Data: 21.06.2022 - 22.06.2022
2 dni
Cena: 1995,00zł/os.
ONLINE
10/10
Zarejestruj się
1
1

Do zapłaty: 1995,00 zł/netto

OCENA ROCZNA PRACOWNIKA Program Trener

Cel szkolenia:
Uświadomienie, celu i sensu istnienia ocen pracowniczych oraz list kompetencji dla przedsiębiorstwa. Zdobycie nowej wiedzy i umiejętności. Opanowanie metod oceny pracownika i budowania list kompetencji.
Identyfikacja mocnych i słabych stron każdego z uczestników, służąca nakreśleniu kierunków indywidualnego rozwoju zawodowego. Możliwość autentycznej wymiany doświadczeń uczestników szkolenia.
Idea nieustannego „stawania się kimś więcej niż się jest”, będąca podstawą autentycznego procesu rozwoju, stanowi motyw przewodni szkolenia.

Zakres tematyczny:
1. co to jest lista kompetencji
2. cel tworzenia list kompetencji
3. sens istnienia list kompetencji dla przedsiębiorstwa
4. przygotowanie list kompetencji
5. co to jest ocena roczna
6. cel przeprowadzania ocen rocznych pracowników
7. rola właściwego planowania i przewidywania
8. charakterystyka poszczególnych elementów listy; wiedza, umiejętności, cechy osobowe i postawa pracownika
9. jak osiągnąć korzyści ekonomiczne dla firmy odpowiednio stosując listy kompetencji w tym w ocenie rocznej
10. ocena roczna i listy kompetencji a klient
11. scenki – odgrywanie ról ćwiczenia praktyczne – znaczna część zajęć

Adresaci szkolenia:
Kadra menedżerska, specjaliści działu personalnego.

Rozwiń

Program

OCENA ROCZNA PRACOWNIKA

Program szkolenia:
1. Co to jest lista kompetencji?
– czym są kompetencje
– co zawiera lista, charakterystyka poszczególnych elementów listy; wiedza, umiejętności, cechy osobowe i postawa pracownika
– dlaczego
2. Cel tworzenia list kompetencji
– po co lista
– dla kogo
3. Sens istnienia list kompetencji dla przedsiębiorstwa
– dla działu HR
– dla przełożonego
– dla pracownika
– dla organizacji
4. Przygotowanie list kompetencji – zajęcia warsztatowe
5. Co to jest ocena roczna
– co zawiera system oceny
– lista kompetencji
– instrukcja dla ocenianych
– kadra menedżerska
– pracownicy szeregowi
– formularz oceny pracownika
– kadra menedżerska
– pracownicy szeregowi
– instrukcja dla oceniających
6. Cel przeprowadzania ocen rocznych pracowników
– jak stosować
7. Narzędzie rozwoju załogi
– jak to działa
– kogo rozwija, komu pomaga
8. Rola właściwego planowania i przewidywania
– zapobieganie
– unikanie nieporozumień
9. Jak osiągnąć korzyści ekonomiczne dla firmy odpowiednio stosując listy kompetencji w tym w ocenie rocznej
10. Ocena roczna i listy kompetencji a klient

 

Rozwiń

Trener wydarzenia

Pobierz program

Regulamin

 • Koszt uczestnictwa jednej osoby w spotkaniu wynosi:1995 PLN + VAT.
 • Przesłanie do BMS Poland Group Sp. z o.o. pocztą elektroniczną wypełnionego formularza zgłoszeniowego lub rezerwacja miejsca/miejsc poprzez wypełnienie online Formularza zgłoszenia na konferencje BMS stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o. Faktura pro forma jest standardowo wystawiana i wysyłana drogą mailową po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego. Po zakończeniu warsztatów zostanie wystawiona i przesłana faktura VAT. Zgłaszający wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Płatność może być również dokonana online w momencie rejestracji.
 • Osoba przesyłająca lub wypełniająca online formularz zgłoszeniowy w imieniu Zgłaszającego oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienie do działania  w imieniu i na rzecz zgłaszającego, w szczególności do zwarcia umowy z BMS Poland Group Sp. z o.o.
 • Zgłaszający ma prawo do rezygnacji z udziału na warunkach określonych poniżej. Rezygnacji z udziału należy dokonać w formie pisemnej i przesłać  mailem na adres zgloszenia@bmspolska.pl.
 • W przypadku rezygnacji do 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zapłaci opłatę manipulacyjną w wysokości 500 PLN + 23% VAT. Po tym terminie zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o.
 • W przypadku rezygnacji na mniej niż 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa w wysokości wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o.
 • W przypadku niedokonania płatności na dzień przed terminem spotkania, uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia pełnej kwoty 1995 PLN + VAT.
 • W przypadku braku uczestnictwa w warsztatach oraz braku pisemnej rezygnacji z udziału w spotkaniu, Zgłaszający zobowiązany jest uiścić pełną kwotę kosztów uczestnictwa w wysokości wynikającej z umowy.
 • Brak wpłaty nie stanowi rezygnacji z udziału w spotkaniu.
 • W miejsce osoby zgłoszonej do udziału w spotkaniu może wziąć udział inna osoba, z tej samej firmy, wskazana przez Zgłaszającego.
 • Zgłaszający wyraża zgodę na umieszczenie logo jego firmy na stronie organizatora w module „Nasi klienci”.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia ze względu na limitowaną liczbę miejsc.
 • Administrator serwisu – BMS Poland Group Sp. z o.o. gromadzi dane osób, które się rejestrują lub składają zamówienia.
 • W momencie złożenia zamówienia, Zamawiający: wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez BMS Polska Group Sp. z o.o., ul. Młynarska 42 lok. 115, 01-171 Warszawa, właściciela serwisu www.bmspolska.pl w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Użytkownikom udostępniającym dane w trakcie korzystania z serwisu, administrator gwarantuje prawo do wglądu w swoje dane, aktualizowania ich treści oraz ich usuwania. Można tego dokonać, kontaktując się z Administratorem na adres: info@bmspolska.pl– wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od BMS Poland Group Sp. z o.o., (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 “O świadczeniu usług drogą elektroniczną”) oraz podmiotów współpracujących. W każdym momencie Zamawiającemu przysługuje prawo do odwołania powyższej zgody.
  • O akceptacji obu punktów informacja znajduje się bezpośrednio w formularzu rejestracji.
  • Dane użytkowników serwisu www.bmspolska.pl wykorzystywane są tylko do prowadzenia działalności szkoleniowej oraz w prowadzeniu działań marketingowych lub promocyjnych np. wysyłka newslettera/e-mailingu do osób, które wyraziły na to zgodę.
  • Administrator nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych użytkowników serwisu.
  • Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację mojego wizerunku zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.), utrwalonego na wydarzeniach organizowanych przez BMS Poland Group Sp. z o.o. za pomocą aparatu fotograficznego i/lub kamery. Materiał zdjęciowy i filmowy zgromadzony podczas niniejszych konferencji może zostać opublikowany na stronie bmspolska.pl, materiałach graficznych organizatora i kontach portali społecznościowych należących do organizatora.

 

Rozwiń