Data: 18.04.2024 - 19.04.2024
2 dni
ONLINE
10/10 wolnych miejsc
Zarejestruj się
1
1

Do zapłaty: 1995,00 zł/netto

MS ACCESS - analiza danych z wykorzystaniem SQL i VBA Program

Zapraszamy na kolejne szkolenie z programu MS ACCESS pozwalającego na poznanie zaawansowanych zasad zarządzania danymi oraz zdobycie wiedzy na temat narzędzi analitycznych takich jak SQL i VBA. Uczestnicy w trakcie kursu udoskonalą swoje kompetencje w zakresie rozumienia analizy danych, samego narzędzia ACCESS oraz wspierania organizacji za pomocą zarządzania kwerendami, przenoszenia danych i obliczeń wskaźników finansowo – biznesowych. Uczestnicy podniosą swoje umiejętności mapowania kluczowych procesów, a także identyfikacji wąskich gardeł w procesach zarządzania danymi oraz ich optymalizacji.

Uczestnicy

Szkolenie przeznaczone dla analityków korzystających z MS Excel oraz z relacyjnych baz danych (MS Access oraz MS SQL Server)

Czas trwania

2 dni

Cel szkolenia:

Poznanie zaawansowanych zagadnień związanych z analizą danych biznesowych za pomocą języka SQL oraz VBA

• Transformacje danych za pomocą Accessa
• Automatyzacja Excela i Accessa
• Zaawansowane instrukcje SQL
• Wykorzystanie VBA do usprawnienia procesu analizy danych
• Podkwerendy i domenowe funkcje agregacji
• Wykonywanie analiz warunkowych

Rozwiń

Program

9:00 - 16:00

Dzień I

1. Kwerendy – zapytania o dane

• Kwerendy agregujące
a. Funkcje agregacji
b. Kwerendy funkcjonalne
c. Kwerendy tworzące tabele
d. Kwerendy usuwające
e. Kwerendy dołączające
f. Kwerendy aktualizujące

• Kwerendy krzyżowe
a. .Kreator kwerend krzyżowych
b. Ręczne tworzenie kwerend krzyżowych

• Najczęstsze błędy występujące w kwerendach

2. Transformacje danych za pomocą Accessa

• Wyszukiwanie i usuwanie duplikatów
• Popularne zadania transformacji danych
• Wypełnianie pustych pól
• Konkatenacja
• Zmiana wielkości liter
• Usuwanie początkowych i końcowych spacji z ciągu znaków
• Wyszukiwanie i zastępowanie podanego tekstu
• Dodawanie własnych opisów w kluczowych miejscach ciągu znaków
• Parsowanie ciągów znaków rozdzielanych znacznikami

3. Wykonywanie analiz warunkowych

• Stosowanie kwerend z parametrami
• Korzystanie z funkcji warunkowych
• Funkcja IIf
• Funkcja Switch
• Porównanie funkcji IIf i Switch

4. Podkwerendy i domenowe funkcje agregacji

• Podkwerendy
a. Tworzenie podkwerend bez ręcznego wpisywania instrukcji SQL
b. Używanie operatorów IN i NOT IN w podkwerendach
c. Używanie podkwerend z operatorami porównania
d. Wykorzystywanie podkwerend jako wyrażeń
e. Stosowanie skorelowanych podkwerend
f. Wykorzystywanie podkwerend w kwerendach funkcjonalnych

• Domenowe funkcje agregacji
a. Typy domenowych funkcji agregacji
b. Analiza składni domenowych funkcji agregacji
c. Używanie domenowych funkcji agregacji

9:00 - 16:00

Dzień II

5. Uruchamianie statystyk opisowych w Accessie

• Uruchamianie opisowych statystyk z wykorzystaniem kwerend agregujących
• Wyznaczanie rankingu, dominanty i mediany
• Wybieranie losowych próbek ze zbioru danych
• Wyznaczanie rankingów percentylowych
• Określanie kwartyla rekordu
• Tworzenie rozkładu częstości

6. Wykorzystanie VBA do usprawnienia procesu analizy danych

• Tworzenie własnych funkcji
• Sterowanie procesami analitycznymi za pomocą formularzy
• Przetwarzanie danych za pomocą instrukcji RunSQL

7. Automatyzacja Excela i Accessa

• Wiązanie obiektów
• Automatyzacja eksportu danych do Excela
• Uruchamianie makr Excela z poziomu Accessa
• Wykonywanie parametryzowanych kwerend Accessa z poziomu Excela

8. Zaawansowane instrukcje SQL

• Zaawansowane wyszukiwanie z wykorzystaniem operatora Like
• Wybieranie unikatowych wartości i wierszy bez grupowania
• Grupowanie rekordów i agregowanie danych za pomocą klauzuli GROUP BY
• Definiowanie porządku sortowania za pomocą klauzuli ORDER BY
• Instrukcje SELECT TOP i SELECT TOP PERCENT
• Tworzenie tabel krzyżowych za pomocą instrukcji TRANSFORM
• Scalanie zbiorów danych za pomocą operatora UNION

Rozwiń
Pobierz program

Regulamin

 

 • Koszt uczestnictwa jednej osoby w spotkaniu wynosi: 1995 PLN + VAT.
 • Cena obejmuje: prelekcje, materiały ze spotkania.
 • Przesłanie do BMS Poland Group Sp. z o.o. pocztą elektroniczną wypełnionego formularza zgłoszeniowego lub rezerwacja miejsca/miejsc poprzez wypełnienie online Formularza zgłoszenia na konferencje BMS stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o. Faktura pro forma jest standardowo wystawiana i wysyłana drogą mailową po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego. Po zakończeniu warsztatów zostanie wystawiona i przesłana faktura VAT. Zgłaszający wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Płatność może być również dokonana online w momencie rejestracji.
 • Osoba przesyłająca lub wypełniająca online formularz zgłoszeniowy w imieniu Zgłaszającego oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienie do działania  w imieniu i na rzecz zgłaszającego, w szczególności do zwarcia umowy z BMS Poland Group Sp. z o.o..
 • Zgłaszający ma prawo do rezygnacji z udziału na warunkach określonych poniżej. Rezygnacji z udziału należy dokonać w formie pisemnej i przesłać  mailem na adres zgloszenia@bmspolska.pl
 • W przypadku rezygnacji do 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zapłaci opłatę manipulacyjną w wysokości 500 PLN + 23% VAT. Po tym terminie zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o..
 • W przypadku rezygnacji na mniej niż 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o.
 • W przypadku nie dokonania płatności na dzień przed terminem spotkania, uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia pełnej kwoty 1995 PLN + VAT.
 • W przypadku braku uczestnictwa w warsztatach oraz braku pisemnej rezygnacji z udziału w spotkaniu, Zgłaszający zobowiązany jest uiścić pełną kwotę kosztów uczestnictwa w wysokości wynikającej z umowy.
 • Brak wpłaty nie stanowi rezygnacji z udziału w spotkaniu.
 • W miejsce osoby zgłoszonej do udziału w spotkaniu może wziąć udział inna osoba, z tej samej firmy, wskazana przez Zgłaszającego.
 • Zgłaszający wyraża zgodę na umieszczenie logo jego firmy na stronie organizatora w module „Nasi klienci”
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia ze względu na limitowaną liczbę miejsc.
 • Administrator serwisu – BMS Poland Group Sp. z o.o. gromadzi dane osób, które się rejestrują lub składają zamówienia.
 • W momencie złożenia zamówienia, Zamawiający:– wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez BMS Poland Group Sp. z o.o., ul. Młynarska 42 lok. 115, 01-171 Warszawa, właściciela serwisu www.bmspolska.pl w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Użytkownikom udostępniającym dane w trakcie korzystania z serwisu, administrator gwarantuje prawo do wglądu w swoje dane, aktualizowania ich treści oraz ich usuwania. Można tego dokonać, kontaktując się z Administratorem na adres: info@bmspolska.pl– wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od BMS Poland Group Sp. z o.o., (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 “O świadczeniu usług drogą elektroniczną”) oraz podmiotów współpracujących. W każdym momencie Zamawiającemu przysługuje prawo do odwołania powyższej zgody.
  • O akceptacji obu punktów informacja znajduje się bezpośrednio w formularzu rejestracji.
  • Dane użytkowników serwisu www.bmspolska.pl wykorzystywane są tylko do prowadzenia działalności szkoleniowej oraz w prowadzeniu działań marketingowych lub promocyjnych np. wysyłka newslettera/e-mailingu do osób, które wyraziły zgodę na to.
  • Administrator nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych użytkowników serwisu.
  • Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację mojego wizerunku zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.), utrwalonego na wydarzeniach organizowanych przez BMS Poland Group Sp. z o.o. za pomocą aparatu fotograficznego i/lub kamery. Materiał zdjęciowy i filmowy zgromadzony podczas niniejszych konferencji może zostać opublikowany na stronie bmspolska.pl, materiałach graficznych organizatora i kontach portali społecznościowych należących do organizatora
Rozwiń