Data: 20.11.2019 - 21.11.2019
2 dni
Cena: 2495,00zł/os.
Warszawa
10 wolnych miejsc
Zarejestruj się
1
1

Do zapłaty: 2495,00 zł/netto

Narzędzia nowoczesnego rekrutera (20-21.11.2019) Program Trener

Na szkoleniu nauczysz się jak:

• Tworzyć efektywne procesy rekrutacji i selekcji według najlepszych standardów i praktyk rynkowych.
• Optymalizować projekty rekrutacyjne pod względem rezultatów biznesowych (KPI).
• Stosować nowoczesne metody pozyskiwania talentów z rynku pracy.
• Profesjonalnie planować efektywny proces rekrutacji i selekcji.
• Tworzyć opisy stanowisk, profile kandydatów (persona, mapa empatii) i ogłoszenia rekrutacyjne.
• Przygotować i poprowadzić skuteczną rozmowę kwalifikacyjną
• Projektować narzędzia do badania kompetencji i selekcji kandydatów – w tym arkuszy ocen, zadań AC, testów kompetencyjnych, raportów, aby zdecydowanie zwiększyć trafność decyzji rekrutacyjnych i selekcyjnych,
• Przeprowadzać proces rekrutacji i selekcji w sposób zgodny z prawem i etyką biznesową.
• Tworzyć profesjonalny Employer Branding w organizacji oraz osobistą markę Rekrutera

Rozwiń

Program

1. Najnowsze trendy i praktyczne rozwiązania procesach rekrutacyjnych

2. Rekrutacja jako element procesu zarządzania kapitałem ludzkim w organizacji

• Istota i znaczenie planowania zatrudnienia.
• Identyfikacja potrzeb kadrowych i współpraca z hiring managerem.

3. Opis stanowiska pracy i definiowanie kompetencji

• Analiza stanowiska pracy.
• Określenie kompetencji niezbędnych na stanowisku.
• Przygotowanie profilu idealnego kandydata – persona, mapa empatii.

4. Opracowanie narzędzi do przeprowadzenia rekrutacji i selekcji

• Określenie poziomów kompetencji niezbędnych do efektywnej pracy na danym stanowisku.
• Informacje o kompetencjach uzyskiwane dzięki poszczególnym metodom oceny (analiza CV i listu motywacyjnego,
wywiad, symulacje, referencje, testy i ankiety).
• Wybór rodzaju pytań i symulacji w oparciu o profil kandydata.
• Skale i arkusze ocen w odniesieniu do kompetencji.
• Wykresy radarowe jako narzędzie porównania profili kandydatów.

5. Metody rekrutacji – jaką przyjąć strategię?

• Rekrutacja wewnętrzna.
• Rekrutacja zewnętrzna.

6. Dobór źródeł pozyskiwania kandydatów online i offline.

• Tradycyjne i nowoczesne metody pozyskiwania kandydatów.
• Wykorzystanie mediów społecznościowych w rekrutacji.
• Sourcing – czyli aktywne wyszukiwanie kandydatów.
• Efektywna komunikacja i działania w direct search.
• Zaawansowane techniki wyszukiwania kandydatów.

7. Zaplanowanie i organizacja procesu rekrutacji

• Skuteczne materiały on-line.
• Profesjonalne ogłoszenie – wykorzystanie modelu AIDA.
• Przygotowanie informacyjne otoczenia organizacyjnego i uczestników projektu rekrutacyjnego.
• Wybór kandydatów i odpowiednie informowanie własnego zespołu o przebiegu rekrutacji.
• Harmonogram i organizacja techniczna procesu rekrutacji.
• Rzetelność i obiektywizm w procesie rekrutacji.

8. Strategie prowadzenia wywiadu

• Wywiad sytuacyjny i behawioralny jako sposób na zwiększenie efektywności rozmowy kwalifikacyjnej,
• Właściwa struktura wywiadu.
• Style alternatywne i ich specyficzne zastosowania.
• Analiza poszczególnych etapów rozmowy rekrutacyjnej, znalezienie popełnianych błędów i mocnych stron.

9. Techniki zadawania pytań – czyli jak dobrać właściwe pytania

• Funkcje różnych typów pytań.
• Mocne pytania – wprowadzające, zasadnicze i autorefleksyjne.
• Wywiad behawioralny z metodą STAR.
• Udzielanie odpowiedzi na pytania kandydatów.

10. Przeprowadzanie wywiadu behawioralnego

• Skuteczne reakcje i zachowania rekrutera.
• Tworzenie właściwej atmosfery rozmowy.
• Wnioskowanie o kompetencjach na podstawie odpwiedzi kandydatów.

11. Narzędzia psychometryczne w selekcji kandydatów – przegląd narzędzi dostępnych na rynku

• Testy wywodzące się z typologii zachowań wg C.G. Junga – tj. Extended DISC, Insights Discovery MBTI (Myers-Briggs Type Indicator), Thomas PPA.
• Testy wywodzące się z 5 czynnikowej teorii osobowości – tj . FACET5.
• Test styli poznawczych – tj. FRIS,
• Psychologiczne testy inteligencji, osobowości i kwestionariusze preferencji zawodowych.
Kryteria wyboru właściwego testu – co, jak i kiedy warto oraz wolno zastosować?
Przegląd testów inteligencji.
Testy osobowości.
Testy temperamentu, radzenia sobie ze stresem i inteligencji emocjonalnej, czyli jak kandydat radzi sobie w sytuacjach trudnych?
Testy uzdolnień i preferencji zawodowych.

12. Jak stworzyć i udzielić informację zwrotną kandydatowi i menedżerowi?

• Elementy i ważne sformułowania w raporcie.
• Informacja zwrotna w różnych formułach (e-mail, telefoniczna, bezpośrednia).

13. Aspekty prawne i etyczne procesu rekrutacji i selekcji .

14. Marka osobista rekrutera – jak sprawić, by najlepsi zgłaszali się sami?

15. HR Tech – czyli technologia w rekrutacji

Rozwiń

Trener wydarzenia

Pobierz program

Regulamin

 1. Koszt uczestnictwa jednej osoby w spotkaniu jest różny i uzależniony od charakterystyki spotkania. Dokładna cena jest podana w warunkach uczestnictwa dotyczących danego spotkania.
 2. Cena obejmuje:  prelekcje, materiały  warsztatowe, przerwy kawowe, lunch.
 3. Przesłanie do BMS Group faksem lub pocztą elektroniczną, wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego lub rezerwacja miejsca/miejsc poprzez wypełnienie online Formularza zgłoszenia na konferencje BMS stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a BMS Group. Faktura pro forma jest standardowo wystawiana i wysyłana drogą mailową po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego. Po zakończeniu warsztatów zostanie wystawiona i przesłana faktura VAT. Zgłaszający wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
 4. Osoba podpisująca formularz zgłoszeniowy w imieniu Zgłaszającego oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienie do działania  w imieniu i na rzecz zgłaszającego, w szczególności do zwarcia umowy z BMS Group.
 5. W przypadku, gdy zgłaszający dokona rejestracji formularza przed wskazanym terminem, w którym będzie obowiązywała cena promocyjna, jednakże nie dokona wpłaty przed terminem Warsztatów, koszt uczestnictwa jednej osoby będzie wynosił tyle co cena standardowa + Vat.
 6. Zgłaszający ma prawo do rezygnacji z udziału na warunkach określonych poniżej. Rezygnacji z udziału należy dokonać w formie pisemnej i przesłać listem poleconym na adres BMS Group.
 7. W przypadku rezygnacji do ostatniego dnia trwania promocyjnej ceny zgłaszający zapłaci opłatę manipulacyjną wysokości 500 PLN + 23% VAT.
 8. W przypadku rezygnacji po dacie ostatniego dnia obowiązywania promocyjnej ceny zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej pomiędzy Zgłaszającym a BMS Group.
 9. W przypadku braku uczestnictwa w warsztatach oraz braku pisemnej rezygnacji z udziału w spotkaniu, Zgłaszający zobowiązany jest uiścić pełną kwotę kosztów uczestnictwa w wysokości wynikającej z umowy.
 10. Brak wpłaty nie stanowi rezygnacji z udziału w spotkaniu.
 11. W miejsce osoby zgłoszonej do udziału w spotkaniu może wziąć udział inna osoba wskazana przez Zgłaszającego.
 12. Zgłaszający wyraża zgodę na umieszczenie logo jego firmy na stronie organizatora w module „Nasi klienci”
 13. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
 14. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia ze względu na limitowaną liczbę miejsc.
 15. Wysyłając zamówienie zgadzam się na umieszczenie moich danych osobowych w bazie danych spółek należących do BMS Group Sp. z o.o. oraz pozostałych partnerów konferencji na ich przetwarzanie dla potrzeb marketingowych, zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny a podającemu przysługuje prawo wglądu do tych danych, jak i możliwość ich poprawiania.
 16. Wyrażam zgodę na otrzymywanie pocztą elektroniczną informacji handlowych, w tym e-mailingów i newsletterów wysyłanych przez Spółki należące do BMS Group Sp. z o.o. oraz partnerów konferencji
Rozwiń