Data: 12.05.2021 - 13.05.2021
2 dni
Cena: 1995,00zł/os.
Online
8/10 wolnych miejsc
Zarejestruj się
1
1

Do zapłaty: 1995,00 zł/netto

Najnowszy trend w zarządzaniu łańcuchem dostaw - ONLINE Program Trener

Zarządzanie łańcuchem dostaw (tutaj w skrócie SCM) obejmuje praktycznie wszystkie najważniejsze działania firm. Dostarczenie sprzedanego produktu wymaga szeregu kroków, które dotyczą produkcji, planowania, składowania, polityki magazynowej, transportu, kwestii finansowych. Tradycyjnie każdy z nich był traktowany z osobna. Powodowało to trudności w zarządzaniu całym procesem. Sprawne funkcjonowanie na rynku jest jedynie możliwe o ile wszystkie etapy są zintegrowane. Rozwiązania wprowadzane tylko wewnątrz firmy są już niewystarczające. Główni partnerzy w ramach realizacji dostaw muszą być otwarci na strukturalną współpracę z wszystkimi interesariuszami. I tylko to może zapewnić sukces oraz odpowiednią elastyczność w tak zmieniających się warunkach rynkowych.

Współczesne procesy globalizacji oraz możliwości monitorowania i kontrolowania procesów w dowolnym momencie i miejscu (technologia cyfrowa / internet) narzucają podejście całościowe do tematu dostaw. Stanowią o konkurencyjności oferty, która obejmuje nie tylko sam produkt, ale także proces dostarczania, decydujący o wyniku końcowym. Bieżące monitorowanie statusu dostaw, nawet jednostkowych, jest wręcz podstawowym i oczywistym wymogiem, choć nie tak dawno, był to element przetargowy w walce o klienta. Możliwości techniczne (bieżące monitorowanie statusu: przesyłki, środka transportu, określanie precyzyjnie czasu dostawy) to jeszcze za mało, aby mówić o nowoczesnym podejściu do łańcucha dostaw. Fundamentem jest integracja procesów, które dopiero ułożone w logiczną całość mogą stwarzać warunki do wykorzystania istniejących technologii.

Nowy trend w SCM pozwala nie tylko na skuteczną walkę o klienta, daje także precyzyjne dane, które są podstawą stałej optymalizacji procesów, do obniżki kosztów funkcjonowania, co prowadzi do poprawy wyniku finansowego. Podstawowa zmiana w SCM do tradycyjnego modelu polega na punkt wyjścia, a mianowicie uzgodnieniu / ustaleniu potrzeb zakupowych naszych partnerów. Czyli chodzi o całkowite „urynkowienie” wszystkich procesów w firmie jako podporządkowanych rynkowi. Wydaje się to dziwne na pierwszy rzut oka, ponieważ łańcuch dostaw to droga od materiału poprzez wytwarzanie, wreszcie oferowanie i transport do kontrahenta w przypadku zamknięcia sprzedaży. Okazuje się, że wszystko musi być podporządkowane popytowi finalnego klienta bądź konsumenta, tj. rynku. Zorientowano się, że zbudowanie relacji, które pozwalają wspólnie prognozować/planować działania prowadzące do sprzedaży i dostawy finalnemu klientowi, czyli określenia poziomu popytu rynkowego są krytyczne. Zwłaszcza w procesach masowych i powtarzalnych. Daje to zdecydowanie więcej korzyści, zwiększa elastyczność działania w ciągle zmieniających się warunkach rynkowych oraz pozwala unikać zbędnych kosztów. Przykładem takiego podejścia jest chociażby CPFR. W efekcie daje to przewagę konkurencyjną lub pozwala utrzymać się na rynku.

Pytanie czy od „sell-in’u” do „sell-out’u” czy od „sell-out’u” do „sell-in’u” jest jednym z najważniejszych w firmie. Chodzi w nim o weryfikację zgodności strategii, planowania i polityki zarządczej z wymogami partnerów biznesowych oraz realiami rynku. Właściwie zorganizowany SCM musi zaczynać się od prawidłowego rozpoznania zapotrzebowania na oferowane produkty i/lub usługi. To właśnie stanowi nowy trend w zarządzaniu łańcuchem dostaw.

Tak więc zasadniczym warunkiem powodzenia tak określonego procesu SCM jest nie tylko znajomość rynku i branży, lecz ustalenie sposobu zorganizowania procesów dostaw w ścisłej współpracy pomiędzy wszystkimi podmiotami tego procesu. Kluczowymi słowami są współpraca, prognozowanie i planowanie.

Cele i korzyści dla uczestników warsztatów

 • Zapoznanie się z fundamentami zarządzania łańcuchem dostaw (SCM).
 • Określenie warunków zorganizowania efektywnego SCM w nowoczesnym podejściu.
 • Określenie przykładowych korzyści wynikających z uwzględniania wymogów zorganizowanego i zintegrowanego zarządzania łańcuchem dostaw.

Do kogo adresowany jest ten warsztat?

 • Do zarządzających działalnością firmy: dyrektor sprzedaży, dyrektor administracyjny/finansowy,
 • Do zarządzających łańcuchem dostaw na poziomie operacyjnym: kierownicy sprzedaży, logistyki, kierownicy kluczowych klientów, planiści, administracja sprzedaży,
 • Do współpracujących z działami sprzedaży: członkowie zespołów logistycznych, finansowych, administracyjnych, planistycznych.

Metodyka

Wykłady, dyskusje i ćwiczenia mające na celu aktywny udział uczestników warsztatów.

Rozwiń

Program

I dzień

CO TO JEST ŁAŃCUCH DOSTAW (SCM)? 9:00

• Elementy składowe.

• Powiązania między nimi.

Zapoznanie się z fundamentami zarządzania łańcuchem dostaw (SCM).

PODEJŚCIE OBECNE/TRADYCYJNE 10:45

• Jak to było?

• Jak jest i dlaczego?

• Współczesne procesy globalizacji oraz możliwości monitorowania i kontrolowania procesów.

SELL-OUT VS. SELL-IN   12:00

• Jaki związek z SCM?

• Dobór partnerów.

PRZERWA NA LUNCH 13:00

PLANOWANIE SELL-OUT 14:00

• Ćwiczenia.

• Skąd wiedzą co się sprzeda?

PLANOWANIE SELL-IN 15:15

• Związek z sell-out

• Jak planować własne zakupy

• Współpraca z interesariuszami w celu realizacji planu sprzedaży w sensie fizycznym

PODSUMOWANIE 16:25

II dzień

CPFR – CO TO JEST? 9:00

• Geneza

• Warunki stosowania

• Korzyści

JAK DOJŚĆ DO CPFR? 10:45

• Przygotowanie.

• Wdrożenie.

• Wykonanie.

• Integracja procesów.

WSPÓŁPRACA WEWNĘTRZNA 12:00

• Reguły ogólne.

• Efekty.

PRZERWA NA LUNCH 13:00

MACIERZ KRALJICA 14:00

•Równoważenie ryzyk dostaw i wyniku finansowego.

GŁÓWNI “UDZIAŁOWCY” SCM 15:00

•Role sprzedaży, kupca, logistyki, planistów, finansów…

PYTANIA / PODSUMOWANIE 16:25

Rozwiń

Trener wydarzenia

Pobierz program

Regulamin

 • Koszt uczestnictwa jednej osoby w spotkaniu wynosi: 1995 PLN + VAT.
 • Cena obejmuje: prelekcje, materiały ze spotkania.
 • Przesłanie do BMS Poland Group Sp. z o.o. pocztą elektroniczną wypełnionego formularza zgłoszeniowego lub rezerwacja miejsca/miejsc poprzez wypełnienie online Formularza zgłoszenia na konferencje BMS stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o. Faktura pro forma jest standardowo wystawiana i wysyłana drogą mailową po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego. Po zakończeniu warsztatów zostanie wystawiona i przesłana faktura VAT. Zgłaszający wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Płatność może być również dokonana online w momencie rejestracji.
 • Osoba przesyłająca lub wypełniająca online formularz zgłoszeniowy w imieniu Zgłaszającego oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienie do działania  w imieniu i na rzecz zgłaszającego, w szczególności do zwarcia umowy z BMS Poland Group Sp. z o.o..
 • Zgłaszający ma prawo do rezygnacji z udziału na warunkach określonych poniżej. Rezygnacji z udziału należy dokonać w formie pisemnej i przesłać  mailem na adres zgloszenia@bmspolska.pl
 • W przypadku rezygnacji do 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zapłaci opłatę manipulacyjną w wysokości 500 PLN + 23% VAT. Po tym terminie zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o..
 • W przypadku rezygnacji na mniej niż 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o.
 • W przypadku nie dokonania płatności na dzień przed terminem spotkania, uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia pełnej kwoty 1995 PLN + VAT.
 • W przypadku braku uczestnictwa w warsztatach oraz braku pisemnej rezygnacji z udziału w spotkaniu, Zgłaszający zobowiązany jest uiścić pełną kwotę kosztów uczestnictwa w wysokości wynikającej z umowy.
 • Brak wpłaty nie stanowi rezygnacji z udziału w spotkaniu.
 • W miejsce osoby zgłoszonej do udziału w spotkaniu może wziąć udział inna osoba, z tej samej firmy, wskazana przez Zgłaszającego.
 • Zgłaszający wyraża zgodę na umieszczenie logo jego firmy na stronie organizatora w module „Nasi klienci”
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia ze względu na limitowaną liczbę miejsc.
 • Administrator serwisu – BMS Poland Group Sp. z o.o. gromadzi dane osób, które się rejestrują lub składają zamówienia.
 • W momencie złożenia zamówienia, Zamawiający:– wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez BMS Poland Group Sp. z o.o., ul. Młynarska 42 lok. 115, 01-171 Warszawa, właściciela serwisu www.bmspolska.pl w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Użytkownikom udostępniającym dane w trakcie korzystania z serwisu, administrator gwarantuje prawo do wglądu w swoje dane, aktualizowania ich treści oraz ich usuwania. Można tego dokonać, kontaktując się z Administratorem na adres: info@bmspolska.pl– wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od BMS Poland Group Sp. z o.o., (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 “O świadczeniu usług drogą elektroniczną”) oraz podmiotów współpracujących. W każdym momencie Zamawiającemu przysługuje prawo do odwołania powyższej zgody.
  • O akceptacji obu punktów informacja znajduje się bezpośrednio w formularzu rejestracji.
  • Dane użytkowników serwisu www.bmspolska.pl wykorzystywane są tylko do prowadzenia działalności szkoleniowej oraz w prowadzeniu działań marketingowych lub promocyjnych np. wysyłka newslettera/e-mailingu do osób, które wyraziły zgodę na to.
  • Administrator nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych użytkowników serwisu.
  • Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację mojego wizerunku zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.), utrwalonego na wydarzeniach organizowanych przez BMS Poland Group Sp. z o.o. za pomocą aparatu fotograficznego i/lub kamery. Materiał zdjęciowy i filmowy zgromadzony podczas niniejszych konferencji może zostać opublikowany na stronie bmspolska.pl, materiałach graficznych organizatora i kontach portali społecznościowych należących do organizatora
Rozwiń