Data: 27.05.2024 - 28.05.2024
2 dni
Online
Zarejestruj się
1
1

Do zapłaty: 0,00 zł/netto

Jakie korzyści uczestnicy osiągną po szkoleniu? Program

Proponowane Państwu szkolenie uczy jak fachowo podnieść kompetencje pracownika w koncepcji „On the job training”. Ta wyjątkowa forma rozwoju pracowników oparta jest na zasadzie pracy 1:1 czyli szkoleniu indywidualnym, które odbywa się w miejscu/ na stanowisku pracy. Nauczymy Państwa jak skutecznie zaobserwować działania swojego pracownika, jak na tej podstawie dobrze zdiagnozować jego mocne strony – oraz obszary do dalszego rozwoju. Pokażemy jak fachowo udzielić pracownikowi informacji zwrotnej – aby zmotywować go do jeszcze lepszej pracy. Podczas szkolenia przedstawiamy pomysły jak w procesie „On the job training” można zainspirować pracownika do wyszukiwania przez niego nowych rozwiązań i ich chętnego wdrażania. Program szkolenia bazuje na koncepcji i zasadach coachingu koaktywnego.

Rozwiń

Program

9:00

Dzień I

MODUŁ I
Koncepcja szkolenia „on the job training”
Cel modułu:
Zrozumienie koncepcji pracy w formacie „on the job training”.

 • Przegląd różnych form szkoleń i sposobów rozwoju pracowników w kontekście ich skuteczności
 • Idea indywidualnej pracy rozwojowej/szkoleniowej z pracownikami
 • Wyjątkowość formy szkolenia „on the job training”
 • Ogólne zasady treningu/szkolenia pracownika podczas jego pracy

MODUŁ II
Obserwacja w miejscu pracy
Cel modułu:
Omówienie pierwszego etapu „on the job training” – obserwacji pracownika podczas jego pracy. Pokazanie celu i sposobów prowadzenia efektywnych obserwacji.

 • Mentalne przygotowanie pracownika doprowadzenia obserwacji jego pracy
 • Czynniki właściwego zakontraktowania procesu obserwacji
 • Jak prowadzić obserwację, żeby nie stresować pracownika?
 • Korzyści wynikające z obserwowania realnych sytuacji/działań podejmowanych przez pracownika
 • Czynniki właściwej diagnozy mocnych i słabych stron pracownika
9:00

Dzień II

MODUŁ III
Przekazanie informacji zwrotnej
Cel modułu:
Poznanie właściwego sposobu przekazywania informacji zwrotnej po zakończeniu obserwacji.

 • Najczęstsze błędy podczas dawania pracownikom informacji zwrotnych
 • Sztuka przekazywania obiektywnej informacji zwrotnej
 • Feedback jako skuteczna forma motywacji pracownika
 • Przykłady inspirowania pracowników w oparciu o wnioski z obserwacji
 • Ćwiczenia w dawaniu feedbacku

MODUŁ IV
Dobór narzędzi rozwojowych
Cel modułu:
Rozwijanie umiejętności prowadzenia z pracownikiem rozmów coachingowych, wspólnego planowania i wyboru działań wymagających wdrożenia.

 • Sposoby prowadzenia rozmowy coachingowej bazującej na posiadanych przez pracownika zasobach
 • Rola pytań coachingowych podczas wyboru działań rozwojowych
 • Ćwiczenia prowadzenia rozmów coachingowych
 • Narzędzia wspomagające rozwój indywidualnych kompetencji i zasoby pracowników
 • Przegląd sposobów kont

MODUŁ V
Egzekwowanie wdrażanych narzędzi/zmian
Cel modułu:
Przegląd skutecznych metod egzekwowania podjętych z pracownikami ustaleń

 • Najczęściej popełniane błędy podczas egzekwowania ustaleń
 • Zrozumienie przyczyn trudności jakich doświadcza pracownik przy wdrażaniu zmian
 • Sekwencja reakcji na częste niestosowanie się pracownika do podjętych z nim ustaleń
 • Status zadnia/wdrożenia – jako forma kontroli i rozliczania pracownika
 • Mechanizm budowania u pracownika poczucia odpowiedzialności za wdrożenie ustaleń
Rozwiń
Pobierz program

Regulamin

 • Koszt uczestnictwa jednej osoby w spotkaniu wynosi: 1995 PLN + VAT.
 • Cena obejmuje: prelekcje, materiały ze spotkania.
 • Przesłanie do BMS Poland Group Sp. z o.o. pocztą elektroniczną wypełnionego formularza zgłoszeniowego lub rezerwacja miejsca/miejsc poprzez wypełnienie online Formularza zgłoszenia na konferencje BMS stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o. Faktura pro forma jest standardowo wystawiana i wysyłana drogą mailową po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego. Po zakończeniu warsztatów zostanie wystawiona i przesłana faktura VAT. Zgłaszający wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Płatność może być również dokonana online w momencie rejestracji.
 • Osoba przesyłająca lub wypełniająca online formularz zgłoszeniowy w imieniu Zgłaszającego oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienie do działania  w imieniu i na rzecz zgłaszającego, w szczególności do zwarcia umowy z BMS Poland Group Sp. z o.o..
 • Zgłaszający ma prawo do rezygnacji z udziału na warunkach określonych poniżej. Rezygnacji z udziału należy dokonać w formie pisemnej i przesłać  mailem na adres zgloszenia@bmspolska.pl
 • W przypadku rezygnacji do 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zapłaci opłatę manipulacyjną w wysokości 500 PLN + 23% VAT. Po tym terminie zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o..
 • W przypadku rezygnacji na mniej niż 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o.
 • W przypadku nie dokonania płatności na dzień przed terminem spotkania, uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia pełnej kwoty 1995 PLN + VAT.
 • W przypadku braku uczestnictwa w warsztatach oraz braku pisemnej rezygnacji z udziału w spotkaniu, Zgłaszający zobowiązany jest uiścić pełną kwotę kosztów uczestnictwa w wysokości wynikającej z umowy.
 • Brak wpłaty nie stanowi rezygnacji z udziału w spotkaniu.
 • W miejsce osoby zgłoszonej do udziału w spotkaniu może wziąć udział inna osoba, z tej samej firmy, wskazana przez Zgłaszającego.
 • Zgłaszający wyraża zgodę na umieszczenie logo jego firmy na stronie organizatora w module „Nasi klienci”
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia ze względu na limitowaną liczbę miejsc.
 • Administrator serwisu – BMS Poland Group Sp. z o.o. gromadzi dane osób, które się rejestrują lub składają zamówienia.
 • W momencie złożenia zamówienia, Zamawiający:– wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez BMS Poland Group Sp. z o.o., ul. Młynarska 42 lok. 115, 01-171 Warszawa, właściciela serwisu www.bmspolska.pl w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Użytkownikom udostępniającym dane w trakcie korzystania z serwisu, administrator gwarantuje prawo do wglądu w swoje dane, aktualizowania ich treści oraz ich usuwania. Można tego dokonać, kontaktując się z Administratorem na adres: info@bmspolska.pl– wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od BMS Poland Group Sp. z o.o., (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 “O świadczeniu usług drogą elektroniczną”) oraz podmiotów współpracujących. W każdym momencie Zamawiającemu przysługuje prawo do odwołania powyższej zgody.
  • O akceptacji obu punktów informacja znajduje się bezpośrednio w formularzu rejestracji.
  • Dane użytkowników serwisu www.bmspolska.pl wykorzystywane są tylko do prowadzenia działalności szkoleniowej oraz w prowadzeniu działań marketingowych lub promocyjnych np. wysyłka newslettera/e-mailingu do osób, które wyraziły zgodę na to.
  • Administrator nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych użytkowników serwisu.
  • Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację mojego wizerunku zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.), utrwalonego na wydarzeniach organizowanych przez BMS Poland Group Sp. z o.o. za pomocą aparatu fotograficznego i/lub kamery. Materiał zdjęciowy i filmowy zgromadzony podczas niniejszych konferencji może zostać opublikowany na stronie bmspolska.pl, materiałach graficznych organizatora i kontach portali społecznościowych należących do organizatora
Rozwiń