Data: 17.06.2020 - 18.06.2020
2 dni
Cena: 3495,00zł/os.
Warszawa
4 wolne miejsca
Zarejestruj się
1
1

Do zapłaty: 3495,00 zł/netto

Dlaczego warto? Program Trenerzy

To już XVI edycja spotkania, które cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem i ma swoją stałą grupę słuchaczy pojawiających się regularnie.

Twardy HR zestawiony z tzw. miękkimi formami motywacji stanowi wyzwanie. Trudno jest zaciekawić uczestników ich codziennością, kiedy robi się to po raz szesnasty.

Ludzie, którzy pojawią się na naszym spotkaniu mają duże doświadczenie w analizie rozwiązań dotyczących wynagrodzeń w skali dużej firmy. Są ekspertami, których wiedza pozwala zapewnić uczestników o fachowości wygłaszanych prelekcji, mają ogromne doświadczenie, a praca jest ich pasją, nie przykrą koniecznością.

Wpływanie na motywację pracowników systemami premiowymi oraz bezgotówkowymi systemami nagradzania zyskują nowy wymiar w dobie powszechnej digitalizacji zawodów. Trzeba zdefiniować je na nowo.

Serdecznie zapraszamy!

Rozwiń

Program

ŚRODA, 17 CZERWCA

9:30

Rozpoczęcie spotkania, przedstawienie się uczestników oraz prelegentów.

10:00

Benefity i programy dla pracowników, wspierające budowę przyjaznego środowiska pracy – rozwiązania w DHL Parcel Polska.

•Elastyczne formy pracy: telepraca, home office, elastyczny czas pracy, dodatkowe dni wolne.
•Pozafinansowe benefity & Kafeteria.
•Programy dla pracowników: ergonomia, wellbeing, sport.

11:00

Przerwa na kawę

11:15

Ewolucja rozwiązań motywacyjnych w GK ORLEN.

•Trendy rynkowe i wynikające z nich priorytety strategiczne.
•Narzędzie motywacyjne stosowanie w GK Orlen.
•TRS – podejście pakietowe do wynagradzania i benefitów.
•Dbanie o spójność z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych firm w GK.
•Benefity nowy filar motywacji.
•Komunikacja systemów motywacyjnych.

12:15

Przerwa na lunch

13:15

Zaufanie partnerów zbiorowych stosunków pracy w zakładzie pracy, fundamentem budowy systemu wynagradzania.

•Zakres przedmiotowy systemu wynagradzania.
•Zaufanie pracowników do pracodawcy jako warunek sine qua non do zbudowania systemu wynagradzania i jego realizacji.
•Rozwiązanie praktyczne case study.

14:15

Przerwa na kawę

14:30

Różnorodność, a wynagrodzenia. Jak zbudować system motywacyjny w przemyśle ciężkim?

•Czego oczekują pracownicy blue collars? Czy możliwe jest wspólne działanie?
•Związki zawodowe jako partner tworzenia systemów motywacyjnych.
•Pozafinansowe systemy motywacyjne , czyli zbudujmy zaangażowanie.
•Model flexibility – elastyczność jako narzędzie motywacyjne.

15:30

Planowane zakończenie pierwszego dnia spotkania i transfer do restauracji na przyjęcie integracyjne.

CZWARTEK, 18 CZERWCA

9:45

Rejestracja, poranna kawa, rozmowy kuluarowe.

10:00

Negatywne przykłady wpływu systemów premiowania i motywacji na pracowników oraz na ich podstawie tworzenie nowych rozwiązań – geneza oraz case study.

•Funkcje nagród w biznesie.
•Nagroda a premia – podstawowe różnice.
•Co lubią menadżerowie – elastyczność czy twarde regulacje.
•Nagrody jako ekwiwalent braku systemu motywacyjnego.
•Analityka w procesie nagród – czy zawsze Ci sami otrzymują nagrody?
•Zmiana zasad – czy zastąpienie nagród system motywacyjnym ma sens?
•Nowy system premiowy – jaki jest jego cel?
•Komunikacja nowego systemu motywacyjnego.
•Puls check nowego systemu.

11:00

Przerwa na kawę

11:15

Jak zatrzymać najlepszych Pracowników? - Case study

•Najlepszy Pracownik w organizacji – definicja i sposoby selekcji w Suez.
•Development Center – jedna z metod oceny potencjału Pracownika.
•Co motywuje najlepszych Pracowników?
•Programy rozwojowe jako element retencji najlepszych Pracowników.

12:15

Przerwa na lunch

13:15

Wynagrodzenia i Systemy Motywacyjne na przykładzie wybranych case studies.

•Ewolucja rynku wynagrodzeń – wyzwania rynku.
•Quo Vadis – Zmiana znaczenia systemów motywacyjnych dla pracowników i organizacji.
•Budowa systemu motywacyjnego dziś – case study czyli węzeł gordyjski na krańcach nowoczesnej organizacji.
– Oczekiwania Zarządu.
– Wymogi regulacyjne na progu ingerencji w systemy motywacyjne.
– Nowe spojrzenie kadry kierowniczej.
– Oczekiwania pracowników – klasyczne potrzeby.
•System motywacyjny jako pułapka rozwoju biznesu czyli skutki niewłaściwych dyskusji.
•Alternatywne modele motywacyjne.

14:15

Przerwa na kawę

14:30

Strategic Workforce Planning, czyli nowoczesne podejście do długofalowego planowania zasobów ludzkich, działań HRowych i wynagrodzeniowych w Santander Bank Polska.

•Wyzwania rynku pracy w czasach transformacji cyfrowej.
•Kompetencje przyszłości. Jak zidentyfikować i utrzymać grupy pracowników o kluczowych kompetencjach dla organizacji?
•Różnice pomiędzy tradycyjnym budżetowaniem a Strategic Workforce Planning.
•Strategic Workforce Planning jako narzędzie wspierające analizę obecnych zasobów ludzkich i kompetencyjnych banku, identyfikację przyszłych potrzeb ilościowych i kompetencyjnych, identyfikację grup pracowników o kluczowych kompetencjach dla organizacji, planowanie działań HRowych, w tym wynagrodzeniowych.

15:30

Planowane zakończenie spotkania.

Rozwiń

Trenerzy wydarzenia

Pobierz program

Regulamin

  • Koszt uczestnictwa jednej osoby w spotkaniu wynosi: 3495 PLN + VAT.
  • Cena obejmuje: prelekcje, materiały ze spotkania, przerwy kawowe, lunch.
  • Przesłanie do BMS Polska Group Sp. z o.o. pocztą elektroniczną wypełnionego formularza zgłoszeniowego lub rezerwacja miejsca/miejsc poprzez wypełnienie online Formularza zgłoszenia na konferencje BMS stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a BMS Polska Group Sp. z o.o. Faktura pro forma jest standardowo wystawiana i wysyłana drogą mailową po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego. Po zakończeniu warsztatów zostanie wystawiona i przesłana faktura VAT. Zgłaszający wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Płatność może być również dokonana online w momencie rejestracji.
  • Osoba przesyłająca lub wypełniająca online formularz zgłoszeniowy w imieniu Zgłaszającego oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienie do działania  w imieniu i na rzecz zgłaszającego, w szczególności do zwarcia umowy z BMS Polska Group Sp. z o.o..
  • Zgłaszający ma prawo do rezygnacji z udziału na warunkach określonych poniżej. Rezygnacji z udziału należy dokonać w formie pisemnej i przesłać  mailem na adres zgloszenia@bmspolska.pl
  • W przypadku rezygnacji do 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zapłaci opłatę manipulacyjną w wysokości 500 PLN + 23% VAT. Po tym terminie zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Polska Group Sp. z o.o..
  • W przypadku rezygnacji na mniej niż 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Polska Group Sp. z o.o.
  • W przypadku nie dokonania płatności na dzień przed terminem spotkania, uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia pełnej kwoty 3495 PLN + VAT.
  • W przypadku braku uczestnictwa w warsztatach oraz braku pisemnej rezygnacji z udziału w spotkaniu, Zgłaszający zobowiązany jest uiścić pełną kwotę kosztów uczestnictwa w wysokości wynikającej z umowy.
  • Brak wpłaty nie stanowi rezygnacji z udziału w spotkaniu.
  • Cena uczestnictwa dla przedstawicieli firm zewnętrznych, świadczących usługi dla grupy docelowej spotkania wynosi 4995 zł netto. W związku z ograniczoną liczbą tego typu miejsc na spotkaniu, zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia.
  • Poprzez firmę zewnętrzną rozumie się podmiot (przedsiębiorstwo), dla którego grupą docelową potencjalnych klientów są uczestnicy wydarzenia, przy czym każdorazowo zastrzegamy sobie prawo do analizy i interpretacji celu biznesowego podmiotu, który dokonał zgłoszenia.
  • W miejsce osoby zgłoszonej do udziału w spotkaniu może wziąć udział inna osoba, z tej samej firmy, wskazana przez Zgłaszającego.
  • Zgłaszający wyraża zgodę na umieszczenie logo jego firmy na stronie organizatora w module „Nasi klienci”
  • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
  • Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia ze względu na limitowaną liczbę miejsc.
  • Administrator serwisu – BMS Polska Group Sp. z o.o. gromadzi dane osób, które się rejestrują lub składają zamówienia.
  • W momencie złożenia zamówienia, Zamawiający:– wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez BMS Polska Group Sp. z o.o., ul. Młynarska 42 lok. 115, 01-171 Warszawa, właściciela serwisu www.bmspolska.pl w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Użytkownikom udostępniającym dane w trakcie korzystania z serwisu, administrator gwarantuje prawo do wglądu w swoje dane, aktualizowania ich treści oraz ich usuwania. Można tego dokonać, kontaktując się z Administratorem na adres: info@bmspolska.pl– wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od BMS Polska Group Sp. z o.o., (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 “O świadczeniu usług drogą elektroniczną”) oraz podmiotów współpracujących. W każdym momencie Zamawiającemu przysługuje prawo do odwołania powyższej zgody.
   • O akceptacji obu punktów informacja znajduje się bezpośrednio w formularzu rejestracji.
   • Dane użytkowników serwisu www.bmspolska.pl wykorzystywane są tylko do prowadzenia działalności szkoleniowej oraz w prowadzeniu działań marketingowych lub promocyjnych np. wysyłka newslettera/e-mailingu do osób, które wyraziły zgodę na to.
   • Administrator nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych użytkowników serwisu.
   • Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację mojego wizerunku zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.), utrwalonego na wydarzeniach organizowanych przez BMS Polska Group Sp. z o.o. za pomocą aparatu fotograficznego i/lub kamery. Materiał zdjęciowy i filmowy zgromadzony podczas niniejszych konferencji może zostać opublikowany na stronie bmspolska.pl, materiałach graficznych organizatora i kontach portali społecznościowych należących do organizatora.
Rozwiń

Uczestnicy kupili także