Data: 21.06.2022 - 22.06.2022
2 dni
Cena: 1995,00zł/os.
Online
3/10 wolnych miejsc
Zarejestruj się
1
1

Do zapłaty: 1995,00 zł/netto

Cele warsztatu Program Trener

Celem warsztatu jest:

 • Nabycie wiedzy o zarządzaniu procesowym i systemowym podejściu do zarządzania.
 • Zrozumienie konieczności zarządzania procesowego i podnoszenia dojrzałości organizacji.
 • Poznanie zadań organizacji w zakresie nowoczesnego zarządzania.

Na szkoleniu nauczysz się jak:

 • modelować procesy biznesowe we własnej organizacji,
 • opisywać zdarzenia i przypisywać jednoznacznie role procesowe,
 • stosować w praktyce różne sposoby i techniki opisywania procesu,
 • właściwie określać mierniki efektywności procesu,
 • koncentrować swoją uwagę na działaniach optymalizujących konkretne procesy

Czas trwania: 2 dni

Rozwiń

Program

Dzień I
09:00 - 16:00

Dzień pierwszy

Moduł I:

Procesy i zasady zarządzania nimi.

 • Proces i podejście procesowe.
 • Geneza zarządzania procesowego.
 • 4 funkcje zarządzania zgodnie z cyklem Deminga
 • Architektury procesów w organizacji.
 • Zarządzanie procesami a strategia organizacji.

 

Moduł II:

Identyfikacja procesów biznesowych.

 • Właściciel procesu (rola, zadania, relacje z kierownikami funkcjonalnymi).
 • Utrzymanie procesu (dane i sprzężenie zwrotne, łańcuchy i sieci).
 • Rodzaje procesów i ich przebieg.
 • Identyfikacja procesów strategicznych i wspierających.
 • Definiowanie celów biznesowych.

Moduł III:

Identyfikacja i analiza procesów HR.

 • Identyfikacja procesów HR strategicznych i wspierających.
 • Ocena zdolności jakościowej procesu HR.
 • Identyfikacja i opis problemów w procesie HR.
 • Zastosowanie analizy Pareto.
 • Ustalanie źródeł przyczyn problemu – Diagram Ishikawy (Fish bone) oraz 5 WHY.
 • Narzędzia do analizy przyczyn problemu – analiza pola sił, arkusz diagnostyki przyczyn oporu.
 • Opracowanie, ocena i wybór rozwiązania.

Moduł IV

Zarządzanie procesowe a zarządzanie zmianą

 • Przebieg procesów w istniejącej strukturze firmy.
 • Problemy i marnotrawstwa – identyfikacja „wąskich gardeł” procesu HR.
 • Zarządzanie procesowe a model skutecznego wdrażania zmian organizacyjnych perspektywa przedsiębiorstwa.
 • Zarządzanie procesowe a model skutecznego wdrażania zmian organizacyjnych perspektywa zespołu i jednostki.
 • Narzędzia do analizy przyczyn oporu – analiza pola sił, arkusz diagnostyki przyczyn oporu.
 • Wskaźniki skuteczności i efektywności HR wdrażania zmiany z kluczowych perspektyw.
Dzień II
09:00 - 16:00

Dzień drugi

Moduł V

Zasady zarządzania procesem HR skierowane do ciągłego doskonalenia

 

 • Kaizen jako ciągłe usprawnianie w perspektywie organizacji, miejsca pracy i siebie samego.
 • Metodyki doskonalenia procesów: Lean Management, Six Sigma.
 • Doskonalenie procesów HR a zwinne zarządzanie projektami- czyli Agile w HR.
 • Mapowanie docelowego stanu.

Moduł VI

Modelowaniem procesów HR

 • Modelowanie procesu, zarządzanie procesowe i doskonalenie procesów HR.
 • Metody i techniki doskonalenia procesów biznesowych w spojrzeniu HR-owym.
 • Kompetencje/umiejętności a działania w ramach zarządzania procesowego.
 • Doskonalenie procesów – cykl PDCA.
 • Wprowadzanie zarządzania zorientowanego procesowo – elementy składowe standaryzacji procesu.
 • Definiowanie ryzyka w procesach HR i sposoby zarządzania nimi

Moduł VII

Mapowanie i optymalizacja procesów.

 • Wybór procesu i celu poprawy.
 • Tworzenie zespołu poprawy procesu.
 • Implementacji usprawnień w procesach biznesowych
 • Mapowanie procesu.
 • Plan wdrożenia zmiany procesu.
 • Technika RACI/SIPOC do opisywania i modelowania procesów.
 • Podsumowanie oraz ocena uzyskanych wyników optymalizacji procesów
Rozwiń

Trener wydarzenia

Regulamin

 

 • Koszt uczestnictwa jednej osoby w spotkaniu wynosi: 1995 PLN + VAT.
 • Cena obejmuje: prelekcje, materiały ze spotkania.
 • Przesłanie do BMS Poland Group Sp. z o.o. pocztą elektroniczną wypełnionego formularza zgłoszeniowego lub rezerwacja miejsca/miejsc poprzez wypełnienie online Formularza zgłoszenia na konferencje BMS stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o. Faktura pro forma jest standardowo wystawiana i wysyłana drogą mailową po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego. Po zakończeniu warsztatów zostanie wystawiona i przesłana faktura VAT. Zgłaszający wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Płatność może być również dokonana online w momencie rejestracji.
 • Osoba przesyłająca lub wypełniająca online formularz zgłoszeniowy w imieniu Zgłaszającego oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienie do działania  w imieniu i na rzecz zgłaszającego, w szczególności do zwarcia umowy z BMS Poland Group Sp. z o.o..
 • Zgłaszający ma prawo do rezygnacji z udziału na warunkach określonych poniżej. Rezygnacji z udziału należy dokonać w formie pisemnej i przesłać  mailem na adres zgloszenia@bmspolska.pl
 • W przypadku rezygnacji do 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zapłaci opłatę manipulacyjną w wysokości 500 PLN + 23% VAT. Po tym terminie zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o..
 • W przypadku rezygnacji na mniej niż 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o.
 • W przypadku nie dokonania płatności na dzień przed terminem spotkania, uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia pełnej kwoty 1995 PLN + VAT.
 • W przypadku braku uczestnictwa w warsztatach oraz braku pisemnej rezygnacji z udziału w spotkaniu, Zgłaszający zobowiązany jest uiścić pełną kwotę kosztów uczestnictwa w wysokości wynikającej z umowy.
 • Brak wpłaty nie stanowi rezygnacji z udziału w spotkaniu.
 • W miejsce osoby zgłoszonej do udziału w spotkaniu może wziąć udział inna osoba, z tej samej firmy, wskazana przez Zgłaszającego.
 • Zgłaszający wyraża zgodę na umieszczenie logo jego firmy na stronie organizatora w module „Nasi klienci”
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia ze względu na limitowaną liczbę miejsc.
 • Administrator serwisu – BMS Poland Group Sp. z o.o. gromadzi dane osób, które się rejestrują lub składają zamówienia.
 • W momencie złożenia zamówienia, Zamawiający:– wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez BMS Poland Group Sp. z o.o., ul. Młynarska 42 lok. 115, 01-171 Warszawa, właściciela serwisu www.bmspolska.pl w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Użytkownikom udostępniającym dane w trakcie korzystania z serwisu, administrator gwarantuje prawo do wglądu w swoje dane, aktualizowania ich treści oraz ich usuwania. Można tego dokonać, kontaktując się z Administratorem na adres: info@bmspolska.pl– wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od BMS Poland Group Sp. z o.o., (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 “O świadczeniu usług drogą elektroniczną”) oraz podmiotów współpracujących. W każdym momencie Zamawiającemu przysługuje prawo do odwołania powyższej zgody.
  • O akceptacji obu punktów informacja znajduje się bezpośrednio w formularzu rejestracji.
  • Dane użytkowników serwisu www.bmspolska.pl wykorzystywane są tylko do prowadzenia działalności szkoleniowej oraz w prowadzeniu działań marketingowych lub promocyjnych np. wysyłka newslettera/e-mailingu do osób, które wyraziły zgodę na to.
  • Administrator nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych użytkowników serwisu.
  • Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację mojego wizerunku zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.), utrwalonego na wydarzeniach organizowanych przez BMS Poland Group Sp. z o.o. za pomocą aparatu fotograficznego i/lub kamery. Materiał zdjęciowy i filmowy zgromadzony podczas niniejszych konferencji może zostać opublikowany na stronie bmspolska.pl, materiałach graficznych organizatora i kontach portali społecznościowych należących do organizatora
Rozwiń

Uczestnicy kupili także