Data: 27.10.2020 - 28.10.2020
2 dni
Cena: 2495,00zł/os.
Warszawa
brak wolnych miejsc
Zarejestruj się
1
1

Do zapłaty: 2495,00 zł/netto

Cele Program Trener

Cele Edukacyjne
• Jak rozpocząć, przeprowadzić i zamknąć negocjacje w biznesie.
• Pozna zasady efektywnego przygotowywania się do procesu negocjacji, aby unikać popełniania błędów.
• Jak w negocjacjach budować relacje, niezależnie od przebiegu rozmów i zachowania drugiej strony.
• Uczestnik zdobędzie praktyczną wiedzę na temat stosowania najbardziej skutecznych technik negocjacyjnych

Cele Biznesowe
• Uczestnik stosuje po szkoleniu, w swojej codziennej praktyce negocjacyjnej, najbardziej skuteczne
techniki negocjacyjne
• Umie sprawnie prowadzić zaawansowane negocjacje biznesowe.
• Potrafi skutecznie negocjować z różnymi grupami interesu.
• Umie wywierać wpływ, rozpoznawać, czy jest się obiektem manipulacji oraz przeciwstawiać się próbom
manipulacji, za pomocą skutecznych technik anty manipulacyjnych.
• Umie zarządzać konfliktem podczas negocjacji
• Zna swoje mocne i słabe strony, co praktycznie pozwala mu nakreślić kierunki indywidualnego rozwoju

Rozwiń

Program

09:00-17:00

Dzień pierwszy

1. Przegląd strategii i technik negocjacyjnych. 0,5h
1.1 Korzyści i zagrożenia każdej metody. Wybór strategii i możliwości ich zastosowania. Zaawansowane wykorzystanie
– pomoc i podpowiedź
Ćwiczenie – praca w podgrupach – dyskusja
1.2 Win / Lose
1.3 Konsekwencje

2. Odpowiednie przygotowanie jako warunek sukcesu procesu negocjacyjnego. 1h
2.1. Czas – dobra organizacja.
2.2. Ludzie – zasoby organizacji i strona przeciwna.
2.3. Relacje – ze stronami.

3. Cechy i zaawansowane umiejętności dobrego negocjatora.
3.1. Gra – jak pokonać stres?
3.2. Sztuka.
3.3. Siła 4 sekund i przerw.

4. Jak prowadzić rozmowy negocjacyjne? Część I. 1,5h
Ćwiczenia – warsztaty – scenki

5. Czy nadaję się na skutecznego negocjatora? 15min
Test indywidualnych umiejętności negocjacyjnych
Ćwiczenie

6. Wywieranie wpływu a manipulacja. 0,5h
6.1. Mechanizmy wywierania wpływu.
6.2. Wywieranie wpływu a manipulacja.

Dyskusja
Na czym, Twoim zdaniem, polega różnica między wywieraniem wpływu a manipulacją?

7. Techniki, narzędzia, metody wywierania wpływu i manipulacji. 1h
7.1. Stosowanie zasad / reguł:
7.2. Reguła kontrastu
7.3. Reguła konsekwencji
7.4. Zasada wzajemności
7.5. Zasada dowodu społecznego
7.6. Reguła niedostępności
7.7. Reguła sympatii
7.8. Zasada autorytetu
7.9. Demonstracja
7.10. Naśladownictwo
7.11. Efekt pierwszeństwa i świeżości
7.12. TECHNIKI NEGOCJACYJNE I TECHNIKI WPŁYWANIA
7.12.1. Poznanie 12-tu technik
7.12.2. Jak się przed nimi bronić?
Ćwiczenie – przykłady

8. „Siła rażenia”. 15min
8.1. Autorytet a posłuszeństwo.
8.2. Sztuka autoprezentacji.
8.3. Rola samooceny.

9. Przezwyciężanie trudności w negocjacjach. 0,5h
9.1. Co to są zastrzeżenia?
9.2. A co gdy ktoś ma inne zdanie?
9.3. „Magiczne” zdanie…
9.4. Nie i już!

10. Manipulacja – konsekwencje
Test umiejętności przewidywania zachowań ludzkich w sytuacjach manipulacyjnych 15min
Ćwiczenie

09:00-17:00

Dzień drugi

1. Jak prowadzić rozmowy negocjacyjne. Część II. 2h
Ćwiczenia – warsztaty – scenki.

2. Komunikacja werbalna, nie werbalna, mowa ciała w negocjacjach 2h
2.1. Komunikacja – treść i przekaz
2.2. Kanały komunikacji
2.3. Asertywna sztuka słuchania
2.4. Formy komunikacji
2.5. Dobre pierwsze wrażenie, reguła: 4 ´ 20
2.6. Aktywne słuchanie
2.7. Komunikacja werbalna – Zadawaj pytania otwarte i zamknięte
2.8. Dlaczego jest ważniejsze niż co!
2.9. Technika parafrazowania, błędy, 3 funkcje
2.10. Komunikacja nie werbalna, a podświadomość
2.11. Mowa ciała x 14
2.12. Odległość
2.13. Gospodarowanie przestrzenią
2.14. Intonacja głosu

3. Warsztaty podsumowujące zajęcia. 2h
Scenki
Część III z prowadzenia rozmowy negocjacyjnej wykorzystującej elementy wywierania wpływu.

4. Podsumowanie i zakończenie. 0,5-1h
Opcjonalnie: Wypełnienie Indywidualnego Planu Działań wdrożeniowych

 

Rozwiń

Trener wydarzenia

Regulamin

 • Koszt uczestnictwa jednej osoby w spotkaniu wynosi: 2495 PLN + VAT.
 • Cena obejmuje: prelekcje, materiały ze spotkania, przerwy kawowe i lunch.
 • Przesłanie do BMS Polska Group Sp. z o.o. pocztą elektroniczną wypełnionego formularza zgłoszeniowego lub rezerwacja miejsca/miejsc poprzez wypełnienie online Formularza zgłoszenia na konferencje BMS stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a BMS Polska Group Sp. z o.o. Faktura pro forma jest standardowo wystawiana i wysyłana drogą mailową po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego. Po zakończeniu warsztatów zostanie wystawiona i przesłana faktura VAT. Zgłaszający wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Płatność może być również dokonana online w momencie rejestracji.
 • Osoba przesyłająca lub wypełniająca online formularz zgłoszeniowy w imieniu Zgłaszającego oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienie do działania  w imieniu i na rzecz zgłaszającego, w szczególności do zwarcia umowy z BMS Polska Group Sp. z o.o.
 • Zgłaszający ma prawo do rezygnacji z udziału na warunkach określonych poniżej. Rezygnacji z udziału należy dokonać w formie pisemnej i przesłać  mailem na adres zgloszenia@bmspolska.pl.
 • W przypadku rezygnacji do 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zapłaci opłatę manipulacyjną w wysokości 500 PLN + 23% VAT. Po tym terminie zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Polska Group Sp. z o.o.
 • W przypadku rezygnacji na mniej niż 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa w wysokości wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Polska Group Sp. z o.o.
 • W przypadku niedokonania płatności na dzień przed terminem spotkania, uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia pełnej kwoty 2495 PLN + VAT.
 • W przypadku braku uczestnictwa w warsztatach oraz braku pisemnej rezygnacji z udziału w spotkaniu, Zgłaszający zobowiązany jest uiścić pełną kwotę kosztów uczestnictwa w wysokości wynikającej z umowy.
 • Brak wpłaty nie stanowi rezygnacji z udziału w spotkaniu.
 • W miejsce osoby zgłoszonej do udziału w spotkaniu może wziąć udział inna osoba, z tej samej firmy, wskazana przez Zgłaszającego.
 • Zgłaszający wyraża zgodę na umieszczenie logo jego firmy na stronie organizatora w module „Nasi klienci”.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia ze względu na limitowaną liczbę miejsc.
 • Administrator serwisu – BMS Polska Group Sp. z o.o. gromadzi dane osób, które się rejestrują lub składają zamówienia.
 • W momencie złożenia zamówienia, Zamawiający: wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez BMS Polska Group Sp. z o.o., ul. Młynarska 42 lok. 115, 01-171 Warszawa, właściciela serwisu www.bmspolska.pl w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Użytkownikom udostępniającym dane w trakcie korzystania z serwisu, administrator gwarantuje prawo do wglądu w swoje dane, aktualizowania ich treści oraz ich usuwania. Można tego dokonać, kontaktując się z Administratorem na adres: info@bmspolska.pl– wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od BMS Polska Group Sp. z o.o., (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 “O świadczeniu usług drogą elektroniczną”) oraz podmiotów współpracujących. W każdym momencie Zamawiającemu przysługuje prawo do odwołania powyższej zgody.
  • O akceptacji obu punktów informacja znajduje się bezpośrednio w formularzu rejestracji.
  • Dane użytkowników serwisu www.bmspolska.pl wykorzystywane są tylko do prowadzenia działalności szkoleniowej oraz w prowadzeniu działań marketingowych lub promocyjnych np. wysyłka newslettera/e-mailingu do osób, które wyraziły na to zgodę.
  • Administrator nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych użytkowników serwisu.
  • Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację mojego wizerunku zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.), utrwalonego na wydarzeniach organizowanych przez BMS Polska Group Sp. z o.o. za pomocą aparatu fotograficznego i/lub kamery. Materiał zdjęciowy i filmowy zgromadzony podczas niniejszych konferencji może zostać opublikowany na stronie bmspolska.pl, materiałach graficznych organizatora i kontach portali społecznościowych należących do organizatora.
Rozwiń

Uczestnicy kupili także