Data: 04.02.2020
1 dzień
Cena: 1995,00zł/os.
Warszawa
4 wolne miejsca
Zarejestruj się
1
1

Do zapłaty: 1995,00 zł/netto

Cele warsztatu Program Trener

W ramach szkolenia uczestnicy pozyskają wiedzę dotyczącą:

• zasad odpowiedzialności karnej i jej warunków.

• odpowiedzialność karna jednostek organizacyjnych (podmiotów zbiorowych)

• czyny zabronione, które są związane z prowadzoną działalnością gospodarczą

• przebieg procesu i zasady nim rządzące.

Rozwiń

Program

09:00-17:00

1. Odpowiedzialność karna jednostek organizacyjnych

1.1. Czym jest prawo karne?
1.2. Co to jest przestępstwo?

– definicja legalna,
– przestępstwo jako czyn człowieka,
– bezprawność czynu
– wyłączenie bezprawności – kontratypy
– wina
– wyłączenie winy
– społeczna szkodliwość
– znikoma społeczna szkodliwość czynu

2. Odpowiedzialność karna podmiotów zbiorowych

2.1. Definicja podmiotu zbiorowego
– czy spółka prawa handlowego jest podmiotem zbiorowym?

2.2. Warunki odpowiedzialności podmiotu zbiorowego
– elementy odpowiedzialności
– uprzednie skazanie, katalog przestępstw
– korzyść majątkowa podmiotu zbiorowego
– wyłączenie odpowiedzialności podmiotu

2.3. Tryb postępowania przeciwko podmiotowi zbiorowemu

2.4. Kara wymierzona podmiotowi zbiorowemu

2.5. Kwestia ,,zarządu przymusowego’’ wdrożonego przez prokuratora

2.6. Zmiana ustawy – konsekwencje i zagrożenia z niej płynące

3. Przestępstwa gospodarcze

– kodeks karny
– inne akty prawne

4. Proces karny

4.1. Fazy procesu karnego
– postępowanie wyjaśniające
– postępowanie przygotowawcze
– postępowanie sądowe
– postępowanie wykonawcze

4.2. Strony postępowania
– postępowanie przygotowawcze
– pokrzywdzony a podejrzany
– quasi strony
– prawa stron w postępowaniu przygotowawczym
– postępowanie sądowe
– prokurator a oskarżony
– rola obrońcy oskarżonego
– oskarżyciel posiłkowy i jego pełnomocnik
– oskarżyciel subsydiarny
– oskarżyciel prywatny

4.3. Przebieg postępowania przygotowawczego
– faza in rem – postępowanie w sprawie
– faza ad personam – postępowanie przeciwko osobie
– śledztwo a dochodzenie – różnice
– zakończenie postępowania przygotowawczego
– zakończenie konsensualne

4.4. Przebieg postępowania sądowego
– przygotowanie rozprawy
– rozprawa główna i jej przebieg
– zakończenie rozprawy
– wyrokowanie w I instancji
– odwołanie się od wyroku sądu I instancji
– rozprawa apelacyjna
– wyrokowanie sądu II instancji
– środki nadzwyczajne
– kasacja
– wznowienie
– skarga na orzeczenie sądu II instancji

4.5. Specyfika postępowania karno-skarbowego

5. Podsumowanie

Rozwiń

Trener wydarzenia

Pobierz program

Regulamin

 • Koszt uczestnictwa jednej osoby w spotkaniu wynosi: 1995 PLN + VAT.
 • Cena obejmuje: prelekcje, materiały ze spotkania, przerwy kawowe, lunch.
 • Przesłanie do BMS Polska Group Sp. z o.o. pocztą elektroniczną wypełnionego formularza zgłoszeniowego lub rezerwacja miejsca/miejsc poprzez wypełnienie online Formularza zgłoszenia na konferencje BMS stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a BMS Polska Group Sp. z o.o. Faktura pro forma jest standardowo wystawiana i wysyłana drogą mailową po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego. Po zakończeniu warsztatów zostanie wystawiona i przesłana faktura VAT. Zgłaszający wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Płatność może być również dokonana online w momencie rejestracji.
 • Osoba przesyłająca lub wypełniająca online formularz zgłoszeniowy w imieniu Zgłaszającego oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienie do działania  w imieniu i na rzecz zgłaszającego, w szczególności do zwarcia umowy z BMS Polska Group Sp. z o.o..
 • Zgłaszający ma prawo do rezygnacji z udziału na warunkach określonych poniżej. Rezygnacji z udziału należy dokonać w formie pisemnej i przesłać  mailem na adres zgloszenia@bmspolska.pl
 • W przypadku rezygnacji do 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zapłaci opłatę manipulacyjną w wysokości 500 PLN + 23% VAT. Po tym terminie zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Polska Group Sp. z o.o..
 • W przypadku rezygnacji na mniej niż 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Polska Group Sp. z o.o.
 • W przypadku nie dokonania płatności na dzień przed terminem spotkania, uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia pełnej kwoty 1995 PLN + VAT.
 • W przypadku braku uczestnictwa w warsztatach oraz braku pisemnej rezygnacji z udziału w spotkaniu, Zgłaszający zobowiązany jest uiścić pełną kwotę kosztów uczestnictwa w wysokości wynikającej z umowy.
 • Brak wpłaty nie stanowi rezygnacji z udziału w spotkaniu.
 • Cena uczestnictwa dla przedstawicieli firm zewnętrznych, świadczących usługi dla grupy docelowej spotkania wynosi 4995 zł netto. W związku z ograniczoną liczbą tego typu miejsc na spotkaniu, zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia.
 • Poprzez firmę zewnętrzną rozumie się podmiot (przedsiębiorstwo), dla którego grupą docelową potencjalnych klientów są uczestnicy wydarzenia, przy czym każdorazowo zastrzegamy sobie prawo do analizy i interpretacji celu biznesowego podmiotu, który dokonał zgłoszenia.
 • W miejsce osoby zgłoszonej do udziału w spotkaniu może wziąć udział inna osoba, z tej samej firmy, wskazana przez Zgłaszającego.
 • Zgłaszający wyraża zgodę na umieszczenie logo jego firmy na stronie organizatora w module „Nasi klienci”
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia ze względu na limitowaną liczbę miejsc.
 • Administrator serwisu – BMS Polska Group Sp. z o.o. gromadzi dane osób, które się rejestrują lub składają zamówienia.
 • W momencie złożenia zamówienia, Zamawiający:– wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez BMS Polska Group Sp. z o.o., ul. Młynarska 42 lok. 115, 01-171 Warszawa, właściciela serwisu www.bmspolska.pl w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Użytkownikom udostępniającym dane w trakcie korzystania z serwisu, administrator gwarantuje prawo do wglądu w swoje dane, aktualizowania ich treści oraz ich usuwania. Można tego dokonać, kontaktując się z Administratorem na adres: info@bmspolska.pl– wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od BMS Polska Group Sp. z o.o., (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 “O świadczeniu usług drogą elektroniczną”) oraz podmiotów współpracujących. W każdym momencie Zamawiającemu przysługuje prawo do odwołania powyższej zgody.
  • O akceptacji obu punktów informacja znajduje się bezpośrednio w formularzu rejestracji.
  • Dane użytkowników serwisu www.bmspolska.pl wykorzystywane są tylko do prowadzenia działalności szkoleniowej oraz w prowadzeniu działań marketingowych lub promocyjnych np. wysyłka newslettera/e-mailingu do osób, które wyraziły zgodę na to.
  • Administrator nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych użytkowników serwisu.
  • Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację mojego wizerunku zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.), utrwalonego na wydarzeniach organizowanych przez BMS Polska Group Sp. z o.o. za pomocą aparatu fotograficznego i/lub kamery. Materiał zdjęciowy i filmowy zgromadzony podczas niniejszych konferencji może zostać opublikowany na stronie bmspolska.pl, materiałach graficznych organizatora i kontach portali społecznościowych należących do organizatora.
Rozwiń

Uczestnicy kupili także