanie ról
Ocena stylu zarządzania menedżera, metod motywowania, doboru argumentów, zrozumienia zasad komunikacji w kontekście zdobytej podczas szkolenia wiedzy.

Rozwiń
Pobierz program

Regulamin

 • Koszt uczestnictwa jednej osoby w spotkaniu wynosi: 2495 PLN + VAT.
 • Cena obejmuje: prelekcje, materiały ze spotkania, przerwy kawowe, przerwy lunchowe.
 • Przesłanie do BMS Poland Group Sp. z o.o. pocztą elektroniczną wypełnionego formularza zgłoszeniowego lub rezerwacja miejsca/miejsc poprzez wypełnienie online Formularza zgłoszenia na konferencje BMS stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o. Faktura pro forma jest standardowo wystawiana i wysyłana drogą mailową po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego. Po zakończeniu warsztatów zostanie wystawiona i przesłana faktura VAT. Zgłaszający wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Płatność może być również dokonana online w momencie rejestracji.
 • Osoba przesyłająca lub wypełniająca online formularz zgłoszeniowy w imieniu Zgłaszającego oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienie do działania  w imieniu i na rzecz zgłaszającego, w szczególności do zwarcia umowy z BMS Poland Group Sp. z o.o..
 • Zgłaszający ma prawo do rezygnacji z udziału na warunkach określonych poniżej. Rezygnacji z udziału należy dokonać w formie pisemnej i przesłać  mailem na adres zgloszenia@bmspolska.pl
 • W przypadku rezygnacji do 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zapłaci opłatę manipulacyjną w wysokości 500 PLN + 23% VAT. Po tym terminie zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o..
 • W przypadku rezygnacji na mniej niż 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o.
 • W przypadku nie dokonania płatności na dzień przed terminem spotkania, uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia pełnej kwoty 2495 PLN + VAT.
 • W przypadku braku uczestnictwa w warsztatach oraz braku pisemnej rezygnacji z udziału w spotkaniu, Zgłaszający zobowiązany jest uiścić pełną kwotę kosztów uczestnictwa w wysokości wynikającej z umowy.
 • Brak wpłaty nie stanowi rezygnacji z udziału w spotkaniu.
 • W miejsce osoby zgłoszonej do udziału w spotkaniu może wziąć udział inna osoba, z tej samej firmy, wskazana przez Zgłaszającego.
 • Zgłaszający wyraża zgodę na umieszczenie logo jego firmy na stronie organizatora w module „Nasi klienci”
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia ze względu na limitowaną liczbę miejsc.
 • Administrator serwisu – BMS Poland Group Sp. z o.o. gromadzi dane osób, które się rejestrują lub składają zamówienia.
 • W momencie złożenia zamówienia, Zamawiający:– wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez BMS Poland Group Sp. z o.o., ul. Młynarska 42 lok. 115, 01-171 Warszawa, właściciela serwisu www.bmspolska.pl w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Użytkownikom udostępniającym dane w trakcie korzystania z serwisu, administrator gwarantuje prawo do wglądu w swoje dane, aktualizowania ich treści oraz ich usuwania. Można tego dokonać, kontaktując się z Administratorem na adres: info@bmspolska.pl– wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od BMS Poland Group Sp. z o.o., (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 “O świadczeniu usług drogą elektroniczną”) oraz podmiotów współpracujących. W każdym momencie Zamawiającemu przysługuje prawo do odwołania powyższej zgody.
  • O akceptacji obu punktów informacja znajduje się bezpośrednio w formularzu rejestracji.
  • Dane użytkowników serwisu www.bmspolska.pl wykorzystywane są tylko do prowadzenia działalności szkoleniowej oraz w prowadzeniu działań marketingowych lub promocyjnych np. wysyłka newslettera/e-mailingu do osób, które wyraziły zgodę na to.
  • Administrator nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych użytkowników serwisu.
  • Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację mojego wizerunku zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.), utrwalonego na wydarzeniach organizowanych przez BMS Poland Group Sp. z o.o. za pomocą aparatu fotograficznego i/lub kamery. Materiał zdjęciowy i filmowy zgromadzony podczas niniejszych konferencji może zostać opublikowany na stronie bmspolska.pl, materiałach graficznych organizatora i kontach portali społecznościowych należących do organizatora
Rozwiń