Data: 05.11.2024 - 06.11.2024
2 dni
Online
Zarejestruj się
1
1

Do zapłaty: 0,00 zł/netto

Jakie korzyści uczestnicy osiągną po szkoleniu? Program

 •  Cechy charakterystyczne dla różnych pokoleń na rynku pracy
 • Co łączy, a co dzieli różne pokolenia
 • Jak dobrać odpowiednią ścieżkę rozwoju adekwatną do pokolenia
Rozwiń

Program

9:00

Dzień I

1. Charakterystyka pokoleń

 • Jakie pokolenie reprezentuję?
 • Szczegółowa charakterystyka pokoleń BB, X, Y, Z
 • Analiza SWOT każdego z pokoleń

2. Co łączy, a co dzieli poszczególne pokolenia?

 • Autodiagnoza budująca większą samoświadomość
 • Potrzeby psychologiczne, merytoryczne oraz proceduralne każdego pokolenia
 • Zrozumienie możliwości i wartości charakterystycznych dla danego pokolenia
 • Budowanie otwartości i zaufania w zespole zróżnicowanym wiekowo


3. Wpływ różnorodności na efektywność zespołów

 • Budowanie zespołu w oparciu o różnorodność
 • Sposoby postępowania menedżera w procesie grupowym
 • Najlepsze pomysły rodzą się z różnorodności – studium przypadku
 • Budowanie autorytetu w oczach różnych pokoleń – najlepsze praktyki

4. Jak zarządzać zespołami zróżnicowanymi pokoleniowo?

 • Różnice w podejściu do celów i planowania realizacji zadań
 • Jak zorganizować pracę w zespole aby wykorzystać różnice pokoleniowe
 • Motywowanie i angażowanie różnych pokoleń
 • Motywatory ważne dla BB, X, Y, Z
 • Jak przydzielać zadania, organizować zasoby i moderować współpracę międzypokoleniową?
 • Jak na kontrolę, monitoring i egzekucję zadań reagują poszczególne pokolenia?
 • Organizacja stanowiska pracy dla pokolenia Y i Z
 • Rekrutacja pracowników z pokolenia Y i Z – jak sprzedaż im pracę w naszej firmie?
9:00

Dzień II

1. Skuteczna komunikacja z poszczególnymi pokoleniami i międzypokoleniowa

 • Style komunikacji w zależności od osobowości pracownika?
 • Co łączy i czy coś dzieli w tym zakresie różne pokolenia?
 • Jak komunikować się z danym stylem osobowości z pokolenia BB, X, Y, Z?
 • Co lubi a czego nie lubi we wzajemnej komunikacji i współpracy reprezentant danego pokolenia
 • Dlaczego warto „budować mosty” pokoleniowe dostosowując przekaz do odbiorcy?
 • Jak na poszczególne pokolenia działa informacja zwrotna?
 • Rola docenienia i chwalenia w rozwoju pokolenia Y i Z

2. Jak rozwijać w pracy reprezentantów poszczególnych pokoleń?

 • Budowanie ścieżki rozwoju uwzględniającego preferencje każdego z pokoleń
 • Budowanie ścieżki kariery ukierunkowanej na awans.
 • Rola informacji zwrotnej w rozwoju pracownika – co lubią a czego nie lubią dane pokolenia?
 • Scenariusz rozmowy rozwojowej i oceniającej
 • Metody i narzędzia rozwoju adekwatne do potrzeb i preferencji każdego pokolenia

3. Trudne sytuacje generowane przez konflikt pokoleniowy w firmach

 • Z czego wynikają konflikty – identyfikacja przyczyn konfliktów pokoleniowych w organizacjach
 • Rodzaje konfliktów pokoleniowych
 • Jak eliminować konflikty
 • Rola przekonań w tworzeniu i eliminacji konfliktów
 • Style rozwiązywania sytuacji konfliktowych
Rozwiń
Pobierz program

Regulamin

 • Koszt uczestnictwa jednej osoby w spotkaniu wynosi: 1995 PLN + VAT.
 • Cena obejmuje: prelekcje, materiały ze spotkania.
 • Przesłanie do BMS Poland Group Sp. z o.o. pocztą elektroniczną wypełnionego formularza zgłoszeniowego lub rezerwacja miejsca/miejsc poprzez wypełnienie online Formularza zgłoszenia na konferencje BMS stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o. Faktura pro forma jest standardowo wystawiana i wysyłana drogą mailową po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego. Po zakończeniu warsztatów zostanie wystawiona i przesłana faktura VAT. Zgłaszający wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Płatność może być również dokonana online w momencie rejestracji.
 • Osoba przesyłająca lub wypełniająca online formularz zgłoszeniowy w imieniu Zgłaszającego oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienie do działania  w imieniu i na rzecz zgłaszającego, w szczególności do zwarcia umowy z BMS Poland Group Sp. z o.o..
 • Zgłaszający ma prawo do rezygnacji z udziału na warunkach określonych poniżej. Rezygnacji z udziału należy dokonać w formie pisemnej i przesłać  mailem na adres zgloszenia@bmspolska.pl
 • W przypadku rezygnacji do 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zapłaci opłatę manipulacyjną w wysokości 500 PLN + 23% VAT. Po tym terminie zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o..
 • W przypadku rezygnacji na mniej niż 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o.
 • W przypadku nie dokonania płatności na dzień przed terminem spotkania, uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia pełnej kwoty 1995 PLN + VAT.
 • W przypadku braku uczestnictwa w warsztatach oraz braku pisemnej rezygnacji z udziału w spotkaniu, Zgłaszający zobowiązany jest uiścić pełną kwotę kosztów uczestnictwa w wysokości wynikającej z umowy.
 • Brak wpłaty nie stanowi rezygnacji z udziału w spotkaniu.
 • W miejsce osoby zgłoszonej do udziału w spotkaniu może wziąć udział inna osoba, z tej samej firmy, wskazana przez Zgłaszającego.
 • Zgłaszający wyraża zgodę na umieszczenie logo jego firmy na stronie organizatora w module „Nasi klienci”
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia ze względu na limitowaną liczbę miejsc.
 • Administrator serwisu – BMS Poland Group Sp. z o.o. gromadzi dane osób, które się rejestrują lub składają zamówienia.
 • W momencie złożenia zamówienia, Zamawiający:– wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez BMS Poland Group Sp. z o.o., ul. Młynarska 42 lok. 115, 01-171 Warszawa, właściciela serwisu www.bmspolska.pl w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Użytkownikom udostępniającym dane w trakcie korzystania z serwisu, administrator gwarantuje prawo do wglądu w swoje dane, aktualizowania ich treści oraz ich usuwania. Można tego dokonać, kontaktując się z Administratorem na adres: info@bmspolska.pl– wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od BMS Poland Group Sp. z o.o., (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 “O świadczeniu usług drogą elektroniczną”) oraz podmiotów współpracujących. W każdym momencie Zamawiającemu przysługuje prawo do odwołania powyższej zgody.
  • O akceptacji obu punktów informacja znajduje się bezpośrednio w formularzu rejestracji.
  • Dane użytkowników serwisu www.bmspolska.pl wykorzystywane są tylko do prowadzenia działalności szkoleniowej oraz w prowadzeniu działań marketingowych lub promocyjnych np. wysyłka newslettera/e-mailingu do osób, które wyraziły zgodę na to.
  • Administrator nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych użytkowników serwisu.
  • Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację mojego wizerunku zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.), utrwalonego na wydarzeniach organizowanych przez BMS Poland Group Sp. z o.o. za pomocą aparatu fotograficznego i/lub kamery. Materiał zdjęciowy i filmowy zgromadzony podczas niniejszych konferencji może zostać opublikowany na stronie bmspolska.pl, materiałach graficznych organizatora i kontach portali społecznościowych należących do organizatora
Rozwiń